Katalog

Naziv:

Hišnik/hišnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

23.3.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Hišnik/hišnica 81400031

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Hišnik/hišnica  8140.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zaključena osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • praktično preverjanje z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo na izvedbo
 • upoštevanje zaporedja faz dela
 • kakovost izdelka oziroma storitve
 • uporabo delovnih pripomočkov
 • upoštevanje načela racionalnosti porabe materiala in energije
 • upoštevanje navodil za delo
 • upoštevanje higienskih in sanitarnih ter ekoloških predpisov
 • upoštevanje osnovnih tehničnih (gradbenih, obrtniških) predpisov in standardov
 • spretnost komuniciranja

Izločilna Merila

 • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter predpisov o varstvu pred požari
 • upoštevanje predpisov o upravljanju z nepremičninami

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba50
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Hišnik/hišnica

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • stavba, opremljena z energetskimi in elektro – strojnimi inštalacijami

 • učilnica

9.2. Kadrovski pogoji


najmanj srednja strokovna izobrazba tehnične smeri


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
spremlja stanje nepremičnin in sodeluje v okviru svojih pristojnostih pri odpravi nepravilnosti
 • pridobi podatke o tehničnih lastnostih in urejenosti sestavnih delov zgradb, opreme, naprav in inštalacij
 • seznani se z uporabnostjo tehnične dokumentacije nepremičnine
 • izvede podroben ogled stavbe in njenih sestavnih delov s pripadajočim zemljiščem
 • pregleda in evidentira opremljenost nepremičnine z energetskimi in elektro-strojnimi inštalacijami, kot so: ogrevanje, prezračevanje, klimatske naprave, vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon, plin, TV, pripadajoče zemljišče, komunikacijske inštalacije, ozemljitve itd.
 • sodeluje pri izdelavi popisa potrebnih del za nemoteno obratovanje nepremičnine
 • spremlja izvajanje dovoljenih dejavnosti in režima obratovanja stavbe in okolice
 • na podlagi tehničnih podatkov evidentira dovoljene obremenitve opreme, naprav, konstrukcij in instalacij
 • evidentira nastalo škodo iz naslova zavarovanja nepremičnine
 • pozna bistvene sestavine stavb, njihovo delovanje in vzdrževanje
 • pozna osnove delovanja in vzdrževanja energetskih naprav in elektro-strojnih inštalacij v zgradbah
 • pozna vlogo in pomen preventivnega vzdrževanja
 • Evidentira opremljenost nepremičnine z energetskimi in elekto-strojnimi inštalacijami:
  • pregleda tehnično dokumentacijo nepremičnine
  • pregleda gradbeno dokumentacijo nepremičnine
  • izvede ogled stavbe ali dela stavbe in morebitnih sestavnih delov s pripadajočim zemljiščem
  • evidentira potrebna vzdrževalna dela
  • evidentira dovoljene obremenitve opreme, naprav, konstrukcij in instalacij
  • pripravi zahtevek za nabavo rezervnih delov, potrebnega orodja, delovnih sredstev in potrošnega materiala
  • obrazloži pomen evidenc, ki se vodijo pri poslovanju z nepremičninami
  • našteje evidence in njihove sestavne dele
  • opiše pomen hranjenja listin in evidenc pri upravljanju z nepremičninami
  • pojasni osnove upravljanja nepremičnin
  • našteje bistvene sestavine stavb, njihovo delovanje in vzdrževanje
  • utemelji pomen preventivnega vzdrževanja
izvaja tehnično in organizacijsko manj zahtevna dela in druga dela, potrebna za normalno uporabo in obratovanje nepremičnin
 • izdela predlog lastnih del in vključevanja zunanjih izvajalcev servisnih storitev
 • spremlja porabo električne, toplotne energije, vode in plina ter sodeluje z upraviteljem oz. drugim zastopnikom lastnika pri izdelavi predloga za smotrno rabo energije
 • preverja in skrbi za delovanje požarnovarnostnih naprav ter skupnih naprav in inštalacij (TV, telefon, hišni zvonci, domofon, varnostni sistem itd.)
 • vključuje v omrežje in iz njega izključuje oskrbovalne sisteme v skladu s pooblastilom
 • odklepa in zaklepa vhode v stavbo in skupne prostore v skladu s hišnim redom
 • rešuje uporabnike iz dvigal z usposobljeno ekipo
 • skrbi za urejene dostope in dovoze k stavbi, do podstrešja, zaklonišča, reševalnih lestev, zasilnih izhodov, evakuacijskih poti itd.
 • vzdržuje vezna okovja na stavbnem pohištvu skupnih prostorov
 • skrbi za urejeno hišno zaklonišče v skladu z navodili
 • opravlja manjša intervencijska dela na zavarovanih strešnih površinah, odtočnih žlebovih, ceveh, jaških in peskovnikih
 • vzdržuje poštne nabiralnike in oglasne deske za normalno uporabo
 • izobeša zastave ob državnih praznikih in ob drugih primerih
 • skrbi za oštevilčenje stanovanj, poslovnih prostorov, garaž, parkirnih mest in drugih prostorov v stavbi
 • opravlja manjša vzdrževalna in intervencijska dela na skupnih delih in napravah (razbite steklene površine, odtoki, svetila, ključavnice itd.)
