Katalog

Naziv:

Prometnik/prometnica v cestnem prometu

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Prometnik/prometnica v cestnem prometu (8400.017.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard prometnik / prometnica v cestnem prometu 84000170 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je možno pridobiti po programu srednjega strokovnega ali poklicno-tehniškega izobraževanja Logistični tehnik z opravljenimi strokovnimi moduli: Tehnologija blagovnih tokov, Tehnologija komuniciranja, Podjetništvo in gospodarsko poslovanje, Transportna sredstva, Logistika tovornih tokov, Mednarodna blagovna menjava in Logistika potniških tokov.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 NAČINI PREVERJANJA

Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • poznavanje zmožnosti transportnih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami in obremenitvami ter varnostnimi lastnostmi,
 • razumevanje tehnične dokumentacije z izrazoslovjem pojmov transportnih sredstev,
 • obvladovanje organiziranja specifičnih prevozov,
 • obvladovanje  informacijske in komunikacijske tehnologije.


Deli preverjanja v %:

 • pisno preverjanje: 40 %,
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 40
dokumentacija 30
ustni zagovor 20

Pisni del preizkusa je ocenjen z »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk.  


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Referent/referentka za promet

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Učilnica

 • ustrezna informacijsko-komunikacijska oprema
 • dokumentacija potrebna za organiziranja transporta

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

 • najmanj en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja organizacije transporta,
 • najmanj en član strokovni izpit iz varnosti in zdravju pri delu in višjo strokovno izobrazbo tehničnih smeri,
 • najmanj en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z delom na področju organizacije transporta

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prevzema in analizira različne informacije ter tehnično dokumentacijo
 • sprejema naročila za prevoz blaga ali za občasni prevoz potnikov
 • preverja ustreznost prevoznih sredstev glede na naročila posamičnih prevozov ali glede na vrsto prevoza potnikov
 • preverja zasedenost vozil
 • preveri in pridobi ostale potrebne pravne in tehnične informacije v zvezi s konkretnim naročilom prevoza ne glede na obliko transporta ali posameznega občasnega prevoza potnikov
 • kontaktira z ustreznimi državnimi službami (policija, službe resornega ministrstva ipd.) v zvezi s pogoji za prevoz blaga ali potnikov doma in v tujini
 • preverja predpisano vozniško in prometno dokumentacijo pred napotitvijo voznikov na prevoz
 • usklajuje naročila strank s prepisanimi pogoji za izvedbo občasnih prevozov
 • zbira različne informacije in tehnično dokumentacijo za lastno delovno področje
 • obvlada zmožnosti transportnih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami, obremenitvami in varnostnimi lastnostmi
 • razume tehnično dokumentacijo z strokovnimi izrazi transportnih sredstev
 • pozna načela ekonomične izrabe tovornih in potniških prevoznih sredstev
 • razume zgradbo, nosilnostno konstrukcijo in delovanje dvigalnih ter prenašalnih naprav
 • razume manipulativne vožnje z viličarji, razume upravljavska dela z različnimi dvigali, ostalimi manipulativnimi transportnimi sredstvi in napravami
 • pozna sodobne tehnologije transporta: kombinirani, integralni in multimodalni transport

Pripravi ponudbo prevozne storitve

 • opredeli značilnosti ponudbe in povpraševanja po  
 • prevoznih storitvah
 • določi elemente ponudbe in povpraševanja prevozne storitve
 • določi tehnične, tehnološke - eksploatacijske, prevozne in ekonomske značilnosti vozil
 • sestavi ponudbo prevozne storitve
 • določi posamezne dokumente za izvedbo prevozne storitve
 • opiše, katere podatke mora imeti ponudba za    
 • transport  
 • opiše, katere podatke mora vsebovati naročilo za   
 • transport
 • opiše, katere dokumente je potrebno preveriti pred   
 • napotitvijo voznika na vožnjo
 • razloži, kako vpliva transportna razdalja, količina in   
 • transportni  čas na oblikovanje cene transporta,

