Poklicni standard

Naziv:

Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja (81100151)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja (82568470)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo in delo drugih
 2. skrbeti za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 3. zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela ter skrbeti za varno in zdravo bivanje gostov
 4. zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi
 5. komunicirati z gosti, s sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji
 6. komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 7. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. programirati delo na oddelku hotelskega gospodinjstva
 9. načrtovati in organizirati delo zaposlenih ter zagotavljati optimalno razporeditev glede na potrebe delovnega procesa in optimalno stroškovno učinkovitost poslovanja
 10. upravljati kadrovske zadeve v hotelskem gospodinjstvu
 11. učinkovito voditi sodelavce in nadzirati kakovost in učinkovitost dela v hotelskem gospodinjstvu skladno s standardi
 12. opravljati oz. zagotavljati storitve za goste v zvezi s hotelskim gospodinjstvom
 13. organizirati in spremljati delovni proces v hotelskem gospodinjstvu ter skrbeti za urejenost in udoben videz prenočitvenega obrata


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • delo izvaja skladno s kategorizacijo, z javnimi in internimi pravilniki ter s kodeksom hotela
 • spremlja ponudbo materialov, drobnega inventarja, osnovnih sredstev, čistil itd. in novosti na trgu ter izbira najugodnejšega ponudnika
 • pozna strategijo podjetja in osnovna pravila organizacije dela
 • pozna značilnosti ciljnih skupin gostov
 • obvlada hotelsko administracijo in pripomočke za delo
 • pozna organizacijo dela v hotelskem gospodinjstvu in zna izbrati način organiziranja osebja glede na frekvenco dela
 • zna analizirati svoje delo in delo hotelskega gospodinjstva

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo in vodi potrebno dokumentacijo
 • se pripravi na delo in pripravi prostor za delo
 • pripravi in vodi potrebno poslovno dokumentacijo
 • pregleda elektronsko pošto in komunicira po intranetu
 • prevzame poročilo o zasedenosti hotela in usklajuje delo z ostalimi oddelki
 • preverja stanje zalog in naroča materiale, drobni inventar, osnovna sredstva, čistila, delovne obleke itd.
 • nadzoruje prevzeme in preveri kakovost in uporabnost materialov
 • zna brati statistična poročila in se pripraviti na poslovanje poslovne enote skladno z njimi
 • pozna primerne pripomočke za delo (sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija in pripomočki, stroji in naprave) in jih zna uporabiti in optimalno izrabitiOperativna dela programira delo na oddelku hotelskega gospodinjstva
 • načrtuje, organizira in spremlja delo svoje poslovne enote
 • sodeluje pri načrtovanju poslovne politike in ciljev podjetja
 • oblikuje strateške razvojne usmeritve enote, določa operativne cilje in naloge za vsako poslovno leto
 • mesečno spremlja in analizira izvajanje letnega načrta
 • spremlja dogovorjene standarde poslovanja in analize odmikov
 • izdela načrt potreb po delavcih
 • pripravi načrt potrebnih osnovnih sredstev, drobnega inventarja, materialov in čistil, delovnih oblek ter delovnih sredstev
 • pripravlja načrt potrebnih obnov hotelskih sob in drugih prostorov ter površin
 • načrtuje in zagotavlja permanentno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v poslovni enoti
 • pozna organizacijsko strukturo in koordinacijske funkcije poslovne enote
 • pozna delovne naloge in kompetence posameznih oddelkov v hotelu
 • pozna ponudbo in zmogljivosti v namestitvenem delu hotela
 • pozna opremo v namestitvenem delu hotela in spremlja novitete in trende v tehnologiji
 • obvlada organiziranje, načrtovanje in izvajanje del ter sodeluje pri organizaciji večjih dogodkov
 • pozna standarde v namestitvenem delu hotela in instrumente nadzora
 • pozna delovne naloge in kompetence posameznih poklicev v poslovni enoti
 • pozna pravne predpise
 • pozna vire za izpolnitev načrta ter zna preveriti in upoštevati normative kadrovskih virov, časa in materiala
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
 • pozna delovnopravne predpise

