Poklicni standard

Naziv:

Avtoservisni tehnolog/avtoservisna tehnologinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.5.2022

Predhodniki:

Avtoservisni tehnolog/tehnologinja (01064170)

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Avtoservisni tehnolog/avtoservisna tehnologinja (81868180)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, pripravljati, organizirati, voditi in kontrolirati delovne procese ter spremljati upravljavsko, komercialno in tehnično poslovanje v avtomobilski dejavnosti
 • izvajati posodabljanje v organizacijski enoti
 • pripravljati in voditi poslovno dokumentacijo z uporabo sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije ter iskati informacije iz različnih virov
 • izvajati sistem zagotavljanja kakovosti in uspešnosti dela v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti in z razvojnimi trendi v avtomobilski industriji
 • zagotavljati izvajanje del skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja ter skladno s tehničnimi in z varnostnimi navodili v avtomobilski dejavnosti
 • komunicirati v slovenskem in enem tujem jeziku s poslovnimi partnerji, z javnostjo, naročniki, s sodelavci in strokovnimi službami, upoštevaje poslovni bonton in poslovno moralo
 • voditi in nadzirati delovne procese v podjetju ali organizacijski enoti
 • reševati najzahtevnejše strokovne probleme v delovnem procesu pri izdelavi, montaži, diagnosticiranju, nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju sistemov, sklopov, delov vozil ter vgradnje dodatne opreme in pribora
 • svetovati in predstavljati kupcem oziroma strankam osnove delovanja, zgradbe in izvedb vozil in njihovih sistemov, sklopov, naprav in delov, dodatne in varnostne opreme ter pribora in pri tem sprejemati in izvajati njihova naročila
 • nabavljati, naročati in sprejemati nadomestne dele, pribor, dodatno opremo in material
 • tržiti produkte in storitve ter zagotavljati učinkovit poprodajni menedžment  
 • ocenjevati varnost in vrednost vozila, podati strokovno mnenje okvare, poškodbe in napake

