Poklicni standard

Naziv:

Hišnik/hišnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

23.3.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Hišnik/hišnica (8140.003.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. evidentira potrebna vzdrževalna dela, dela povezana z obratovanjem in sodeluje pri organizaciji in izvedbi teh del
 2. opremi in vzdržuje priročno delavnico ter skladišče rezervnih delov in materiala
 3. spremlja stanje nepremičnin in sodeluje v okviru svojih pristojnostih pri odpravi nepravilnosti
 4. izvaja tehnično in organizacijsko manj zahtevna dela in druga dela, potrebna za normalno uporabo in obratovanje nepremičnin
 5. organizira vzdrževalna dela, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
 6. v skladu s programom obratovanja skrbi za nabavo energentov za lokalne vire ogrevanja, materiala, rezervnih delov in sodeluje pri pridobivanju ponudb za vzdrževalna in druga dela
 7. vodi potrebne evidence, pripravlja poročila o delu in arhivira tehnično in drugo dokumentacijo po dogovoru z upraviteljem
 8. uvaja zunanje izvajalce v delo in vodi ter usklajuje manjša vzdrževalna dela
 9. spremlja in kontrolira manj zahtevna dela zunanjih izvajalcev, kontrolira čiščenje skupnih prostorov in sodeluje z upraviteljem oz. drugo odgovorno osebo pri nadzoru in prevzemu vzdrževalnih del
 10. deluje v skladu s predpisi o upravljanju z nepremičninami
 11. komunicira z lastniki, uporabniki, upraviteljem in dobavitelji
 12. skrbi za varno delovanje in uporabo skupnih prostorov in naprav, higiensko, protipožarno in drugo varstvo ter varovanje okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela evidentira potrebna vzdrževalna dela, dela povezana z obratovanjem in sodeluje pri organizaciji in izvedbi teh del
 • evidentira potrebna vzdrževalna dela za izdelavo načrta vzdrževanja nepremičnin
 • sodeluje z upraviteljem oz. drugim zastopnikom lastnika pri organizaciji in izvedbi vzdrževalnih in intervencijskih del
 • spremlja predpise, normative, standarde in druge akte o upravljanju, vzdrževanju in obratovanju nepremičnin
 • pozna osnove ekonomike poslovanja z nepremičninami
 • pozna tehnična določila za poslovanje z nepremičninami
Priprava dela oz. delovnega mesta opremi in vzdržuje priročno delavnico ter skladišče rezervnih delov in materiala
 • pripravi orodje, delovno opremo in material, potreben za izvedbo popravil, zamenjav in izboljšav, ki jih bo opravil sam ali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci
 • opremlja in vzdržuje priročno delavnico in skladišča orodja, rezervnih delov in materiala
 • pozna delovna orodja in materiale, ki jih uporablja pri svojem delu
Operativna dela spremlja stanje nepremičnin in sodeluje v okviru svojih pristojnostih pri odpravi nepravilnosti
 • pridobi podatke o tehničnih lastnostih in urejenosti sestavnih delov zgradb, opreme, naprav in inštalacij
 • seznani se z uporabnostjo tehnične dokumentacije nepremičnine
 • izvede podroben ogled stavbe in njenih sestavnih delov s pripadajočim zemljiščem
 • pregleda in evidentira opremljenost nepremičnine z energetskimi in elektro-strojnimi inštalacijami, kot so: ogrevanje, prezračevanje, klimatske naprave, vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon, plin, TV, pripadajoče zemljišče, komunikacijske inštalacije, ozemljitve itd.
 • sodeluje pri izdelavi popisa potrebnih del za nemoteno obratovanje nepremičnine
 • spremlja izvajanje dovoljenih dejavnosti in režima obratovanja stavbe in okolice
 • na podlagi tehničnih podatkov evidentira dovoljene obremenitve opreme, naprav, konstrukcij in instalacij
 • evidentira nastalo škodo iz naslova zavarovanja nepremičnine
 • pozna bistvene sestavine stavb, njihovo delovanje in vzdrževanje
 • pozna osnove delovanja in vzdrževanja energetskih naprav in elektro-strojnih inštalacij v zgradbah
 • pozna vlogo in pomen preventivnega vzdrževanja
izvaja tehnično in organizacijsko manj zahtevna dela in druga dela, potrebna za normalno uporabo in obratovanje nepremičnin
 • izdela predlog lastnih del in vključevanja zunanjih izvajalcev servisnih storitev
 • spremlja porabo električne, toplotne energije, vode in plina ter sodeluje z upraviteljem oz. drugim zastopnikom lastnika pri izdelavi predloga za smotrno rabo energije
 • preverja in skrbi za delovanje požarnovarnostnih naprav ter skupnih naprav in inštalacij (TV, telefon, hišni zvonci, domofon, varnostni sistem itd.)
