Poklicni standard

Naziv:

Mojster avtomehanik/mojstrica avtomehaničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mojster avtomehanik/mojstrica avtomehaničarka (82477750)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter delo sodelavcev ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije z uporabo sodobne informacijske tehnologije
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela
 3. postavljati diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov
 4. izvajati dela pri vzdrževanju, nastavljanju in popravilu vgrajenih sistemov, naprav in sklopov na vozilih z ustreznimi orodji in napravami za izvajanje posameznih delovnih postopkov
 5. nastavljati, vzdrževati in opravljati menjavo električnih sistemov
 6. vzdrževati, diagnosticirati in opravljati servis klimatskih in hladilnih naprav v vozilih
 7. načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično)
 8. samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja
 9. samostojno komunicirati s strankami, sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 10. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 11. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo poslovne enote
 12. razvijati podjetne lastnosti ter zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, organizacija in analiza dela
 • zbira, samostojno ovrednoti in posodablja informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogled)
 • določa čas, ki je potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • analizira opravljeno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog in postopkov za servisiranje
 • pozna lastnosti, zgradbe in uporabe izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov
 • upošteva predpise o homologaciji in zakonske predpise

Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta in orodij za delo
 • pripravi seznam potrebnega materiala, opremo in orodja za delo
 • kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pripravi vozila za izvedbo del po delovnem nalogu in ustreznem delovnem postopku
 • izbira rezervne in nadomestne dele ter potrošni material za izvedbo del
Operativna dela diagnostika o stanju vozila
 • prevzema vozila z delovnim nalogom
 • kontrolira funkcije delovanja sistemov na vozilu
 • na osnovi proizvajalčevega predpisa proučuje in uporablja tehnične in tehnološke dokumentacije ter druga navodila
 • ocenjuje obseg in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotavlja njihov vzrok nastanka
 • postavlja diagnoze o sistemih na vozilu in izvaja meritve
 • pripravlja predloge za odpravo poškodb, napak in okvar, popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov
 • določa stanja posameznim elementom na osnovi oscilogramov, izmerjenih z ustrezno diagnostično napravo
 • izbira in uporablja merilne in kontrolne instrumente ter orodja, ki so potrebni za določanje stanj posameznih sestavnih delov in celotnega sistema
 • razume tehnična navodila, predpise in tehnično dokumentacijo ter njihove vloge
 • zna brati pnevmatske in hidravlične vezalne načrte ter pozna električne sheme
 • razume funkcije in funkcijske povezave sistemov s pomočjo tehnične dokumentacije in predpisov
 • pozna tehnološke in tehnične meritve in postopke
 • pozna in uporablja merilne in kontrolne pripomočke, orodja, naprave in stroje
 • obvlada postopke za iskanje in lokaliziranje napak oziroma okvar
 • obvlada postopke za presojo stopnje obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti/obremenjenosti in priporočljivosti preventivnega pregleda

