Poklicni standard

Naziv:

Nadzornik/nadzornica na zavarovanih območjih

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Naravno okolje in divje živali (0522)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Nadzornik/nadzornica na zavarovanih območjih (8500.018.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke in znanje posreduje sodelavcem
 4. racionalno uporablja energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. komunicira s strokovnjaki, strankimi in z obiskovalci v slovenskem jeziku in enem tujem jeziku
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. vodi, usklajuje in usmerja dejavnosti na zavarovanem območju
 10. pripravlja izvedbene programe varstva zavarovanih območij
 11. sodeluje pri uvajanju ustreznih tehnoloških postopkov za varovanje bivališč
 12. sodeluje pri pripravi naravovarstvenih soglasij
 13. nadzira izvajanje ukrepov za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti
 14. zbira, arhivira in vrednoti dokumentacijo o zavarovanem območju
 15. sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov
 16. informira javnost o pomenu zavarovanega območja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira lastno delo in delo skupine
 • načrtuje proces in načrt dela v skladu s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi regulacijami
 • sestavi terminski program dela in letni načrt dela
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira delo
 • pozna delovne procese, tehnološke standarde in pravno podlago
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordinacijo dela
 • pozna terminske in letne programe dela in načrt stroškov
 • pozna organiziranost ustanove in kompetence zaposlenih
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi sredstva, opremo in materiale za delo
 • preveri delovanje sredstev in opreme za delo
 • pozna delovanje in uporabo objektov, opreme, orodij, materialov in pripomočkov za delo
Operativna dela vodi, usklajuje in usmerja dejavnosti na zavarovanem območju
 • pripravlja naravovarstvena soglasja, usklajuje projekte in sodeluje s partnerskimi organizacijami
 • usklajuje in usmerja dela pri pripravi strokovnih podlag za nove varstvene in vzdrževalne ukrepe ter za izdelavo naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih soglasij
 • sodeluje pri medresorskih usklajevanjih razvojnih in upravljalskih načrtov na zavarovanem območju
 • sodeluje pri programih razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na zavarovanih območjih
 • sodeluje pri koordinaciji kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na zavarovanem območju
 • nadzira izvajanje programov izrabe naravnih proizvodov na zavarovanem območju
 • sodeluje pri vodenju upravljanja zavarovanega območja
 • pozna teoretične osnove ekologije in ohranjanja naravnih vrednot
 • pozna naravovarstveno zakonodajo
 • pozna načine priprave in izvajanja projektov
 • pozna predpise in smernice za razvoj podeželja, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti
 • obvlada načine nadzora nad izrabo naravnih virov na zavarovanem območju
pripravlja izvedbene programe varstva zavarovanih območij
 • načrtuje, usklajuje in nadzira izvajanje prostorskih in drugih ureditvenih načrtov
 • svetuje pri oblikovanju in izvajanju posegov v okolje in prostor v skladu z načrtom upravljanja zavarovanega območja
 • spremlja potek načrtovanih posegov v okolje in prostor
 • načrtuje opremljanje in vzdrževanje infrastrukture zavarovanega območja
 • pozna osnove delovanja ekosistemov in načine za ohranjanje naravnega ravnovesja
 • pozna osnove zoologije in botanike ter taksonomijo
 • pozna tehnične pripomočke za določanje in prepoznavanje živih organizmov
 • pozna zakonodajo s področja prostorskih in ureditvenih načrtov
 • pozna infrastrukturo in njeno stanje na zavarovanem območju
sodeluje pri uvajanju ustreznih tehnoloških postopkov za varovanje bivališč
 • spremlja stanje in razvoj bivališč na zavarovanem območju
 • sodeluje pri pripravi in uvajanju ustreznih tehnoloških postopkov
 • sodeluje pri tehnološki pripravi postopkov
 • pripravlja predloge za uvedbo novih tehnologij
 • sodeluje pri raziskovalnem delu na zavarovanem območju
 • sodeluje pri uvajanju inovacij
 • pozna osnove delovanja ekosistemov in načine ohranjanja naravnega ravnovesja
 • pozna in uporablja dogovorjene metode in orodja za spremljanje in vrednotenje stanja bivališč
 • pozna tehnologije procesov posameznih tehnoloških postopkov za varovanje bivališč na zavarovanem območju
 • spremlja in pozna novejše trende in nove tehnologije ohranjanja okolja in vodenja zavarovanih območij
 • pozna osnovne metode raziskovanja
sodeluje pri pripravi naravovarstvenih soglasij
 • zbira podatke za pripravo naravovarstvenega soglasja za posege v prostor
