Katalog

Naziv:

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

21.1.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (8400.011.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Skladiščnik / skladiščnica v logistiki 84000110 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je možno pridobiti po programu srednjega strokovnega ali poklicno-tehniškega izobraževanja Logistični tehnik z opravljenimi strokovnimi moduli: Tehnologija blagovnih tokov, Tehnologija komuniciranja, Podjetništvo in gospodarsko poslovanje, Transportna sredstva, Logistika tovornih tokov, Mednarodna blagovna menjava in Logistika potniških tokov.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 NAČINI PREVERJANJA

           -    Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • Pripravo kandidata na delo,
 • uporabo zaščitnih, varovalnih sredstev in opreme pri delu,
 • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
 • obvladovanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora,
 • obvladovanje določenega zaporedja dela,
 • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora

Deli preverjanja v %:
 • pisno preverjanje: 40 %
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 40
dokumentacija 30
ustni zagovor 20

Pisni del preizkusa je ocenjen z »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk.    


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Skladiščnik/skladiščnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Učilnica

 • ustrezna informacijsko-komunikacijska oprema
 • skladišče z uporabnim dovoljenjem, ki ustreza določilom zakona o varnosti in zdravju pri delu,
 • vhodna in izhodna dokumentacija za blago, ki je v skladišču,
 • viličar,
 • različne vrste in teže tovora.

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • Najmanj en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja logistike,
 • najmanj en član strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu in višjo strokovno izobrazbo tehničnih smeri,
 • najmanj en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z delom na področju logistike

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prevzame blago
 • razporedi prispela vozila z blagom glede na prioriteto raztovora
 • vozniku vozila določi razkladalno mesto
 • usmerja voznika na razkladalno rampo ali vrata
 • s pomočjo skenerja ali s pregledom prevzemne dokumentacije prevzame blago
 • pregleda dokumentacijo o lastnostih blaga
 • kvantitativno in kvalitativno pregleda sprejeto blago in embalažo ter ukrepa
 • raztovori vozilo
 • sodeluje z voznikom pri raztovoru
 • izvaja kontrolo prevzetega blaga
 • preverja in kontrolira rok uporabnost blaga
 • preverja in kontrolira številke določenih izdelkov, LOT-številke, datume izdelav ipd.
 • zagotavlja sledljivost blaga
 • preverja in kontrolira čistost in nepoškodovanost blaga
 • pregleda dostavne dokumente in preveri skladnost podatkov
 • prevzeto blago primerja z dokumentacijo o prispelem blagu
 • razlike v količini in kvaliteti blaga zapiše v reklamacijski zapisnik
 • ob prevzemanju blaga pregleduje stanje palet
 • organizira morebitno deklariranje blaga in ostale storitve na blagu (prepakiranje, ipd.)
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • pozna tehnične značilnosti skladišča, na podlagi katerih razporeja in koordinira delo
 • pozna naprave za hitro pregledovanje prevzetih pošiljk in delo z njimi
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z njo
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • obvlada postopek pregleda tovora, tako vizualno kot na podlagi dokumentacije, in zna primerno ukrepati, če je kaj narobe
 • pozna pravne vire za ravnanje z blagom
 • pozna deklariranje blaga
 • razume bistvo kvantitativne in kvalitetne kontrole in skrbi za blago
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi

Prevzame blago na skladiščenje

 • opredeli potek sprejema vozil
 • prevzame potrebno dokumentacijo
 • analizira potrebno dokumentacijo
 • analizira kontrolo blaga
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izvede potrebno manipulacijo  blaga
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • deklarira blago
 • izbere (določi) ustrezne manipulativne naprave
 • opiše celoten potek prevzema blaga
 • našteje najpogostejša neskladja pri prevzemu blaga
 • napiše komisijski zapisnik za neskladja: glede na količino blaga, poškodovanost blaga in glede na skrito napako
 • obrazloži, na kaj je potrebno biti pozoren ob deklariranju blaga
 • praktično prikaže deklariranje blaga
 • opiše standarde izmenljivih palet
skladišči blago
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
 • preveri označevanje
 • določa skladiščna mesta po mikrolokacijah
 • ročno ali računalniško evidentira, sortira uskladiščeno blago
 • razporeja blago po skupinah
 • pravilno naklada material, polizdelke in končne izdelke na standardno paleto, tako daupošteva dimenzije palet in gabarit skladišč
 • razporeja material, surovine, polizdelke in končne izdelke za pravilno skladiščenje (visokoregalno skladišče, nizkoregalno skladišče, hladilnica)
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • pozna in uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za skladiščenje
 • pozna oznake na embalaži in njihov pomen
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • seznanjen je z organizacijo dela v podjetju in sodeluje z različnimi službami
 • razume načrtovanje s pomočjo različnih organizacijskih shem
 • pozna sestavo in vodenje evidenc uskladiščenega blaga s pomočjo organizacijskih shem
 • pozna sortiranje tovornih enot po različnih kriterijih in zahtevah
 • pozna standarde skladiščenja
 • pozna sistem za optimalno razporeditev tovora v skladišču
 • pozna sodobna informacijsko-komunikacijska orodja

