Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka metalurških procesov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

26.11.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka metalurških procesov (81630640)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. Analizirati in načrtovati lastno delo ter usmerjati, nadzirati in koordinirati delo v skupini.,
 2. izbrati in pripraviti surovine, agregate, pomožne naprave in orodja glede na zahteve tehnološkega procesa,
 3. izbrati in pripraviti ustrezno tehnološko pot na osnovi zahtevanega izdelka,
 4. samostojno nastaviti in kontrolirati parametre proizvodnega procesa ob upoštevanju racionalne rabe energije, materiala in časa,
 5. kontrolirati ustreznost proizvodov glede na predpisane kontrolne in merilne postopke,
 6. zagotavljati kakovost proizvodnega procesa v skladu s sistemom vodenja kakovosti,
 7. voditi, usmerjati, nadzirati in koordinirati delo v skupini,
 8. komunicirati s sodelavci in z nadrejenimi ter z naročniki storitev,
 9. varovati zdravje in varnost zaposlenih ter okolja v skladu z internimi pravili in zakonskimi predpisi.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Analizira in načrtuje lastno delo
 • ­planira material in sredstva za delo ter osebje,
 • ­spremlja novosti na področju svojega dela,
 • ­postavi si dnevne prioritete in dosega zastavljene cilje,
 • ­uporablja principe in metode terminiranja proizvodnje,
 • ­obvlada materiale in kapacitete proizvodnje,
 • ­spremlja produktivnost in kapacitete posameznih naprav in strojev,
 • ­pozna tehnologije, naprave in postopke delovnega procesa,
 • ­pozna postopke in pomen procesa standardizacije dela.

Priprava dela oz. delovnega mesta Pregleda in preveri ustreznost pogojev za izvajanje delovnega procesa
 • ­pregleda delovno dokumentacijo,
 • ­pregleda ustreznost opreme in preveri izpolnjenost pogojev za varno delo in varovanje okolja,
 • ­preveri razpoložljivost energentov, zna identificirati potrebo po energentih,
 • ­pravilno in varno uporablja stroje in energente,
 • ­preveri prisotnost in obvladovanje kompetenc zaposlenih,
 • ­izpolnjuje potrebno delovno dokumentacijo glede procesa dela, sestavljanja in vodenja evidenc, prisotnosti na delu, rednih in izrednih odsotnostih z dela ter dopustih,
 • ­organizira delo tako, da poteka čim bolj optimalno in brez zastojev.
Operativna dela Izbere in pripravi surovine, agregate, pomožne naprave in orodja
 • ­izbere ustrezni osnovni material in dodatke na osnovi zahtev izdelka,
 • ­izbere ustrezne stroje, naprave in orodja,
 • ­pregleda in preveri ustreznost naprav za potek proizvodnje, v skladu z zakonskimi predpisi za varovanje okolja ter varnosti in zdravja pri delu,
 • ­upošteva vrstni red operacij in kapacitete posameznih strojev oz. naprav,
 • ­razume tehnične risbe in oznake na napravah za pripravo proizvodnje,
 • ­pozna  materiale, ki se uporabljajo v delovnem procesu (surovine, agregate ipd.),
 • ­razume tehnološki proces in pozna delovanje strojev.
Nastavi in kontrolira parametre proizvodnega procesa
 • ­opravi elektrolizo aluminija,
 • ­upošteva specifiko procesa elektrolize aluminija in se zaveda posledic prekinitve procesa elektrolize,
 • ­odlije talino,
 • ­pozna posebnosti talilnega agregata in talilnega procesa,
 • ­izvaja postopek priprave taline, izračuna potrebno sestavo vložka z vsemi dodatki za končno sestavo taline,
 • ­pripravi postopek taline (litje v kokile, litje v forme, kontinuirano litje, polkontinuirano litje),
 • ­pozna posebnosti livnih naprav in procesov litja,
 • ­upošteva lastnosti materialov, pogoje in nevarnosti pri litju ter se zaveda posledic nepravilnega postopka pri procesu litja,
 • ­preoblikuje in/ali predela izdelek (na področju kovanja in valjanja, visokotlačnega litja, iztiskovanja, izsekavanje rondelic …),
 • ­uporablja preoblikovalne naprave in izvaja postopke preoblikovalnega procesa na posamezni preoblikovalni napravi,
 • ­zaveda se nevarnosti in posledic nepravilne uporabe preoblikovalnih naprav,
 • ­toplotno obdela izdelek,
 • ­uporabi postopke toplotne obdelave izdelka in pri tem upošteva posebnosti toplotne obdelave različnih materialov,
 • ­spremlja zahtevane lastnosti materiala in uporabi možnosti ter metode kontrole lastnosti materiala,
 • ­uporabi orodja in pomožne materiale (maziva ipd.) ter se zaveda njihovega vpliva na potek in kakovost proizvodnje,
 • ­nastavi parametre za učinkovito vodenje proizvodnega procesa in za doseganje optimalne produktivnosti,
 • ­prepozna odstopanje od predpisanih zahtev in zna poiskati vzroke za njihovo odstopanje,
 • ­pravilno ukrepa ob odstopanju od predpisanih zahtev: izvajanje korekcije parametrov, ponovitev postopka, ustrezno obveščanje nadrejenih, ustavitev procesa,
 • ­v primeru odstopanja izvede korekcijo parametrov, ponovi fazo postopka ali obdelave, obvesti nadrejene in po potrebi ustavi proces dela,
 • ­pozna preoblikovalne lastnosti različnih materialov in postopke preoblikovanja ali predelave izdelka (kovanje, valjanje, visokotlačno litje, iztiskovanje, izsekovanje ipd.),
 • ­pozna vrste toplotne obdelave in tipe peči za njeno izvedbo,
 • ­razume pomen toplotne obdelave ter diagrame in postopke, ki definirajo potek posamezne toplotne obdelave.