 • vključuje v omrežje in iz njega izključuje oskrbovalne sisteme v skladu s pooblastilom
 • odklepa in zaklepa vhode v stavbo in skupne prostore v skladu s hišnim redom
 • rešuje uporabnike iz dvigal z usposobljeno ekipo
 • skrbi za urejene dostope in dovoze k stavbi, do podstrešja, zaklonišča, reševalnih lestev, zasilnih izhodov, evakuacijskih poti itd.
 • vzdržuje vezna okovja na stavbnem pohištvu skupnih prostorov
 • skrbi za urejeno hišno zaklonišče v skladu z navodili
 • opravlja manjša intervencijska dela na zavarovanih strešnih površinah, odtočnih žlebovih, ceveh, jaških in peskovnikih
 • vzdržuje poštne nabiralnike in oglasne deske za normalno uporabo
 • izobeša zastave ob državnih praznikih in ob drugih primerih
 • skrbi za oštevilčenje stanovanj, poslovnih prostorov, garaž, parkirnih mest in drugih prostorov v stavbi
 • opravlja manjša vzdrževalna in intervencijska dela na skupnih delih in napravah (razbite steklene površine, odtoki, svetila, ključavnice itd.)
 • izvaja redne tehnične preglede stanja urejenosti v zgradbah in okolju
 • preprečuje nenamensko uporabo skupnih prostorov in zunanjih površin
 • pozna načine in možnosti za nastajanje in preprečevanje večjih škod na nepremičnini
 • pozna načine učinkovite rabe energije v stavbah
 • pozna načine in možnosti varovanja in reševanja uporabnikov stavb
 • pozna hišni red
 • pozna letni in srednjeročni program vzdrževanja in obratovanja nepremičnine
organizira vzdrževalna dela, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
 • v skladu s pooblastili organizira potrebna vzdrževalna dela z zunanjimi izvajalci: vzdrževanje stavbe, njenih sestavnih delov in pripadajočega zemljišča (gradbena in inštalacijska dela); vzdrževanje energetskih naprav in inštalacij v stavbah; vzdrževanje vodovodnih inštalacij in naprav; vzdrževanje elektro inštalacij in naprav; vzdrževanje stavbne in notranje opreme; čiščenje skupnih prostorov, luženje, loščenje, deratizacija; dezinfekcija in dezinsekcija; čiščenje kanalizacije, fekalnih jam, greznic ipd.; čiščenje dimnikov in ventilacijskih tuljav; čiščenje snega, dostopnih poti, streh, ledenih sveč; urejanje zelenic in drugih površin, ki pripadajo stavbi;
 • skrbi za zbiranje in odvoz smeti in kosovnih odpadkov
 • v skladu s pooblastili organizira nujna intervencijska dela z zunanjimi izvajalci
 • pozna osnove organizacije dela
Administrativna dela vodi potrebne evidence, pripravlja poročila o delu in arhivira tehnično in drugo dokumentacijo po dogovoru z upraviteljem
 • vodi evidenco vzdrževalnih in izvršenih del na nepremičnini
 • vodi evidenco o periodičnih pregledih in remontnih delih na napravah na nepremičnini
 • vodi evidenco hišnega inventarja
 • pripravlja poročila o svojem delu
 • pridobi osnovne podatke in podpise za potrebna soglasja od naročnikov in/ali etažnih lastnikov
 • vpisuje podatke o potrebnih in izvršenih vzdrževalnih delih v dnevnik, ki ga vodi
 • vodi osnovne podatke o strankah, najemnikih oz. etažnih lastnikih
 • preverja število uporabnikov posameznih enot
 • arhivira tehnično in drugo dokumentacijo o hišniških opravilih in vzdrževalnih delih ter jo hrani v dogovoru z upraviteljem oz. drugim zastopnikom lastnika
 • pozna obrazce in delovodnike za vodenje evidenc
Komercialna dela v skladu s programom obratovanja skrbi za nabavo energentov za lokalne vire ogrevanja, materiala, rezervnih delov in sodeluje pri pridobivanju ponudb za vzdrževalna in druga dela
