Poklicni standard

Naziv:

Videooblikovalec/videooblikovalka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Video oblikovalec/video oblikovalka (21300351)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Videooblikovalec/videooblikovalka (84484570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo in dela v skupini v sodelovanju z avtorji in skladno z idejnim osnutkom videoprojekta
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 3. sporazumevati se s sodelavci in poslovnimi partnerji ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 4. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 5. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 6. izdelati načrt videoprojekta
 7. zapisati in/ali kreirati ter predvajati vizualno podobo
 8. obdelovati in korigirati sliko ter oblikovati končno sliko
 9. pretvarjati sliko v končno obliko in format
 10. voditi in nadzirati izvedbo videoprojekta


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji skladno z idejnim osnutkom projekta
 • spremlja predpise, delovna navodila, standarde in zakonodajo s področja dela
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oz. delovnega področja
 • sodeluje pri pripravi zasnove projekta
 • skrbi za racionalno uporabo energije, materiala in časa pri pripravi projekta
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • upošteva osnovne zakonitosti priprave in izvedbe projektov na področju videooblikovanja
 • upošteva osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive postprodukcijske opreme
 • razume funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postprodukcije
Priprava dela oz. delovnega mesta zbere in pripravi dokumentacijo za izvajanje postprodukcijskih postopkov avdiovizualnega materiala in pripravi vse ostalo, kar je potrebno za delo
 • v sodelovanju z avtorjem določi tehnično zasnovo projekta
 • prevzame in pregleda predhodno pripravljen medijski material
 • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
 • pregleda varnostno dokumentacijo
 • pripravi pripomočke in druga delovna sredstva, potrebna za izvedbo projekta
 • obvlada delo z računalnikom in s programskimi orodji za videooblikovanje
 • pozna estetske in tehnične primere dobre prakse videooblikovanja
 • razume tehnično, tehnološko, arhivsko in delovno dokumentacijo
Operativna dela izdela načrt medijskega projekta
 • pripravi tehnični načrt glede na pripravljeni projektni scenosled
 • obravnava naloge z izvajalci projekta
 • pripravi dispozicijo ekipe na projektu in sodeluje pri njenem načrtovanju
 • določi delovno ekipo za izvedbo projekta
 • pripravi tehnično dokumentacijo projekta
 • upošteva tehnične standarde za pripravo načrta medijskega projekta
 • upošteva osnovne zakonitosti ozvočenja in osvetljave
 • obvlada tehnike za načrtovanje postavitve videoopreme
 • pozna delovanje in uporabo videonaprav
 • pozna organizacijsko strukturo projektnega tima
 • obvlada zakonitosti informacijsko komunikacijske-tehnologije

zapiše in/ali kreira ter predvaja vizualno podobo
 • uporablja strojno in programsko opremo za video oblikovanje
 • uporablja video mešalno mizo in programe za video oblikovanje
 • uporablja naprave za snemanje
 • uporablja naprave za reprodukcijo medijskih vsebin
 • uporablja ustrezne merilne instrumente
 • sledi scenariju pri oblikovanju izdelka
 • pozna tehnične standarde zvočnih, video- in računalniških vsebin
 • pozna svetlobna razmerja na scenografiji
 • pozna zvočna razmerja na scenografiji
 • obvlada delovanje in načine uporabe videonaprav
 • obvlada programsko opremo za videooblikovanje
 • pozna osnovne zakonitosti režije in montaže

