Katalog

Naziv:

Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (0231)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik (8048327011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik 80483270 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
 • dokazila o vsaj 300 urah tolmačenja, ki jih je kandidat(ka) opravil(a) v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
 • dokazilo o znanju jezikov:
 • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) in
 • znanje albanskega jezika, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z albanskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja albanščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Preverjanje tolmačenja z zagovorom, ki vsebuje:
 • tolmačenje iz slovenskega jezika v albanski jezik z ustnim zagovorom
 • tolmačenje iz albanskega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom
Prevajanje krajšega besedila z zagovorom, ki vsebuje:
 • prevod krajšega besedila iz slovenskega jezika v albanski jezik z ustnim zagovorom
 • prevod krajšega besedila iz albanskega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

 MERILA PREVERJANJA  

 

 

Načini preverjanja

Delež (%)

5.1

Tolmačenje z zagovorom

70 %

5.2

Prevajanje krajšega besedila z zagovorom

30 %

 

5.1 Tolmačenje z zagovorom

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

 

Načrtovanje

-       osebna urejenost, ustrezna postavitev v prostoru, ustrezna predstavitev (opis vloge tolmača v tolmačenem govoru)

 

10 %

-       pravilna in ustrezna priprava in uporaba pripomočkov za tolmačenje

 

 

 

 

 

Izvedba

 

-       kakovost izvedbe tolmačenja: natančnost, strokovnost, jasnost in razumljivost tolmačenja besedila iz slovenskega jezika v albanski jezik

 

 

70 %

-       kakovost izvedbe tolmačenja: natančnost, strokovnost, jasnost in razumljivost tolmačenja besedila iz albanskega jezika v slovenski jezik

-       odnos in pristop ter samostojnost pri delu

 

 

Zagovor

-       refleksija ter strokovna utemeljitev opravljene  praktične naloge (tolmačenja), poznavanje mednarodnih standardov in etičnih kodeksov, ki veljajo za skupnostno tolmačenje

 

 

20 %

-       nastop kandidata: predstavitev in odnos do dela, komunikacija

Tolmačenje z zagovorom v skupnem deležu preverjanja znaša 70 %.


5.2 Prevajanje krajšega besedila z zagovorom

Merila ocenjevanja:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-       pravilna in ustrezna priprava in uporaba pripomočkov za prevajanje

10 %

Izvedba

-       vsebinska ustreznost prevoda iz slovenščine v albanščino

 

80 %

-       vsebinska ustreznost prevoda iz albanščine v slovenščino

-       pravopisna in slogovna ustreznost prevoda iz slovenščine v albanščino

-       pravopisna in slogovna ustreznost prevoda iz albanščine v slovenščino

Zagovor

-       razumljiva, sistematična in strokovna utemeljitev prevodnih rešitev

 

 

10 %

Prevajanje krajšega besedila z zagovorom v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

 

Izločilna merila:

-          nepoznavanje temeljnih zahtev mednarodnih etičnih standardov za skupnostno tolmačenje,

-          vsebinsko nerazumljivo tolmačenje albanskega jezika v slovenski jezik,

-          vsebinsko nerazumljivo tolmačenje slovenskega jezika v albanski jezik.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami.

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Svetel prostor brez motečih elementov, opremljen z:

 • računalnikom s programom za urejanje besedila in dostopom do interneta,
 • avdio tehniko za potrebe snemanja postopka preverjanja

