Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka dvigal

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka dvigal (8400.013.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 2. racionalno porablja energijo, material in čas
 3. preventivno pregleda dvigalo pred premikom
 4. upravlja vrtljive portalne žerjave
 5. upravlja prekladalna mostna dvigala
 6. upravlja kontejnerski manipulator
 7. upravlja avtodvigala
 8. izbira in preklaplja ustrezna sredstva za prenos tovora ter opravi premik tovora z ustreznim dvigalom
 9. premika dvigalo pri opravljanju delovnega procesa
 10. komunicira z vodstvom in s sodelavci
 11. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 12. varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira, načrtuje in analizira lastno delo na delovišču
 • sprejema in razume pisna in ustna navodila za delo
 • samostojno interpretira zbrane informacije
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem razporeda dela, ki ga naredi nadrejeni
 • analizira opravljeno lastno delo
 • pozna tehnološki postopek
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • temeljito pozna delovno dokumentacijo in tehnična navodila za delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda delovišče, delovne pogoje in pripravi ustrezno delovno opremo
 • izbere ustrezno osebno delovno zaščitno opremo
 • ogleda si delovišče in se seznani z nalogami na delovišču
 • preveri stanje na delovišču in lokaciji
 • seznani se z delovno skupino (delovodja, signalist) v procesu pretovarjanja
 • pregleda vetromer (vpliv vremenskih razmer na proces pretovarjanja)
 • pregleda dvigalo pred pričetkom dela
 • preveri stanje tekočin (maziva, olja, hladilna tekočina)
 • dnevno izvaja ostala tekoča vzdrževalna dela na dvigalu po navodilih proizvajalca
 • preveri stanje pnevmatik na avtodvigalih in mobilnih dvigalih
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna vrste dvigal
 • pozna konstrukcijske in sestavne dele dvigal
 • pozna tehnične značilnosti dvigala
 • pozna lastnosti (karakteristike) varnega dela z dvigali – varno dvigovanje bremen in uporabe dvigala (višina dviga, hitrost, diagram nosilnosti, režim obratovanja)
 • pozna varnostne naprave na dvigalu in principe njihovega delovanja
 • pozna vpliv vremenskih razmer na delo (proces pretovarjanja)
Operativna dela preventivno pregleda dvigalo pred premikom
 • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • preveri delovanje signalnih naprav, svetlobnih in zvočnih naprav (rotacijske luči ipd.)
 • preveri delovanje komunikacijskih naprav
 • pregleda kretne mehanizme in kolesa
 • pregleda jeklene vrvi in navijalne bobne
 • pregleda kavelj in obešalno opremo (trakovi, priveznice, grabilci, spreader ipd.)
 • pregleda zavore in jih po potrebi nastavi
 • pripravi dvigalo za premik
 • odsidra dvigalo in postavi dvižne ročice v pravilen položaj
 • omeji vrtenje vrtljivega dela dvigala
 • stabilizira avtodvigalo in mobilna luška dvigala
 • preveri delovanje pogonskih sklopov
 • pravilno postavi dvigala oziroma podvozje dvigala v horizontalno in varno lego
 • upošteva težo tovora, nosilnost dvigala in nosilnost tal
 • pozna tehnične karakteristike posameznih vrst dvigal
 • pozna navodila za vzdrževanje dvigal
 • pozna osnovne fizikalne principe hidravlike na delovnih strojih
 • pozna postopek priprave hidravlične tekočine
 • pozna karakteristike delovanja črpalk in ventilov
 • pozna optimalne nastavitve in tekoče vzdrževanje pnevmatičnih sistemov
 • zna sistematično prepoznati, lokalizirati in odpravljati napake
 • pozna postopke hitrih popravil
 • pozna elektronska krmilja – električne naprave
 • pozna instalacije dvigal
 • zna varno postaviti dvigalo
upravlja vrtljive portalne žerjave
 • upravlja portalni žerjav
 • upravlja obalna dvigala
 • upravlja kenguru žerjav
 • pozna navodila za varno delo (diagram nosilnosti) z dvigali vrste vrtljivi portalni žerjav
 • pozna tehnologijo dela po tehnološkem postopku z dvigali vrste vrtljivi portalni žerjav: vklop dvigala, obračanje dvigala in tovora okoli osi dvigala, vožnja dvigala po tirnicah, dvig in spust bremena
 • pozna veljavne predpise, ki urejajo splošne ukrepe in normative za varstvo pri delu vrtljivimi portalnimi žerjavi
upravlja prekladalna mostna dvigala
 • upravlja mostna dvigala za različne vrste tovora (sipki, razsuti tovori)