Izvede procese skladiščenja

 • izvede oziroma načrtuje notranji transport (manipulacija znotraj logističnega centra)
 • določi manipulativne enote
 • razporedi posamezno blago po izbranih kriterijih
 • določi mikrolokacijo skladiščenja blaga
 • določi in izvede ukrepe zaščite blaga
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • opredeli elemente optimizacije skladiščenja blaga
 • našteje opozorilne znake na embalaži
 • razloži pomen oznak na embalaži
 • razloži na kaj je potrebno biti pozoren pri skladiščenju blaga
 • našteje, katero blago je potrebno izločiti iz rednega uskladiščenja 
pripravi blago za oddajo
 • prevzame in pregleda dokumentacijo za naročilo
 • organizira pripravo ustrezne količine blaga glede na dokumentacijo po naročilu kupca
 • opravi kontrolo skomisioniranega blaga (glede na dogovor)
 • po potrebi organizira etiketiranje blaga in ga opremlja z listinami
 • označi pošiljko s prejemnikom in pripravi pošiljko za odpremo glede na vrsto prevoza
 • premesti blago iz skladiščne na odpremno cono
 • skrbi, da se komisioni za natovor odlagajo na pravilna mesta
 • preveri opozorilne oznake (položaj postavitve blaga, količina blaga v višino)
 • službi avtotransporta sporoča obliko, število in težo tovora
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z dokumentacijo za oddajo blaga
 • obvlada postopke optimizacije organizacije notranjih blagovnih tokov
 • pozna komisioniranje blaga
 • pozna metode kontrole in na podlagi pregleda izpolni ustrezno dokumentacijo
 • pozna postopke označevanja in opremljanja blaga za dodelavo, predelavo, sortiranje in podobne postopke
 • obvlada organizacijo odpreme blaga glede na zakonske določbe in glede na vrsto transporta
 • obvlada odpremo blaga glede na želje in zahteve naročnika
 • pozna metode za optimalen pretok informacij in dokumentacije med vsemi udeleženimi/strankami
 • zna uporabljati sodobne telekomunikacijske tehnologije za pravočasno in učinkovito sodelovanje med vsemi udeleženci
 • pozna zakonske in trgovske/tržne značilnosti ter morebitne omejitve za posamezno vrsto blaga oziroma embalaže

Pripravi blago za odpremo

 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske 
 • tehnologije
 • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • pripravi blagovne enote
 • komisionira blago
 • opredeli potrebne kriterije
 • pripravi in izpolni potrebne dokumente (uredi potrebno korenspodenco)
 • komunicira s prevozniki, z lastniki blaga, naročniki blaga in drugimi
 • daje potrebna navodila udeležencem
 • opiše celoten proces komisioniranja blaga
 • opiše, kako se načrtuje optimalna komisionirna pot
 • opiše, kako se zavaruje blago pred poškodbami med transportom
 • opiše, kako morajo biti komisioni označeni
 • našteje vrste izhodnih kontrol blaga
 • opiše načine izvedbe različnih izhodnih kontrol
opremlja blago
 • izbere pravilen komision
 • označi in potrdi pripravljeno pošiljko
 • organizira nakladanje na odpremno vozilo
 • označeno blago naloži na odpremno vozilo
 • evidentira oddano vrsto in število vračljivih embalaž
 • pozna različne vrste in metode izbora najbolj optimalnega načina pretoka blaga glede na vsakokratno situacijo
 • pozna oznake in pomen oznak na embalaži
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • pozna načine optimatizacije skladiščenja
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi
 • pozna deklariranje blaga
 • obvlada postopke sestave in vodenja evidenc pošiljk in embalaže