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 8 in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja prevodoslovja ali prevajanja ali tolmačenja v slovenski jezik,
 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju prevajanja ali tolmačenja iz slovenskega v albanski jezik in obratno ter znanje albanskega jezika dokazuje z listino o izobrazbi vsaj na ravni SOK 5 z albanskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja albanščine vsaj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju in
 • tretji član izpolnjuje pogoje prve ali druge alineje.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
tolmači konsekutivno, šepetano in na pogled ter prevaja s tolmačenjem povezana krajša besedila
 • tolmači in prevaja s tolmačenjem povezana besedila iz albanskega v slovenski jezik in obratno
 •  tolmači in prevaja krajša, s tolmačenjem povezana besedila (npr. izvide, navodila za nadaljnje zdravljenje) čim bolj točno brez dodajanj in izpuščanj
 •  aktivno posluša, uporablja različne tehnike pomnjenja
 • upošteva temeljne značilnosti tolmaškega dela, tj. začetne predstavitve udeležencev, umestitev v prostor, izmenjavo govorcev
 • izbere in uporabi ustrezen način tolmačenja glede na izkazane potrebe:  konsekutivno tolmačenje dialoga ali daljših sklopov z zapiski, šepetano tolmačenje (v primeru tolmačenja predavanja) in tolmačenje zapisanega besedila na pogled
 • uporablja ustrezne tehnike zapisovanja med tolmačenjem
 • prepozna situacije, ko mora zavzeti položaj primarnega govorca in poseči v pogovor (npr. da zaprosi za dodatno pojasnilo, opozori na kulturni nesporazum)
 • spoštuje meje med različnimi vlogami udeležencev v tolmačenem govoru (loči med vlogo tolmača in vlogo zdravstvenega delavca itd.)
 • se dodatno (samo)izobražuje in skrbi za lasten strokovni razvoj
Pretolmači govor iz izhodiščnega v ciljni jezik (po izboru komisije):
 • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
 • v igri vlog razume predstavljeno situacijo in se skladno z namenom odloči za ustrezno tehniko
 • v pogovoru se predstavi in pojasni svojo vlogo
 • aktivno posluša
 • zapisuje številke, osebna imena, dejstva, strukturo daljših delov besedila
 • čimbolj točno, brez izpuščanja in dodajanja prenese osnovno sporočilo in podrobnosti govora v ciljni jezik
 • ustrezno skrbi za izmenjavo govornih vlog
 • v primeru nerazumevanja prosi za pojasnilo
 • opozori na kulturne nesporazume
 • na pogled tekoče tolmači zapisano besedilo
 • govori jasno in razločno
 • po opravljenem tolmačenju je sposoben samorefleksije
 • praviloma tolmači v prvi osebi
 • upošteva temeljne zahteve mednarodnih  etičnih kodeksov za skupnostno tolmačenje

Prevede besedilo iz izhodiščnega v ciljni jezik (po izboru komisije):
 • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
 • razume izhodiščno besedilo
 • uporablja urejevalnik besedil
 • v celoti prevede izhodiščno besedilo z vsemi podrobnostmi v ciljni jezik
 • točno prenese dejstva iz izhodiščnega besedila v ciljni jezik
 • razume in pri tolmačenju upošteva namen, ton in cilj besedila
 • v ciljnem besedilu posnema obliko in razčlenitev izhodiščnega besedila
 • upošteva besedilne konvencije
 • po opravljenem prevodu je sposoben samorefleksije
 • razume pomen varovanja zdravja in okolja

tolmači in prevaja izhodiščne govore/besedila v različnih registrih in z različnih področij
 • uporablja albanski jezik za različne uporabnike jezika in se prilagaja njihovi starosti, spolu, regionalnemu poreklu in družbeno-ekonomskemu statusu
 • razume različne jezikovne variante albanskega jezika (npr. različna narečja, frazeme ipd.) in obvlada različne jezikovne registre (npr. pogovorni jezik, zborni jezik ipd.)
 • uporablja situaciji ustrezen register glede na vrsto ustnega ali pisnega besedila
 • uporablja terminologijo za področje, na katerem tolmači, tj. terminologijo, ki je v rabi v zdravstvenem in izobraževalnem okolju, v upravnih in policijskih postopkih
 • pozna področje, na katerem tolmači (npr. pozna osnove zdravstvene stroke, azilni postopek, izobraževalni sistem v Sloveniji, osnove upravnega in policijskega postopka itd.)
 • upošteva različne kulturne značilnosti in se zna nanje pravilno odzivati
 • razume pomen specifičnega obnašanja, gestikulacije, tona besed in neverbalnih prvin v besedilih
 • se zaveda različnih kulturno specifičnih vlog posameznih poklicev in identitet v posamezni kulturi
Pri tolmačenju in prevajanju prepoznava in uporablja okoliščinam ustrezne jezikovne variante, register in ustrezno področno terminologijo (po izboru komisije):
 • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
 • prilagaja ciljni jezik uporabnikom jezika in njihovi starosti, spolu, regionalnemu izvoru in družbenoekonomskemu statusu
 • v izhodiščnem jeziku prepozna in v ciljni jezik ustrezno prenese različne jezikovne variante in registre
 • v izhodiščnem jeziku razume in v ciljnem jeziku ustrezno uporablja strokovne izraze, ki so bistveni za zadevno področje in okoliščine tolmačenja
 • pri tolmačenju in prevajanju izkazuje poznavanje širšega družbenega okvira in strokovnega področja, na katerem tolmači (splošno znanje in specializirano znanje)
 • prepoznava in se odziva na kulturne specifike ter jih ustrezno upošteva v ciljnem jeziku
 • razume in ustrezno uporablja neverbalne prvine komunikacije pri tolmačenju
 • pri tolmačenju in prevajanju spoštuje specifične vloge poklicev in različne identitete uporabnikov storitve
 • upošteva temeljne zahteve mednarodnih  etičnih kodeksov za skupnostno tolmačenje

