Katalog

Naziv:

Špediter/špediterka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Špediter/špediterka (8400.012.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Špediter/špediterka 84000120 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je možno pridobiti po programu srednjega strokovnega ali poklicno-tehniškega izobraževanja Logistični tehnik z opravljenimi strokovnimi moduli: Tehnologija blagovnih tokov, Tehnologija komuniciranja, Podjetništvo in gospodarsko poslovanje, Transportna sredstva, Logistika tovornih tokov, Mednarodna blagovna menjava in Logistika potniških tokov.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2 NAČINI PREVERJANJA

Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • Poznavanje dokumentov za opravljanje carinskega postopka,
 • poznavanje dokumentov za uvozne in izvozne postopke carinjenja blaga,
 • poznavanje postopkov organizacije transporta blaga

Deli preverjanja v %:

 • pisno preverjanje: 40%
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60%

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 40
dokumentacija 30
ustni zagovor 20

Pisni del preizkusa je ocenjen z »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk.    


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Špediter/špediterka

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Učilnica,

 • ustrezna informacijsko-komunikacijska oprema,
 • carinski ter uvozni in izvozni dokumenti.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja špedicije,
 • najmanj en član strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu in višjo strokovno izobrazbo tehničnih smeri,
 • najmanj en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z delom na področju špedicije.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zbira in pripravlja dokumente za opravljanje carinskega postopka
 • pripravlja dokumente za carinske postopke, kot so carinsko skladiščenje, aktivno in pasivno oplemenitenje, začasni uvoz, izvoz, sprostitev blaga v prosti promet, tranzitni postopki
 • pripravlja dokumente za posle v zvezi s carinjenjem blaga
 • jemlje vzorce (vzorci pri carinjenju blaga, ki jih zahteva carina oziroma inšpektor)
 • pripravlja dokumente za konsignacijska dela
 • pripravlja dokumente za nadzor kakovosti
 • kontrolira pravilnost dokumentov in obračunava voznine, carinske dajatve in druge pristojbine
 • sodeluje pri sejemskih delih
 • pozna carinsko zakonodajo
 • zna razvrščati blago po tarifnih številkah za pravilno carinjenje
 • pozna skladiščno dokumentacijo
 • pozna špediterske dokumente
 • pozna carinsko vrednost
 • razume carinski postopek z ekonomskim učinkom
 • zna izpolniti špediterske dokumente
 • zna iz posameznih tarif izračunati stroške
 • pozna ukrepe carinskega nadzora za posamezne vrste transporta
 • razume carinske oprostitve in prekrške
 • zna ustrezno ravnati ob prekrških in oprostitvah
 • zna ugotoviti carinske stopnje za posamezno blago

Uredi pisno korenspodenco

 • določi posamezna špediterska dela
 • določi carinsko tarifiranje
 • razloži pojme, kot so carinsko skladiščenje, aktivno in pasivno oplemenitenje, začasni uvoz, izvoz, sprostitev blaga v prost promet, tranzitni postopek
 • pove, katere dokumente mora pridobiti, da lahko začne postopek carinjenja
 • pove, kaj je carinska vrednost
 • obrazloži, katere so razlike med dokumenti za uvozno oz.   
 • izvozno carinjenje
 • obrazloži, kaj so carinske tarife in zakaj so pomembne
zbira in obdeluje dokumentacijo za sprejem, carinjenje in odpremo blaga
 • sprejme dispozicijo (naročilo) za carinjenje ali transport
 • opravi kontrolo dispozicije (pravilno izpolnjene vse rubrike, pravilnost samih podatkov)
 • predhodno zavaruje plačilo za rizične naročnike
 • potrdi dispozicijo
 • pridobi potrebno dokumentacijo za carinjenje (na področju carinjenja)
 • pripravlja dokumente za carinski postopek
 • izvede kontrolo dokumentacije (preveri točnost podatkov na fakturi in ostalih dokumentih)
 • podrobno pozna vsebino dispozicije
 • pozna transportno dokumentacijo
 • pozna dokumente za carinjenje
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna špediterske dokumente
 • pozna poenostavljene carinske postopke in poenostavitve v carinskih postopkih
 • pozna Pravne vire carinskega prava skupnosti
 • pozna organizacijo transporta
 • razume carinske oprostitve in prekrške
 • zna ustrezno ravnati ob prekrških in oprostitvah
 • zna ugotoviti carinske stopnje za posamezno blago

