Poklicni standard

Naziv:

Predelovalec organskih odpadkov in upravljalec bioloških in rastlinskih čistilnih naprav/predelovalka organskih odpadkov in upravljalka bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Predelovalec organskih odpadkov in upravljalec bioloških in rastlinskih čistilnih naprav/predelovalka organskih odpadkov in upravljalka bioloških in rastlinskih čistilnih naprav (8500.010.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 2. komunicira s strokovnimi službami, strankami in z obiskovalci
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. zagotavlja standarde kakovosti biološkega čiščenja odpadnih voda in kompostiranja
 7. načrtuje postopek vzdrževanja biološke oz. rastlinske čistilne naprave ter kompostarne
 8. vzpostavlja sistem delovanja in nadzora kompostarne
 9. vzpostavlja sistem in nadzira delovanje biološke oz. rastlinske čistilne naprave
 10. upravlja s stroji za vzdrževanje biološke oz. rastlinske čistilne naprave in kompostiranje
 11. vzdržuje okolico in sistem biološke oz. rastlinske čistilne naprave ali kompostarne
 12. sodeluje pri nadzoru, delovanju in obnavljanju sistema biološke oz. rastlinske čistilne naprave ali kompostarne
 13. trži storitve in produkte

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje procese dela in izdela načrt dela v skladu s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi regulacijami
 • sodeluje pri sestavi terminskih programov dela, letnih načrtov dela
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira dela
 • izdela lastni operativni načrt dela
 • pozna delovne procese, tehnološke standarde in pravno podlago
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordinacijo dela
 • pozna terminske in letne programe dela in načrt stroškov
 • piše postopek izdelave operativnega načrta delovanja biološke čistilne naprave
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi delovno opremo, orodje, stroje, naprave in material
 • pozna opremo, orodja, stroje in naprave za biološko čiščenje odpadnih voda in kompostiranje
Operativna dela načrtuje postopek vzdrževanja biološke oz. rastlinske čistilne naprave in kompostarne
 • načrtuje postopek vzdrževanja biološke čistilne naprave za zagotavljanje procesa čiščenja odpadnih voda
 • načrtuje ustrezno uporabe orodij in naprav
 • načrtuje proces in postopek kompostiranja
 • našteje posamezne načine in postopke čiščenja odpadnih voda in jih zna razčleniti ter opisati
 • utemelji uporabo različnih orodij in naprav v okviru strokovnega področja dela
 • razloži postopek priprave kompostnega kupa
vzpostavlja sistem delovanja in nadzora kompostarne
 • ovrednoti količino, kakovost in druge potrebne lastnosti materialov za kompostiranje
 • meša različne materiale med seboj
 • oblikuje kompostni kup
 • izbere mikrobiološke in druge dodatke
 • vizualno pregleduje proces kompostiranja
 • zagotavlja in kontrolira vlažnost in toploto kompostnega kupa
 • prezračuje kompostni kup in spremlja delovanje mikroorganizmov
 • polni kompost v ustrezno embalažo
 • razloči lastnosti posameznih organskih materialov za kompostiranje ter pogoje za njihovo medsebojno mešanje
 • razloči lastnosti posameznih organskih materialov za kompostiranje ter pogoje za njihovo medsebojno mešanje
 • opiše proces kompostiranja
 • pojasni značilnosti kakovostnega komposta
 • utemelji različne načine zagotavljanja kakovosti komposta
 • utemelji uporabo različnih mikrobioloških in drugih dodatkov za učinkovitejše kompostiranje ter njihove osnovne pogoje delovanja
vzpostavlja sistem in nadzira delovanje biološke oz. rastlinske čistilne naprave
 • ovrednoti količino in kakovost biološko očiščene vode
 • vizualno pregleduje delovanje celotne biološke čistilne naprave
 • kontrolira dotok odpadnih voda v sistem čistilne naprave
 • pregleduje površinske odtočne kanale oz. žlebove in po potrebi izvaja mehansko čiščenje
 • spremlja pretočnost iztočnega kanala
 • zasadi sistem rastlinske čistilne naprave, če je treba
 • pozna delovanje biološke in rastlinske čistilne naprave
 • utemelji pomen biološke oz. rastlinske čistilne naprave
 • pozna močvirske rastline, primerne za rastlinsko čistilno napravo
upravlja s stroji za vzdrževanje biološke oz. rastlinske čistilne naprave in pri kompostiranju
 • upravlja s stroji v procesu delovanja biološke oz. rastlinske čistilne naprave in pri kompostiranju
 • pozna in opiše stroje, ki se uporabljajo pri procesu kompostiranja
 • pojasni osnove njihovega delovanja
 • pozna pravila varnega dela s stroji
vzdržuje okolico in sistem biološke oz. rastlinske čistilne naprave ali kompostarne
 • skrbi za urejenost čistilne naprave ali kompostarne
 • skrbi za nemoteno delovanje čistilne naprave ali kompostarne
 • kontrolira pretočnost odpadnih voda v sistemu
 • vzdržuje in čisti površinske dovodne kanale
 • vzdržuje in z zrakom čisti drenažne odtočne cevi na dnu čistilnih bazenov
 • kosi rastlinje biološke čistilne naprave in kompostira košenine
 • sodeluje pri jemanju vzorcev vode
 • pozna postopke vzdrževanja opreme in procesov v čistilni napravi ali kompostarni
 • pojasni uporabo opreme in naprav za vzdrževanje sistemov oz. okolice bioloških čistilnih naprav