uporablja ustrezna orodja in tehnologijo za tolmačenje in prevajanje
 • uporablja tehnično opremo, ki se uporablja pri tolmačenju na daljavo (telefon, spletne aplikacije)
 • razume možnosti in meje strojnega tolmačenja in strojnega prevajanja
 • dela z urejevalniki besedil
 • učinkovito uporablja raznovrstno programsko opremo za pomoč pri postavitvi dokumenta, prevajanju, pregledovanju in preverjanju besedil, upravljanju terminologije
Utemelji uporabo ustreznih orodij pri tolmačenju:
 • načrtuje in se pripravi na nalogo
 • pojasni, kdaj in kako uporablja programe za strojno tolmačenje
 • opiše, kako se uporablja vsaj ena izmed spletnih aplikacij za tolmačenje na daljavo
 • utemelji pomen varovanja zdravja in okolja


Uporabi ustrezna orodja pri prevajanju:
 • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
 • učinkovito uporabi enega izmed urejevalnikov besedil pri prevodu besedila v slovenščino in albanščino
 • pojasni, kako upravlja s terminologijo in terminološkimi bazami, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pojasni, kdaj in kako uporablja strojne prevajalnike
 • pojasni problem varovanja osebnih podatkov ob uporabi javnosti dostopnih spletnih strojnih prevajalnikov
 • utemelji pomen varovanja zdravja in okolja pri svojem delu
 • upošteva temeljne zahteve mednarodnih  etičnih kodeksov za skupnostno tolmačenje
pridobiva dodatne informacije za področje, na katerem tolmači
 • prepoznava lastne informacijske in dokumentacijske potrebe
 • poišče zanesljive informacije, ki jih potrebuje za tolmačenje
 • pridobiva dodatne informacije s področja, na katerem tolmači
 • pridobiva dodatne informacije o jezikovni rabi in specifični terminologiji, ki se uporablja na področju, na katerem tolmači
 • učinkovito uporablja dokumentarne in terminološke vire (npr. terminološke baze, paralelna besedila, korpuse besedil itd.
 • ustrezno oceni zanesljivost dokumentov in dokumentarnih virov, ki so dostopni na spletu ali v drugih medijih
 • ustvarja lastne terminološke baze, ki jih potrebuje za področje, na katerem tolmači
Utemelji rabo  virov na izbranih področjih tolmačenja
 • pojasni, kako dopolnjuje svoje znanje na izbranih področjih tolmačenja
 • razloži, kako se pripravi na delo
 • pojasni, kako pridobiva dodatne informacije o specifični jezikovni rabi in terminologiji, uporabljeni na izbranem področju tolmačenja
 • navede, katere dokumentarne in terminološke vire uporablja pri svojem delu
 • utemelji, kako ocenjuje zanesljivost dokumentov in virov na spletu
 • pokaže vsaj eno svojo terminološko bazo za izbrano področje tolmačenja
 • utemelji pomen varovanja zdravja in okolja

