Poklicni standard

Naziv:

Poveljnik / poveljnica ladje

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Poveljnik/poveljnica ladje (84000051)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Poveljnik / poveljnica ladje (83137800)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo ter delo drugih
 2. racionalno rabit energijo, material in čas
 3. voditi in manevrirati ladjo v vseh okoliščinah plovbe
 4. reagirati in sprejemati odločitve ob navigacijskih nevarnostih, stiski na morju in izrednih razmerah
 5. organizirati in nadzirati stalne morske in ladijske straže
 6. določati in ocenjevati položaj ladje z uporabo astronomskih navigacijskih teles, terestričnih objektov, analognih in sodobnih elektronskih navigacijskih pripomočkov
 7. predvidevati in upoštevati spremenljive vremenske razmere plovbe
 8. nadzorovati skrb za ravnanje s tovorom, njegovo zlaganje, hrambo in varen prevoz med pristanišči natovarjanja in iztovarjanja  tovora
 9. nadzirati zagotavljanje zalog za zdravstveno oskrbo ter vzdrževanje opreme za reševanje in obstanek, sredstev za gašenje požara ter ostalih sistemov za varnost
 10. uporabljati ladijsko strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku, komunicirati s pomočjo sredstev ladijske komunikacije, z ljudmi na ladji ter s strankami pomorskega podjema ali posla
 11. zagotavljati kakovost svojega dela v skladu s predpisi o standardih, ki so v rabi za vodenje plovbe, skrbeti za člane posadke skladno z mednarodno konvencijo  ter prenašati strokovna znanja na sodelavce in zagotavljati kakovost njihovega dela
 12. zagotavljati lastno varnost ter spremljati in nadzorovati izpolnjevanje predpisov in ukrepov za zagotovitev varnosti človeških življenj na morju ter varstva morskega okolja in odgovarjati za varnost pri prevozu nevarnega tovora  
 13. izvajati medicinsko prvo pomoč na ladji


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • daje delovna navodila podrejenim na ladji
 • analizira opravljeno lastno delo in delo skupine
 • optimizira človeške vire, delovna sredstva in sredstva za delo na ladji
 • upravlja in uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za potrebe lastnega dela in dela drugih

 • pozna metode organizacije in načrtovanja aktivnosti osebja na ladji
 • pozna pravila ter standarde organizacije dela na ladji
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pripomočke za delo
 • prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo
 • zbira različne informacije in tehnično dokumentacijo
 • pregleda ustreznost navigacijskih kart in publikacij
 • pregleda delovanje navigacijskih pripomočkov in sredstev komunikacije
 • pridobi in preveri ostale potrebne informacije in podatke
 • uporablja papirnate navigacijske karte, sistema ECS in ECDIS

 • pozna najrazličnejše navigacijske knjige in publikacije
 • pozna vsa sredstva ladijskega komuniciranja
Operativna dela določa in ocenjuje položaj ladje z uporabo astronomskih navigacijskih teles, terestričnih objektov, analognih in sodobnih elektronskih navigacijskih pripomočkov
 • opazuje z astronomskimi navigacijskimi telesi
 • opazuje obalne navigacijske oznake in karakteristične oblike ter uporablja primerne navigacijske karte v papirni in elektronski obliki, obvestila za pomorščake ter druge priročnike, ki povečujejo verodostojnost dobljenih rezultatov
 • uporablja metode za zmanjšanje ali popolno odpravo napak, ki vplivajo na točnost položaja
 • skrbi,da se sprotno spremlja položaj ladje z najmanj dvema neodvisnima metodama določanja položaja
 • uporablja kompas (magnetnega, žiro ali elektronskega)
 • ugotavlja, ocenjuje in upošteva napake kompasa
 • zaznava in določa napake kompasov v uporabi
 • skrbi za varnost plovbe z zagotavljanjem uporabe sodobnih navigacijskih pripomočkov (radarske naprave in avtomatski radarji ARPA, ECS, ECDIS)
 • upošteva omejitve, napake, možna odstopanja, zamenjavo ali nerazumljivost dobljenih podatkov
 • vodi taktično plovbo z uporabo radarja
 • upravlja sistem za avtomatsko identifikacijo plovil
 • nadzira in potrjuje načrt plovbe
 • vodi slepo navigacijo
 • uporablja pridobljene podatke za varno manevriranje in vodenje ladje