obdeluje in korigira sliko
 • procesira sliko
 • obdeluje in korigira sliko s pomočjo strojne videoopreme
 • obdeluje in korigira sliko s pomočjo računalniških programov
 • upošteva veljavne videostandarde zapisov
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih razmerij
 • pozna osnove likovne estetike
 • obvlada načine, s katerimi korigira sliko
 • pozna tehnične standarde videovsebin
 • obvlada programsko opremo za videooblikovanje
oblikuje končno sliko
 • upravlja z video- mešalno mizo
 • uporablja računalniška orodja in digitalne efekte za procesiranje slike
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja naprave za prikazovanje video in računalniškega zapisa
 • določa bravo, kontraste in druge elemente slike
 • določa fonte pri oblikovanju informacij na zaslonu
 • upošteva veljavne standarde pri videozapisih
 • pozna osnove likovne estetike
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih razmerij
 • pozna osnove grafičnega oblikovanja
 • pozna tehnične standarde videovsebin
 • obvlada programsko opremo za videooblikovanje
pretvarja sliko v končno obliko in format
 • pretvarja sliko v različne tehnične formate in pri tem upošteva namen uporabe in veljavne standarde
 • določi končno barvo in kontrast slike
 • oblikuje končno sliko videozapisa
 • pripravi varnostno kopijo medijskega materiala
 • pripravi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • pozna tehnike in standarde za pretvarjanje tehničnih formatov
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih razmerij
 • pozna osnove medijskega arhiviranja

Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • ureja računalniške baze podatkov o tehnični dokumentaciji videoprojekta
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje podatkov)
 • pripravlja poročila o svojem delu
 • pripravlja poslovne dopise
 • obvlada delo z računalniškimi bazami podatkov
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • pozna osnove poslovnega dokumentiranja in bontona

Vodenje vodi ekipo sodelavcev
 • predlaga najbolj racionalne sestave tehnične ekipe
 • vodi tehnične delavce ekipe po dispoziciji producenta oz. organizatorja projekta
 • po potrebi odreja dodatne zadolžitve za tehnične delavce
 • pozna pravila projektnega vodenja
 • pozna organizacijsko strukturo podjetja

Nadzor dela nadzoruje izvedbo projekta
 • razporedi naloge in delovna sredstva timu sodelavcev
 • nadzira proces dela v timu
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev med procesom
 • pozna načela timskega dela
 • pozna organizacijo dela v postprodukciji
 • pozna zakonitosti nastavitev in delovanja računalniške idr. opreme, ki jo tim uporablja

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno s standardi kakovosti
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju sistemov ter potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • uvaja nove postopke dela
 • sodeluje pri zagotavljanju večje konkurenčnosti podjetja/videoprojekta
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti postprodukcijskih vsebin
 • deluje skladno s predpisanimi internimi pravilniki
 • pozna in spremlja vrhunske dosežke na področju videooblikovanja in drugih avdiovizualnih vsebin
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Vzdrževanje in popravila organizira vzdrževanje video in računalniške opreme
 • preventivno vzdržuje video in računalniško opremo
 • oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvešča (ustrezen) oddelek vzdrževanja o napakah na opremi, ki jo uporablja
 • razume pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • upošteva predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • organizira vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z avtorji, vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci ter naročniki, ki so povezani s procesom dela
 • komunicira s predstavniki dobaviteljev naprav in pripomočkov
 • sprejema informacije od avtorjev, vodje ali sodelavcev v procesu dela in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem in tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • upošteva načela timskega dela

Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja, da je na opremi in napravah vgrajena varnostna zaščitna oprema
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in smernice razvoja na področju varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boris Koren, RTV Slovenija
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Luka Dekleva, Društvo B 51
 • Luka Ferlan, Klika, d. o .o.
 • Iztok H. Šuc, Kerozin, d. o. o.
 • Klemen Smolej, Video produkcija Kregar VPK
 • Martin Mele, Inštitut in akademija za multimedije IAM
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Borut Kumperščak, Uniki, d. o. o.
 • Luka Dekleva, član komisije za NPK, Društvo B51
 • Klemen Pečnik, Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Robert Mahnič, Avditorij Portorož
 • Stojan Nemec, SNG Nova Gorica
 • Boštjan Rigler, Pro Plus
 • Boštjan Kisovec, TV Slovenija
 • Boris Koren, član komisije za NPK, TV Slovenija
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, neodvisna producentka
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
 • Dr. Peter Purg, UNG

   

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.