komunicira in navezuje stike s sodelavci, strokovnjaki, z uporabniki
 • je vljuden, spoštljiv in takten
 • se zaveda svojih lastnih kulturnih, političnih, verskih in drugih predsodkov in jih v tolmačenem govoru in stikih s strankami ne razkriva
 • učinkovito sodeluje z ljudmi iz različnih kultur, spoštuje tuje kulture in upošteva kulturne razlike
 • upošteva pravila sodelovanja z ostalimi udeleženci v tolmačenem pogovoru (npr. v zdravstvenem okolju)
 • zna pridobiti informacije o naravi srečanja/pogovora, ki bo tolmačeno, in se zna dogovoriti z ostalimi udeleženci srečanja/pogovora za protokol vedenja vseh vpletenih in postavitve v prostoru
Prikaže in predstavi vlogi tolmača primerne načine komunikacije (po izboru komisije)
 • pove, zakaj je pomembno primerno oblačenje
 • predstavi odnos do dela in način komunikacije z uporabnikom, organizacijami, institucijami
 • na primeru predstavi, kako se odziva v situacijah, ki bi lahko vodile do izoblikovanja kulturnih, političnih, verskih ali drugih predsodkov
 • ob predstavljenem primeru, ki bi lahko vodil do izoblikovanja kulturnih, političnih, verskih ali drugih predsodkov, se oglasi primerno in skladno z mednarodnimi standardi ravnanja in etičnimi kodeksi skupnostnih tolmačev
 • ob predstavljenem primeru prepozna, kdaj lahko izjemoma opusti vlogo nevtralnega posrednika
 • pred dejanskim tolmačenjem ustrezno predstavi vloge udeležencev v tolmačenem pogovoru in pojasni, da je zavezan k molčečnosti in nerazkrivanju informacij
 • ob predstavljenem primeru se odloči, ali bo razkril informacije, ki jih je izvedel pred tolmačenjem (npr. v primeru ogrožanja človeških življenj)
 • na predstavljenem primeru predstavi, kako bi ravnal v situaciji, v kateri se zaničevalno označuje delo kolega skupnostnega tolmača
 • predstavi pomen ustvarjanja zaupanja vredne javne podobe skupnostnih tolmačev
 • na primeru prikaže etično ravnanje in ga pojasni s pomenom kodeksa poklicne etike za skupnostne tolmače
 • opredeli pomen posameznih členov kodeksa poklicne etike
 • predstavi pomen odnosa do dela, komunikacije in kakovostno opravljenega tolmačevega dela
 • utemelji pomen varovanja zdravja in okolja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Biffio-Zorko, Maček, Helena in Amalija. 2015. Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja. Ljubljana: Znanstvena založba FF.
 • Corsellis, Ann. 2008. Public Service Interpreting, The First Steps. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • d'Hayer, Danielle. 2012. Public Service Interpreting and Translation: Moving Towards a (Virtual) Community of Practice Moving, v: Meta 57/1: 235–247.
 • Gillies, Andy. 2005. Note taking for Consecutive Interpreting: A Short Course. Machester, Northampton: St. Jerome.
 • Gillies, Andy. 2019. Consecutive Interpreting: A Short Course. London, Routledge.
 • Morel, Alenka in Gorjanc, Vojko. 2016. Skupnostno tolmačenje: Slovenščina v medkulturni komunikaciji. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • ORCIT https://orcit.eu/resources-shelf-si/story_html5.html
 • Pokorn, Nike K. 2019. “Priloga 1: Predlog napotkov za delo s tolmačem.” V: Večjezično zdravje. Nike K. Pokorn in Uršula Lipovec Čebron (ur.), 170–179. Ljubljana: Filozofska fakulteta. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/137/236/3672-1
 • Rozan, Jean-François. 2004. Note-taking in Consecutive Interpreting. Krakov: Tertium.  
 • Umek, Peter. 2017. Tolmačenje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite. Ljubljana: Znanstvena založba FF.  
 • California Standards for Healthcare Interpreters: Ethical Principles, Protocols, and Guidance on Roles & Intervention, California Healthcare Interpreters Association, 2002 (henceforth CHIA SOP), http://www.chiaonline.org/resources/Pictures/CHIA_standards_manual_%20March%202017.pdf