 • pozna obalne navigacijske oznake in karakteristične oblike ter metode za zmanjšanje ali popolno odpravo napak, ki vplivajo na točnost položaja
 • pozna načela napak magnetnega kompasa
 • razume bistvene sestavine naprav, ki uporabljajo podatke glavnega žirokompasa
 • pozna postopke vzdrževanja in nadzora napak kompasa
 • pozna postopke pravilne uporabe sodobnih navigacijskih pripomočkov
 • pozna ocene in razume dobljene podatke za preprečevanje trčenja
predvideva in upošteva spremenljive vremenske pogoje plovbe
 • bere, razume in uporablja sinoptične podatke
 • prognozira vreme
 • zbira določene vremenske informacije ter sklepa na podlagi le-teh
 • skrbi za zbiranje in posredovanje vremenskih podatkov meteorološkim centrom
 • načrtuje meteorološko plovbo
 • izračuna in uporablja napovedi bibavice ter tokov

 • pozna klimatske globalne in lokalne vremenskih posebnosti
 • pozna oceanske in lokalne morske tokove ter spremembe, ki se pojavijo zaradi vremena
 • razume vremenske slike, ki jih pridobi z »weatherfaksom«
 • pozna naravo vremenskih pojavov, kot so fronte, cikloni in anticikloni, tropski cikloni, toplotne in druge nevihte
 • pozna najvarnejše izogibanje nevarnim predelom zaradi hudih vremenskih razmer
vodi in manevrira ladjo s 3000 BT ali več, v vseh pogojih plovbe
 • vodi plovbo po splošnih standardih, ki so v rabi za vodenje plovbe
 • zagotavlja varnost plovbe na odprtem morju
 • vodi plovbo v zimskih razmerah in ukrepa med plovbo na področjih, kjer se nabira led na nadgradnji
 • izogiba se trčenjem na morju
 • manevrira z ladjo v nizki vodi, uporablja metode konstantne hitrosti obračanja
 • manevrira ob prihodu na pilotsko postajo in ob prevzemanju ali odhodu pilota
 • manevrira ob mimohodu ladij
 • vodi plovbo v bližini območij z gostim prometom
 • manevrira ob privezu in odvezu ladje z uporabo vlačilcev ali brez njih v vseh vremenskih razmerah in ob vplivih tokov
 • manevrira pri zasidranju ladje
 • manevrira ob vplovitvi v suhi ali plavajoči dok
 • rokuje z daljinskim sistemom upravljanja ladijskega stroja in pomožnih strojev
 • ob nevarnostih trčenj ukrepa v skladu s pravilnikom v vseh situacijah, in to pravočasno, odločno in kot dober pomorščak
 • vodi plovbo na območjih, nevarnih zaradi ledenih polj in ledenih sant

 • pozna mednarodne in domače predpise ter standarde za vodenje plovbe
 • pozna spričevala in dokumentacijo, ki jih ladja mora imeti, ve, kako jih pridobi, ter pozna njihovo veljavnost
 • pozna odgovornosti in zahteve iz Mednarodne konvencije za vodne linije
 • temeljito pozna vsebino, uporabo in namen mednarodnega pravilnika za preprečevanje trčenj na morju
 • pozna vplive dna in reakcije ladje na ukaze krmila v nizki vodi
 • pozna vpliv morskega dna, poskakovanja in valjanja v nizki vodi
 • pozna vpliv toka in vetra v nizki vodi
 • pozna metode plovb v ozkih prehodih, prelivih, zalivih in zatokih
 • pozna metode plovbe po kanalih in rekah
 • pozna varno oddaljenost, vpliv vremena in stanja višine vode ter prisotnosti valov ob prihodu na pilotsko postajo in ob prevzemanju ali odhodu pilota
 • pozna medsebojni vpliv ladij ob mimohodu
 • pozna vpliv bližine bočnega korita (efekt kanala)
 • pozna medsebojni vpliv vlačilca in ladje
 • pozna delovanje pogonskega stroja ter krmila
 • pozna postopke in zahteve za manevriranje na sidrišču
 • zna izbirati sidrišča (dno) in pozna postopke sidranja z enim ali dvema sidroma
 • pozna vpliv oranja (popuščanja) sidra, reševanje zapletenih sider
 • razume in razlikuje podatke v knjigi manevrskih lastnosti (pilot card), zaustavno pot, hitrost in krožnico obračanja, polmer krožnice obračanja pri različnih odklonih krmila in različnih hitrostih
 • razume vplive in nevarnosti zaradi premčnega in krmnega vala