sodeluje pri nadzoru, delovanju in obnavljanju sistema biološke oz. rastlinske čistilne naprave ali kompostarne
 • s projektantom strokovno sodeluje pri nadzoru delovanja in odpravljanju napak v sistemu biološke in rastlinske čistilne naprave
 • s projektantom strokovno sodeluje pri obnavljanju sistema biološke in rastlinske čistilne naprave
 • pozna najpogostejše težave, ki se pojavljajo v sistemu biološke oziroma rastlinske čistilne naprave
 • utemelji način odpravljanja nastalih težav
trži storitve in produkte
 • nabavlja vhodne materiale za kompost, razne dodatke, ki jih dodaja pri kompostiranju, embalažo ...
 • pripravi izhodišča z izdelavo finančnega načrta poslovanja
 • sodeluje pri analizi trga dobaviteljev in izboru najustreznejših partnerjev
 • sodeluje pri pripravi pogodb s poslovnimi partnerji
 • trži proizvode
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • po potrebi opravlja blagajniška dela
 • upošteva pravila za sestavo poslovnega načrta
 • pozna osnove blagajniškega poslovanja
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna zakonodajo s področja delovnega prava in delovnih razmerij
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja in spremljave finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
Administrativna dela vodi evidenco o različnih delih, obdelavi surovin in procesih dela
 • vodi evidenco o vzdrževanju naprav
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo: evidenčne liste in vodi dnevnik
 • evidentira, sprotno dokumentira delo in pripravlja poročila
 • vodi evidence poslovnih dogodkov ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • zagotavlja izpolnjevanje področnih predpisov
 • vodi evidence in pripravlja poročila
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • uporablja osnovna programska orodja
 • pozna načine vodenja evidenc
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • pozna zakonodajo, uporabno pri vodenju administracije
 • uporablja osnovna in specialna programska orodja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja standarde kakovosti biološkega čiščenja odpadnih voda in kompostiranja
 • sodeluje s strokovnjaki in zagotavlja nemoten proces dela
 • nadzira lastno delo in delovne procese
 • predstavi kritične točke v delovnem procesu
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • zagotavlja mejne emisijske standarde pri kompostiranju
 • zagotavlja standarde kakovosti čistosti vode skladno z zakonskimi predpisi in navodili
 • spremlja in izvršuje faze delovnega procesa v skladu s tehnološkimi postopki
 • zagotavlja čistost in urejenost delovnega mesta
 • spremlja rezultate dela, uresničevanja programov in načrtov ter predlaga ukrepe
 • zagotavlja ponovno vključitev odpadnih voda v proces krožnega toka vode
 • sodeluje pri izdelavi ocene tveganja za posamezna dela v procesu
 • zagotavlja doseganje standardov kakovosti
 • nadzira storitev glede na dogovorjene postopke in metode dela
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • pozna standarde kakovosti dela in organizacije delovnega procesa
 • pozna predpise in odredbe s področja varovanja voda in tal
 • predstavi področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in primerja postopke ter načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in izvaja enostavnejša popravila orodij, strojev in naprav
 • redno pregleduje, čisti in vzdržuje delovno opremo, stroje, naprave in orodja
 • opravlja nastavitve in manjša popravila strojev, naprav in orodij
 • pozna navodila za vzdrževanje opreme, orodij, strojev in naprav za biološko čiščenje odpadnih voda in kompostiranja
Komunikacija komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje strankam
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje strankam
 • sodeluje s strokovnjaki
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • obvlada osnovno komunikacijo v enem tujem jeziku
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
 • pozna osnove IKT-ja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • izvaja ukrepe za varno delo, varstvo pred požarom in varstvo okolja
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo in pravne predpise o varstvu okolja
 • pozna zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelca Hrovat, Kmetijska šola Grm, Sevno 13, 8000 Novo mesto
 • Staška Buser, Šolski center Šentjur, Cesta na Kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
 • Cvetka Cokan, Šolski center Šentjur, Cesta na Kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
 • dr. Jasna Paradiž, Biotehniški izobraževalni center, Ižanska 10, 1000 Ljubljana
 • Tatjana Đurasovič, Biotehniška šola Maribor, Vrbanska 30, 2000 Maribor
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna
 • mag. Cvetka Pintar, Kmetijska šola Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj
 • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Marjeta Vovk, Biotehniška šola Kranj, Strahinj 99, 4202 Naklo
 • Rosvita Arzenšek, Živilska šola Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor
 • Tone Gradišnik, JKP Šentjur, c. Leona Dobotinška 18, 3230 Šentjur
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.