Poklicni standard

Naziv:

Viličarist/viličaristka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Viličarist/viličaristka (840001400)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. racionalno porablja energijo, material in čas
 3. upravlja plinske, motorne ali električne viličarje
 4. opravlja premike blaga z uporabo viličarja
 5. komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 6. varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • sprejme navodila za delo
 • opravlja delo na podlagi navodil nadrejenih
 • zna prebrati enostavno delovno-tehnično dokumentacijo
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem razporeda dela, ki ga naredi nadrejeni
 • pozna razdelitev nalog v skupini
 • pozna in razume delovno-tehnično dokumentacijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda delovno okolje in pripravi ustrezno delovno opremo
 • preveri primernost delovnega okolja za varno in kvalitetno delo
 • preveri delovanje mehanizacije
 • preveri nivo vode v bateriji in količino pogonskega goriva
 • opravi vse potrebne nastavitve za optimalno ergonomsko upravljanje viličarja (sedež, volan, vzvratna ogledala, varnostni pas in ostale nastavljive elemente)
 • vključi potrebna svetlobna telesa
 • pozna predpise o varnosti pri delu
 • pozna vlogo, delovanje in tehnične karakteristike mehanizacije
 • zna optimalno ergonomsko ravnati z mehanizacijo
 • pozna vlogo svetlobnih teles in jih zna ustrezno uporabiti
Operativna dela upravlja plinske, motorne ali električne viličarje
 • izbere ustrezne delovne stroje in mehanizacijo glede na težo, velikost in obseg blaga, glede na paletiziranost (vrste palet), glede na tip skladišča (zunanji, notranji) in glede na zaščitenost blaga
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji za pravilno obremenitev vilic
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji glede dovoljene višine dviga tovora
 • pri natovarjanju na transportno vozilo je pozoren na težo blaga in specifike transportnega vozila
 • upravlja s skenerji
 • upošteva navodila za uporabo delovnih sredstev
 • upošteva navodila glede za hitrost vožnje in uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna lastnosti in pravila uporabe vseh vrst viličarjev
 • zna upravljati plinske, motorne ali električne viličarje
 • zna določiti uporabo ustrezne mehanizacije za določeno opravilo
 • pozna opozorila in navodila za pravilno uporabo viličarjev in mehanizacije
 • pozna specifike transportnih vozil glede na težo in razporeditev blaga
 • pozna navodila za uporabo delovnih sredstev
 • temeljito pozna navodila proizvajalcev viličarjev za varno in pravilno delo
 • temeljito pozna navodila proizvajalcev viličarjev za varno in pravilno delo
 • pozna splošna pravila varnega upravljanja viličarjev
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe transportne mehanizacije
 • seznanjen je z uporabo zaščitne opreme
opravlja premike blaga z uporabo viličarja
 • prevzema in odvaža blago s tovornega vozila ali iz vagona
 • sodeluje z voznikom pri raztovoru
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
 • po potrebi očisti prispelo blago
 • prevzema in odvaža blago
 • vizualno prekontrolira stanje blaga
 • zabeleži vse poškodbe na prevzetem blagu
 • vodi zahtevano evidenco o količini prevzetega blaga
 • uskladišči že prevzeto blago na podlagi dokumentacije
 • pravilno odlaga blago
 • vodi zahtevano evidenco o mestu uskladiščenega blaga
 • zabeleži vse poškodbe na uskladiščenem blagu, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • vodi zahtevano evidenco o količini uskladiščenega blaga
 • preskladišči blago
 • opravlja medskladiščno manipuliranje
 • premika, dviga ali spušča blago kot del tehnološkega procesa
 • premika, dviga ali spušča dele konstrukcije pri montaži
 • vodi evidenco o količini preskladiščenega blaga
 • sprejme nalog za oddajo blaga
 • odvaža in razklada blago na tovorna vozila ali vagone
 • sodeluje z voznikom pri natovarjanju
 • odvaža in razklada blago na prostore za uničenje
 • vodi evidenco o količini oddanega blaga
 • pozna vrste opozorilnih oznak na embalažah
 • zna kontrolirati blago in beležiti poškodbe na prevzetem blagu
 • pozna navodila za vodenje evidenc ob prevzemu blaga
 • zna ustrezno odlagat prevzeto blago, ravnati z njim in ga skladiščiti
 • zna voditi ustrezno evidenco o mestu skladiščenega blaga
 • pozna pravila prevzemanja in odvažanja blaga z različnih transportnih sredstev, s konca proizvodne tehnološke linije ali po opravljenem prepakiranju
 • pozna pravila medskladiščnega manipuliranja
 • zna beležiti poškodbe, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • pozna načine vodenja evidenc o preskladiščenem blagu in količinah
 • razume vsebine nalogov za oddajo blaga
 • zna ločevati odpadno blago in ga odvažati na ustrezne prostore za uničenje
Administrativna dela vodi zahtevane evidence
 • evidentira mesto uskladiščenega blaga
 • beleži poškodbe na uskladiščenem blagu, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • evidentira količino uskladiščenega in izskladiščenega blaga
 • zna voditi evidenco o mestih uskladiščenega blaga
 • zna oceniti in beležiti poškodbe na uskladiščenem blagu, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • zna voditi evidenco o količinah uskladiščenega in izskladiščenega blaga
Zagotavljanje kakovosti kontrolira lastno delo v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • skrbi za izvajanje sistemov standardov kakovosti (HACCP ipd.)
 • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
 • sproti preverja kakovost opravljenega dela v sodelovanju z vodstvom delovišča in morebitne napake sproti odpravlja
 • ekonomično uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • delo izvaja v skladu s sistemi kakovosti
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za strokovni razvoj
 • pozna normative opravljenega dela
 • zna oceniti morebitne nepravilnosti v delovnem procesu
 • pozna osnovna navodila za ekonomično uporabo naprav, orodij, priprav, materialov in energije
 • pozna sisteme kakovosti za svoje delo
 • zna izvajati postopke za sledenje blaga
Vzdrževanje in popravila vzdržuje mehanizacijo in opremo ter skrbi za čistočo v skladišču in njegovi okolici
 • redno preverja stanje pogonskih sklopov in naprav
 • redno vzdržuje viličarja in skrbi za njegovo čistočo
 • možne napake in poškodbe javlja nadrejenemu
 • izvaja manjša vzdrževalna dela
 • nataka gorivo za pogon ali priklopi viličar na polnjenje
 • obvešča vzdrževalno službo in sodeluje pri odpravi okvare
 • vzdržuje čistočo opreme in prostora med delom in po njem
 • evidentira vzdrževanje opreme in prostorov
 • seznanjen je z osnovnimi načini vzdrževanja viličarjev
 • zna opraviti manjša vzdrževalna dela na delovnih strojih in mehanizaciji po navodilih proizvajalca
 • seznanjen je s pomenom čistoče viličarjev in skrbi zanjo
 • zna ustrezno očistiti prostore po končanem delu
 • zna voditi evidenco o čiščenju prostorov in opreme
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s strankami
 • sprejema, razume in izvaja pisna in ustna navodila za potek dela
 • daje koristne predloge
 • pozna osnovne komunikacijske veščine in zna uporabljati ustrezna komunikacijska sredstva
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • spremlja izvajanje požarne varnosti
 • skrbi za sortiranje odpadkov in odpadne embalaže
 • uporablja zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • dela opravlja v skladu s predpisi o varstvu okolja in zdravju pri delu
 • upošteva navodila proizvajalca viličarja za varno in pravilno delo
 • z nevarnimi odpadki ravna tako, da ne obremenjuje okolja
 • skrbi za red in čistočo na delovišču in v njegovi okolici
 • upošteva ureditev notranjega prometa in pravil
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • pozna pravilno držo telesa ob dvigovanju bremen
 • pozna različna varovalna zaščitna sredstva in pripomočke ter jih zna pravilno uporabljati
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za skladiščenje in odstranjevanje snovi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje, ter za delo z njimi
 • razume normative za varno delo, ki predpisujejo ustrezno opremljenost strojev in mehanizacije
 • pozna in razume navodila proizvajalca viličarja za varno delo
 • pozna cestnoprometne predpise
 • pozna interna navodila za varno delo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d.
 • Aljoz Rehar, Rešped transport
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
 • Roman Plesec, LPP d. o. o.
 • Primož Štekar, Tehniški šolski center Nova Gorica
 • Marjan Krasnič , Ministrstvo za promet RS
 • Bojan Pečnik, OZS
 • Karmen Nebec, OZS
 • Rernata Zatler, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Jože Boben, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Zlato Zaletel, Zveza združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije
 • Robert Muha, Fakulteta za pomorski promet
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Anton Pepevnik, Višja prometna šola Maribor
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Marijan Urnaut, Srednja prometna šola Maribor
 • Danijel Grmek, Srednja pomorska šola Portorož
 • Mateja Turk, Srednja prometna šola Maribor
 • Andrej Prašnikar, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana
 • Breda Košir, MERCATOR Slovenija
 • Andreja Kacin, MERKUR d. d.
 • Nives Fortunat Šircelj, SEMENARNA Ljubljana
 • Helena Šubelj, SPAR Slovenija d. o. o.
 • Mija Lapornik, Trgovinska zbornica Slovenije
 • Koordinator:Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.