Katalog

Naziv:

Viličarist/viličaristka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

21.1.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Viličarist/viličaristka (8400.014.3.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Viličarist / viličaristka 84000140 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

- Končana osnovna šola.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • uporabo zaščitnih, varovalnih sredstev in opreme pri delu,
 • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
 • obvladovanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora,
 • obvladovanje določenega zaporedja dela,
 • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora

       Deli preverjanja v %:

 • pisno preverjanje: 40 %
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Načrtovanje in priprava naloge 20 %
Izvedba 50 %
Dokumentacija 10 %
Ustni  zagovor 20 %

Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih   točk.    


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Upravljalec/upravljalka viličarja

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Učilnica,

 • poligon - asfaltirana oziroma betonska površina, dvižna platforma, najmanj 4 palete z  različnimi vrstam in težami tovora, stožci za ovire,
 • viličar z minimalno nosilnostjo 2000 kg

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj  en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja logistike
 • najmanj  en član višjo strokovno izobrazbo tehničnih smeri in strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
 • najmanj  en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z upravljanjem viličarja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja plinske, motorne ali električne viličarje
 • izbere ustrezne delovne stroje in mehanizacijo glede na težo, velikost in obseg blaga, glede na paletiziranost (vrste palet), glede na tip skladišča (zunanji, notranji) in glede na zaščitenost blaga
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji za pravilno obremenitev vilic
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji glede dovoljene višine dviga tovora
 • pri natovarjanju na transportno vozilo je pozoren na težo blaga in specifike transportnega vozila
 • upravlja s skenerji
 • upošteva navodila za uporabo delovnih sredstev
 • upošteva navodila glede za hitrost vožnje in uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna lastnosti in pravila uporabe vseh vrst viličarjev
 • zna upravljati plinske, motorne ali električne viličarje
 • zna določiti uporabo ustrezne mehanizacije za določeno opravilo
 • pozna opozorila in navodila za pravilno uporabo viličarjev in mehanizacije
 • pozna specifike transportnih vozil glede na težo in razporeditev blaga
 • pozna navodila za uporabo delovnih sredstev
 • temeljito pozna navodila proizvajalcev viličarjev za varno in pravilno delo
 • temeljito pozna navodila proizvajalcev viličarjev za varno in pravilno delo
 • pozna splošna pravila varnega upravljanja viličarjev
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe transportne mehanizacije
 • seznanjen je z uporabo zaščitne opreme

Pripravi načrt za manipulacijski proces

 • opredeli vlogo načrta dela
 • naredi načrt dela
 • opredeli manipulativne naloge
 • določi načela varnega dela

Pripravi manipulativni proces

 • opredeli potrebno dokumentacijo za manipulacijo
 • se seznani z nalogami za manipulacijo
 • preveri  in določi stanje in opremo viličarja
 • pripravi viličarja za manipulacijo
 • opiše sestavne dele vozila
 • opiše delovanje sklopov viličarja