Oblikuje tehnologijo transportnega procesa

 • določi potrebne tehnične ukrepe za manipulacijo tovora
 • določi optimalne tehnično-tehnološke pogoje manipulacije tovora
 • določi prednosti in slabosti posameznih tehnologij transporta
 • določi pogoje za uporabo posamezne tehnologije transporta   
 • opiše dimenzije cestnih transportnih sredstev,
 • pove, kakšne so razlike med kombiniranim, integralnim in multimodalnim transportom
 • opredeli zakaj je kateri transport boljši (utemelji z praktičnim primerom),
 • opiše katere dejavnike je potrebno upoštevati, ko se odloča, za vrsto transporta
izbira voznike za prevoz blaga
 • izbira voznike iz lastnega podjetja glede na vrsto in značilnosti blaga, ki se bo prevažalo
 • izbira voznike iz lastnega podjetja glede na izkušnje in glede na vozilo, ki ga bo upravljal voznik
 • izbira podprevoznike glede na zanesljivost in kvalitetno opravljanje prevozov
 • oblikuje liste voznikov in jih rangira glede na dogovorjene kriterije
 • oblikuje liste podprevoznikov in jih rangira glede na kriterije: kakovost, opremljenost, zanesljivost
 • odreja voznike glede na prevozno sredstvo
 • odreja voznike glede na okoliščine naročila (kraj nakladanja, bližina razpoložljivega tovornjaka, opremljenost tovornjaka, vrsta blaga)
 • obvlada organiziranje specifičnih prevozov: prevoz nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov ter pozna označitve, spremljave (naloge spremnega osebja) in izvedbo
 • obvlada načine varnega natovarjanja po mednarodnih predpisih o varnem natovarjanju in zavarovanju tovora
 • pozna elektronska orodja in tehnologije za podporo razporejanja voznikov
 • pozna sistem izbire voznikov za izvajanje prevoznih storitev
 • pozna podprevoznike in njihovo strukturo
 • razume sistem sestavljanja razporeda voznikov glede na izpolnjevanje zahtevanih kriterijev
 • pozna strukturo prevoznikov in njihovo kakovost, zanesljivost, opremljenost ter jih zna razvrščati glede na postavljene kriterije

Oblikuje kadrovsko stukturo prevoznega procesa

 • določi prevozne pogoje s stališča prevoznika in  
 • operativnega osebja
 • določi naloge operativnega osebja
 • opredeli zakonska določila za delo operativnega osebja
 • določi čase dela in voženj voznega osebja
 • opiše, kaj je tahograf in katere podatke zajema,
 • opredeli, kaj je čas vožnje in čas počitka (kratki, dolgi počitek)

Obrazloži praktičen primer:

 • imamo eno euro paleto, težko 100kg, pošiljka je ADR in majhne vrednosti, naklad v Ljubljani, razklad D-Munchen. Pošiljko je potrebno prevzeti danes in dostaviti naslednji dan. Katero vrsto transporta bi izbral in katere dokumente mora imeti voznik in tovor za transport.
nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza blaga
 • kontrolira psihične in fizične sposobnosti voznikov pred napotitvijo na prevoz
 • vodi in kontrolira prevoz posameznega blaga
 • poroča o stanju pošiljk blaga
 • sporoča v skladu z naročilom in naročnikom prevoza o stanju pošiljke glede na dobavljivost in razpoložljivost
 • sporoča o izrednih dogodkih glede zamude pošiljk
 • sporoča o izrednih dogodkih glede materialne škode pošiljk, nesreče in drugih izrednih dogodkih v zvezi s konkretno pošiljko
 • kontaktira z naročniki prevoza in dobavitelji naročnika v skladu z naročilom prevoza,
 • kontaktira z vozniki med samim izvajanjem prevoza
 • posreduje informacije voznikom o obvozih in zaporah na cestah ter voznike usmerja
 • komunicira z naročnikom ob izrednih dogodkih med prevozom
 • kontaktira z vozniki in izvajalci stranskih dejavnosti, kot so skladiščniki, svetovalci za prevoz nevarnega blaga, komercialisti in špediterji
 • tekoče spremlja stanje v prometu in izdeluje dnevna poročila
 • analizira tahogramske zapise voženj z vidika izvajanja delovne naloge in upoštevanja predpisanih odmorov in počitkov
 • nadzoruje izvajanje prevoza iz prometnega centra z uporabo GPS-tehnologije za sledenje vozil
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s katero nudi pomoč pri zagotavljanju optimalnega gibanja vozil v urbanih naseljih ter obvlada sodobno satelitsko elektronsko tehnologijo za sledenje in vodenje po poti
 • obvlada prometno geografijo pri elektronski orientaciji (za izračun optimalnih prevoznih poti), sledenju in vodenju prevoza
 • razume transportne pogodbe in klavzule
 • pozna predpise za ravnanje ob izrednih dogodkih
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
 • obvlada nudenje operativne pomoči vozniku na trenutni lokaciji
 • pozna osnove prometno– transportne signalizacije za vodenje in varnost v prometu

Oblikuje elemente prevoznega procesa (prevzame blago na transport)

 • določi nadzor nad operativnim osebjem
 • opiše, katere podatke vsebujejo listine blaga in prevoza
 • opiše, kaj je prevozna dokumentacija
 • opiše, katere podatke mora vsebovati CMR dokument
 • pove, kdo je dolžan izpolniti CMR dokument
 • opiše, kateri dokumenti morajo spremljati pošiljko v transportu znotraj EU (kateri pošiljko pod carinskim nadzorom in kateri pošiljko brez carinskega nadzora)
 • pove kaj zajema pojem »prevozna dokumentacija«
 • določi pogoje kakovostnega prevzema blaga na prevoz
 • določi pogoje kakovostnega prevoza blaga
 • določi pogoje kakovostne predaje blaga po prevozu
 • obrazloži optimalno prevozno pot
 • opiše, kaj so prevozne klavzule glede na dimenzijo transporta
 • pove, kdo določi optimalno prevozno pot (naročnik transporta ali prevoznik – obrazloži zakaj),
 • opiše, kaj je kakovostni prevoz blaga,
 • pove, kdaj in komu se sporoči, da pošiljka ne bo pravočasno dostavljena na dogovorjeni cilj
 • opiše, kako ukrepamo v primeru izrednih dogodkov med izvajanjem prevoza
 • opiše, katere dokumente poleg transportne dokumentacije potrebuje vozilo za transport v tretje države.
izdeluje razpored voznikov ter vozil in načrtuje linijske prevoze potnikov
 • izdela vozne rede na rednih linijah po predpisanem postopku na aplikaciji AVRIS
 • izdela postajne vozne rede
 • izdela urnike voženj na posebnih linijah
 • izdela delovne naloge oz. službe voznikov v linijskem prevozu potnikov
 • za potnike oblikuje informacije o spremembah voznih redov, obvozih ipd.
 • izdela mesečni razpored voznikov in vozil na delovne naloge po predpisanem postopku (aplikaciji)
 • izdeluje dnevni razpored voznikov in vozil na delovne naloge
 • izdela preglednico prevzema vozil ob menjavi služb na liniji
 • načrtuje pravilno razporeditev in izrabo delovnega časa voznikov
 • odreja voznike in vozila glede na vrsto prevoza in morebitne posebne pogoje pri občasnem prevozu
 • presoja in upošteva primernost voznika glede na dodatno funkcionalno izobrazbo in izkušnje, glede na primernost prevoznih sredstev, glede na potek vožnje ter naročilo stranke ali glede na posebne zahteve prevoza posameznih skupin potnikov
 • izdeluje plan letnih dopustov voznikov
 • obvlada elemente voznega reda
 • pozna dinamiko gibanja vozil
 • obvlada računalniške programe za izdelavo in korekcijo voznega reda (aplikacija AVRIS)
 • pozna principe prometne politike za spodbujanje javnega potniškega prometa
 • pozna principe marketinga za spretno sodelovanje z okoljem in za svetovanje ter pozna prometno geografijo
 • spretno obvlada hitra preusmerjanja v potniškem prometu in obveščanje potnikov
 • pozna elektronska orodja in tehnologije za podporo razporejanju voznikov
 • razume osnovne pojme pri prevozu potnikov, jih zna uvrstiti v posamezne vrste potniških prevozov in zna opredeliti pojem potnika in pojem prtljage
 • pozna celotno infrastrukturo za prevoz potnikov in tudi eksterne objekte za prevoz potnikov: potniške postaje, postajališča, vrste parkirišč, počivališč, logističnih servisov ...
 • obvlada orientacijske veščine prometne geografije
 • obvlada značilnosti in zmožnosti potniških prevoznih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami in obremenitvami (število sedežev, stojišč, prtljažni prostor, prostor za kolesa in kolesa z motorjem, klimatske naprave v vozilih, sanitarije, multimedijska oprema in ostala oprema za dobro počutje odraslih oseb, otrok in mladine, varnostne lastnosti vozil)
 • razume tehnično dokumentacijo z ustreznimi strokovnimi izrazi

