Poklicni standard

Naziv:

Mehatronik tehnolog/mehatroničarka tehnologinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Mehatronik tehnolog/tehnologinja (52000030)

Klasius-P16:

Elektronika in avtomatizacija (0714)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mehatronik tehnolog/mehatroničarka tehnologinja (82088200)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, pripraviti, organizirati, izvajati, analizirati in nadzirati svoje delo in delo svoje delovne skupine ali projektnega tima,
 • pripraviti navodila za delo in tehnično-tehnološko dokumentacijo,
 • načrtovati racionalno rabo energentov, materiala in časa v mehatronskih procesih,
 • razvijati, nadzirati in analizirati mehatronske sisteme in delovne procese v proizvodnji,
 • optimizirati in racionalizirati stroje in proizvodne linije ter izvajati diagnostiko strojnih in procesnih sistemov,
 • nuditi strokovno pomoč pri načrtovanju kakovosti kadrovskih virov, komercialnih delih in analizirati proizvodne stroške,
 • upravljati z delovno dokumentacijo in jo arhivirati,
 • zagotavljati kakovost opravljenega dela in dela sistema,
 • pripravljati, uvajati in nadzirati sistem celovitega produktivnega vzdrževanja (TPM),
 • komunicirati z drugimi, uporabljati strokovno terminologijo ter napredna digitalna orodja in aplikacije,
 • zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira, načrtuje in organizira delo
 • optimizira človeške vire, delovna sredstva
 • načrtuje strategijo vzdrževanja
 • uvaja in skrbi za izvajanje standardov kakovosti
 • načrtuje strokovno izobraževanje podrejenih oziroma skupine, ki jo vodi
 • analizira, načrtuje in organizira proizvodne procese in postopke
 • načrtuje varnostno kulturo delovnih mest
 • pripravlja dokumentacijo za tehnološke postopke
 • upošteva načela organizacije dela in organizacijske strukture
 • uporablja gospodarske pojme, s katerimi se srečuje pri poslovanju v podjetju
 • upošteva normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • upošteva zakonitosti tehnoloških procesov in mehatronskih sistemov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja delovna navodila in tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • izdeluje in usklajuje terminske načrte
 • pripravi in posreduje delovno dokumentacijo
 • pripravlja merilne metode in načine merjenja mehanskih in električnih veličin
 • pripravlja instrumente za merjenje mehanskih in električnih veličin
 • predpisuje tehnološke in kontrolne postopke
 • upošteva časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • določa energente
 • razume tehnično dokumentacijo
Operativna dela razvija, nadzira in analizira mehatronske sisteme
 • razvija enostavne avtomatizirane procese in izdelke
 • sodeluje z drugimi strokovnjaki v razvojnih skupinah pri razvoju procesov in izdelkov
 • skrbi za skladen razvoj programske in mehanske opreme procesa ali stroja
 • programira industrijske krmilnike
 • konfigurira parametre mehatronskega sistema s programsko opremo
 • snuje in načrtuje mehatronske sisteme skladno z naročnikovimi zahtevami
 • načrtuje in analizira delovanje mehatronskih sistemov s pomočjo računalniških sistemov
 • pripravlja povezovanje mehanskih, pnevmatičnih, hidravličnih in električnih komponent in sklopov po delovni dokumentaciji
 • uporablja specializirana informacijska in komunikacijska orodja in opremo
 • uvaja trende industrije 4.0 (trend avtomatizacije in prenosa podatkov v proizvodnih tehnologijah, ki vključuje virtualni-realni sistem, internet stvari, računalništvo v oblaku in kognitivno računalništvo) in njenimi nadgradnjami (industrija 5.0 – kolaborativni roboti)


optimizira in racionalizira stroje in mehatronske sisteme ter izvaja diagnostiko
 • preizkuša in nastavlja mehatronske sisteme ter njihove funkcije
 • sodeluje z drugimi strokovnjaki in sodelavci pri načrtovanju in izvedbi rekonstrukcij in remontov
 • testira izdelke skladno s specifikacijo
 • izvaja zahtevnejša vzdrževalna dela na mehatronskih sistemih in napravah
 • izvaja diagnostiko na mehatronskih sistemih in napravah
 • izvaja diagnostiko na daljavo preko sodobnih komunikacijskih sredstev
 • gradi in nadgrajuje mehatronske sisteme
 • uporablja metode za odkrivanje, spremljanje in odpravljanje vzrokov okvar
 • uporablja merilno opremo
 • uporablja orodja in programski jezik za procesne sisteme
nadzira delovni proces
 • nadzira montažo in demontažo strojev, sistemov in naprav, jih zavaruje in pripravi na transport
 • nadzira preventivna popravila in remontna dela
 • preverja in predlaga razvojne rešitve
 • preizkuša mehatronske sklope in sisteme
 • spremlja in analizira delovanje strojev in sistemov
 • analizira tehnološke procese z namenom uvedbe posodobitev in inovacij
 • upošteva protokol komunikacije za nadzor procesov
 • upravlja z računalniško integriranimi proizvodnimi sistemi in odpravlja napake na njih
 • uporablja programska orodja in aplikativne rešitve
 • uporablja merilno opremo in metode za izvajanje meritev na mehatronskih sistemih
 • nadzira izvajanje meritev in stanja merilne opreme
izdela enostavna električna mehanska in pnevmatska vezja
 • skicira idejo konstrukcije vezja
 • konstruira enostavno električno, mehansko ali pnevmatsko vezje
 • testira idejo na prototipu
 • analizira dodano vrednost v proizvodnji
 • aplicira idejo v delovni proces
Administrativna dela upravlja z dokumentacijo in jo arhivira
 • upravlja, ureja in arhivira tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo s pomočjo sodobnih informacijskih in komunikacijskih sistemov
 • pripravlja strokovna poročila
 • ureja kartoteke delovnih sredstev in vodi arhiv
Komercialna dela analizira proizvodne stroške in nudi strokovno pomoč pri komercialnih delih
 • naroča standardne elemente, potrebne za proizvodnjo
 • nudi strokovno podporo pri nabavi in prodaji
 • pripravlja kalkulacije in ponudbe za izdelke in storitve
 • analizira proizvodne stroške
 • upošteva teorijo stroškov, poslovanje podjetja, tehnike kalkulacije in oblikovanje prodajnih cen
 • upošteva osnovna načela ekonomike in podjetništva
Vodenje vodi različne time in projekte
 • sodeluje z odgovornimi pri načrtovanju metod in tehnik vodenja
 • uvaja timsko delo, določa vloge članov tima
 • vodi skupine pri izvedbi projektnih nalog skladno z metodami in s tehnikami projektnega vodenja
 • sodeluje pri načrtovanju zagotavljanja kakovosti kadrovskih virov z nasveti pri izvajanju izobraževanj, usposabljanj in mentorstva mladim osebam/novozaposlenim v podjetju


Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojega dela in dela sistema
 • uporablja osnove standardizacije in tipizacije ter sisteme za zagotavljanje kakovosti
 • upošteva tehnične specifikacije izdelkov, tehnične norme in standarde
 • sodeluje z drugimi strokovnjaki in sodelavci pri pripravi internih predpisov s področja celovitega obvladovanja kakovosti
 • pripravlja delovne načrte in kontrolne predpise za posamezne postopke dela
 • zagotavlja učinkovito delovanje delovnih sredstev
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • ukrepa ob pojavu napak in nadzoruje odpravo napake v najkrajšem času
 • spremlja nevarnosti in tveganja programskih orodij in operacijskih sistemov
 • sodeluje s pristojnimi strokovnjaki pri uvajanju sistemske zaščite (kibernetske varnosti
Vzdrževanje in popravila izvaja korake celovitega produktivnega vzdrževanja (v nadaljnjem besedilu: TPM)
 • sodeluje z odgovornimi pri pripravi poslovnika kakovosti
 • uvaja načela in korake TPM-vzdrževanja
 • določi postopke in navodila za preventivno vzdrževanje skladno z dodeljenimi pooblastili
 • uvaja postopke preventivnega vzdrževanja
 • analizira razmerje med kurativnim in preventivnim vzdrževanjem
 • nadzira izvajanje preventivnega vzdrževanja
 • presoja predpisane postopke preventivnega vzdrževanja
 • predpisuje meroslovne postopke in periodiko pregledov
 • načrtuje učinkovitejše postopke vzdrževanja na osnovi metode za odkrivanje, spremljanje in odpravljanje vzrokov okvar
 • obvešča odgovorne o večjih napakah in okvarah
Komunikacija komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • sodeluje z odgovornimi pri uvajanju in zagotavljanju organizacijske kulture
 • preprečuje in rešuje konfliktne situacije skladno s svojimi pristojnostmi
 • uporablja strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • uporablja tehnike in vrste komuniciranja in jih izbira glede na delovno situacijo
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja
 • komunicira z drugimi s pomočjo uporabe digitalnih orodij in aplikacij (na ravni napredne digitalne pismenosti)
 • oblikuje in posreduje razumljive informacije
 • razume komunikacijske koncepte in tehnologije industrije 4.0 in 5.0 (internet stvari, avtonomna komunikacija med napravami)
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • komunicira in uporablja strokovno terminologijo v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja delovno varnost in varuje zdravje na delovnem mestu
 • upošteva interna navodila za varno delo in uporablja predpisana zaščitna sredstva ter pripomočke za varno delo
 • opravlja delo skladno s predpisi o varstvu pri delu in varstvu pred požarom
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov s pooblaščenimi osebami
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov na delovnem mestu
 • posebno pozornost namenja varni uporabi delovne opreme, strojev, aparatov ter opozarja  na nepravilnosti ter jih odpravlja
 • pri konstruiranju delovnih mest sodeluje s službo za varovanje zdravja (ergonomik delovnega mesta)
 • svetuje pri opremljanju in načrtovanju delovnega mesta
 • opozori na možna fizikalna, biološka, kemična in psihološka tveganja na delovnih mestih
varuje okolje
 • ravna s škodljivimi snovmi in odpadnim materialom skladno z internimi navodili ter s predpisi o varovanju okolja
 • upošteva predpise o ločenem odlaganju odpadkov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Andrej Krajnc, Sekcija elektronikov in mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici, Ljubljana
 • Janko Drev, Gorenje, d.o.o., Velenje
 • mag. Andro Glamnik, Mehatronika Andro Glamnik, s.p, Slovenj Gradec
 • Matej Vidmar, Kolektor, d.d., Idrija
 • Rok Živec, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske in elektroindustrije, Ljubljana
 • Željko Jokič, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinske industrije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.