Izvede špediterski posel sprejema dispozicije

 • opiše, kaj je dispozicija
 • pove, katere dokumente potrebuje, da lahko začne postopek carinjenja
 • obrazloži, kaj mora storiti, če prejeta dispozicija ne vsebuje vseh potrebnih podatkov
 • opiše, kaj mora storiti, če uvoznik ne pozna carinske tarife izdelka
 • sprejme in pregleda vloženo dispozicijo
 • pripravi potrebne postopke po sprejetju dispozicije
pripravlja potrebne dokumente za uvozne in izvozne postopke za carinjenje blaga
 • sprejme dispozicijo (naročilo) za carinjenje oziroma transport
 • opravi kontrolo dispozicije (pravilno izpolnjene vse zahtevane rubrike, pravilnost samih podatkov)
 • za rizične naročnike predhodno zavaruje plačilo
 • potrdi dispozicijo
 • pridobi razne potrebne dokumente za carinjenje
 • vloži upravne listine (deklaracije …)
 • sprejme in vloži upravne listine pri carinskem organu za nadaljnje carinske postopke
 • pregleda blago
 • razvršča blago po carinski tarifi
 • opravi vsa ostala dela, ki so vezana na carinjenje posamezne vrste blaga
 • pripravi dokumente za različne inšpekcijske preglede
 • podrobno pozna vsebino dispozicije
 • pozna pravila izpolnjevanja EUL in šifrant
 • pozna transportno dokumentacijo
 • pozna osnove davčne zakonodaje
 • zna razvrščati blago po tarifnih številkah in TARIC podštevilkah
 • zna izračunati carinsko vrednost in davčno osnovo
 • zna pripraviti dokumentacijo za razne inšpekcijske preglede
 • pozna carinski nadzor
 • pozna ukrepe carinskega nadzora v različnih vrstah transporta
 • razume carinski postopek z ekonomskim učinkom

Izvede špediterski posel sprejema dispozicije za uvozni oziroma izvozni postopek

 • pove, kako se pravilno umesti blago v tarifno skupino
 • opiše, kaj je EUR1
 • opiše, kaj je ATA carnet in kdaj se uporablja
 • opiše, kaj je TIR carnet in kdaj se uporablja
 • pove, kaj so klavzule (incoterms 2000) in zakaj so pomembne,  
 • opiše, kaj naredi z nepopolno izpolnjeno carinsko deklaracijo ali deklaracijo, ki jo je carinski organ vrnil
 • opiše, kakšna je razlika med EX1 in T1 dokumentom
 • našteje vrste inšpekcijskih pregledov in kdaj se uporabljajo
 • sprejme dispozicijo carinskega postopka
 • izvede postopke za izvedbo deklaracije
 • umesti blago v tarifno skupino
 • izpolni potrebno dokumentacijo carinskega postopka
 • opredeli dela carinskih organov
 • opredeli carinske postopke
opravlja strokovno-operativna dela v špediciji
 • sestavlja in podpisuje carinsko dokumentacijo ter druga dela v carinskem postopku
 • kontrolira pravilnost dokumentov in obračunava voznine, carinske in druge pristojbine
 • posreduje CARGO zavarovanje (sklepanje pogodb o transportnem zavarovanju)
 • izpolni obrazec o poreklu blaga (po nalogu naročnika)
 • sklepa pogodbe o transportnem zavarovanju
 • ugotovi carinske osnove, vsote carine in drugih uvoznih pristojbin, ki bremenijo blago
 • opravi plačilo ugotovljenih zneskov carin in drugih pristojbin
 • skrbi za naknadno obračunavanje, plačilo in povračilo carin in drugih uvoznih pristojbin
 • izstavi TIR-karnet
 • izstavi tranzitne dokumente
 • pomaga pri izbiranju in posredovanju informacij nalogodajalcu v regresnem postopku proti tretji osebi
 • rešuje reklamacije (do določene škode in določenega zneska)
 • rešuje reklamacijo glede na obseg in višino poškodbe (do določen vsote in določenega zneska, reševanje višjih vsot preda nadrejenemu)
 • pomaga pri kreditiranju nalogodajalca
 • informira nalogodajalca
 • opravlja mednarodne pomorskoprometne agencijske posle
 • usmerja in zbira podatke v primeru generalne havarije
 • pozna konvencije in listine konvencij TIR-karneta
 • pozna konvencije in listine konvencij ATA-karneta
 • pozna dokumente o poreklu blaga EUR1, ATR ipd.
 • pozna carinsko zakonodajo
 • pozna osnove cargo zavarovanja
 • pozna zakonodajo o sklepanju pogodb
 • pozna priročnik TIR-karneta in pojasnila pravil ATA-karneta
 • pozna načine transportnega zavarovanja
 • pozna posamična zavarovanja in prednosti po generalni polici
 • pozna posebnosti zavarovanja v posameznih vejah prometa
 • pozna odgovornosti prevoznikov pri CARGO zavarovanju
 • pozna splošne in posebne pogoje, navedene na zavarovalni poli
 • pozna špediterske dokumente
 • zna sklepati pogodbe