 • temeljito pozna omejitve in zmožnosti upravljanja z glavnim pogonskim strojem
 • pozna postopke in omejitve uporabe pomožnih strojev na ladji
 • pozna osnovno postopkov in tehnologij strojev na ladji
reagira in sprejema odločitve ob navigacijskih nevarnostih, stiski na morju in izrednih razmerah
 • vodi ladjo v slabem vremenu
 • vodi ladjo in manevrira, ko se krmari v sili
 • razporeja člane posadke in druge osebe v nevarnosti in med zapuščanjem ladje
 • vodi iskanje in reševanje oseb v morju
 • uporablja IMO-postopke in navodila, ki jih določa priročnik za iskanje in reševanje oseb na morju (MERSAR, IAMSAR)
 • pozna postopke in je sposoben rešiti nasedlo ladjo s pomočjo vlačilcev ali z lastnimi sredstvi
 • ocenjuje škodo, ki je nastala ob trčenju
 • obvlada postopke ob trčenju ter takoj po trčenju

 • pozna postopke vzdrževanja plovnosti ladje ob prodoru vode
 • pozna postopke ob vlečenju ali potiskanju ladje, v primeru sile
 • pozna lastnosti in posebnosti ladje, ki se rešuje
 • temeljito pozna opremo za reševanje in preživetje ljudi na morju
 • pozna sisteme in načine preventive, obveščanja in gašenja ob požaru na ladji
 • pozna ukrepe za zaščito posadke in ladje v izrednih razmerah
organizira in nadzira stalne morske in ladijske straže
 • organizira stalne morske in ladijske straže
 • nadzira stalne morske in ladijske straže

 • pozna principe in postopke organizacije in nadzora morske in ladijske straže
 • v celoti pozna pravila o preprečevanju trčenja na morju
 • pozna načela uspešne organizacije in komunikacije osebja straže
nadzoruje skrb za ravnanje s tovorom, njegovo zlaganje, hrambo in varen prevoz med pristanišči natovarjanja in iztovarjanja tovora
 • nadzoruje varno nakladanje, shranjevanje med potovanjem ter razkladanje tovora
 • nadzira vzdolžno in prečno stabilnost in obremenitev ladje
 • na podlagi kalkulacij se odloča o načinu natovarjanja (zaradi varnega izplutja in priplutja ladje v pristanišče z omejenim vgrezom)

 • pozna temeljna pravila ladijske konstrukcije, teorijo vplivov dejavnikov na vzdolžno stojnost in uravnoteženost ter ukrepe, potrebne za ohranjanje le-te
 • pozna vplive na uravnoteženost in stabilnost ladje ob poškodbi trupa in zalitju ladijskih prostorov ter ukrepe, ki jih mora sprejeti
 • pozna IMO-priporočila v povezavi s stabilnostjo ladje
 • pozna Mednarodne standarde, pravila in dogovore za varno ravnanje, shranjevanje, pričvrščevanje in prevoz blaga
 • pozna vpliv nakladanja oziroma razkladanja tovora na trim, nagib in stabilnost ladje
 • zna izračunati stabilnost ladje ter namestiti mase tako, da bo ladja varno plula
 • pozna obremenitve, ki delujejo na ladjo, ter zna zmanjševati njihov vpliv
 • zna izračunati trim ter postaviti ladjo na željeni ugrez
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojega dela in dela drugih
 • izvršuje odločbe organov inšpekcije dela, organov uprave javne varnosti, inšpekcije za varnost plovbe in sanitarne inšpekcije
 • deluje v skladu s predpisi o standardih, ki so v rabi za vodenje plovbe
 • kontrolira in ocenjuje lastno delo in kvaliteto dela drugih
 • izvaja nadzor nad opravljenimi deli
 • izboljšuje postopke lastnega dela in dela drugih
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem času
 • časovno optimira delovne procese
 • usklajuje in predlaga spremembe knjige kakovosti varnega vodenja na ladji
 • pozna mednarodne in domače predpise ter standarde za vodenje plovbe
 • pozna spričevala in dokumentacijo, ki jih ladja mora imeti, ve, kako jih pridobi, ter pozna njihovo veljavnost

