Katalog

Naziv:

Voznik/voznica v cestnem prometu

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

6.8.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Voznik/voznica v cestnem prometu (8400.002.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Voznik/voznica v cestnem prometu 8400.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Dokončana OŠ
 • Veljavno vozniško dovoljenje kategorije B ali C ali D ali E

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Strokovne vsebine – znanja in spretnosti se deloma pokrivajo z vsebinami izobraževalnega programa VOZNIK.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Portfolio kandidata: Znanja in spretnosti lahko kandidat dokazuje tudi z ustreznimi listinami: spričevali javno veljavnih izobraževalnih programov, s potrdili o preizkusu strokovne usposobljenosti (javno veljavni dokumenti po prejšnjih predpisih s področja prometa); s potrdili o usposobljenosti ali z drugimi listinami o doseganju standarda znanj in spretnosti iz tega kataloga, ki so jih kandidati pridobili v državah EU)
 • Znanja kandidata, ki opravlja preverjanje v celoti, se preverjajo pisno, po vseh tematskih sklopih z različno strukturiranimi izpitnimi vprašanji (40 % v obliki testa, 60 % v obliki odprtih vprašanj ali nalog, v katerih kandidat dokazuje poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin), v skladu s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
 • Delno preverjanje znanj in spretnosti določi izpitna komisija na podlagi portfolia kandidata. Preverjanje se pripravi sorazmerno s že pridobljenim znanjem ter znanjem in spretnosti, ki jih mora kandidat še dokazati na preverjanju v skladu s 4.2. točko.

5. Merila preverjanja


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Niso možne.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Učilnica, drugih posebnih materialnih pogojev ni.

9.2. Kadrovski pogoji

 • V sestavi komisije za vsako preverjanje se določi tri člane, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje iz prejšnjih odstavkov te točke in imajo izobrazbo oziroma certifikat iz različnih strokovnih področij.

Osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj kot:

 • odgovorne osebe v cestnem prometu,
 • menedžerji v gospodarski družbi (s.p.), ki opravlja dejavnost v mednarodnem cestnem prometu
 • osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj pri urejanju sistema prevozov v mednarodnem cestnem prometu (na zbornicah, ministrstvih, univerzi)
 • usposobljeni predavatelji , ki so usposobljenji v projektu PHARE 1999/2000 Training for Trainers za področja, ki so predmet tega kataloga. ustrezni certifikati: Certificate of Professional Competence for International Road Freight Transport, Certificate of Professional Competence for International Road Passenger, Customs)

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prevzem tovora
 • postavi vozilo na nakladalno mesto in ga pripravi za nakladanje
 • preveri podatke o tovoru
 • določa razporeditev tovora na vozilu
 • kakovostno in količinsko prevzame tovor
 • fizično zavaruje tovor in pripravi vozilo za prevoz
 • ustrezno označi vozilo pri prevozu nevarnih snovi
 • zna ravnati z vozilom in napravami na njem
 • pozna oznake za različne lastnosti blaga
 • pozna tehnične zmogljivosti vozila za prevzem tovora
 • pozna različne vrste embalaže in njeno primernost za prevoz
 • pozna odgovornost voznika za prevzeti tovor
 • uporablja zaščitno opremo
prevoz
 • upravlja z vozilom v skladu s tehničnimi lastnostmi vozila, v skladu s prometno infrastrukturo, prometnimi predpisi, z lastnostmi tovora in s predpisi o varnosti v cestnem prometu
 • oskrbuje vozilo z gorivom in drugimi sestavinami, nujnimi za normalno delovanje
 • uporablja svetlobne in zvočne signalne naprave
 • uporablja naprave za komunikacijo
 • ravna s kontrolnimi napravami
 • parkira vozilo
 • opravlja dnevne preventivne tehnične preglede vozila
 • odpravlja manjše tehnične pomanjkljivosti na vozilu
 • izvaja gospodarno in varno tehniko vožnje
 • upravlja z vozilom
 • pozna prometne predpise, predpise o varnosti v cestnem prometu in predpise o varstvu pri delu
 • pozna geografske in tehnične lastnosti prometne infrastrukture
 • pozna lastnosti sestavin za normalno delovanje vozila
 • zna ravnati s signalnimi in drugimi napravami v vozilu
 • zna ravnati z ročnim orodjem
predaja tovora
 • postavi vozilo na razkladalno mesto in ga pripravi na razkladanje
 • preveri podatke o prejemniku tovora
 • kakovostno in količinsko preda tovor
 • natančno pozna odgovornost voznika pri predaji tovora
prevzem potnikov, nadzor med prevozom, dostava potnikov
 • označi vozilo glede na vrsto prevoza in glede na potnike
 • zna vzpostaviti komunikacijo s potniki in jim posreduje pomembne informacije
 • zna vzpostaviti komunikacijo s potniki in jim posreduje pomembne informacije
 • preveri podatke o mestu odhoda, namembnem kraju, številu potnikov
 • razporedi potnike, spremljevalce in jih opozori na ustrezno ukrepanje v primeru neustreznega obnašanja
 • preveri dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi
 • zaračuna vozovnico, uporablja cenike, kontrolira veljavnost vozovnic
 • pozna vozni red, zna izpolnjevati potniško spremnico
 • sodeluje s spremljevalcem, z vodičem
 • zna uporabljati predpise in se ravnati po tistih, ki se nanašajo na prevoze potnikov, splošne pogoje za prevoz potnikov in prtljage v linijskem in prostem cestnem prometu, ter po internih navodilih