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira, analizira različne delovne procese ter  postopke v avtomobilski dejavnosti
 • načrtuje, organizira in analizira delovne procese ter organizacijske in delovne postopke v avtomobilski dejavnosti (avtohiši, avtoservisu)
 • organizira delo skladno z zakoni, s predpisi in tehničnimi navodili, ki se nanašajo na avtomobilsko dejavnost in kakovost
 • obvlada postopke in metode spremljanja, presoje, ocenjevanja, usmerjanja in kontrole uspešnosti dela, ekonomičnosti procesov in postopkov dela v organizacijskih enotah
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za izvedbo dela
 • pridobiva informacije o avtomobilskem tržišču, trendih ipd.
 • pridobiva informacije o vozilih, delovnih postopkih, časovnih normativih, normativih porabe materialov ipd.
 • organizira delovni proces tako, da upošteva dogovorjene roke in standarde kakovosti, ter tako, da odpravlja vse možne motnje v delovnem procesu
 • razporeja dela ter načrtuje zasedenost oz. uporabo ustrezne delavnice in opreme
 • uporablja programsko opremo CAD za potrebe branja tehniške dokumentacije
Operativna dela vodi in nadzira delovne procese v podjetju ali organizacijski enoti
 • določa delovne postopke, organizira in razvršča naročila po delavnicah tako, da upošteva zasedenost delavnic, delavcev in opreme
 • spremlja in dokumentira potek izvajanja naročil in delovnih postopkov (diagnosticiranje, vzdrževanje, popravila, montaža), izdeluje končni obračun opravljenega dela in predaja vozila strankam
 • pozna organiziranost avtomobilske dejavnosti s poudarkom na avtoservisni dejavnosti, koncepte delovanja in organiziranja dela avtohiš, servisov (npr. franšizing)
 • analiziranje organiziranost podjetja, organizacijske enote, delovnih procesov oziroma dela ter na podlagi izsledkov analiz ukrepa z namenom izboljšanja (moderniziranja)
 • obvlada za avtomobilsko dejavnost značilno IK-tehnologijo za vodenje in  spremljanje dobaviteljev in strank, naročanje, skladiščenje, pridobivanje informacij itn.
 • uporablja metodo primerjanja (Benchmarking) za izboljšanje poslovanja, vpeljevanje najboljših praks, prenovo delovnih procesov, za vzpostavitev hitro učeče se inovativne organizacije ipd.
 • pozna davčno, carinsko in pravno ureditev na področju avtomobilske dejavnosti, razume pogodbe in jih  analizira
 • pozna pomen in vlogo zavarovanja v avtomobilski dejavnosti
sprejema naročila, informira stranke, jim predstavi tehniko in svetuje ter obravnava in rešuje probleme
 • sprejema naročila in opredeli obseg naročenega in potrebnega - poskusna vožnja s stranko, diagnostika napak, motenj, opredelitev potrebnih popravil, ocenjevanje škode na vozilih
 • vodi razgovore s strankami in jim svetuje
 • informira stranke o potrebnih delih, predračunu, rokih ipd.
 • spremlja, obvešča, ureja in skrbi za razvijanje odnosov s strankami, poslovnimi partnerji itn.
 • informira kupce in jim svetuje pri nakupu, pri izbiri, vgradnji in uporabi dodatne opreme in pribora
 • obravnava, rešuje in izvaja garancijske, reklamacijske, jamstvene in služnostne (kulantne) zahtevke
 • izdaja tehnična jamstva za opravljene storitve, vgrajene dele in opremosvetuje in pojasni strankam osnove delovanja, zgradbe in izvedbe vozil na motorni ali alternativni pogon in njihovih sistemov, sklopov, naprav in delov, dodatne opreme in pribora
 • svetuje stranki in utemelji potrebna popravila na vozilu
 • usposablja in svetuje (ob tehničnih problemih, uvajanju novih tipov vozil, sistemov, postopkov popravil itn.) strokovnim delavcem in strokovno zainteresiranim strankam
 • obvlada veščine za prenos znanja za svetovanje strokovno zainteresiranim strankam (ob tehničnih problemih, predstavitvi novih tipov vozil, sistemov, postopkov popravil itn.)
 • obvlada metode in postopke za reševanje konfliktov in izvajanje garancijskih, reklamacijskih, jamstvenih in služnostnih (kulantnih) zahtevkov in pri tem upošteva zakonske predpise ter proizvajalčeva navodila in usmeritve
 • pozna načrtovanje, izvedbo in reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu pri izdelavi, montaži, diagnosticiranju, nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju sistemov, sklopov in delov vozil
meri, diagnosticira, lokalizira napake, motnje, okvare, poškodbe na sistemih in sklopih vozila
 • obravnava in rešuje najzahtevnejše tehnične probleme na vozilih
 • izvaja kontrole, meritve in postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavljanje diagnoz
 • izvaja diagnostiko na motorjih z notranjim izgorevanjem, električnih napravah in elektronskih sistemih, baterijskih sklopih, podvozju in zavornem sistemu, karoseriji, ličenih površinah itn.
 • določa delovne postopke na osnovi ugotovljenih dejstev
 • oceni obseg in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotavlja vzroke z metodično preiskavo na sistemih, sklopih in napravah ter karoseriji vozil
 • oceni obseg in vrste poškodb ter presoja stopnjo obrabe in preostale uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenitvah in priporočljivosti preventivnega popravila
 • pripravi vozilo za zakonsko opredeljene odobritvene postopke
 • pozna proizvodne tehnologije za preoblikovanje in obdelavo ter sodobne materiale pri gradnji vozil
 • razume tehnično-tehnološko dokumentacijo za izvajanje del na vozilih ter jo posreduje strokovnim sodelavcem
 • zna brati vezalne načrte, shematske risbe, blokovne sheme, montažne načrte električnih, elektronskih, pnevmatskih in hidravličnih sistemov
 • obvlada izbiro in uporabo kontrolnih, merilnih, diagnostičnih naprav ter obvlada ustrezne postopke za ravnanje z njimi
 • razume varnostne, udobnostne, telekomunikacijske in informacijske sisteme ter omrežja  na vozilih (npr. CAN-Bus; LIN, MOST, Flex-Ray, Infotainment, navigacijski sistemi, telematika itn.) z osnovami, funkcijami, zgradbo, izvedbo, uporabo ter obvlada njihovo diagnostiko, nastavljanje, vzdrževanje, popravljanje, vgradnjo
 • razume delovanje računalniških sistemov vozila vključno z računalniškimi sistemi za avtonomno vožnjo in parkiranje (komponente, zmogljivost, povezave, program)
 • pozna postopke obnavljanja in predelave vozil (tuning) ter razgradnje in recikliranja rabljenih vozil
 • izvede meritev električnih veličin baterij EV, HEV
pripravlja strokovna mnenja, ocenjuje varnost in vrednoti vozila
 • pripravlja z meritvami in strokovnimi dejstvi utemeljena mnenja v primerih sporov, reklamacij oz. jamstev ipd. oziroma po prometnih nesrečah ali poškodbi
 • analizira poškodbe, okvare vozil, sistemov, sklopov, naprav in obrabe delov ter odloča o nadaljnjih postopkih
 • ocenjuje prometno varnost cestnih  vozil
 • vrednoti rabljena motorna vozila in ugotavlja njihovo tržno vrednost
izvaja posodabljanja v podjetju oziroma organizacijski enoti
 • izvaja strategije in predloge za nadaljnji razvoj in izboljšanje delovnih postopkov za dvig produktivnosti in konkurenčnosti
 • izvaja organizacijske in tehnološke novosti z novimi inovativnimi rešitvami delovnimi postopki, sodobno opremo, strokovnim znanjem
Komercialna dela trži produkte in storitve ter opravlja komercialne posle s kupci (poslovnimi partnerji)
 • načrtuje, organizira in analizira marketinške aktivnosti na strokovnem področju
 • analizira  tržišče, kupne trende in potrebe kupcev oz. strank na področju prodaje in storitev
 • spremlja in obvešča potencialne ali uveljavljene stranke o novostih v prodajnem programu, storitvah in ponudbah
 • izbira dobavitelje
 • pripravlja in sprejema predloge za prodajne in poprodajne akcije ipd.
 • izdeluje pred-in pokalkulacije prodajnih cen blaga ter storitev
 • pripravlja predloge pogodb
 • pozna podjetniško politiko, perspektive nadaljnjega razvoja in faktorje uspeha na področju avtomobilske trgovine
nabavlja in prodaja nadomestne dele, pribor, dodatno opremo, material ipd.
 • nabavlja in prodaja nadomestne dele, dodatno opremo, pribor, material ipd.
 • izdeluje pred- in pokalkulacije ter določa prodajne cene nadomestnih delov, pribora, dodatne opreme idr.
 • izvaja tržne analize, analize konkurence ter vrednoti rezultate analiz
 • izvaja računalniško podprto materialno poslovanje pri prodaji in skladiščenju nadomestnih delov, pribora in dodatne opreme
 • pozna pravice, obveznosti ter kupčevo in dobaviteljevo vlogo
 • pozna skladiščno poslovanje - prevzemanje blaga, reklamiranje, organiziranje in nadzorovanje obsega, rokov in kakovosti dobav, dela v skladišču, medskladiščnem poslovanju, konsignaciji …
zagotavlja učinkovit poprodajni (servisni) menedžment
 • načrtuje, organizira, spremljanja in vodi poprodajne dejavnosti
 • uresničuje in zagotavlja kakovostne storitve za stranke, upoštevanje dogovorjenih rokov in vseh postopkov ter končno kontrolo vozil
 • spremlja skladiščno poslovanje
 • izvaja novosti v okviru poprodajnega menedžmenta
 • obvlada postopke in metode kalkulacij, spremljanja, analiziranja in zmanjšanja stroškov, obračuna marž, provizij, popustov ipd.
 • obvlada načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, analiziranje in nadziranje logistike v avtomobilski dejavnosti ipd.
 • pozna metode in postopke gojenja stikov in za spremljavo kupcev
Administrativna dela pripravlja in vodi dokumentacijo
 • vodi in spremlja poslovno dokumentacijo z uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih sistemov
 • uporablja baze podatkov ter arhivira listine in dokumentacijo
 • pripravlja in predstavlja poročila, statistične spremljave in podatke, razvojne in tržne strategije, analize, pogodbe, navodila za delo ipd.
 • pozna kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev ter vlogo in pomen organizacijske kulture
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost del skladno s standardi v delovnem okolju