 • izvaja redne tehnične preglede stanja urejenosti v zgradbah in okolju
 • preprečuje nenamensko uporabo skupnih prostorov in zunanjih površin
 • pozna načine in možnosti za nastajanje in preprečevanje večjih škod na nepremičnini
 • pozna načine učinkovite rabe energije v stavbah
 • pozna načine in možnosti varovanja in reševanja uporabnikov stavb
 • pozna hišni red
 • pozna letni in srednjeročni program vzdrževanja in obratovanja nepremičnine
 • Preveri brezhibnost požarnovarnostnih naprav ter skupnih naprav in inštalacij:
  • preveri delovanje oz. nedelovanje določenih skupnih naprav in inštalacij
  • predlaga potrebna dela in jih utemelji
  • opiše načine in možnosti za nastajanje in preprečevanje večjih škod na nepremičnini
  • na konkretnem primeru opiše ukrepe za preprečitev nenamenske uporabe skupnih prostorov in površin ter posledice nenamenske uporabe
  • opiše opremljenost in urejenost hišnega zaklonišča in njegov pomen
  • pregleda primer hišnega reda in opiše način izvajanja na konkretnem primeru
 • Izvede manjše vzdrževalno in intervencijsko delo v skladu z nalogom
  • preveri stanje določene naprave oz. opreme
  • ugotovi stanje oz. napako in napako odpravi na najoptimalnejši način
  • evidentira izvedeno popravilo v dnevnik
  • ustno poroča o opravljenem delu
  • opiše, kako bi ukrepal v primeru okvare dvigala
  • opiše ukrepe za preprečitev zamakanja zaradi okvar na vodovodni/kanalizacijski instalaciji
  • opiše ukrepe za odzračevanje sistema ogrevanja
  • v simulirani situaciji opravi razgovor z upraviteljem / s stranko
  • opiše, kako ukrepa, če se okvarijo različne naprave, oprema, deli stavbe oz. karkoli na pripadajočem zemljišču
  • opiše, kdaj ne sme posegati v dele, naprave in opremo če za to ni usposobljen
organizira vzdrževalna dela, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
 • v skladu s pooblastili organizira potrebna vzdrževalna dela z zunanjimi izvajalci: vzdrževanje stavbe, njenih sestavnih delov in pripadajočega zemljišča (gradbena in inštalacijska dela); vzdrževanje energetskih naprav in inštalacij v stavbah; vzdrževanje vodovodnih inštalacij in naprav; vzdrževanje elektro inštalacij in naprav; vzdrževanje stavbne in notranje opreme; čiščenje skupnih prostorov, luženje, loščenje, deratizacija; dezinfekcija in dezinsekcija; čiščenje kanalizacije, fekalnih jam, greznic ipd.; čiščenje dimnikov in ventilacijskih tuljav; čiščenje snega, dostopnih poti, streh, ledenih sveč; urejanje zelenic in drugih površin, ki pripadajo stavbi;
 • skrbi za zbiranje in odvoz smeti in kosovnih odpadkov
 • v skladu s pooblastili organizira nujna intervencijska dela z zunanjimi izvajalci
 • pozna osnove organizacije dela
 • Na določenem primeru opiše izvedbo potrebnih vzdrževalnih del oz. nujnih intervencijskih del z zunanjimi izvajalci:
  • našteje in opiše primere nujnih vzdrževalnih / intervencijskih del
  • našteje in opiše kriterije za izbor najustreznejšega zunanjega izvajalca
  • opiše postopek sodelovanja z zunanjim izvajalcem
  • vpiše konkreten primer izvedbe vzdrževalnega oz. nujnega intervencijskega dela v evidenco
  • v simulirani situaciji naroči izvedbo vzdrževalnega oz. nujnega intervencijskega dela zunanjemu izvajalcu
  • opiše načine pridobivanja ponudb za vzdrževalna dela
  • opiše najznačilnejše okoljevarstvene motnje v stavbi in njeni bližnji okolici ter možnosti za njihovo odpravo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o graditvi objektov (ZGO-1);
 • Stanovanjski zakon;
 • Zakon o urejanju prostora;
 • Zakon o varstvu okolja;
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
 • Zakon o varstvu pred požarom;
 • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj;
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostmi električnega toka;
 • Pravilnik o vzdrževanju stavb;
 • SIST standardi s področja obratovanja in vzdrževanja zgradb;
 • Veljavni SIST, EN in ISO standardi s področja obratovanja in vzdrževanja nepremičnin;
 • SIST standardi iz skupine 13 – varstvo okolja in zdravja; Zbornik SIST standardov;
 • Tomaž Japelj, Strojne instalacije (za učenje posebej prirejeni izvlečki), Ljubljana 1990;
 • dr. Janez Jereb, Osnove kovinarstva in strojništva (za učenje posebej prirejeni izvlečki iz 11. poglavja – Vzdrževanje in 12. poglavja – Priprava dela), Ljubljana 1993;
 • John Mc Gowan, Roger Du Bern, Naredimo sami – popravimo, olepšajmo, vzdržujmo; Mladinska knjiga, Ljubljana 1991;
 • Enza Candela Bettilli, Zlata knjiga za dom, Mladinska knjiga 1999;
 • seminarska gradiva priprav na preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Franc Hrovat, Vinje 96, 1262 Dol pri Ljubljani
 • dr. Janez Marinko, Ul. bratov Učakar 34, Ljubljana
 • Jože Erjavec, Ferberjeva 12, Ljubljana
 • Vladimir Stopar, SPL d. d., ZSSS, SKVN
 • Stanislav Lemut, Šolski center, Srednja lesarska šola, Aškerčeva 1, Ljubljana
 • Nevenka Kanduč, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
 • Ivica Šinkovec, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.