Naredi načrt prevoznega procesa

 • določi elemente voznih redov
 • obrazloži kako izdelamo vozni red
 • določi dinamične in statične elemente linij
 • opredeli varnostne vidike gibanja potnikov po infrastrukturi
 • določi elemente spodbujanja uporabe jpp
 • določi kriterije geografskih lokacij in točk
 • opredeli potnika
 • opredeli prtljago
 • določi geografske pogoje transporta
 • pove na podlagi katerih podatkov izberemo ustrezno vozilo
 • opiše, katere podatke potrebujemo za izdelavo voznega reda,
 • opiše, katere so razlike med občasnimi prevozi in rednimi linijami
 • pove katere podatke potrebujemo za pravilno izbiro ustreznega vozila
 • pove kako zagotavljamo kakovost in varnost v potniškem prometu,
nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza potnikov
 • zagotavlja izvajanje prevoza potnikov po razporedu
 • preverja izvajanje prevoza po voznem redu iz prometnega centra
 • preverja izvajanje prevoza po voznem redu na terenu
 • operativno vodi voznike pri izvajanju prevoza po razporedu
 • koordinira in organizira operativno delo voznikov za celovito izvajanje prevoza po voznih redih, urnikih voženj na posebnih linijah in naročenih občasnih prevozih
 • nadzoruje izvajanje prevoza iz prometnega centra z uporabo GPS-tehnologije za sledenje vozil
 • nadzoruje uvoz in izvoz vozil po razporedu
 • kontrolira psihične in fizične sposobnosti voznikov pred napotitvijo na prevoz
 • preverja tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu
 • preverja voznikovo dokumentacijo in prevozne izkaze potnikov
 • analizira tahogramske zapise voženj z vidika izvajanja delovne naloge ter upoštevanja predpisanih odmorov in počitkov
 • tekoče spremlja stanje v prometu in izdeluje dnevna poročila
 • kontaktira z naročniki prevoza
 • posreduje informacije voznikom o obvozih in zaporah cest ter voznike usmerja
 • kontaktira z vozniki med samim izvajanjem prevoza
 • potnikom posreduje informacije o voznih redih, tarifah in poteku linij
 • obvlada odpravo motenj pri izvajanju voznega reda
 • obvlada nudenje operativne pomoči vozniku na trenutni lokaciji
 • pozna postopke za hitro dajanje navodil v izrednih razmerah v potniškem prometu
 • ima strokovna znanja iz elementov geografsko-informacijskega sistema za spremljanje prometnega stanja v okolju – monitoring
 • pozna avtonomne in eksterne navigacijske naprave
 • pozna osnove prometno– transportne signalizacije za vodenje in varnost v prometu
 • zna podajati vizualne, pisne in zvočne inštrukcije za vodenje po poti
 • pozna metode za preverjanje psihofizične pripravljenosti voznikov
 • pozna normative in predpise za ustrezno tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu
 • pozna potrebno voznikovo dokumentacijo
 • razume in zna odčitavat tahogramske zapise voženj
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu

Oblikuje elemente prevoznega procesa

 • opiše, katere podatke zajemajo listine potnikov in prevoza
 • določi pogoje sprejema potnikov na prevoz
 • določi pogoje kakovostnega prevoza 
 • določi pogoje kakovostnega izstopa potnikov po prevozu
 • opiše, kako določimo optimalno prevozno pot
 • opredeli prevozne pogoje
 • opiše, kaj so tarife
 • določi nadzor nad operativnim osebjem
 • izpolni listine potnikov in prevoza
 • analizira prevozno dokumentacijo
 • s pomočjo programske opreme (npr. excel) izdela analizo prevoznih procesov
 • izdela model korespondence med odgovorno osebo, naročnikom prevoza in voznim osebjem
 • v simulaciji izvede potrebno korenspodenco med udeleženci za posamezne situacije
 • določi optimalno prevozno pot
 • s pomočjo informacijskega sistema poišče in uredi določene podatke transporta
 • opredeli prevozne pogoje
 • izdela potrebna navodila za operativno osebje
 • izdela tarife
ureja računsko in prometno dokumentacijo ter vodi različne evidence
 • uporablja sodobne informacijske pripomočke za upravljanje in urejanje dokumentacije
 • pripravlja potrebno dokumentacijo za priprave računov: potne naloge, CMR (mednarodne tovorne liste), nakladnice, predajnice, ostalo blagovnaodokumentacijao, tahografske liste in evidence (tudi v elektronski obliki)
 • pripravlja in ureja ostalo predpisano prometno dokumentacijo (dovolilnice), stroškovno likvidira račune podizvajalcev itd.
 • pripravlja in zaključuje potne naloge voznikom
 • izdaja potne naloge in potrebno prometno dokumentacijo voznikom in skrbi za vračilo podpisanih dokumentov
 • skrbi za vračilo palet, opreme in ostalih podpisanih dokumentov
 • kontrolira račune različnih dobaviteljev v zvezi z opravljenim prevozom
 • vodi dokumentacijo transportnih računov
 • kontrolira izdaje računov za opravljene občasne prevoze
 • vodi in kontrolira izvedbo konkretnega naročila občasnega prevoza
 • vodi statistiko izvedenih občasnih prevozov in izdeluje mesečna poročila
 • vodi evidenco stanja in izdeluje dnevna poročila o prometu
 • vodi evidenco potnih nalogov, opravljenih ur in oddanih tahografskih lističev
 • vodi evidenco o odmorih in počitkih voznikov v skladu z Zakonom o delovnem času mobilnih delavcev
 • pozna sistem priprave poročil
 • pozna metode zbiranja podatkov v podatkovno bazo
 • pozna načine urejanje in vodenje arhiva
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
 • pozna potrebno dokumentacijo ter postopek dela z njo
 • dobro pozna kvalitativne in kvantitativne kazalce pri prevozu potnikov
 • obvlada vodenje elektronske transportne evidence v potniškem prometu
 • zna delati s spremnimi dokumenti, tako kot določajo tarife (izpolnjevanje spremnih dokumentov, izračun cene, obdelava podatkov po spremnih dokumentih)
 • pozna špeditersko dejavnosti in njene postopke
 • pozna osnove transportnega zavarovanja

