Poklicni standard

Naziv:

Naravovarstveni laborant/naravovarstvena laborantka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Naravno okolje in divje živali (0522)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Naravovarstveni laborant/naravovarstvena laborantka (8500.014.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih,
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. komunicira s strokovnjaki in strankimi v slovenskem in enem tujem jeziku
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. opravlja kemijske, fizikalne, mikrobiološke in biološke analize v laboratoriju
 9. spremlja parametre tehnoloških procesov
 10. usklajuje in izvaja monitoring vzorčenja in terenske meritve parametrov (opomba: ali je lahko namesto »izvaja monitoring« »spremlja«?)
 11. vrednoti in izvaja ocenjevanje različnih postopkov, bivališč in ekosistemov
 12. upravlja z laboratorijskimi aparaturami in pripomočki ter izvaja laboratorijske postopke
 13. zbira, obdela in vrednoti rezultate analiz in drugih meritev
 14. sodeluje pri uvajanju tehnoloških postopkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje proces dela v skladu s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi regulacijami
 • sodeluje pri sestavi terminskih programov dela, letnih načrtov dela
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira lastno delo in delo skupine
 • pozna delovne procese, tehnološke standarde in pravno podlago
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordinacijo dela
 • pozna terminske in letne programe dela in načrt stroškov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi sredstva, opremo in materiale za delo
 • preveri delovanje sredstev in opreme za delo
 • pozna delovanje in uporabo opreme, orodij, materialov in pripomočkov za delo
Operativna dela opravlja kemijske, fizikalne, mikrobiološke in biološke analize v laboratoriju
 • jemlje in pripravlja vzorce za analize parametrov okolja
 • izvaja predpisane in priporočene laboratorijske in druge metode za vrednotenje parametrov okolja
 • izvede meritve fizikalnih, kemijskih in biotskih parametrov v naravi
 • zagotavlja kakovostne in transparentne rezultate, ki so v pomoč pri odločitvah o postopkih zaščite okolja
 • pozna osnove laboratorijskih metod in tehnik
 • pozna teoretične osnove ekologije in ohranjanja naravnih vrednot
 • pozna postopke odvzema in priprave vzorcev za izvajanje okoljskih analiz
 • pozna uporabo bioindikatorskih organizmov in izvaja teste z bioindikatorskimi organizmi
 • pozna predpisane in priporočene laboratorijske in druge metode za vrednotenje parametrov okolja
 • pozna načine zapisovanja, obdelave in prikazovanja rezultatov analiz
spremlja parametre tehnoloških procesov
 • jemlje vzorce za kontrolo procesa
 • pripravlja in označuje laboratorijske vzorce
 • sprejema in spremlja vzorce iz redne proizvodnje ter druge vzorce
 • spremlja ekološke parametre pri ravnanju z odpadki
 • sodeluje pri izvedbi laboratorijskih simulacij procesov
 • spremlja in vključuje nove tehnologije
 • pozna teoretične osnove tehnologij in tehnik za spremljanje ekoloških parametrov
 • pozna proizvode in odpadne surovine, njegove kritične točke ter parametre, ki jih je treba spremljati
 • spremlja in kritično vrednoti uporabnost novih tehnologij in metod
usklajuje in izvaja monitoring vzorčenja in terenske meritve parametrov
 • izvaja terenske fizikalno-kemijske in druge meritve in ocenjuje stanje vodnih in obvodnih ekosistemov
 • postavi merilne aparature in odvzame vzorce na terenu
 • pozna načine in postopke za monitoring, vzorčenje in meritve na terenu
vrednoti in izvaja ocenjevanje različnih postopkov, bivališč in ekosistemov
 • zbere in vrednoti rezultate meritev in laboratorijskih analiz
 • oceni dejansko stanje okolja
 • oceni okoljsko sprejemljivost in vplive na okolje
 • sodeluje pri iskanju rešitev za izboljšanje stanja okolja
 • na podlagi rezultatov analiz oceni, vrednoti in predlaga rešitve
 • pozna načine zbiranja, razvrščanja in vrednotenja rezultatov meritev
 • pozna načine vrednotenja in okoljevarstveno zakonodajo
upravlja z laboratorijskimi aparaturami in s pripomočki ter izvaja laboratorijske postopke
 • zagotavlja funkcionalnost opreme, merilnih in laboratorijskih aparatur
 • sprejema kemikalije v laboratorij ter pripravlja reagente za posamezne laboratorijske postopke
 • vzdržuje čistočo delovnega mesta in čistočo laboratorijske opreme v skladu s predpisi in priporočili dobre laboratorijske prakse
 • uporablja laboratorijsko opremo in ustrezne merilne instrumente
 • prepozna napake in odloča o načinu njihove odprave
 • pozna predpise, ki se nanašajo na učinkovitost, varnost, kakovost in neoporečnost proizvodov
 • pozna navodila za uporabo, postopke vzdrževanja in varnega dela z napravami in opremo
 • pozna priporočila dobre laboratorijske prakse in predpise o delu v laboratorijih
zbira, obdela in vrednoti rezultate analiz in drugih meritev
 • zbira, evidentira in arhivira rezultate analiz in drugih meritev
 • obdeluje rezultate in jih v primerni obliki pripravlja za poročila, predstavitve ali objave
 • izdela protokole za vrednotenje in/ali predstavitev
 • uporablja statistične metode pri vrednotenju rezultatov
 • uporablja primerna programska orodja za statistično vrednotenje in predstavitev rezultatov
 • izdela poročila o opravljenih meritvah ali analitskih postopkih ter o rezultatih
 • pozna načine in metode zbiranja in evidentiranja rezultatov in drugih meritev
 • pozna ustrezne protokole za vrednotenje in/ali predstavitev
 • pozna osnovne statistične metode za vrednotene rezultatov