 • Code of Ethics for Community Interpreters, Irish Translators’ and Interpreters’ Association, https://www.translatorsassociation.ie/wp-content/uploads/2017/03/Code-of-Ethics-for-Community-Interpreters.x75335.pdf
 • Code of professional Conduct. 2016 The UK National Register of Public Service Interpreters, http://www.nrpsi.org.uk/for-clients-of-interpreters/code-of-professional-conduct.html
 • Etični kodeks in standard za skupnostne tolmače: García Beyaert, Sofia, Marjory A. Bancroft, Katharine Allen, Giovanna Carriero-Contreras, and Denis Socarrás-Estrada. 2015. Ethics and Standards for the Community Interpreter. An International Training Tool. In The Community Interpreter: An International Textbook, ed. by Marjory A. Bancroft, Sofia Beyaert, Katherine Allen, Giovanna Carriero-Contreras, and Denis Socarrás-Estrada, 68–88. Columbia: Culture and Language Press. https://www.academia.edu/25408254/ETHICS_AND_STANDARDS_for_The_Community_Interpreter_An_International_Training_Tool
 • Etični kodeks Mednarodnega združenja medicinskih tolmačev: IMIA Guide on Medical Interpreter Ethical Conduct, International Medical Interpreters Association, 2007, https://www.imiaweb.org/uploads/pages/376_2.pdf
 • National Standard Guide for Community Interpreting Services, Canada, http://www.saludycultura.uji.es/archivos/HIN_National_Standard_Guide_for_CI_(Canada).pdf
 • National Standards of Practice for Interpreters in Healthcare, the National Council on Interpreting in Health Care, National Council on Interpreting in HealthCare (USA), 2005 (henceforth NCIHC NSP), https://www.ncihc.org/assets/documents/publications/NCIHC%20National%20Standards%20of%20Practice.pdf
 • The Code of Ethics for Community Interpreters Finska, http://wasli.org/wp-content/uploads/2013/10/80_coe-svt.pdf
 • UNHCR Textbook for Interpreters in Asylum Procedures. 2017. Pripravile: Annika Bergunde, Sonja Pöllabauer, Iris Topolovec. V angleščini: https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/09/AUT_Handbook-Asylum-Interpreting_en.pdf V nemščini: https://www.bfa.gv.at/files/broschueren/Trainingsprogramm_WEB_15032016.pdf  
 • Standard ISO 13611: 2014 Guidelines for Community interpreting. https://www.iso.org/standard/54082.html
 • Standardi Evropskega združenja skupnostnih tolmačev in prevajalcev: Public Service Interpreting: minimally required competence in terms of knowledge, skills and attitudes, European Network for Public Service Interpreting & Translation, http://www.enpsit.org/uploads/1/1/3/8/113822115/t_a-document_1-competences_skills.pdf
 • Standardi Mednarodnega združenja medicinskih tolmačev: Code of Ethics for Medical Interpreters, International Medical Interpreters Association, 2007, https://www.imiaweb.org/uploads/pages/376.pdf


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga za nacionalno poklicno kvalifikacijo

 • dr. Nike Kocijančič Pokorn, Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • dr. Jana Zidar Forte, Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije, Ljubljana
 • Mira Grabanica, medkulturna mediatorka in skupnostna tolmačka za albanski jezik
 • dr. Ina Ferbežar, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Katarina Bervar Strnad, Pravno-informacijski center, Ljubljana
 • dr. Amalija Maček, Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Barbara Rovan, Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije, Ljubljana
 • Sonja Gole Ašanin, Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Ljubljana
 • mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija, Ljubljana
 • Maja Murn, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana
 • Robert Modrijan, Zavod RS za zaposlovanje
 • Alida Šuligoj, Javni zavod Cene Štupar, Ljubljana
 • Riikka Peltonen Quijano, UNHCR - Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce v Sloveniji

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.