 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvajanja procesov in dela v podjetju, organizacijski enoti in službi skladno s standardi in predpisi ter z dobro poslovno prakso
 • uvaja in izvaja inovacijske procese ter implementira dobre prakse in sistem kakovosti
 • obvlada organiziranje delovnega procesa ob upoštevanju dogovorjenih rokov in standardov kakovosti ter
 • razume zahteve glede umerjanja in kontrole merilnih naprav in pripomočkov
Komunikacija komunikacija
 • komunicira (neverbalno, pisno in ustno, elektronsko, digitalno) s poslovnim partnerji, javnostjo, z naročniki, s sodelavci in strokovnimi službami
 • obvlada poslovno korespondenco ter etiko poslovnega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna dejavnike uspešne komunikacije, osnove verbalne in neverbalne komunikacije ter retorike
upravlja z informacijami, s podatki in z vsebinami v različnih digitalnih okoljih za doseganje ciljev, povezanih z delom
 • obvlada strategije iskanja in dostopa do podatkov v digitalnih okoljih
 • analizira, interpretira in kritično vrednoti podatke, informacije in digitalne vsebine
 • ureja digitalne vsebine v različnih formatih
 • upravlja različne baze podatkov
 • upravlja proizvodno-informacijski sistem
 • varuje naprave in digitalne vsebine ter razume tveganja in nevarnosti v digitalnih okoljih
 • rešuje strokovne probleme s pomočjo digitalnih tehnologij
 • učinkovito upravlja avtomatizirane in robotizirane procese
 • sledi digitalnemu razvoju na svojem področju  
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja izvajanje del skladno s predpisi o varstvu zdravja pri delu ter varovanja okolja
 • opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • upošteva navodila za varno delo
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporabi in skladišči škodljive snovi in opremo ter ravna s škodljivimi odpadki skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s stroji in z opremo
 • pozna postopke za upravljanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija avtoserviserjev, Ljubljana
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija avtoserviserjev, Ljubljana
 • Zoran Sodnik, Gospodarska zbornica Slovenije, Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, Ljubljana
 • Beno Arbiter, Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola, Maribor
 • Matej Ozebek, Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Celje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.