Pripravi in izbere ustrezno tehnološko pot
 • ­na osnovi zahtev izdelka oziroma končnega produkta izbere ustrezno tehnološko pot,
 • ­pripravi normative in spremlja kazalnike proizvodnje,
 • ­optimizira tehnološke postopke posameznih faz,
 • ­uporablja tehnike za analizo procesa in kakovost izdelkov,
 • ­sodeluje pri razreševanju tehnoloških problemov v proizvodnji,
 • ­pozna postopke in agregate v tehnološki verigi ter razume omejitve posameznih agregatov,
 • ­razume proizvodne in tehnološke kazalnike ter jih zna optimizirati,
 • ­deluje v različnih timih in uporablja metode konstruktivnega reševanja problemov v timu.
Kontrolira ustreznost proizvodov
 • ­kontrolira dimenzije, obliko in površino proizvodov,
 • ­kontrolira trdoto polizdelkov in izdelkov,
 • ­izvaja površinsko kontrolo s penetranti,
 • ­izvaja ultrazvočno (UZ) kontrolo in magnetno (MT) kontrolo profilov,
 • ­izvaja vizualno kontrolo izdelkov,
 • ­izvaja laboratorijske raziskave (opravlja analize sestave materialov, analizira mehanske lastnosti, metalografske lastnosti, opravlja spektrometrske analize ipd.),
 • ­pozna kontrolne in merilne postopke,
 • ­uporablja naprave in aparate za kontrolo postopkov in izdelkov,
 • ­prepozna neustrezne rezultate meritev in zna ukrepati,
 • ­zna povezovati in interpretirati dobljene rezultate kontrol in laboratorijskih raziskav,
 • ­zna sodelovati pri reševanju neustrezne kakovosti (eksterno s kupci in interno s svojim timom ter drugimi sodelavci).
Usmerja, nadzira in koordinira delo v skupini
 • ­razporeja delavce na podlagi planov proizvodnje,
 • ­izvaja koordinacijo med delovodji izmen, vzdrževalci in drugimi oddelki,
 • ­načrtuje in izvaja praktično usposabljanje novo sprejetih in obstoječih sodelavcev za opravljanje različnih strokovnih del,
 • ­razume vlogo sodelavcev v timu in sistematično načrtuje strokovno rast sodelujočih v timu,
 • ­načrtuje delo skupine in razporeja sodelavce,
 • ­pozna kompetence zaposlenih za namene planiranja dela,
 • ­spodbuja komuniciranje med posamezniki in v skupini,
 • ­uporablja metode motiviranja zaposlenih (ocenjevanje zaposlenih, nagrajevanje, pohvale in spodbude ipd.),
 • ­pozna pomen vizualnega menedžmenta pri vodenju sodelavcev.

Administrativna dela Vodi delovno dokumentacijo
 • ­spremlja in evidentira proizvodnjo ter porabo materialov,
 • ­vodi evidence zaposlenih,
 • ­evidentira ključne parametre in vnaša podatke v informacijski sistem,
 • ­izdeluje predpisana poročila in navodila ter druge evidence,
 • ­izpolnjuje delovno in komercialno dokumentacijo ter evidenčne liste,
 • ­izdela in posreduje druga zahtevana poročila.
Komercialna dela Sodeluje s strankami
 • ­sodeluje pri izdelavi komercialnih ponudb,
 • ­sodeluje pri reševanju reklamacij kupcev in dobaviteljev,
 • ­pozna stroškovni vidik in ekonomiko vsakega izdelka.
