Poklicni standard

Naziv:

Obdelovalec/obdelovalka lesa

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Proizvodne tehnologije, podrobneje neopredeljeno (0720)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Obdelovalec/obdelovalka lesa (83113470)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:   
 • zagotavljati kakovost opravljenega dela in skrbeti za racionalno rabo materialov,
 • delati  tako, da varuje okolje in ne ogroža zdravja in varnosti pri delu,
 • sporazumevati se z različnimi deležniki pri svojem delu in upoštevati bonton,
 • preventivno vzdrževati stroje in naprave,
 • pripraviti žagan les za skladiščenje,
 • izbrati izdelavne materiale,
 • strojno razrezovati in obdelati les in lesna tvoriva,
 • površinsko obdelati elemente in sestave,
 • sestaviti polizdelke in enostavne izdelke,
 • embalirati polizdelke in izdelke.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejme navodila za delo in delovno dokumentacijo
 • sprejme navodila za delo
 • prebere in razume delovno dokumentacijo (delovni nalog, krojni list, kosovnico)
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • upošteva navodila za delo
 • obdelovance transportira na delovno mesto
 • preveri ustreznost in brezhibnost delovnih sredstev
 • izbere ustrezna orodja in šablone
 • samostojno nastavlja krožne in tračne žagalne stroje, poravnalne in debelinske skobeljne stroje ter vrtalne stroje
 • pravilno namesti oz. preveri varnostne naprave
 • vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu

preventivno vzdržuje stroje in naprave
 • čisti in podmazuje stroje in naprave, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pregleduje in čisti orodja in rezila
Operativna dela pripravi žagan les za skladiščenje
 • sortira žagan les po debelini in stopnji obdelave (robljen, nerobljen)
 • zloži žagan les v skladovnico za naravno sušenje
 • zloži žagan les v skladovnico za tehnično sušenje in namesti sonde za kontrolo sušenja
 • meri vlažnost lesa z električnim vlagomerom
izbere izdelavne materiale
 • izbere les, furnir, lesna tvoriva in polizdelke po danih merilih
 • pozna obdelovalne lastnosti najpogostejših domačih lesnih vrst
 • razloči najpogostejše napake v lesu
 • meri vlažnost furnirja in lesnih tvoriv z električnim vlagomerom
strojno razrezuje in obdeluje les in lesna tvoriva
 • kroji elemente iz žaganega lesa ali lesnih tvoriv  na krožnem, večlistnem krožnem ali tračnem žagalnem stroju
 • skoblja elemente na poravnalnem in debelinskem skobeljnem stroju
 • krivi elemente iz masivnega lesa
 • kroji furnirske liste in iz njih sestavlja elemente
 • spaja les v elemente  po dolžini, širini in debelini
 • struži les na kopirnih stružnicah
 • ploskovno in robno lepi furnir ali umetne materiale na elemente iz lesa ali lesnih tvoriv
 • izdeluje izvrtine na vrtalnih strojih
 • poslužuje CNC-obdelovalne stroje
 • upravlja stroje za brušenje in krtačenje elementov iz masivnega lesa
 • upravlja stroje za brušenje furniranih elementov
 • izvaja preprosta  popravila elementov, sestavov in polizdelkov
 • obvlada osnovne spretnosti uporabe ročnega orodja za obdelavo lesa
 • uporablja električne ročne stroje za obdelavo lesa in lesnih tvoriv
 • upošteva navodila za pripravo lepila in postopek lepljenja
 • loči uporabnost brusilnih sredstev glede na granulacijo
 • izbere ustrezno brusilno sredstvo glede na namen uporabe
površinsko obdeluje elemente in sestave
 • ročno ali strojno nanaša zaščitne premaze in lužila
 • upošteva tehnična navodila za pripravo in nanos premaza
 • brusi površine po nanosu temeljnega premaza
sestavlja polizdelke in enostavne izdelke
 • sestavlja polizdelke in enostavne izdelke na okvirnih in obodnih stiskalnicah
 • montira okovje, ključavnice, nasadila in dodatke
 • upošteva pravilni vrstni red sestavljanja elementov in okovja
embalira polizdelke in izdelke
 • pakira polizdelke in izdelke po navodilih
 • uporablja naprave za pakiranje izdelkov
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo, ki je povezana z njegovim delom
Nadzor dela nadzira lastno delo
 • samostojno in odgovorno opravlja svoje delo in upošteva dana navodila
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • kontrolira količine in dimenzije izdelavnih materialov
 • razvršča obdelovance po obdelavi po dimenzijah in kakovosti ali skladno z drugimi danimi merili ter navodili
 • gospodarno ravna z materiali in delovnimi sredstvi
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
 • uporablja merilne pripomočke (meter, šablone in kalibre)
Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki v delovnem procesu
 • korektno in odgovorno komunicira s strankami, sodelavci in z nadrejenimi in pri tem upošteva poslovni bonton
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • uporablja varnostno opremo na strojih in osebno varovalno opremo
 • pri delu upošteva pravila in predpise za varno delo
 • upošteva predpise o varstvu pred požari ter varovanju okolja
sortira in skladišči odpadke in lesne ostanke
 • sortira odpadke in lesne ostanke, ki nastanejo pri izdelavi izdelkov
 • skladno z navodili skladišči odpadke in lesne ostanke
 • skladno z navodili ravna z nevarnimi odpadki

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Anton Koncilija, LIP, Lesna Industrija BLED, d.o.o.
 • Janez Kolenc, LIP, Lesna Industrija BLED, d.o.o.
 • Tomaž Murovec, Gonzaga-Pro, d.o.o., Nova Gorica
 • Franc Tolar, Alple, d.d., Železniki
 • Marko Kajzer, Kampo, d.o.o., Ljubljana
 • Drago Strahovnik, Mizarstvo Strahovnik, Domen Strahovnik, S.P., Žalec
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.