 • sodeluje v komisijah na terenu pri izvajanju naravovarstvenega soglasja pri posegih v prostor
 • pozna ustrezno zakonsko podlago s področja naravovarstva in varstva okolja ter urejanja prostora
 • pozna osnove oblikovanja strokovnih mnenj in soglasij o varstvu okolja in urejanju prostora na zavarovanem območju
 • pozna osnove poslovne komunikacije in sporočanja
 • pozna osnovna programska orodja IKT-ja
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
nadzira izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti
 • nadzoruje, usmerja in spremlja izvajanje načrta upravljanja zavarovanega območja
 • izvaja varstvo in nadzor v skladu s predpisano zakonodajo in z javnimi pooblastili
 • sodeluje pri vzgoji avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst
 • nadzira in preprečuje vnos tujih vrst na zavarovana območja
 • ugotavlja kršitve in izreka kazni v skladu s predpisi o zavarovanem območju
 • sodeluje z inšpekcijskimi službami na zavarovanih območjih
 • poroča o kršitvah na zavarovanem območju
 • sodeluje pri pripravi prijav nedovoljenih posegov na zavarovanem območju
 • pozna strukturo in načine izvajanja načrtov upravljanja zavarovanega območja
 • pozna ogrožene rastlinske in živalske vrste na zavarovanem območju ter njihove značilnosti
 • pozna osnove postopkov vzgoje avtohtonih organizmov
 • pozna različne vrste nevarnih in nezaželenih tujih organizmov in jih prepozna
 • pozna predpise in pristojnosti pri izrekanju kazni na zavarovanem območju
 • pozna načine in pristojnosti za izvajanje nadzora na zavarovanih območjih
 • pozna načine prijav in poročanja o kršitvah na zavarovanem območju
zbira, arhivira in vrednoti dokumentacijo o zavarovanem območju
 • zbira in ureja podatke o pomembnih rastlinskih in živalskih vrstah
 • zbira podatke o kulturni dediščini na zavarovanem območju
 • zbira in vrednoti podatke o človekovi prisotnosti in dejavnosti na zavarovanem območju
 • zbira in vodi fotodokumentacijo o svojem delu
 • zbira in obdeluje vsebinske podatke za strokovne naloge
 • zbira, ureja in vodi podatkovne baze za zaščiteno območje in pripravlja analize za delo stroke
 • vodi katastre naravnih vrednot in kulturne dediščine na zavarovanem območju
 • pozna metode evidentiranja, zapisovanja in zbiranja podatkov
 • pozna protokole za spremljanje in vrednotenje
 • pozna in uporablja tehnične pripomočke za zbiranje in vrednotenje
 • obvlada delo s podatkovnimi bazami
sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov
 • pripravi projektno dokumentacijo
 • sodeluje pri izvedbi razvojnih projektov in raziskav
 • vodi komunikacijo med naročnikom in izvajalcem projekta
 • pregleduje in ureja informacije o postopkih in delu
 • pripravi končno poročilo o izvedbi projekta
 • sodeluje pri raziskovalnem delu
 • obvlada timsko delo pri izvedbi razvojnih projektov in raziskav bivališč
 • pozna zakonitosti in elemente projektnega dela
informira javnost o pomenu zavarovanega območja
 • vodi dejavnost posredovanja informacij o zavarovanem območju
 • usklajuje, usmerja in načrtuje informacijske postaje, razstave, označbe, učne poti in drugo informacijsko infrastrukturo
 • pripravlja strokovna gradiva, organizira in izvaja naravovarstvene vzgojno-izobraževalne programe
 • načrtuje in sodeluje pri neposrednem usmerjanju, opozarjanju in informiranju ter svetovanju obiskovalcem zavarovanega območja
 • pripravlja strokovna gradiva in ureja publikacije o zavarovanem območju
 • predstavlja raziskovalna dela na zavarovanem območju v javnosti in v sredstvih javnega obveščanja
 • pozna načine in postopke komuniciranja z različnimi skupinami zainteresirane javnosti
 • pozna informacijsko infrastrukturo zavarovanega območja in njeno stanje
 • pozna in zna predstaviti pomembne vrste rastlin in živali za ohranjanje naravnega ravnovesja
 • zna predstaviti raziskovalna dela v javnosti in v sredstvih javnega obveščanja
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z delom
 • evidentira in sprotno dokumentira delo in izvedene dejavnosti
 • vodi evidence o poslovnih dogodkih ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • izvaja analize, vodi evidence in pripravlja poročila
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • zagotavlja izpolnjevanje določil avtorskega prava in drugih predpisov
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • pozna zakonodajo, uporabno pri vodenju administracije
 • uporablja osnovna in specialna programska orodja
 • zna uporabljati IT v delovnem procesu
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izdela, spremlja in realizira finančni načrt poslovanja
 • pripravlja strokovne podlage za analizo trga
 • razišče trg kupcev in dobaviteljev in izbere najustreznejše
 • sklepa in pripravlja pogodbe s poslovnimi partnerji
