Katalog

Naziv:

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (8110.006.3.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice  8110.006.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Opravljena osnovnošolska obveznost
 • Zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za pridobitev poklicne kvalifikacije

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice  8110.006.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Opravljena osnovnošolska obveznost
 • Zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za pridobitev poklicne kvalifikacije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Natakar -3 letni program Natakar DS -3 letni program kuhar-natakar -3 letni program gostinski tehnik -4 letni program Pomočnik gospodinje – oskrbnice, 2 letni program Oskrbnik/ oskrbnica, 3 letni program Kuhar ali Natakar – 3 letni program (sprejet na SSPSI 16. 12. 2005) Program: natakar, kuhar-natakar; srednje poklicno izobraževanje - znanja iz poklicnega standarda vezana na področje poznavanja pijač, ki so vključena v predmetu Prehrana in pijače v 2. in 3. letniku - znanja iz poklicnega standarda vezana na področje varovanja zdravja in okolja, ki so vključena v predmet Zdravstvena vzgoja v 1. letniku - znanja iz poklicnega standarda vezana na področje: pripravljalna in operativna dela, zagotavljanje kakovosti, komunikacija, ki so vključena v praktični pouk Strežba v 1 in 2. letniku: Strežno osebje, Strežni inventar, Pripravljalna dela, Delo v točilnici, Postrežba pijač, Navadni-ameriški način strežbe Program: Gostinski tehnik; srednje strokovno izobraževanje - znanja iz poklicnega standarda vezana na področje poznavanja pijač, ki so vključena v predmetu Prehrana v 3. letniku - znanja iz poklicnega standarda vezana na področje varovanja zdravja in okolja, ki so vključena v predmet Zdravstvena vzgoja v 1. letniku - znanja iz poklicnega standarda so vključena v predmetu Praktični pouk Strežba, v 1. in 2. letniku : Strežno osebje, Strežni inventar, Pripravljalna dela, Delo v točilnici, Postrežba pijač, Navadni-ameriški način strežbe Program: Pomočnik gospodinje - oskrbnice; nižje poklicno izobraževanje - znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so delno vključena v predmet Praktični pouk Kuhanje in strežba in sicer sklopa: Spoznavanje strežnega inventarja 1. letnik, Načini strežbe – priprava pogrinjkov, 3 letnik Program: Oskrbnik/ oskrbnica; srednje poklicno izobraževanje - znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so delno vključena v predmet Praktični pouk – Priprava in serviranje jedi in sicer v sklopih Čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov, Pogrinjki, Inventar, Pripravljalna dela v strežbi in strežno osebje ter Postrežba jedi in pijač ter delno v predmeta Kultura bivanja ter Praktični pouk oblikovanja tekstila (pogrinjki) Nacionalno poklicno kvalifikacijo pomočnik/pomočnica natakarja pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc učnih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa Kuhar ali Natakar, ki sta bila sprejeta na 88. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje 16. 12. 2005: oznaka VSEBINSKI SKLOPI IN KOMPETENCE SOG Skupne osnove v gostinstvu SOG1 Osebno se uredi in pripravi na delo SOG2 Pozna, vzdržuje in skladišči inventar, varno in varčno ravna s stroji in napravami. TDS Tehnike dela pri postrežbi gostov TDP1 Opravlja pripravljalna in zaključna dela v pripravljalnici in prostorih za goste TDP2 Postreže posamezne jedi na osnovne načine DTP Delo v točilnici in postrežba pijač DTP1 Pripravi in postreže brezalkoholne, alkoholne pijače, tople napitke in prigrizke KGP Komuniciranje z gosti in poslovanje KGP1 Sprejme goste, priporoča in prevzema naročila v obratih s pijačami in pri rednih obrokih. RIO Postrežba rednih in izrednih obrokov RIO1 Izvaja osnovna dela pri postrežbi gostov RIO2 Pomaga pri strežbi po navodilih natakarja

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje del z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • racionalno poraba časa in materiala
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • razumevanje dokumentacije
 • pravilno vzdrževanje na strojih, napravah in opremi
 • upoštevanje bontona in pravil poslovnega komuniciranja z gosti

Izločilna Merila

 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil in varstva pri delu
 • neupoštevanje bontona in pravil poslovnega komuniciranja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava na storitev10
izvedba storitve70
dokumentacija5
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Točaj/točajka

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • opremljen točilni pult s priročnim skladiščem
 • prostori za goste-jedilnica
 • natakarska pripravljalnica
 • pomivalnica bele posode
 • strežni inventar: perilo, porcelan, steklenina, pribor, kovinska posoda, mala namizna oprema, pomožni strežni inventar

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima: • najmanj en član višješolsko izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj na področju gostinstva • najmanj en član srednješolsko izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj v strežbi