sodeluje pri uvajanju tehnoloških postopkov
 • spremlja stanje in razvoj panoge
 • sodeluje pri pripravi in uvajanju tehnoloških postopkov
 • pripravlja predloge za uvedbo novih storitev in tehnologij
 • sodeluje pri uvajanju inovacij
 • sodeluje s strokovnjaki pri iskanju postopkov za izboljšanje stanja
 • sodeluje pri analiziranju, usklajevanju in vrednotenju možnih rešitev in nadaljnjih ukrepov
 • pozna tehnologije procesov posameznih oskrbovalnih sistemov
 • pozna osnove timskega dela
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence in delovna poročila o opravljenih storitvah
 • vodi evidenco o porabljenih kemikalijah in stanju laboratorijske opreme
 • uporablja osnovna programska orodja
 • pozna načine vodenja evidenc, protokolov in druge dokumentacije, povezane z delovanjem laboratorija in merilnih naprav
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, in sestavljanja poročil
 • uporablja osnovna in specialna programska orodja in zna uporabljati IT v delovnem procesu
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sodeluje pri pripravi finančnega načrta poslovanja
 • sodeluje pri izboru najustreznejšega dobavitelja potrebnega materiala in opreme
 • sodeluje pri pripravi pogodb s partnerji
 • pripravlja naročila potrebnega materiala – kemikalije, laboratorijsko opremo …
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • upošteva pravila za sestavo poslovnega načrta
 • pozna temeljne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna trg dobaviteljev
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost za opravljene storitve in dela
 • nadzira lastno delo, delo skupin in delovnih procesov
 • zagotavlja kakovost opravljenih storitev
 • izvaja nadzor kakovosti faz delovnega procesa v skladu s tehnološkimi postopki
 • nadzira storitev glede na postopke in metode dela pri različnih individualnih pristopih
 • spremlja rezultate dela, uresničevanja programov in načrtov ter predlaga ukrepe
 • oceni kakovost in uspešnost procesov v delovnem okolju
 • predlaga postopke za izboljšanje procesov dela
 • spremlja razvoj stroke
 • zagotavlja urejenost delovnega mesta
 • izvaja ukrepe za varno delo
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • motivira sodelavce za kakovostno izvajanje storitvene dejavnosti
 • pozna upravne postopke v zvezi z naravnimi vrednotami
 • pozna tehnološke procese in standarde posameznega oskrbovalnega sistema
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
 • pozna standarde kakovosti dela, organizacije delovnega procesa, organizacije sistemov in vodenja skupine
 • pozna funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
 • pozna osnove teorije osebnosti in psihologije dela
 • pozna temeljne zakonitosti projektnega dela in vodenja
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih pripomočkov, merilnih, laboratorijskih in drugih naprav
 • zagotavlja vzdrževanje laboratorijskih, merilnih in drugih naprav, opreme, delovnih pripomočkov ter različnih orodij
 • pozna zahteve vzdrževanja opreme, laboratorijskih in drugih naprav, delovnih pripomočkov ter orodij
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in z laboratorijsko opremo
 • pozna nevarnosti dela z delovnimi sredstvi in laboratorijsko opremo
Komunikacija komunicira s strokovnjaki, strankami in z naročniki
 • komunicira s strokovnjaki, strankami in naročniki
 • komunicira v slovenskem in v enem tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • o rezultatih obvešča nadrejene, sodelavce in potencialne naročnike
 • sodeluje v strokovnem timu
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v enem svetovnem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v enem svetovnem jeziku
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna poslovni bonton
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
 • pozna in uporablja sodobne metode timskega in projektnega dela
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost, varnost drugih ter varuje zdravje in okolje
 • izvaja ukrepe za varno delo, varstvo pred požarom in varstvo okolja
 • zagotavlja varnost pri pretoku materiala in kemikalij
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi
 • skrbi za obvezno uporabo zaščitnih sredstev glede na delovni proces
 • skrbi za zdravju primerno opremljeno delovno okolje
 • skrbi za pravilen odvoz iztrošenih kemikalij s pomočjo pooblaščenih
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev
 • pozna zakonodajo in pravne predpise o varstvu okolja
 • pozna zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Janko Rode, Fakulteta za kmetijstvo, Vrbanska 30, 2000 Maribor
 • dr. Miha Japelj, Krka, Šmarješka c. 6, 8501 Novo mesto
 • Angelca Hrovat, Kmetijska šola Grm, Sevno 13, 8000 Novo mesto
 • Staška Buser, Šolski center Šentjur, Cesta na Kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
 • Cvetka Cokan, Šolski center Šentjur, Cesta na Kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
 • dr. Jasna Paradiž, Biotehniški izobraževalni center, Ižanska 10, 1000 Ljubljana
 • Tatjana Đurasovič, Biotehniška šola Maribor, Vrbanska 30, 2000 Maribor
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna
 • mag. Cvetka Pintar, Kmetijska šola Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj
 • mag. Primož Hvala Kamenšček , CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Marjeta Vovk, Biotehniška šola Kranj, Strahinj 99, 4202 Naklo
 • Rosvita Arzenšek, Živilska šola Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor
 • Andreja Gerčer, Vrtnarska šola Celje, Ljubljanska c. 97, 3000 Celje
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.