 • pozna odgovornosti in zahteve iz mednarodnih konvencij, dogovorov in tehniških standardov
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna standardne postopke dela
prenaša znanja s področja ladijske stroke na nove sodelavce
 • izvaja mentorstvo pri praktičnem in dopolnilnem izobraževanju na ladji
 • uvaja, uči in nadzoruje novosprejete sodelavce
 • pri uvajanju dijakom in študentom praktično prikazuje postopke in posege dela
 • po potrebi izdela oceno pripravnika
 • motivira posameznika za sodelovanje
 • ocenjuje kandidatovo znanje

 • zna načrtovati in izvajati praktično usposabljanje dijakov, študentov in novosprejetih sodelavcev
 • pozna načela komuniciranja med posamezniki in v skupini
 • pozna potek učnega procesa
 • pozna cilje  in  metode usposabljanja v stroju ladje
Vzdrževanje in popravila nadzira vodenje preskrbe in zalog za nudenje zdravstvene oskrbe na ladji
 • nadzoruje preskrbo in zaloge za nudenje zdravstvene oskrbe na ladji
 • preverja informacije o zalogah
 • odreja nabavo potrebnih materialov
 • uporablja mednarodne zdravstvene publikacije

 • pozna lastnosti in delovanje zdravil
 • pozna Mednarodni zdravstveni priročnik za ladje
 • pozna Mednarodni signalni kodeks, poglavje iz zdravstvene pomoči
nadzira zagotavljanje opreme za reševanje in obstanek, sredstev za gašenje požara ter ostale sisteme za varnost
 • zagotavlja pogoje za delovanje in zaščito vseh ljudi na ladji v nevarnosti
 • organizira in vodi vaje za gašenje požara ter zapuščanje ladje
 • izdeluje načrte za izredne razmere ter obvladovanje poškodb
 • vodi postopke za preprečevanje onesnaževanja
 • vodi postopke ob izlitju tekočih naftnih snovi ali derivatov
 • temeljito pozna predpise iz obveznosti opreme ter naprav za reševanje ljudi (SOLAS)

 • pozna ukrepe o omejevanju škode na ladji po požaru, eksploziji, trčenju ali nasedanju
 • pozna postopke za preprečevanje onesnaževanja
 • pozna postopke ob izlitju tekočih naftnih snovi ali derivatov
Komunikacija obvlada ladijsko komuniciranje na vodstveni ravni
 • pošilja sporočila na podlagi navodil in po običajih za javljanje
 • uporablja vsa komunikacijska sredstva v sistemu GMDSS
 • sporazumeva se z ladjami in letali v stiski ali med vlečenjem ladje
 • govori angleško ladijsko strokovno terminologijo
 • komunicira z različnimi sredstvi ladijske komunikacije
 • oddaja klice v stiski, na vse načine

 • pozna vsa komunikacijska sredstva v sistemu GMDSS
komunicira z ljudmi na ladji
 • zna profesionalno komunicirati s posadko, potniki in z ostalimi ljudmi na ladji
 • vodi skupine pri različnih opravilih
 • prenaša znanja, spretnosti, izkušnje na svoje podrejene
 • podrejenim daje ustna in pisna navodila za delo na ladji
 • uspešno komunicira v težavah in stiskah na ladji
 • motivira posameznika za sodelovanje

 • pozna učinkovito in skupinsko delo na poveljniškem mostu
 • pozna načela komuniciranja med posamezniki in v skupini
 • zna oceniti znanje in izkušnje podrejenih
Komunicira z ostalimi strankami pomorskega podjema ali posla
 • komunicira s podjetji
 • komunicira z najemnikom
 • komunicira s pomorskimi agenti v pristaniščih
 • komunicira z raznimi strankami
 • komunicira s tujimi oblastmi (vstop v tuja teritorialna območja - morja)