načrtuje in organizira delo zaposlenih ter zagotavlja optimalno razporeditev glede na potrebe delovnega procesa in optimalno stroškovno učinkovitost poslovanja
 • spremlja načrtovano zasedenost hotela (mesečno, tedensko, dnevno) in koordinira delo v poslovni enoti glede na zasedenost tekočega dneva
 • organizira, vodi in razporeja delo sobaric, peric, likaric, šivilj, čistilk, aranžerk in drugih pomožnih delavcev glede na potrebe in zasedenost hotela
 • informira zaposlene in zna ustvariti pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • spodbuja in motivira zaposlene ter skrbi za uveljavljanje in izvajanje načel hotelskega kodeksa
 • sodeluje v večjih gostinskih ponudbah (sprejemi, banketi, konference itd.)
 • organizira, spremlja in izvaja pripravo javnih in skupnih prostorov (salonov, dvoran, sprostitvenih in drugih centrov) na osnovi internih naročilnic
 • skrbi za urejenost, oblikovanje in načrtovanje ambienta, ki omogoča prijetno počutje gostov
 • skrbi za čisto in urejeno poslovno perilo in delovne obleke zaposlenih
 • zagotavlja optimalne zaloge materialov, drobnega inventarja, sobnih standardov itd. ter njihovo optimalno rabo
 • skrbi za obnavljanje dotrajanih osnovnih sredstev, obnavljanje hotelskih sob ter vodi evidence za vsako sobo
 • pozna in obvladuje metode dela v poslovni enoti in zna predvideti potreben čas za določeno delo
 • zna izbrati način organiziranja osebja glede na frekvenco in strokovno zahtevnost dela
 • obvladuje in zna optimizirati stroške dela
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
 • pozna načine in možnosti optimizacije poslovnih procesov
upravlja kadrovske zadeve v hotelskem gospodinjstvu
 • načrtuje kadrovske potrebe poslovne enote v vseh sezonah poslovanja
 • sodeluje pri izbiri kadrov
 • nadzoruje in izvaja uvajanje novih zaposlenih v poslovni enoti
 • pripravi načrt izrabe letnega delovnega časa in letnega dopusta
 • rešuje konkretne probleme v delovnem procesu, spodbuja in motivira zaposlene
 • skrbi za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje podrejenih – načrtuje strokovno kariero zaposlenih
 • informira zaposlene in skrbi za dobre medsebojne odnose
 • spremlja posameznikovo uspešnost
 • vodi evidence za zaposlene (kakovostna in količinska norma)
 • pozna kadrovske normative in zna oceniti potrebe po kadrih
 • pozna osnove ravnanja z ljudmi pri delu
 • razume pomen mentorstva
 • pozna pravne vidike poslovanja
 • pozna sistem nagrajevanja zaposlenih
 • obvlada timsko delo
 • pozna ravni menedžmenta in obvlada kontrolni razpon
 • pozna metode merjenja zadovoljstva zaposlenih

učinkovito vodi sodelavce in zagotavlja kakovost in uspešnost dela v hotelskem gospodinjstvu skladno s standardi
 • nadzira urejenost poslovne enote in zaposlenih
 • preverja urejenost in čistost hotelskih sob, javnih, skupnih, poslovnih in drugih prostorov
 • nadzira kakovost opravljenega dela, ocenjuje delo zaposlenih in rešuje eventualne reklamacije gostov
 • nadzoruje spoštovanje standardov, normativov, zunanjih in notranjih predpisov, potrebnih za zagotavljanje kakovosti poslovanja
 • nadzira uporabo hotelskih pravil in kodeksov, ki se nanašajo na odnos do gostov ter izgled zaposlenih
 • nadzira kakovostno optimalno nabavo, skladiščenje in potrošnjo poslovnega perila, sobnih standardov, drobnega inventarja, delovnih oblek za zaposlene, pijač za sobni bar, čistil in čistilnih sredstev itd.
 • nadzira udobnost ambienta prostorov in površin
 • nadzira kakovost in količino opravljenega dela zaposlenih in o tem vodi evidence
 • pozna standarde kakovosti, kadrovske normative in predpise
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti storitev
 • pozna metode za izvajanje nadzora kakovosti opravljenih storitev
 • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • pozna pravila stroke, etike in estetike
 • zna identificirati ozka grla in jih odpraviti
 • razume pomen etičnih kodeksov in jih zna uporabljati v praksi
 • pozna metode preprečevanja pritožb

opravlja oz. zagotavlja storitve za goste v zvezi s hotelskim gospodinjstvom
 • skrbi za različne kategorije gostov (VIP-goste, goste s posebnimi potrebami, športnike itd.)
 • rešuje reklamacije in morebitna nesoglasja z gosti (v zvezi s čistočo sob in z delom sobaric)
 • evidentira najdene predmete in zanje odgovarja; predmete posreduje ustreznemu naslovniku (lastniku)
 • spremlja organiziranje garderob za goste
 • vodi in organizira oddajo osebnega perila gostov v pranje, čiščenje ali likanje
 • vodi in organizira funkcioniranje in obračunavanje sobnega bara