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o prevozih v cestnem prometu, Ur. list RS 59/2001,
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje, Ur. list RS 63/2002,
 • Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, Ur. list RS 30/2002,
 • Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v Republiki Sloveniji, Ur. list RS 16/2002,
 • Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Ur. list RS 29/2000,
 • Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu in CEMT dovolilnic, Ur. list RS 82/2002,
 • Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, Ur. list RS 70/1999,
 • Pravilnik o notranji kontroli, Ur. list RS 70/1999,
 • Pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega avtobusnega prevoznika, Ur.list RS 70/1995,
 • Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj, Ur. list SRS 35/1988,
 • Navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravnave davčnih obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz stvari v mednarodnem cestnem prometu, Ur. list RS 79/1998.
 • Zakon o javnih cestah, Ur. list RS 29/1997, 18/2002, 50/2002,
 • Uredba o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji, Ur. list RS 63/2002,
 • Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, Ur. list RS 48/1998, 89/1998, 55/1999, 14/2000, 67/2000, 74/2000, 62/2001, 93/2001, 68/2002,
 • Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji, Ur. list RS 50/1999.
 • Zakon o varnosti cestnega prometa, Ur. list RS 30/1998, 33/2000, 61/2000, 100/2000, 21/2002, 67/2002,
 • Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji, Ur. list RS 63/2002,
 • Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, Ur. list RS 95/2001, 52/2002,
 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, Ur. list RS 95/2001
 • Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu, Ur. list RS 17/2000, 33/2000,
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, Ur. list RS 78/1999, 58/2000,
 • Pravilnik o zdravstvenih pregledih voznikov motornih vozil in traktorjev ter o izdajanju zdravniških spričeval, Ur. list SRS 12/1984, RS 30/1998,
 • Pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu, Ur. list SFRJ 50/1982, RS 24/1996, 30/1998, 17/2000
 • Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije, Ur. list RS 67/1999, 48/2001, 6/2002,
 • Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, Ur. list RS 32/1998, 39/1999, 48/2001, 6/2002, 69/2002.
 • Zakon o delovnih razmerjih, Ur. list RS 42/2002,
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Ur. list RS 106/1999,
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. list RS 56/1999, 22/2001, 64/2001,
 • Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, Ur. list RS 30/2000,
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Ur. list RS 89/1999
 • Pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, Ur. list SRS 33/1971, RS 1/1980, 56/1999,
 • Navodilo za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, Ur. list RS 68/1996,
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Ur. list RS 9/1992, 13/1993, 29/1998, 77/1998, 56/1999, 99/2001, 42/2002, 60/2002,
 • Uredba o ratifikaciji mednarodne konvencije o cestnem prometu, skupaj s sklepnim dokumentom, Ur. list SFRJ 6/1978,
 • Uredba o ratifikaciji Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga, Ur. list FLRJ 11/1958,
 • Uredba o ratifikaciji evropskega sporazuma o dopolnitvi konvencije o cestnem prometu, ki je bila odprta za podpis na Dunaju 8. novembra 1968, Ur.list SFRJ 8/1977,
 • Uredba o ratifikaciji konvencije o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in prtljage, Ur. list SFRJ 8/1977,
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum INTERBUS), Ur. list RS 14/2002, 49/2002,
 • Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o mednarodnih posledicah odvzema pravice do vožnje motornega vozila s prilogo, Ur. list SFRJ 4/1991,
 • Zakon o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu, Ur.list SFRJ 30/1974,
 • Uredba o ratifikaciji Evropskega sporazuma o cestnih znakih, Ur. list FLRJ 8/1959.
 • Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), sprejeta v Ženevi 19. maja 1956, Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 11-185/58, str.8, 1/59, str. 60 in 12/61, str. 63 (uveljavitev(Glej točko A 41. Akta o notifikaciji nasledstva …, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, in Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93.))
 • Konvencija o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in prtljage (CVR), sestavljena v Ženevi 1. marca 1973, Uradni list SFRJ –Mednarodne pogodbe, št. 8-62/77, str. 539
 • Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), podpisan v Ženevi 30. septembra 1957, Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 59-74/72, str. 555(Glej točko A 39. Akta o notifikaciji nasledstva…, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS št. 35/92, in obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93)
 • Aneksa A in B Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), sprejeta v Ženevi 12. aprila 1967, Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 61-167/70, str. 1115, 8-67/77, str. 583, 1-3/78, str. 7, 6-49/78, str. 413, in 11-88/80, str. 551(Aneksa A – Predpisi o nevarnih snoveh in predmetih (str. 115), B - Predpisi o prevoznih napravah in prevoznih manipulacijah (str. 1349)(Glej točko A 42. Akta o notifikaciji nasledstva …., Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, in obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN). Uradni list RS, št. 7/93).
 • Protokol s katerim se dopolni 3. točka 14. člena Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957, sprejet v New Yorku 21. avgusta 1975, Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8-68/77, str. 588,(Glej točko A 42. a Akta o notifikaciji nasledstva …, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, in obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93.)
 • Protokol, ki dopolnjuje člen 1 (a), člen 14 (1) in člen 14 (3) (b) Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957 – Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7-29/97, str. 161, Uradni list RS, št. 25/97(Protokol je bil sprejet v Ženevi 28. oktobra 1993).
 • Konvencija o cestnem prometu, sprejeta na Dunaju 8. novembra 1968, Uradni list SFRJMednarodne pogodbe, št. 6-46/78, str. 350,(Glej točko A 43. Akta o notifikaciji nasledstva …, Uradni list RS – Medn

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.