Uredi prometno korenspodenco

 • opiše katere podatke zajema listina blaga in prevoza
 • pove na podlagi katerih dejavnikov ocenjujemo kakovost prevoza
 • opiše pogoje transportnega zavarovanja
 • opiše pogoje špediterskega poslovanja
 • razloži, za koliko dni nazaj mora imeti voznik pri sebi tahografske vložke
 • opiše, kaj je potni nalog in katere podatke vsebuje,
 • opiše, kakšna je razlika med CARGO zavarovanjem in zavarovanjem prevozniške odgovornosti
 • izpolni listine blaga in prevoza
 • analizira prevozno in ostalo dokumentacijo
 • na osnovi podatkov s prevozne dokumentacije izdela poročila kakovosti prevozov
 • izdela navodila za arhiviranje dokumentacije
evidentira škodo, nesreče in nepravilnosti ter pošilja vozila na redne tehnične preglede
 • sodeluje pri pripravi poročil o nesrečah v podjetju, v sodelovanju z osebo, ki je v podjetju odgovorna za varnost in zdravje
 • pripravlja evidenco povzročene materialne škode na vozilih in prevažanem blagu v sodelovanju z osebo, ki v podjetju skrbi za vozni park
 • kontrolira evidence tehničnih pregledov in registracij,
 • napoti vozila na tehnične preglede in registracije v sodelovanju z vodjem tehničnega parka
 • organizira izločitve tehnično neustreznih vozil ter jih zamenjuje z vključitvijo novih
 • vodi evidence o okvarah vozil in izpadih na progah in po potrebi izvršuje zamenjave
 • vodi evidenco tehničnih pregledov in registracij vozil ter razpisanih servisov
 • organizira popravila oziroma odvoz poškodovanih vozil
 • obvlada informacijsko-komunikacijska tehnologijo za celovito podporo evidenci transportnih sredstev
 • obvlada predpise o varstvu pri delu
 • pozna navodila in predpise o vzdrževanju transportnih sredstev oziroma naprav
 • pozna predpise za varnostno opremo vozil (tafografi, ABS, pasovi …)
 • pozna normative vzdrževanja oziroma nege vozil
 • pozna evidenco za registracijo in vzdrževanje vozil
 • pozna pravila o tehničnih pregledih
 • pozna pravila o registraciji vozil

Uredi tehnološke pogoje eksploatacije voznega parka

 • izdela potrebno pisno korespondenco o prometnih dogodkih
 • izvede potrebno pisno in elektronsko korenspodenco
 • izdela načrt za tehnično vodenje voznega parka
 • opravi potrebno korenspodenco za vozni park
 • opredeli tehnične pogoje sposobnosti voznega parka
 • daje smernice za tehnično brezhibnost voznega parka
 • daje navodila za varno delo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Jakomin, L., Zelenika, R., Medeot, M.: Tehnologija prometa in transportni sistemi. FPP Portorož. Univerza v Ljubljani, Portorož, 2002.
 • Godnič, C. Tehnologija prometa. Samozaložba. Maribor, 2001
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu, Ur. list RS 131/2006; 5/2007
 • Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, Ur. list RS 126/2003; 102/2007
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga, Ur. list RS, št. 33/2006; 41/2009
 • Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi, Ur. l. RS, št. 34/2006; 31/2007; 79/2009
 • Zakon o varnosti cestnega prometa, Ur. list RS 56/2008; 73/2008; 5872009
 • Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil; 45/2004
 • Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu, 138/2006
 • Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), sprejeta v Ženevi 19. maja 1956 (glej tudi spremembe).
 • Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), sprejeta v Ženevi 19. maja 1956,
 • Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), podpisan v Ženevi 30. septembra 1957.
 • Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR-Karneta (Konvencija TIR),  sprejeta v Ženevi 15. januarja 1959.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d.d.
 • Robi Truden, SABOD d.o.o.
 • Robert Sever, GZS - Združenje za promet in zveze
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Zdravko Bobnarič, ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.