 • pozna pristope in načine komuniciranja z različnimi dejavniki, ki vplivajo na plovbo
 • pozna in upošteva pravila zaupnosti podatkov
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja lastno varnost ter spremlja in nadzoruje izpolnjevanje predpisov in ukrepov za zagotovitev varnosti človeških življenj na morju ter varstva morskega okolja
 • nadzira in spremlja skrb za osebe na ladji na vodstveni ravni
 • izvaja postopke za preprečevanje onesnaženja morskega okolja z ladje
 • nadzira in ocenjuje usklajenost z določili pravnih in tehničnih predpisov (mednarodnih pravnih norm, dogovorov in konvencij)
 • odloča o varstvenih ukrepih takrat, kadar so v nevarnosti življenja posadke in potnikov
 • seznanja novovkrcane častnike krova s predpisi o varstvu pri delu
 • organizira poučevanje in preizkušanje znanja o varstvu pri delu za delovna mesta na ladji
 • organizira vaje protipožarne varnosti in vaje za reševanje
 • uvaja postopke zoper kršilce predpisov o varovanju pri delu

 • pozna odgovornosti in zahteve iz Mednarodne konvencije za zaščito človeških življenj
 • pozna odgovornosti in zahteve Mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaževanja morja z ladje
 • pozna zahteve pomorske zdravstvene izjave ter Mednarodnega zdravstvenega pravilnika
 • pozna odgovornosti, ki izhajajo iz mednarodnih inštrumentov, ki se nanašajo na varnost ladje, potnikov, posadke in tovora
 • pozna nacionalno zakonodajo za uresničevanje mednarodnih sporazumov in konvencij
 • pozna navodila za prvo pomoč pri poškodbah z nevarnimi snovmi
nadzira zagotavljanje varnosti pri prevozu nevarnega tovora
 • uvaja previdnostne ukrepe med nakladanjem in razkladanjem ter skrbi za varnostne ukrepe med prevozom nevarnih tovorov
 • zahteva celotno dokumentacijo za prevoz nevarnih tovorov

 • pozna mednarodne predpise, normative, kodekse in priporočila za prevoz nevarnih tovorov
 • pozna Mednarodni pomorski kodeks za nevarne tovore (IMDG) ter kodeks za varno ravnanje za trde razsute tovore (BC Code);
nudi prvo pomoč
 • ukrepa ob nesreči pri delu
 • nudi prvo pomoč poškodovanim in obolelim osebam
 • neguje bolnike in vodi negovanje bolnikov
 • uporablja inštrumente v ladijski ambulanti
 • uporablja zdravniška navodila po radiozvezi
 • nadzira in skrbi za higieno vseh ladijskih prostorov
 • skrbi za kvalitetno dobavo in porabo hrane ter pitne vode
 • nadzira in preprečuje prekomerno uporabo alkohola in opojnih drog

 • pozna postopke izvajanja prve pomoči
 • pozna navodila za prvo pomoč pri poškodbah z nevarnimi snovmi
 • pozna postopke komunikacije pri iskanju zunanje strokovne pomoči
 • pozna lastnosti in delovanje zdravil

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Igor Ravnikar, Splošna plovba, d. o. o.
 • Peter Ivanež , Splošna plovba, d. o. o.
 • Marijan Tončič , Srednja pomorska šola Portorož

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, CPI7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Peter Ivanež, Splošna plovba d. o. o.
 • Igor Ravnikar Splošna plovba  d. o. o.
 • Boris Vidmar, Splošna plovba d. o. o.
 • Vladimir Repič, Splošna plovba d. o. o.
 • Arturo Steffe, Uprava RS za pomorstvo
 • Jadran  Klinec, Uprava RS za pomorstvo
 • Andrej Utenkar, Sindikata Pomorščakov Slovenije
 • Marijan Tončić, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Edvard Roškar, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Albin Železnik, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Robert Stegel, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Boštjan Šuhelj, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Darjan Jagnjič, poveljnik v pokoju
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.