nastavitev, vzdrževanje in popravilo vgrajenih sistemov, naprav in sklopov na vozilu
 • izvaja redna vzdrževalna dela na vozilih – predpisani servisi
 • analizira izpušne pline, porabo goriva in maziva glede na proizvajalčeve norme in zakonske predpise
 • nastavlja parametre motorja in vozila po proizvajalčevih tehničnih podatkih
 • nastavlja posamezne dele, sklope in sisteme na vozilih
 • kontrolira in menjava tekočine v vozilu ter pozna njihove lastnosti
 • kontrolira in nastavlja geometrijo vozila
 • vrednoti, ocenjuje in menja pnevmatike ter kolesa
 • vzdržuje, popravlja in menja sisteme, sklope in naprave na vozilu
 • pozna in razume postopke vzdrževalnih del pri predpisanih servisih
 • pozna tehnologijo delovnih postopkov in procesov za montažo in demontažo delov in sklopov
 • razume pomen in delovanje vgrajenih sistemov, sklopov in delov na vozilu
vzdrževanje, diagnostika in servis klimatskih in hladilnih naprav v vozilih
 • diagnosticira, popravlja in vzdržuje ter opravlja preizkus tesnosti klimatskih in hladilnih naprav v vozilih
 • pozna pline, ki se uporabljajo v klimatskih in hladilnih sistemih vozil, njihove lastnosti in njihov vpliv na okolje
 • pozna uredbe o uporabi in ravnanju s fluoriranimi plini
 • razume delovanje klimatskih in hladilnih naprav za vozila in njihove posamezne dele
 • pozna orodja in naprave za preizkuse tesnosti, polnjenja in vzdrževanja klimatskih naprav in njihove uporabe
 • zna izbirati in uporabljati ustrezna olja in barvila pri vzdrževanju in servisiranju klimatskih sistemov vozil
 • pozna postopke reciklaže fluoriranih plinov
 • pozna postopke čiščenja in popravila klimatskih ter hladilnih sistemov na vozilu
nastavitev, vzdrževanje in menjava električnih sistemov
 • izmeri in diagnosticira dejansko stanje v električnih sistemih vozila
 • razume postopke vzdrževalnih del za električne sisteme
 • razume in pozna delovanje električnih in elektronskih sistemov, naprav in njihovih sklopov
 • zna uporabiti električne in elektronske merilne instrumente
 • pozna standarde in predpise za priključevanje naprav in sklopov
 • zna brati osnovne električne sheme avtomobila
 • zna izmeriti vrednosti ter določiti stanje posameznega električnega elementa sistema
 • pozna zakonodajo s področja vzdrževanja in servisiranja EV
 • pozna zgradbe EV in razume delovanje posameznih komponent
 • pozna različne sisteme za shranjevanje energije in razumevanje njihovega delovanja
 • pozna upravljanje s sistemi za shranjevanje energije v EV
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva pri delu na visokonapetostnih delih sistema električnega vozila
 • obvladuje varnostne protokole pri delu z enosmerno visoko napetostjo
izvedba praktičnega usposabljanja dijakov
 • pripravi načrt praktičnega izobraževanja in ga izvede
 • seznani dijake z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi dijakom dela in naloge v okviru programa praktičnega izobraževanja in usposabljanja
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese dijakov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira dijake za delo in učenje
 • pozna dijakove pravice in obveznosti iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja
uvedba novih delavcev na delovno mesto seznani nove delavce z organizacijo podjetja, hišnim redom, režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
izvede ali pripravi načrt uvajanja novega zaposlenega
seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
določi dela in naloge za novega delavca
glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
motivira novozaposlene za delo in učenje
pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodenje dokumentacije
 • izpolnjuje in vodi delovno dokumentacijo
 • izdeluje poročila o opravljenem delu
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko orodje
Komercialna dela priprava elementov kalkulacije
 • opravlja kalkulacijo storitev in porabe materiala
 • uporablja sistem označevanja in iskanja rezervnih delov
 • naroča in skladišči rezervne dele in opremo
 • pozna tovarniške normative za porabo časa in materiala
 • razlikuje stroške dela in materiala, ki se uporablja

zagotovitev rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od načrta
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter s standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna analizo rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statističnih metod
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • načrtuje poslovanje poslovne enote in skrbi za donosnost le-te
 • seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obratovalnice in upravičenost investicij
 • izdeluje kalkulacije
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja
Vodenje organizacija in vodenje sodelavcev v lastni poslovni enoti
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • zna iskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih resursov
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna različne načine in stile vodenja in zna izbrati najustreznejšega v dani situaciji
 • zna poslovno idejo oziroma priložnost realizirati v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna  procese dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve pravice in obveznosti

Nadzor dela nadzor procesov dela v lastni poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvedba ukrepov za izboljševanje kakovosti
 • kontrolira kakovost storitev
 • spremlja razvoj stroke
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • zagotavlja  opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrbi za lasten razvoj in izobraževanje
 • upošteva etični kodeks, če ta obstaja
 • varuje poslovne skrivnosti

Zagotavljanje kakovosti skrb za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • upošteva standarde kakovosti
 • spremlja razvoj novih tehnologij, materialov in znanj
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Komunikacija svetovanje strankam
 • sprejema stranke in jih seznanja s stanjem vozila, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili, časom potrebnim za izvedbo del
 • svetuje strankam pri odločitvah o popravilih in vzdrževalnih delih na vozilu
 • svetuje in odgovarja strankam ob reklamacijah
 • uporablja osnove poslovnega komuniciranja in strokovne terminologije
komunikacija s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • dnevno komunicira s sodelavci in jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami, z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton

Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja pri delu na delovnem mestu
 • ravna skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • uporablja osebno in drugo varovalno opremo
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna možne poškodbe pri delu, postopke za preprečevanje nesreč in osnove nudenja prve pomoči

izvedba potrebnih ukrepov za varovanje okolja
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna skladno z njimi
 • pozna postopke za ravnanje, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in nevarnost vpliva le-teh na zdravje ljudi ali okolja
 • pozna ukrepe ob razlitju ali uhajanju kemično agresivnih in vnetljivih snovi

vodenje in spremljava izvajanja predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavlja upoštevanje sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • zagotavlja varovanje okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi za varovanje okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Miran Andrejek, Obrtna zbornica Slovenije

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.