Odpremi blago

 • izvede potrebne ukrepe za odpremo blaga
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izbere ustrezne manipulacijske naprave
 • določi kriterije manipulacije blaga
 • interpretira  informacije z blaga, deklaracije in embalaže
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske 
 • tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • opiše celoten postopek odpreme blaga
 • našteje na kaj je pozoren pri pregledu ustreznosti vozila pred nalaganjem blaga
 • našteje, proti kakšnim potrdilom izda blago
skladišči neustrezno in odpisano blago ter vračila s trga
 • preskladišči neustrezen in odpisan material in ga količinsko preveri
 • pregleda dokumentacijo vrnjenih izdelkov
 • označi vrnjene izdelke
 • vrnjene izdelke ločeno skladišči
 • ugotavlja nastanek in upravičenost reklamacij in škodnih primerov ter o tem obvešča vodjo skladišč
 • pozna postopke sestave in vodenja evidenc
 • pozna postopke vodenja posebne rubrike o poškodovanem, neustreznem ali odpisanem materialu
 • pozna pritožbene postopke in roke vračila
 • zna svetovati strankam v primerih nejasnosti ali nesporazumov ob skladiščenju vračilih blaga s trga
 • pozna potrebno dokumentacijo za reklamacijske in škodne primere ter postopek dela z njo
 • pozna reklamacijske postopke od prijave do rešitve
 • pozna procese in izide reklamacijskih postopkov

Izvede procese skladiščenja neustreznega in odpisanega blaga

 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izvede oziroma načrtuje notranji transport (manipulacija znotraj logističnega centra)
 • določi kriterije manipulacije blaga
 • razporedi posamezno blago po izbranih kriterijih
 • določi mikrolokacijo skladiščenja blaga
 • določi in izvede ukrepe zaščite blaga
 • opredeli elemente optimizacije skladiščenja blaga
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • izvede postopke evidentiranja blaga
 • izvede korenspodenco ob prevzemu blaga in nadaljnjih postopkih ravnanja z blagom
 • sodeluje  z udeleženci v postopkih reklamacij
 • opiše zakaj prihaja do vračil blaga s trga
 • našteje dovoljene roke za vračilo blaga s trga
 • opiše načine skladiščenja blaga glede na vrsto neustreznosti
 • razloži kako mora biti označeno uskladiščeno neustrezno blago
opravlja permanentno inventuro v skladišču
 • izvaja interno kontrolo za zagotavljanje točnosti zalog glede na določen Protokol logističnih procesov, protokol dela ipd.
 • pripravi blago za inventuro
 • izvaja inventuro
 • prešteva in beleži zalogo blaga
 • prešteva in beleži določeno število artiklov
 • kontrolira pravilnost odloženega blaga na določenih lokaciji
 • zagotavlja, da ni inventurnih razlik
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • delo izvaja v skladu s sistemi kakovosti
 • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
 • zapisuje odstopanja, arhivira dokumentacijo
 • ugotovljene napake posreduje vodji skladišča
 • obvlada uporabo različnih evidenc in programskih oprem za spremljanje in kontrolo zalog v skladišču
 • pozna postopke inventure in potrebno dokumentacijo, ki se pri tem uporablja
 • obvlada spremljanje evidenc glede na različne parametre, ki mu olajšajo oz. omogočajo optimalno delo
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela s temi sredstvi v skladišču
 • obvlada postopke kontroliranja nahajališča posameznega blaga oziroma pošiljke
 • pozna postopke spremljanja pretoka tovora v skladišču s pomočjo različne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke arhiviranja in obveščanja ob ugotovljenih nepravilnostih
 • pozna sisteme kakovosti s področja svojega dela
 • zna izvajati postopke za sledenje blaga