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • upošteva osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • upošteva pravila za sestavo poslovnega načrta
 • upošteva zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • tržno svetuje fizičnim in pravnim strankam
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna metode za analizo povpraševanja, ponudbe, naročil in izpolnjevanja pogodb
 • pozna postopek izbire dobaviteljev
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
 • pozna postopke kalkulacij in usklajevanja stroškov
 • pozna temeljne zakonitosti tržnega svetovanja
 • pozna zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
Vodenje vodi in koordinira delo strokovnega tima
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • koordinira izvajanje procesov in storitev
 • motivira sodelavce za kakovostno izvajanje nalog
 • pozna temelje upravljanja zavarovanih območij
 • pozna in uporablja sodobne metode timskega in projektnega dela
 • pozna funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
Nadzor dela nadzira delo v strokovnem timu
 • nadzira lastno delo, delo sodelavcev in strokovnega tima
 • nadzira storitev glede na dogovorjene postopke in metode dela pri različnih izvajalcih
 • pozna osnovne elemente vodenja skupin
 • pozna osnovne zakonitosti projektnega dela in vodenja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost za opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • izvaja faze delovnega procesa v skladu s tehnološkimi postopki
 • spremlja rezultate dela, uresničevanja programov in načrtov ter predlaga ukrepe
 • oceni kakovost in uspešnost procesov v delovnem okolju
 • predlaga postopke za izboljšanje procesov dela
 • spremlja razvoj stroke
 • zagotavlja urejenost delovnega mesta
 • izvaja ukrepe za varno delo
 • pozna standarde kakovosti dela, organizacije delovnega procesa, organizacije sistemov in vodenja skupin
 • pozna upravne postopke v zvezi z upravljanjem zavarovanih območij
 • pozna principe vseživljenjskega izobraževanja
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih pripomočkov, orodij in naprav
 • organizira in usklajuje vzdrževanje delovnih pripomočkov, orodij in naprav
 • pozna zahteve vzdrževanja delovnih pripomočkov, orodij in naprav
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in s strojno opremo
 • pozna nevarnosti dela z delovnimi sredstvi in s strojno opremo
Komunikacija komunicira s sodelavci strokovnjaki, strankimi in z naročniki
 • komunicira s strokovnjaki, strankami in z naročniki v slovenskem jeziku in v enem od svetovnih jezikov
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v enem tujem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v enem tujem jeziku
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna poslovni bonton
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost, varnost drugih ter varuje zdravje in okolje
 • izvaja ukrepe za varno delo, varstvo pred požarom in varstvo okolja
 • zagotavlja varnost pri pretoku materiala
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
 • skrbi za obvezno uporabo zaščitnih sredstev glede na delovni proces
 • skrbi za zdravju primerno opremljeno delovno okolje
 • skrbi za pravilno odstranitev nevarnih odpadkov s pomočjo pooblaščenih organizacij
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev
 • pozna zakonodajo in pravne predpise o varstvu okolja
 • ima opravljen tečaj iz poznavanja o varstva pri delu
 • pozna zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelca Hrovat, Kmetijska šola Grm, Sevno 13, 8000 Novo mesto
 • Staška Buser, Šolski center Šentjur, Cesta na Kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
 • Cvetka Cokan, Šolski center Šentjur, Cesta na Kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
 • dr. Jasna Paradiž, Biotehniški izobraževalni center, Ižanska 10, 1000 Ljubljana
 • Tatjana Đurasovič, Biotehniška šola Maribor, Vrbanska 30, 2000 Maribor
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna
 • mag. Cvetka Pintar, Kmetijska šola Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj
 • mag. Primož Hvala Kamenšček , CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Marjeta Vovk, Biotehniška šola Kranj, Strahinj 99, 4202 Naklo
 • Rosvita Arzenšek, Živilska šola Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor
 • Andreja Gerčer, Vrtnarska šola Celje, Ljubljanska c. 97, 3000 Celje
 • dr. Marija Markež, Triglavski narodni park, Ljubljanjska c. 27, 4260 Bled
 • dr. Janko Rode, Fakulteta za kmetijstvo, Vrbanska 30, 2000 Maribor
 • dr. Andrej Sovinc, Krajinski park Sečoveljske soline, Seča 115, 6230 Portorož
 • Andreja Ahčin, Biotehniška šola Kranj, Strahinj 99, 4202 Naklo
 • Alma Vičar, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
 • dr. Marjan Vezjak, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.