organizira in spremlja delovni proces v hotelskem gospodinjstvu ter skrbi za urejenost in udoben videz prenočitvenega obrata
 • nabavlja ali sodeluje pri izbiri osnovnih sredstev, drobnega inventarja, strojev za čiščenje, čistil, delovnih oblek, poslovnega perila in pri pripravi hotelskih standardov glede na poslovnik podjetja ter skrbi za gospodarno ravnanje z le-temi
 • nadzira in spremlja stroške v hotelskem gospodinjstvu
 • sodeluje pri letnih inventurah osnovnih sredstev, drobnega inventarja in perila
 • skrbi za izvajanje dekoracije prostorov in miz ter za pripravo spremljajočega materiala, pregled zaves, oken in talnih oblog
 • skrbi za čistočo, vzdrževanje in izgled zelenih površin
 • nadzoruje higieno in čistočo v vseh enotah hotela
 • skrbi za redno dezinfekcijo in po potrebi deratizacijo v hotelu
 • kontrolira kakovost opravljenega dela in reševanje eventualnih reklamacij gostov
 • skrbi za celotno podobo hotelske hiše in optimalno udobje gostov
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • dokumentira procese, delovne postopke ter operativna navodila za delavce
 • vodi in vzdržuje evidence zasedenih sob, odhodov in prihodov gostov
 • vodi evidenco kakovosti in količine opravljenega dela oz. porabljenega delovnega časa
 • vodi evidenco delovnih oblek zaposlenih ter izvaja nadzor delovnih oblek zaposlenih
 • vodi evidenco osnovnih sredstev, drobnega inventarja itd.
 • vodi evidenco vseh okvar v hotelu in jih sporoča v tehnično službo
 • vodi evidenco izgubljenih predmetov
 • vodi evidenco obnavljanja sob
 • vodi evidenco sezonskih opravil in drugih večjih del v hotelu
 • vodi evidence skladišča materialov, čistil, drobnega inventarja, sobnih standardov, poslovnega perila itd.
 • vodi evidence potrošnje poslovnega perila, čistil, drobnega inventarja, sobnih standardov itd.
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna in arhivira zahtevano dokumentacijo
 • zna sestaviti poslovno poročilo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja za udobje gostov
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih skladno s standardi kakovosti in predpisi
 • delo opravlja skladno z načeli etičnega kodeksa v hotelirstvu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela, ocenjuje delo in rešuje eventualne reklamacije gostov
 • zagotavlja uporabo delovnih oblek na delovnem mestu in jo preverja
 • zagotavlja kakovostno optimalno nabavo, skladiščenje in potrošnjo poslovnega perila, sobnih standardov, drobnega inventarja, delovnih oblek za zaposlene, pijač za sobni bar, čistil in čistilnih sredstev itd.
 • zagotavlja udoben ambient prostorov in površin
 • spremlja kakovost in količino opravljenega dela zaposlenih in o tem vodi evidence
 • zna nadzirati standarde kakovosti, normative in predpise
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljenih storitev
 • zna preverjati strokovnost in etiko
 • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne uporabe energije, materiala in delovnega časa
 • pozna pravila stroke, etike in estetike
Komunikacija komunicira s sodelavci, z drugimi oddelki hotela in gosti
 • komunicira s sodelavci in jih obvešča o poslovnih dogodkih v hotelu
 • komunicira z ostalimi oddelki hotela in koordinira delo s prodajno službo, z recepcijo, s kuhinjo, strežbo in z vzdrževalno službo ter skrbi za njihovo sinergično poslovanje
 • komunicira z dobavitelji in s poslovnimi partnerji
 • komunicira v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto, intranet in računalniško omrežje za učinkovitejše komuniciranje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo pri komuniciranju s sodelavci, z dobavitelji in gosti
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci
 • vodi delo v timu in obvlada projektno delo
 • pozna načela poslovnega bontona, komuniciranja in retorike
 • zna izbrati način komuniciranja pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • zna sestaviti tim in organizirati timsko delo
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja pritožb gostov
 • zagotavlja prijazen, ustrežljiv, prijeten odnos hotelskega osebja do gostov
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov gostov
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela ter skrbi za varno in zdravo bivanje gostov
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del skladno s predpisi o varnosti ter zdravju pri delu in požarnem varstvu ter dosledno uporabo predpisanih sredstev in opreme za osebno varnost pri delu
 • zagotavlja varno bivanje gostov in skrbi za varnost oseb s posebnimi potrebami
 • skrbi za varnost zaposlenih pri delu ter seznanja zaposlene z vsemi nevarnostmi, varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in dela skladno z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti in dela skladno z njimi
 • pozna in upošteva smernice dobre higienske prakse (HACCP)
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna ukrepe in aktivnosti za varovanje okolja, ki se lahko uporabijo pri vsakdanjem delu hotela

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Slavica Zabukovnik, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Erika Skubic, Grand hotel Union,Ljubljana
 • Mira Ćosić, Hotel Slon, Ljubljana
 • mag. Tanja Lešnik Štuhec, Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

Koordinator: Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinator: Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda:

 • Ivica Kocbek, Terme Banovci
 • Barbara Polak Tomšič, Hotel Union
 • Slavica Šepec, Terme Olimia
 • Jožica Sečko, Terme 3000
 • Mirela Svetina, Istrabenz turizem

 

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.