Izvede inventuro blaga

 • pripravi potrebno korenspodenco med udeleženci
 • sodeluje z ostalimi službami v podjetju
 • pripravi izvedbo in postopke inventure
 • izvede inventuro
 • izvede ukrepe za varno delo
 • izvede ukrepe za zaščito blaga
 • evidentira postopke inventure
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • opiše pomen letne inventure blaga
 • opiše pripravo skladišča na letno inventuro blaga
 • našteje postopke pred pričetkom inventure blaga
 • opiše celoten postopek inventure
 • našteje, katere podatke zajema in kontrolira inventura blaga
 • našteje možnosti internih inventur blaga
 • opiše pomen internih inventur blaga
kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • skrbi za izvajanje standardov HACCP ter beleži kritične točke sistema HACCP
 • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
 • dnevno preverja opravljeno delo in ga v sodelovanju z nadrejenimi v skladišču primerja z zahtevami terminskega plana skladišča
 • sproti preverja kakovost opravljenega dela (v sodelovanju z vodjem skladišča) in morebitne napake sproti odpravlja
 • racionalno in varno uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
 • pozna sistem zagotavljanja varnosti blaga skladno s standardi
 • pozna sistem sledljivosti blaga v celotnem procesu
 • obvlada postopke preverjanja kakovosti (vizualno in s pomočjo dokumentacije) opravljenega dela in zna morebitna odstopanja odpraviti
 • obvlada spremljanje in obdelavo podatkov o dnevno opravljenem delu in možnih odstopanjih od terminskega plana s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke in način dela v skladišču
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev, orodij in drugih naprav ter z načinom dela z njimi v skladišču
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • pozna elemente varstva pri delu
 • obvlada načine in postopke kvantitativnega in kvalitetnega dela z blagom

Uporabi standarde in ostale potrebne pravne vire

 • določi potrebne pravne vire in standarde za ohranjanje blaga
 • določi kriterije za ohranjanje blaga
 • izvede postopke kontrole blaga
 • določi ukrepe za sledljivost blaga
 • določi elemente-postopke nadzora kakovosti izvajanja skladiščnih procesov
 • racionalizira skladiščne procese
 • določi elemente varnega dela
 • razloži varstvo pri delu zaposlenih
 • našteje možne kritične točke za beleženje standarda HACCP
 • obrazloži sistem sledljivosti blaga od vhoda preko skladiščevanja do izhoda
 • razloži postopke dela v skladišču: vhod in prevzem blaga, uskladiščenje, preskladiščenja, pripravo blaga za odpremo in odpremo blaga
odčitava in vpisuje podatke posebnega blaga v različne evidence
 • pri skladiščenju določenih vrst blaga (živila ipd.) v skladu z dogovori redno odčitava določene podatke (temperatura, vlaga ipd.)
 • podatke vpisuje v ustrezen obrazec, ki omogoča redno spremljanje kritičnih točk
 • ob morebitnih odstopanjih ali razlikah izvede predpisane ukrepe
 • pozna tehnične značilnosti posameznih skladiščnih prostorov in možnosti regulacije različnih parametrov glede na vrsto tovora
 • obvlada spremljanje potrebnih parametrov v skladišču in izpolnjevanje dokumentacije v zvezi z blagom s pomočjo ustreznih dokumentov oziroma programske opreme
 • pozna postopke in ustrezne ukrepe ob ugotovljenih odstopanjih ali napakah
 • pozna elemente varstva pri delu s posebnim blagom

Spremlja stanje posebnega blaga

 • vodi in izvaja postopke nadzora nad blagom
 • vodi in izpolnjuje potrebno korenspodenco
 • izvede ustrezne ukrepe ob določenih običajnih odstopanjih stanja blaga
 • izvede ukrepe varnega dela
 • razloži skladiščenje blaga, ki je neprimerno za nadaljnjo prodajo
 • našteje elemente varstva pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Marko Cedilnik, Franci Pušenjak (2008). Učinkovito upravljanje logistike v proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetjih. Priročnik in zgoščenka. Ljubljana:  založba forum Media.
 • NEUFERT (2008). Projektiranje v stavbarstvu. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • mag. Cveto Godnič (2001). Tehnologija prometa. Maribor: Samozaložba.
 • Franjo Friščić (2004). Transportna sredstva, dvigala in prenašala. Ljubljana: Tehniška založba RS

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d.d
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d.d.
 • Robi Truden, SABOD d.o.o.
 • Robert Sever, GZS - Združenje za promet in zveze
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Zdravko Bobnarič, ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.