 • upravlja zidno konzolno dvigalo
 • upravlja ladijski razkladalec
 • upravlja kontejnerska dvigala
 • preveri postavitev twistlockov pri vpetju kontejnerja na spreader
 • upravlja transteiner
 • pozna navodila za varno delo (diagram nosilnosti) z dvigali vrste mostna dvigala
 • pozna tehnologijo dela po tehnološkem postopku z dvigali vrste mostna dvigala: vklop dvigala, obratovanje s spreaderjem (kontejnerska dvigala, transteiner) ali grabilcem, vožnja dvigala po tirnicah ali na pnevmatikih (transteiner), dvig in spust bremena
 • pozna veljavne predpise, ki urejajo splošne ukrepe in normative za varstvo pri delu s prekladalnimi mostnimi dvigali
upravlja kontejnerski manipulator
 • upravlja s kontejnerskim manipulatorjem
 • pozna navodila za varno delo (diagram nosilnosti) z dvigali vrste kontejnerski manipulator
 • pozna tehnologijo dela z dvigali vrste kontejnerski manipulator glede na tehnološki postopek: vklop dvigala, obratovanje s spreaderjem, vožnja dvigala na pnevmatikih, dvig in spust bremena
 • pozna veljavne predpise, ki urejajo splošne ukrepe in normative za varstvo pri delu z kontejnerskim manipulatorjem
upravlja avtodvigala
 • upravlja avtodvigalo (skrbi za pravilno pozicioniranje dvigala in ustrezno pozicijo avtodvigal na delovišču)
 • upravlja teleskopsko mobilno dvigalo
 • upravlja luško mobilno dvigalo
 • pozna navodila za varno delo (diagram nosilnosti) z dvigali vrste avtodvigala
 • pozna tehnologijo dela po tehnološkem postopku z dvigali vrste avtodvigala: vklop dvigala, obračanje tovora okoli osi, obratovanje s kavljem, vožnja dvigala na pnevmatikih, dvig in spust bremena
 • pozna veljavne predpise, ki urejajo splošne ukrepe in normative za varstvo pri delu z avtodvigali
izbira in preklaplja ustrezna sredstva za prenos tovora
 • izbira delovno prekladalno opremo
 • opravlja nastavitve grabilca (zapiranje/odpiranja grabilca)
 • opravlja preklapljanje grabilca
 • opravlja preklapljanje kavlja
 • opravlja preklapljanje Spreaderja
 • kontrolira pravilno vpenjanje in nalaganje kontejnerjev
 • izbira obešalne priveznice (trakove)
 • zna oceniti ustreznost sredstev za prenos tovora
 • pozna osnove privezovanja tovora
 • pozna osnove zajemanja tovora
 • pozna privezovalno opremo
 • pozna osnove varnega dela in primere upravičene odklonitve dela
opravi premik tovora z ustreznim dvigalom
 • pridobi podatke o teži tovora, po potrebi tovor tehta
 • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (zaradi enakomerne obremenitve obešal, uravnovešenje tovora)
 • dviga, prenaša, umirja in preklada tovor ter sledi tovoru pri prenosu
 • upošteva diagram nosilnosti
 • upošteva kinematiko dvigal
 • stalno nadzira dogajanja na delovišču
 • spremlja in uporablja komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne signale, svetlobne signale in zvočne signale)
 • ugotavlja vzroke za aktiviranje preobremenilne naprave (zasutje grabilca, zagozditev kontejnerja …) in v situaciji ukrepa
 • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
 • upošteva navodila za kakovostno delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora z ustrezne višine v vsipnik)
 • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko radijske postaje), ko nima pregleda nad deloviščem
 • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
 • spremlja izvleko obešalnih priveznic (trakov) izpod tovora
 • ob zaključku dela postavi dvigalo v prvotni položaj
 • upošteva nosilnost tal
 • izklopi napajanje in razsvetljavo
 • zasidra in zaklene dvigalo
 • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
 • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
 • pozna osnove in predpise o notranjem transportu
 • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
 • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
premika dvigalo pri opravljanju delovnega procesa
 • priprava dvigala za premik
 • upošteva zahteve za varen premik
 • upošteva notranji prometni režim in transportne poti (mobilna luška dvigala, avtodvigala)
 • pozna statiko dvigala
 • pozna predpise in režim notranjega transporta
Administrativna dela vodi tehnično in delovno dokumentacijo dvigala
 • upravlja z dokumentacijo o prevzemu in oddaji dvigala
 • vodi dnevnik obratovanja dvigala
 • dokumentira morebitne pomanjkljivosti, okvare med obratovanjem ipd.