Uredi dokumentacijo carinskih postopkov

 • sestavi posamezne dokumente
 • izpolni špediterske in transportne dokumente
 • opredeli potrebne dokumente posameznih vrst transporta
 • sklene določene pogodbe med udeleženci
 • določi plačilne obveznosti špediterjev
 • določa ustrezne pogoje poslovnih odnosov med udeleženci
 • opredeli kriterije transporta glede na vrsto in režim transporta
izdeluje predkalkulacije in izračunava cene ter dajatve
 • v dogovoru z naročnikom izdela ponudbe in sklepa pogodbe do določene višine in v določeni obliki
 • izdela ponudbe glede na dispozicijo oz. povpraševanje
 • zbira povpraševanja in ponudbe po prevoznih storitvah blaga
 • izdeluje kalkulacije in zaključuje posle
 • preveri dajatve (carinske dajatve v posamezni državi)
 • opravi kalkulacije transporta glede na dolžino in čas transporta
 • preveri specifiko zakonodaje v raznih državah
 • izračuna dajatve glede na tarifo blaga
 • podrobno pozna transportna sredstva (nosilnost, gabariti …)
 • pozna vse transportne podsisteme
 • zna izračunavati cene transporta
 • zna izračunati dajatve in carinsko osnovo
 • pozna vsebino dispozicije
 • pozna elemente za sklenitev prevoznih pogodb
 • pozna načine pogajanj z naročniki prevozov
 • zna narediti obračun stroškov špediterskih uslug
 • razume tržišče organizacije
 • zna iz posameznih tarif izračunati stroške
 • zna sestaviti fakture, pozicije in ugotoviti dobiček
 • zna izbirati posamezne paritete