 • sodeluje pri pridobivanju ponudb za vzdrževalna dela
 • pripravi zahtevek za nabavo rezervnih delov, potrošnega materiala, orodja in delovnih sredstev ter jih po potrebi nabavi
 • nabavlja energente za lokalni sistem ogrevanja
 • pripravlja podatke za obračun stroškov vzdrževanja in obratovanja
 • pozna osnove ekonomike pri vzdrževanju zgradb
Vodenje uvaja zunanje izvajalce v delo in vodi ter usklajuje manjša vzdrževalna dela
 • vodi in koordinira vzdrževalna dela po navodilih upravitelja v soglasju z lastniki, notranjimi in zunanjimi sodelavci
 • uvaja zunanje izvajalce v delo
 • pozna navodila upravitelja v zvezi z izvajanjem hišniških del
Nadzor dela spremlja in kontrolira manj zahtevna dela zunanjih izvajalcev, kontrolira čiščenje skupnih prostorov in sodeluje z upraviteljem oz. drugo odgovorno osebo pri nadzoru in prevzemu vzdrževalnih del
 • spremlja delo zunanjih izvajalcev in jih opozarja na ugotovljene nepravilnosti
 • nadzira čiščenje skupnih prostorov in opozarja na ugotovljene nepravilnosti
 • po zaključku del preveri in prevzame manjša vzdrževalna in intervencijska dela
 • sodeluje z upraviteljem pri nadzoru in prevzemu večjih vzdrževalnih del
 • pozna osnovne higienske standarde, predpise in navodila
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s predpisi o upravljanju z nepremičninami
 • varuje poslovne skrivnosti in osebne podatke, ki so mu zaupani
 • upošteva kodeks poklicne etike in kodeks dobrih poslovnih običajev
 • ustrezno začasno shrani listine, ki jih dobi od naročnika, in jih preda upravitelju
 • opravlja vsa dela v skladu z zakonskimi predpisi, s pravilniki in z internimi akti lastnikov objekta in upravnika
 • pozna osnovne predpise, določila in navodila s področja upravljanja z nepremičninami
Komunikacija komunicira z lastniki, uporabniki, upraviteljem in dobavitelji
 • pisno in ustno obvešča lastnike in uporabnike o dogodkih, povezanih s hišniškimi opravili
 • pisno in ustno poroča upravitelju o dogodkih, povezanih s hišniškimi opravili
 • sodeluje z dobavitelji in izvajalci vzdrževalnih, zavarovilnih ter drugih del
 • pozna osnove komuniciranja
 • pozna oblike in načine sodelovanja z upraviteljem, lastniki, uporabniki in dobavitelji
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varno delovanje in uporabo skupnih prostorov in naprav, higiensko, protipožarno in drugo varstvo ter varovanje okolja
 • v skladu s predpisi, standardi in z internimi akti skrbi za varnost uporabnikov objekta, požarno varnost ter zaščito, higieno oz. sanitarno ter ekološko varstvo
 • skrbi za varnost pri delu
 • pozna načine varovanja zgradb in protipožarno zaščito zgradb in okolice
 • pozna načine zbiranja in odstranjevanja komunalnih odpadkov
 • pozna vplive energetskih naprav v zgradbi na okolje
 • pozna načine za zmanjševanje onesnaževanja okolja
 • pozna ukrepe za varstvo pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franc Hrovat, Vinje 96, 1262, Dol pri Ljubljani
 • dr. Janez Marinko, Ul. bratov Učakar 34, Ljubljana
 • Jože Erjavec, Ferberjeva 12, Ljubljana
 • Vladimir Stopar, SPL, d. d., Ljubljana, ZSSS, SKVN
 • Stanislav Lemu , Šolski center, Srednja lesarska šola, Aškerčeva 1, Ljubljana
 • Nevenka Kanduč, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.