Poklicni standard

Naziv:

Voznik/voznica v cestnem prometu

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

21.3.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Voznik/voznica v cestnem prometu (8400.002.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. komunicira z naročnikom, s sodelavci, potniki in z drugimi
 3. upravlja tovorno motorno vozilo ali avtobus
 4. izvaja prevoz blaga ali potnikov
 5. ravna s prevoznimi dokumenti in izpolnjuje evidence
 6. skrbi za vzdrževanje vozila in za dokumentacijo o vozilu, vozniku, potnikih ali tovoru
 7. kontrolira delovanje vozila
 8. upošteva in izvaja zahteve varnosti pri delu in ravna okolju prijazno
 9. samostojno rešuje probleme in ukrepa v izrednih situacijah

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava na vožnjo in pregled dokumentacije o vozilu, vozniku ter blagu ali potnikih
 • samostojno interpretira zbrane informacije
 • zna pripraviti vozilo za prevoz
 • preveri podatke o tehnični ustreznosti vozila
 • izpolni tovorni list, potniško spremnico, pogodbo s seznamom potnikov, tahograme in preveri posebna navodila
 • preveri veljavnost dokumentov za opravljanje prevoza
 • pozna dokumente o tehničnem pregledu vozila
 • pozna odgovornosti voznika
preventivni pregled vozila
 • preveri delovanje pogonskih sklopov
 • preveri tlake
 • preveri delovanje svetlobnih in zvočnih signalnih naprav
 • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
 • preveri stanje pnevmatik
 • preveri delovanje komunikacijskih naprav
 • preveri obvezno in zimsko opremo
 • preveri stanje tahomera
 • pozna tehnične karakteristike vozila
 • pozna vlogo in delovanje posameznih sklopov vozila
 • pozna tehnične normative za vozila v zvezi z varnostjo v prometu
 • pozna predpise o varnosti v cestnem prometu
 • pozna vlogo in delovanje naprav za kontrolo
 • pozna odgovornost voznika za prevzeto vozilo, tovor in potnike
Operativna dela prevzem tovora
 • postavi vozilo na nakladalno mesto in ga pripravi za nakladanje
 • preveri podatke o tovoru
 • določa razporeditev tovora na vozilu
 • kakovostno in količinsko prevzame tovor
 • fizično zavaruje tovor in pripravi vozilo za prevoz
 • ustrezno označi vozilo pri prevozu nevarnih snovi
 • zna ravnati z vozilom in napravami na njem
 • pozna oznake za različne lastnosti blaga
 • pozna tehnične zmogljivosti vozila za prevzem tovora
 • pozna različne vrste embalaže in njeno primernost za prevoz
 • pozna odgovornost voznika za prevzeti tovor
 • uporablja zaščitno opremo
prevoz
 • upravlja z vozilom v skladu s tehničnimi lastnostmi vozila, v skladu s prometno infrastrukturo, prometnimi predpisi, z lastnostmi tovora in s predpisi o varnosti v cestnem prometu
 • oskrbuje vozilo z gorivom in drugimi sestavinami, nujnimi za normalno delovanje
 • uporablja svetlobne in zvočne signalne naprave
 • uporablja naprave za komunikacijo
 • ravna s kontrolnimi napravami
 • parkira vozilo
 • opravlja dnevne preventivne tehnične preglede vozila
 • odpravlja manjše tehnične pomanjkljivosti na vozilu
 • izvaja gospodarno in varno tehniko vožnje
 • upravlja z vozilom
 • pozna prometne predpise, predpise o varnosti v cestnem prometu in predpise o varstvu pri delu
 • pozna geografske in tehnične lastnosti prometne infrastrukture
 • pozna lastnosti sestavin za normalno delovanje vozila
 • zna ravnati s signalnimi in drugimi napravami v vozilu
 • zna ravnati z ročnim orodjem
predaja tovora
 • postavi vozilo na razkladalno mesto in ga pripravi na razkladanje
 • preveri podatke o prejemniku tovora
 • kakovostno in količinsko preda tovor
 • natančno pozna odgovornost voznika pri predaji tovora
prevzem potnikov, nadzor med prevozom, dostava potnikov
 • označi vozilo glede na vrsto prevoza in glede na potnike
 • zna vzpostaviti komunikacijo s potniki in jim posreduje pomembne informacije
 • zna vzpostaviti komunikacijo s potniki in jim posreduje pomembne informacije
 • preveri podatke o mestu odhoda, namembnem kraju, številu potnikov
 • razporedi potnike, spremljevalce in jih opozori na ustrezno ukrepanje v primeru neustreznega obnašanja
 • preveri dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi
 • zaračuna vozovnico, uporablja cenike, kontrolira veljavnost vozovnic
 • pozna vozni red, zna izpolnjevati potniško spremnico
 • sodeluje s spremljevalcem, z vodičem
 • zna uporabljati predpise in se ravnati po tistih, ki se nanašajo na prevoze potnikov, splošne pogoje za prevoz potnikov in prtljage v linijskem in prostem cestnem prometu, ter po internih navodilih
Administrativna dela izpolnjuje listine, vodi evidence in poroča nadrejenim
 • izpolnjuje tahograme oz. individualno kontrolno knjižico
 • vpisuje podatke v potni nalog
 • vodi evidenco stroškov
 • vodi evidenco o okvarah in poškodbah vozila
 • izpolni evropsko poročilo o prometni nesreči
 • vodi evidenco o svojem delovnem dnevu
 • izpolni poročilo o potovanju
 • izpolni prevozno listino
 • vnaša pripombe o tovoru v prevozne listine
 • opravlja carinske formalnosti
 • sodeluje pri sestavi zapisnikov
 • pozna vlogo in vsebino potnega naloga in ga zna izpolniti
 • pozna prevozni list in temeljna določila Zakona o prevoznih pogodbah
 • pozna / zna uporabljati mednarodni prevozni list in temeljna pravila konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz blaga
 • natančno pozna karnet TIR in temeljna določila carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga
 • pozna različne carinske postopke
 • pozna osnovna pravila glede odgovornosti prevoznika za potnike oziroma tovor
Nadzor dela nadzor drugega delavca
 • spremlja delo spremljevalca
Zagotavljanje kakovosti zagotavljanje kakovosti v skladu z dogovorom in poslovnim kodeksom
 • vestno in pravočasno izvrši prevoz potnikov, prtljage ali tovora
 • preda tovor brez poškodb
Komunikacija komuniciranje s poslovnimi partnerji, potniki in uradnimi osebami
 • obvlada komunikacijsko terminologijo, ki se pri delu uporablja
Varovanje zdravja in okolja varuje svoje zdravje in zdravje drugih in skrbi za čistost okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu in zdravju pri delu, predpisi o varovanju okolja in predpisi o prevozu potnikov, blaga in nevarnega blaga
 • pozna načine ravnanja ob različnih nesrečah
 • varuje sebe, druge udeležence v prometu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Viktor Trstenjak, GZS
 • Zlato Zaletel, GZS
 • Renata Zatler , GZS
 • Jože Veren , GZS
 • Barbara Krajnc , GZS
 • Nataša Razpotnik , OZS
 • Karmen Nebec, OZS
 • Igor Pipan , OZS
 • Andreja Ivanovski , OZS
 • Bojan Pečnik , OZS
 • Zdravko Igličar , Ministrstvo za promet RS
 • Marjan Krasnič , Ministrstvo za promet RS
 • Veronika Šlander, CPI
 • Franc Lončar , CPI
 • mag. Primož Hvala Kamenšček , CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.