Izbere viličarja v dogovoru s komisijo

 • opredeli blagovno tovorno enoto
 • opredeli eksploatacijske karakteristike viličarjev
 • določi kriterije uporabe viličarjev
 • določi elemente stabilnosti tovora in viličarja
 • opredeli karakteristike viličarja
 • upravlja z viličarji
 • opredeli tehnične lastnosti prevoznih sredstev in 
 • tovornega prostora
 • opredeli elemente varnega dela
 • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi pogoje varnega dela
opravlja premike blaga z uporabo viličarja
 • prevzema in odvaža blago s tovornega vozila ali iz vagona
 • sodeluje z voznikom pri raztovoru
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
 • po potrebi očisti prispelo blago
 • prevzema in odvaža blago
 • vizualno prekontrolira stanje blaga
 • zabeleži vse poškodbe na prevzetem blagu
 • vodi zahtevano evidenco o količini prevzetega blaga
 • uskladišči že prevzeto blago na podlagi dokumentacije
 • pravilno odlaga blago
 • vodi zahtevano evidenco o mestu uskladiščenega blaga
 • zabeleži vse poškodbe na uskladiščenem blagu, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • vodi zahtevano evidenco o količini uskladiščenega blaga
 • preskladišči blago
 • opravlja medskladiščno manipuliranje
 • premika, dviga ali spušča blago kot del tehnološkega procesa
 • premika, dviga ali spušča dele konstrukcije pri montaži
 • vodi evidenco o količini preskladiščenega blaga
 • sprejme nalog za oddajo blaga
 • odvaža in razklada blago na tovorna vozila ali vagone
 • sodeluje z voznikom pri natovarjanju
 • odvaža in razklada blago na prostore za uničenje
 • vodi evidenco o količini oddanega blaga
 • pozna vrste opozorilnih oznak na embalažah
 • zna kontrolirati blago in beležiti poškodbe na prevzetem blagu
 • pozna navodila za vodenje evidenc ob prevzemu blaga
 • zna ustrezno odlagat prevzeto blago, ravnati z njim in ga skladiščiti
 • zna voditi ustrezno evidenco o mestu skladiščenega blaga
 • pozna pravila prevzemanja in odvažanja blaga z različnih transportnih sredstev, s konca proizvodne tehnološke linije ali po opravljenem prepakiranju
 • pozna pravila medskladiščnega manipuliranja
 • zna beležiti poškodbe, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • pozna načine vodenja evidenc o preskladiščenem blagu in količinah
 • razume vsebine nalogov za oddajo blaga
 • zna ločevati odpadno blago in ga odvažati na ustrezne prostore za uničenje

Izvede manipulacijo z viličarjem v dogovoru s komisijo

 • opredeli blagovno tovorno enoto
 • opredeli eksploatacijske karakteristike viličarjev
 • določi pogoje izvajanja manipulacij
 • določi elemente stabilnosti tovora in viličarja
 • opredeli karakteristike viličarja
 • upravlja z viličarjem
 • sprejme blago za manipulacijo
 • manipulira blago
 • naklada prevozno sredstvo
 • opredeli tehnične lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora
 • opredeli elemente varnega dela
 • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
 • uporabi zaščitna sredstva
 • določi pogoje varnega dela
 • evidentira dogajanja manipulacije
 • izpolni izbrano dokumentacijo
 • izda potrebno dokumentacijo

Opredeli načela in vsebine uporabe viličarja v posameznih situacijah

 • opredeli uporabo viličarja
 • določi uporabo tehničnih in eksploatacijskih lastnosti  viličarja
 • določi pogoje uporabe viličarja glede na vrsto in načine manipulacij
 • določi pogoje optimiranja uporabe viličarja
 • določi ukrepe v primeru nenavadnih dogodkov pri manipulaciji
 • opredeli potrebne ukrepe ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji
 • določi pogoje varne uporabe viličarja
 • določi pogoje varne namestitve tovora
 • določi elemente in  način uporabe infrastrukture

Izvede ukrepe varnega dela

 • opredeli ukrepe varnega dela
 • navede ukrepe ohranjanja okolja in čistoče delovnega okolja
 • navede načela varnega dela z viličarjem
 • navede ukrepe varnega ravnanja z viličarjem
 • opredeli pravno regulativo za delo
 • določi ukrepe v primeru nenavadnih dogodkov pri manipulaciji
 • opredeli potrebne ukrepe ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (UL RS 101/04)
 • Pravilnik o varnosti pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (UL SFRJ 30/69)
 • Pravilnik o vzdrževanju motornih vozil in prevozu z motornimi vozili (UL SFRJ 30/65)
 • Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (UL SFRJ 30/68)
 • Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil (UL RS  24/96)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99)
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (UL RS 87/02)
 • B. Pantar, univ. dipl. inž. str., J. Horvat, univ. dipl. inž. str.: Viličarji v notranjem transportu,  ZVD, 1998
 • A. Podlogar, univ. dipl. inž. str.: Opis Viličarjev, ZTI, 2001
 • A. Tomaževič, var .inž.: Varno delo z viličarji, ZTI, 2001
 • F. Hudnik, dipl. inž: Notranji transport
 • Marjan Metljak: Noranji transport – prometni predpisi; ZTI, 1977
 • Prospekti, katalogi in navodila za varno delo proizvajalca

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
 • Robi Truden, SABOD d. o. o.
 • Robert Sever, GZS - Združenje za promet in zveze
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Zdravko Bobnarič, ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.