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
uredi prostore za goste
 • pripravi in uredi prodajni prostor glede na vrsto in zahtevnost obroka
 • po navodilih natakarja pripravi pogrinjke in uredi servirno mizico
 • čisti delovne površine s čistilnimi sredstvi ter ostalimi pripomočki za vzdrževanje čistoče pri delu
 • pospravlja inventar po odhodu gostov
 • namešča malo namizno opremo
 • razmešča mize in drugo opremo
 • pozna čistilna sredstva ter ostale pripomočke za vzdrževanje čistoče pri delu
 • pozna posamezne skupine strežnega inventarja, njihov namen in uporabo ter vzdrževanje
 • obvlada tehniko deserviranja
 • zna pri zaključnih delih poskrbeti za urejenost jedilnice in pomožnih prostorov ter strežnega inventarja
 • Ureditev pomožnih prostorov in prostorov za goste
  • natakarske pripravljalnice
  • zajtrkovalnice
  • jedilnice za penzionske goste (kosilo ali večerja)
  • jedilnice za prehodne goste
  • pripravi in uredi prostor glede na vrsto in zahtevnost obroka
  • po navodilih pripravi pogrinjke in uredi servirno mizico
  • namesti malo namizno opremo
  • razmesti mize in drugo opremo po potrebi
  • pospravi inventar po odhodu gostov
čisti gostinski inventar
 • pripravi in čisti pribor, steklenino, porcelan, kovinske predmete in drugi inventar
 • pripravi in čisti pomožne, servirne in točilne mize, hladilne omare, servirne vozičke
 • čisti točilno mizo in naprave v točilnici
 • zna rokovati s čistilnimi sredstvi ter ostalimi pripomočki za vzdrževanje strežnega inventarja ter restavracijskega pohištva
 • zna izbrati primerno čistilno sredstvo glede na vrsto inventarja
 • zna vzdrževati higieno naprav in strojev, pozna rokovanje z njimi in upošteva navodila o varstvu pri delu
 • zna urediti malo namizno opremo, jo očistiti in skrbeti, da je redno dopolnjena in sveža
 • zna poskrbeti za urejenost točilnice in priročnih skladišč
 • Vzdrževanje in čiščenje inventarja
  • oddaja in prevzem perila v/iz pralnice
  • ročno in strojno pomivanje steklenine, pribora in porcelana
  • ureditev male namizne opreme in pomožnega strežnega inventarja za uporabo
streže pod nadzorom natakarja
 • pripravi pogrinjke
 • postreže posamezne obroke, posamezne jedi
 • postreže pijače, tople napitke
 • streže na samopostrežni liniji
 • zna po navodilih natakarja pripraviti pogrinjke glede na naročilo gostov
 • obvlada tehniko strežbe na ameriški način
 • zna pri različnih vrstah zajtrkov postreči pijače in tople napitke
 • zna postreči enostavnejše dnevne obroke: malice
 • zna pod nadzorstvom natakarja postreči kosilo, večerjo
 • obvlada tehniko strežbe odprtih pijač ter napitkov v restavraciji, vrtu ali terasi
 • zna pri kontaktu z gosti upoštevati pravila lepega vedenja
 • Samostojna strežba in po navodilih natakarja
  • postrežba zajtrka:
  • ureditev jedilnice glede na vrsto zajtrka
  • sprejem gostov
  • prevzem naročila za tople napitke
  • postrežba jedi
  • postrežba toplih napitkov
  • deserviranje
  • poslovitev od gostov
  • ureditev jedilnice po končanem delu
 • Pomoč pri postrežbi kosila pri prehodnih gostih po navodilih natakarja
  • priprava pogrinjkov
  • prava pomožne mizice za postrežbo vina
  • pomoč pri postrežbi jedi
  • deserviranje
  • ureditev mize po odhodu gostov
dela v točilnici
 • streže odprte in stekleničene pijače pri točilnem pultu in h gostovi mizi
 • pripravi in streže tople napitke in prigrizke pri točilnem pultu in h gostovi mizi
 • naroča in prevzema material iz skladišča
 • shranjuje in skladišči zaloge
 • blokira in evidentira prodajo
 • zaračuna storitev
 • izdela obračun dnevnega iztržka in porabe materiala
 • vodi ustrezno dokumentacijo ter na osnovi le-te naroča pijače iz centralnega skladišča ali izbranega dobavitelja
 • pozna brezalkoholne in alkoholne pijače, njihovo shranjevanje ter pravilno temperiranost
 • obvlada tehniko točenja pijač ter pripravo različnih napitkov
 • zna izbrati primerne kozarce in dodatke za posamezne pijače
 • pozna cene, normative, različne oblike plačevanja računov in je pri zaračunavanju pošten
 • pozna postopek izdelave računa ter primerno predložitev le-tega gostu
 • pozna osnovno programsko opremo in njeno uporabo v ta namen
 • zna opraviti obračun dnevnega iztržka in porabe materiala
 • pozna določbe Zakona o omejevanju porabe alkohola in jih upošteva
 • obvlada osnove bontona in jih upošteva pri delu z gosti
 • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom
 • se zna z gosti o ponudbi pogovoriti v enem tujem jeziku
 • Pripravljalna dela v točilnici
  • ureditev točilnice, inventarja, strojev in naprav
  • pregled in dopolnitev zalog
 • Postrežba v točilnici
  • prevzem naročila
  • blokiranje naročila
  • priprava pijač po naročilu
  • postrežba pijač
  • zaračunavanje konzumacij
  • poslovitev od gostov in deserviranje
 • Dnevni obračun v točilnici
  • izdelava obračuna dnevnega iztržka in porabe materiala
  • na osnovi zalog naročanje pijač

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Slava Zavodnik, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.