 • pozna ustrezno tehnično in delovno dokumentacijo o dvigalih
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc pri delu z dvigali
 • zna izpolnjevati delovno dokumentacijo
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • dnevno preverja opravljeno delo in ga v sodelovanju z nadrejenimi v skladišču primerja z zahtevami, ki izhajajo iz terminskega plana skladišča
 • sproti preverja kakovost opravljenega dela v sodelovanju z vodstvom skladišča in morebitne napake sproti odpravlja
 • ekonomično uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
 • delo izvaja v skladu s sistemi kakovosti
 • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za strokovni in delovni razvoj
 • vestno in pravilno izvaja delo v skladu s tehnološkim postopkom
 • pozna standarde kakovosti in metode kontrole kakovosti
 • obvlada načine za dnevno preverjanje opravljenega dela in primerjavo stanja s terminskim planom
 • pozna načine za preverjanje kakovosti opravljenega dela in odpravo napak
 • temeljito pozna načine optimalne uporabe strojev, naprav, materialov in energije
 • pozna sisteme kakovosti s področja svojega dela
 • zna izvajati postopke za sledenje blaga
Vzdrževanje in popravila tekoče vzdržuje mehanizacijo in opremo
 • izvaja lažja vzdrževalna dela na dvigalu po navodilih proizvajalca
 • skrbi za tehnično stanje delovnih sredstev in sporoča pomanjkljivosti vodjem skladišč
 • obvešča vzdrževalno službo in sodeluje pri odpravi okvare
 • pozna osnove preventivnega vzdrževanja dvigal
 • pozna osnove vzdrževanja strojev ter konstrukcijskih in sestavnih delov dvigal
 • pozna najpogostejše vzroke okvar in poškodb dvigal
 • zna prepoznati in lokalizirati napake
Komunikacija komunicira z vodstvom in s sodelavci
 • uporablja komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne signale, svetlobne signale in zvočne signale)
 • redno komunicira s signalistom in z delovodjo v procesu pretovarjanja (uporaba signalnih naprav, radijskih postaj, ročnega signaliziranja)
 • obvešča ob škodnem dogodku
 • poroča vodji garaže o morebitnih okvarah dvigala
 • dnevno poroča nadrejenemu v skladu z njegovimi navodili
 • zna uporabljati komunikacijske in signalne naprave
 • pozna postopke in znake signaliziranja pri dvigovanju, nameščanju in prenašanju bremen
 • obvlada postopke komunikacije z drugimi udeleženci v tehnološkem procesu
 • pozna postopke, ko se zgodi škodni primer
 • pozna načine poročanja vodji o stanju delovnih sredstev
 • pozna dokumentacijo poročil nadrejenemu v skladu z njihovimi navodili
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • uporablja zaščitna in varovalna sredstva
 • dela opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varstvu okolja
 • skrbi, da je stroj opremljen v skladu z zakoni, s pravilniki in z veljavnimi normativi za varno delo
 • skrbi za urejenost delovnega mesta na dvigalu in delovišču
 • obvešča o napakah oziroma nepravilnostih pri delu, zaradi katerih bi lahko nastala materialna ali druga škoda
 • dela opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • z nevarnimi odpadki ravna tako, da ne obremenjuje okolja
 • temeljito pozna zakonodajo o varnosti pri delu
 • pozna veljavne predpise, ki urejajo splošne ukrepe in normative za varstvo pri delu s posameznimi dvigali
 • razume predpise za uporabo zaščitnih in varovalnih sredstev pri delu
 • upošteva navodila o varnostni opremi na delovnih sredstvih
 • pozna postopke vzdrževanja urejenosti dvigala in celotnega delovnega mesta
 • pozna postopke obveščanja ob nepravilnostih pri delu
 • pozna škodljive vplive odpadkov na okolje in upošteva navodila za varstvo okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d.
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
 • Aljoz Rehar, Rešped transport
 • Roman Plesec, LPP d. o. o.
 • Robert Muha, Fakulteta za pomorski promet
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Andrej Prašnikar, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana
 • Anton Pepevnik, Višja prometna šola Maribor
 • Marijan Urnaut, Srednja prometna šola Maribor
 • Marjan Krasnič , Ministrstvo za promet RS
 • Bojan Pečnik, OZS
 • Karmen Nebec, OZS
 • Rernata Zatler, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Jože Boben, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Zlato Zaletel, Zveza združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Danijel Grmek, Srednja pomorska šola Portorož
 • Mateja Turk, Srednja prometna šola Maribor
 • Primož Štekar, Tehniški šolski center Nova Gorica
 • Breda Košir, MERCATOR Slovenija
 • Andreja Kacin, MERKUR d. d.
 • Nives Fortunat Šircelj, SEMENARNA Ljubljana
 • Helena Šubelj, SPAR Slovenija d. o. o.
 • Mija Lapornik, Trgovinska zbornica Slovenije
 • Koordinator:Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.