Izdela kalkulacije po izbiri komisije

 • pove, katere podatke potrebujemo za izdelavo ponudbe transporta,
 • pove, katere podatke potrebujemo za izdelavo ponudbe transporta (izredni prevoz),
 • pove, kateri parametri vplivajo na carinske dajatve, 
 • pove, katere podatke potrebujemo za izdelavo ponudbe uvoznega oz. izvoznega carinjenja, 
 • izdela različne ponudbe
 • izdela ponudbe in povpraševanja po prevoznih storitvah
 • izdela različne kalkulacije glede na udeležence
 • preveri različne pravne ureditve mednarodnega transporta
 • določi in preveri tehnične in tehnološke pogoje transporta
 • izdela kalkulacije transporta
 • izdela kalkukalacije
 • uporabi paritete
svetuje naročnikom
 • svetuje naročnikom o instradaciji, načinu pridobivanja dovoljenj, zavarovanju pošiljk in načinu izvedbe transporta
 • svetuje o načinu pridobitve dovoljenj (izvoznih, uvoznih)
 • svetuje o raznih carinskih dajatvah v Sloveniji oziroma tujih državah
 • strokovno svetuje in sodeluje v pogajanjih pri sklepanju pogodb
 • podrobno pozna transportne tokove
 • pozna zahtevan obseg geografije
 • pozna zakonodajo za pridobivanje različnih dovoljenj (uvozna dovoljenja, kontingenti …)
 • pozna osnove zakonodaje v tujih državah
 • pozna osnove cargo zavarovanja
 • pozna incotermse
 • pozna osnove dobrega komuniciranja
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna organizacijo transporta
 • zna sklepati pogodbe
 • pozna špediterske dokumente

Pripravi navodila za naročnike

 • obrazloži, kaj je instradacija
 • določi kriterije izdelave ugodnih pogodb
 • naštej vrste transporta
 • izdela instradacijo
 • izdela kriterije za izvajanje špediterskih, carinskih, transportnih in skladiščnih dejavnosti
 • določi kriterije izdelave ugodnih pogodb
organizira transport blaga
 • opravlja instradacijo
 • opravlja odpoklic blaga
 • sprejme blago z namenom odprave
 • skrbi za odpravo, dostavo in tranzit
 • izvede predajo naročila prevozniku (pri organizaciji transporta)
 • spremlja, ali je izvedba predaje popolna
 • posreduje povratne informacije naročniku, če predaja ni popolna
 • spremlja blago od pošiljatelja do prejemnika
 • izdaja in pridobiva prevozne in druge dokumente
 • izvaja izbirni promet
 • sklepa pogodbe o prevozu
 • sklepa pogodbe o prevozu v multimodalnem transportu
 • organizira transport od vrat do vrat
 • sklepa pogodbe o natovarjanju, iztovarjanju, prekladanju, uskladiščenju
 • pozna osnovne računalniške programe
 • pozna vse veje transporta
 • pozna transportno dokumentacijo
 • pozna skladiščno dokumentacijo
 • pozna zakone o sklepanju prevoznih pogodb
 • dobro pozna geografijo za instradacijo
 • pozna metode sklepanja pogodb s podprevozniki
 • pozna elemente cen prevoznih storitev
 • pozna načine sodelovanja s sodelavci in strankami
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna organizacijo transporta
 • pozna tehnične in tehnološke značilnosti prevoznih sredstev
 • zna izpolniti špediterske dokumente
 • pozna pravila, značilnosti in prednosti v cestnem prometu
 • izdela ponudbe in povpraševanje po prevoznih storitvah
 • izdela različne kalkulacije glede na udeležence
 • preveri različne pravne ureditve mednarodnega transporta
 • določi in preveri tehnične in tehnološke pogoje transporta
 • izdela kalkulacije transporta
 • uporabi paritete
 • izdela prevozne pogodbe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Jakomin, L., Zelenika, R., Medeot, M.: Temelji poslovanja Špedicije. FPP Portorož. Portorož, 2006.
 • B. Žvikart, Špedicija – Zbrano gradivo, Maribor, 2004.
 • Špedicija / Janez Zavrl. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2002(Ljubljana : B. Verhovec)
 • CARINSKI ZAKON: Ur. l. RS, št. 1/1995 z dne 10.5.1995.
 • Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR-Karneta (Konvencija TIR),  sprejeta v Ženevi 15. januarja 1959
 • Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), sprejeta v Ženevi 19. maja 1956, (glej tudi spremembe)
 • Splošno pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije, Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janko Pirkovič; BTC Logistični center d. d
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
 • Robi Truden, SABOD d. o. o.
 • Robert Sever; GZS - Združenje za promet in zveze
 • Petra Krnič; B&B šola Kranj
 • Roman Kranjec; Srednja prometna šola Celje
 • Zdravko Bobnarič, ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.