Poklicni standard

Naziv:

Koordinator/koordinatorka za sonaravni razvoj in urejanje krajine

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Naravno okolje in divje živali (0522)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Koordinator/koordinatorka za sonaravni razvoj in urejanje krajine (8500.011.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. komunicira s strokovnjaki in strankimi v slovenskem in enem tujem jeziku
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. sodeluje pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora z vidika varstva narave, zavarovanih območij in območij kulturne krajine
 9. spremlja izvajanje strokovnih ukrepov varstva okolja v sodelovanju z drugimi strokovnimi službami
 10. informira javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter delo drugih
 • načrtuje procese dela in pripravi načrt dela v skladu s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi regulacijami
 • sodeluje pri sestavi terminskih programov dela, letnih načrtov dela
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira dela
 • pozna delovne procese, tehnološke standarde in pravne podlage
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordinacijo dela
 • pozna terminske in letne programe dela in načrt stroškov
 • pozna organiziranost ustanove in kompetence zaposlenih
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi sredstva, opremo in materiale za delo
 • pozna opremo in material za delo
Operativna dela sodeluje pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora z vidika varstva narave, zavarovanih območij in območij kulturne krajine
 • sodeluje pri pripravi naravovarstvenih smernic za posege v okolje in prostor
 • zbere in pripravi dokumentacijo v okviru razvojnih programov razvoja podeželja
 • zbere in pripravi dokumentacijo pri pripravi lokalnih predpisov, smernic in priporočil glede izrabe ruralnega prostora
 • koordinira dejavnosti rabe prostora z gospodarstvom
 • usklajuje problematiko rabe prostora z lastniki zemljišč
 • sodeluje pri inventarizaciji prostora
 • sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag pri urejanju prostora
 • uporablja prostorske podatkovne baze in GIS-e
 • sodeluje pri pripravi prostorske dokumentacije, prostorskih aktov in mnenjih ter soglasjih za posege v prostor
 • ugotovi značilnosti nekega območja z vidika varstva okolja in urejanja prostora
 • pozna okoljevarstvene in naravovarstvene smernice
 • pozna osnove ekologije
 • pozna rabo prostora z vidika gospodarstva, varstva okolja, kmetijstva in naravovarstva
 • pozna principe urejanja prostora
 • pozna smernice razvoja podeželja
 • pozna območja, ki so še posebej pomembna, kar zadeva varstvo okolja, varstvo narave in urejanje prostora
 • pozna metode monitoringa zraka, vode in tal
 • pozna metode urejanja in arhiviranja dokumentacije s področja varstva okolja in urejanja prostora
 • pozna metode vodenja evidenc o varstvu okolja in urejanju prostora
 • pozna zavarovana območja narave, razlikuje različne ravni, status in režime zavarovanih območij, razume omejitve in obveznosti na zavarovanih območjih
spremlja izvajanje strokovnih ukrepov varstva okolja v sodelovanju z drugimi strokovnimi službami
 • sodeluje pri izvajanju predpisov o varstvu okolja, varstvu narave in urejanju prostora
 • spremlja potek načrtovanih posegov v prostor
 • sodeluje z nadzornimi službami za varstvo okolja in prostora
 • pozna zakonodajo in predpise o varstvu okolja, varstvu narave in urejanju prostora
 • pozna različne načine posegov v prostor
 • pozna različne načine varstva okolja
sodeluje pri izdaji strokovnih mnenj in soglasij o posegih v prostor na lokalni ravni
 • spremlja dela pri posegih v prostor
 • se usklajuje z načrtovalci in izvajalci prostorskih in drugih ureditvenih načrtov
 • svetuje fizičnim osebam pri oblikovanju in izvajanju posegov v prostor
 • sodeluje pri izdaji odločb o statusu zavarovanega območja in soglasja za promet z nepremičninami
 • sodeluje v postopku izbire koncesionarja
 • pozna ustrezne zakonske podlage s področja varstva okolja ter urejanja prostora
 • pozna osnove oblikovanja strokovnih mnenj in soglasij na lokalni ravni
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
informira javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora
 • informira in ozavešča javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora
 • pripravlja strokovna gradiva in materiale za javno objavo
 • pozna načine in postopke komuniciranja z različnimi skupinami zainteresirane javnosti
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z delom
 • evidentira in sprotno dokumentira delo in izvedene dejavnosti
 • vodi evidence o poslovnih dogodkih ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • izvaja analize, vodi evidence in pripravlja poročila
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • pozna zakonodajo, uporabno pri vodenju administracije
 • pozna osnovna programska orodja IKT-ja
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sodeluje pri pripravi pogodb s poslovnimi partnerji
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • upošteva pravila za sestavo poslovnega načrta
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanj
 • sodeluje s strokovnjaki
 • nadzira svoje delo glede na dogovorjene postopke in metode dela
 • sodeluje pri uvajanju izboljšav pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • zagotavlja kakovost opravljenih storitev
 • izvaja faze delovnega procesa v skladu s tehnološkimi postopki
 • spremlja rezultate dela
 • oceni kakovost in uspešnost procesov v delovnem okolju
 • sodeluje pri predlogih za izboljšanje procesov dela
 • spremlja razvoj stroke
 • zagotavlja urejenost delovnega mesta
 • izvaja ukrepe za varno delo
 • pozna upravne postopke v zvezi z upravljanjem zavarovanih območij
 • pozna osnovne standarde kakovosti dela in organizacije delovnega procesa
 • pozna standarde kakovosti in merila uspešnosti v svojem delovnem okolju
 • pozna principe vseživljenjskega izobraževanja
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • pozna načine vzdrževanja delovnih pripomočkov, orodij in naprav
Komunikacija komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje strankam
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki, strankami in z naročniki
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v enem tujem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v enem tujem jeziku
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • izvaja ukrepe za varno delo, varstvo pred požarom in varstvo okolja
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo in pravne predpise o varstvu okolja
 • pozna zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Marija Markež, Triglavski narodni park, Ljubljanjska c. 27, 4260 Bled
 • dr. Janko Rode, Fakulteta za kmetijstvo, Vrbanska 30, 2000 Maribor
 • dr. Andrej Sovinc, Krajinski park Sečoveljske soline, Seča 115, 6230 Portorož
 • Angelca Hrovat, Kmetijska šola Grm, Sevno 13, 8000 Novo mesto
 • Staška Buser, Šolski center Šentjur, Cesta na Kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
 • Cvetka Cokan, Šolski center Šentjur, Cesta na Kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
 • dr. Jasna Paradiž, Biotehniški izobraževalni center, Ižanska 10, 1000 Ljubljana
 • Tatjana Đurasovič, Biotehniška šola Maribor, Vrbanska 30, 2000 Maribor
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna
 • mag. Cvetka Pintar, Kmetijska šola Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj
 • mag. Primož Hvala Kamenšček , CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Marjeta Vovk, Biotehniška šola Kranj, Strahinj 99, 4202 Naklo
 • Rosvita Arzenšek, Živilska šola Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor
 • Andreja Gerčer, Vrtnarska šola Celje, Ljubljanska c. 97, 3000 Celje
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.