Zagotavlja material
 • ­naroča materiale ter spremlja njihovo porabo in skladiščenje,
 • ­natančno opredeli specifične zahteve za potrebne materiale in surovine,
 • ­pozna lastnosti, namen ter porabo materialov in surovin,
 • ­sprejme pravilno in optimalno odločitev pri izbiri materialov in surovin.
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost proizvodnega procesa
 • ­zna opredeliti, kdaj izdelek dosega kakovostne zahteve,
 • ­zagotavlja tehnično pomoč pri raziskavah in razvoju procesov proizvodnje in predelave kovin,
 • ­skrbi za kakovost izdelkov in daje ustrezna navodila sodelavcem,
 • ­skrbi za brezhibnost in atestiranje meril, urejenost in zalogo orodja,
 • ­upošteva sisteme vodenja kakovosti in standarde, ki opredeljujejo kakovost izdelkov,
 • ­pozna 5 stebrov kakovosti (SPC, FMEA, PPAP, APQP, MSA),
 • ­pozna statistične metode za analizo posameznih parametrov ali karakteristik izdelkov,
 • ­razume metode in tehnike vitke proizvodnje kot so: 5S, TPM, Kaizen, JIT SMED itd.,
 • ­uporablja metode in tehnike strukturiranega reševanja problemov in odpravljanja napak,
 • ­spremlja novosti na področju svojega dela.
Vzdrževanje in popravila Vzdržuje stroje, opremo naprave in orodja ter skrbi za njihovo pravilno uporabo
 • ­spremlja delovanje strojev in naprav ter njihove kapacitete,
 • ­vzdržuje stroje, opremo in naprave,
 • ­oskrbuje proizvodne enote z orodji, materiali in zaščitnimi sredstvi,
 • ­skrbi za pravilno uporabo strojev in naprav ter agregatov,
 • ­izvaja vzdrževanje prvega nivoja (kontrola nivoja olja, vizualni pregled ipd.),
 • ­sodeluje v timu pri identificiranju napak,
 • ­pozna omejitve strojev in naprav,
 • ­pozna preventivno vzdrževanje.
Komunikacija Komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 • ­sodeluje v strokovnih in projektnih timih,
 • ­sprejema in posreduje informacije o delu (potek, produktivnost, kakovost, težave itd.) sodelavcem in nadrejenim,
 • ­obvešča nadrejenega ali ustrezne službe ob izrednih dogodkih,
 • ­komunicira ustno in pisno ter je usposobljen za uporabo informacijske tehnologije,
 • ­vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in drugimi sodelavci ter strankami (naročniki, dobavitelji),
 • ­prilagaja komunikacijo okoliščinam in ciljnim skupinam,
 • ­pozna pravila komuniciranja in metode dela v timu.
Varovanje zdravja in okolja Varuje zdravje in okolje v skladu z internimi pravili ter s predpisi Zakona o varnosti in zdravja na delu
 • ­zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja,
 • ­zaveda se možnih posledic nevarnosti delovnega okolja,
 • ­zagotavlja preventivno varstvo pri delu, požarno varstvo ter varstvo okolja,
 • ­zagotavlja urejenost in varnost delovnega okolja,
 • ­skrbi za vzdrževanje in funkcionalnost delovne opreme za,
 • ­pozna zakonske predpise s področja varnega dela in varovanja okolja ter skrbi za dosledno upoštevanje zakonodaje in internih pravil,
 • ­ukrepa v primeru nespoštovanja varnostnih navodil in predpisov,
 • ­ukrepa v primeru odstopanj in izrednih dogodkov.

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ­Alojzij Rozman, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Stanko Triglav, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Jure Jamer, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Miran Kadiš, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Viktor Fortin, MPI reciklaža, d.o.o.
 • ­Alojz Grauf, MPI reciklaža, d.o.o.
 • ­Nina Potočnik, Skupina Impol, d.d.    
 • ­Peter Cvahte, Skupina Impol, d.d.
 • ­Boris Kumer, Štore Steel, d.o.o.    
 • ­Metod Marolt, Štore Steel, d.o.o.
 • ­Stane Jakelj, Acroni Jesenice, d.o.o.    
 • ­Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica, d.d
 • ­Blaž Berčon, LTH Castings, d.o.o.
 • ­Boris Podgoršek, OMCO Feniks, d.o.o.
 • ­Borut Lorgar, Unior Zreče, d.d.
 • ­Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • ­Pavle Vojska, OZS, Sekcija kovinarjev
 • ­Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • ­Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektro industrije-SKEI
 • ­Marija Šibanc, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi profila poklica:
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.