Poklicni standard

Naziv:

Mojster avtoelektričar/mojstrica avtoelektričarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mojster avtoelektričar/mojstrica avtoelektričarka (80416830)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter delo sodelavcev ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije z uporabo sodobne informacijske tehnologije
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela
 3. postavljati zahtevne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov
 4. izvajati zahtevnejša dela pri vzdrževanju, nastavljanju, zamenjavi in  popravilu električnih in elektronskih sistemov, naprav in sklopov na vozilih z ustreznimi orodji in napravami za izvajanje posameznih delovnih postopkov
 5. vzdrževati, diagnosticirati in opravljati popravila električnih vozil ob uporabi ustreznih diagnostičnih naprav
 6. vzdrževati, diagnosticirati in opravljati servis klimatskih, hladilnih in grelnih naprav v vozilih
 7. načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično)
 8. samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja
 9. samostojno komunicirati s strankami, sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 10. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 11. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo poslovne enote
 12. razvijati podjetne lastnosti ter zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, priprava, organizacija in analiza lastnega dela in dela skupine
 • zbira in samostojno vrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • pripravi delovni nalog za izvedbo del
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela in dela skupine ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določa čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • časovno razporeja delo sodelavcev
 • analizira opravljeno lastno delo in delo skupine na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa in materiala za izvedbo posameznih nalog
 • pozna določanje cene dela in nadomestnih delov
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog in postopkov za servisiranje
 • pozna predpise o homologaciji in zakonske predpise s področja motornih vozil
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta
 • pripravlja seznam potrebnega materiala, orodja in opreme
 • pripravlja tehnična navodila za izvedbo popravil
 • zna brati tehnično dokumentacijo
 • zna izbirati potrebne rezervne dele in drug potreben material za izvedbo del
 • pozna lastnosti, zgradbe in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov
Operativna dela diagnostika o stanju vozila
 • opravi razgovor s stranko ter prevzeme vozilo s popisom o trenutnem stanju vozila
 • opravi preizkusno vožnjo in postavi diagnozo na vgrajenih sistemih, napravah ter sklopih vozila
 • izbira ustrezne tehnične podatke in po njih nastavi parametre
 • izbira in uporablja merilne naprave in postopke, ki so potrebni za določanje stanj posameznih sestavnih delov in celotnega sistema
 • ugotavlja vzroke elektromagnetnih in mehanskih motenj oziroma okvar z namenskimi napravami
 • analizira rezultate glede na referenčne vrednosti za določen tip vozila z uporabo informacijskega sistema
 • ocenjuje obseg in vrste poškodb, napak in okvar na vgrajenih sistemih, napravah in sklopih ter njihovo odpravljanje
 • izvaja in pozna tehnološke in tehnične meritve in postopke
 • obvladuje postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze napak oziroma okvar na sistemih, napravah in njihovih sklopih
 • obvladuje postopke za presojo stopnje obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega pregleda
 • obvladuje izvedbo zakonsko predpisanih preiskav in kontrol na motornih vozilih
 • razume funkcije in funkcijsko povezavo sistemov, naprav in sklopov s pomočjo tehnične dokumentacije in predpisov

zahtevnejša dela pri vzdrževanju, nastavljanju, zamenjavi in popravilu električnih ter elektronskih sistemov, naprav in sklopov
 • določa vrste elementov in izmeri funkcije priključkov
 • bere in riše električne sheme avtomobila
 • meri in diagnosticira dejansko stanje v električnih sistemih vozila, primerja vrednosti  z referenčnimi in odpravlja okvare
 • vzdržuje, popravlja ali zamenja  električne in elektronske dele, sklope in sisteme
 • izdeluje električne napeljave
 • sestavlja in povezuje tokokroge po vezalnih načrtih z upoštevanjem standardov in predpisov
 • ugotavlja najprimernejša mesta za montažo, inštaliranje/nastavitve dodatnih sistemov, naprav in njihovih sklopov ter napeljav
 • obvladuje standarde za priključevanje pri posameznih tokokrogih
 • razume delovanje električnih in elektronskih sistemov, potrebnih za delovanje motorja
 • obvladuje uporabo električnih merilnih instrumentov in diagnostičnih naprav
 • pozna vrste in praktično uporabo analogno-digitalnih in digitalno-analognih pretvornikov, ki so potrebni za delovanje krmilnih in regulacijskih naprav
 • razume funkcije osnovne tehniške karakteristike vhodno-izhodnih elementov v blokovni shemivzdrževanje, diagnostika in servis klimatskih, hladilnih in grelnih naprav v vozilih
 • diagnosticira, popravlja in vzdržuje ter opravlja preizkuse tesnosti klimatskih, hladilnih in grelnih naprav v vozilih
 • naknadno vgrajuje klimatske, hladilne in grelne naprave v vozila
 • pozna pline, ki se uporabljajo v klimatskih in hladilnih sistemih vozil, njihove lastnosti in njihov vpliv na okolje
 • pozna uredbe, ki govorijo o uporabi in ravnanju s fluoriranimi plini
 • razume delovanje klimatskih, hladilnih in grelnih naprav za vozila in njih posameznih delov
 • pozna orodja in naprave za preizkuse tesnosti, polnjenja in vzdrževanja klimatskih naprav in njihovo uporabljanje,
 • pozna izbiro in uporabo ustreznih olj in barvil, uporabljenih pri vzdrževanju in servisiranju klimatskih in hladilnih sistemov vozil
 • pozna postopke reciklaže fluoriranih plinov
 • pozna postopke čiščenja in popravila klimatskih, hladilnih in grelnih sistemov na vozilu
vzdrževanje, diagnostika in popravilo električnih vozil (EV)
 • vzdržuje, diagnosticira in popravlja EV
 • menja okvarjene komponente EV
 • uporablja ustrezne diagnostične naprave pri delu  z EV
 • pozna zakonodajo s področja vzdrževanja in servisiranja EV
 • pozna zgradbe EV in razume delovanje posameznih komponent
 • pozna zakonitosti elektronike, elektrike in energetike, ki je vezana na EV
 • pozna različne sisteme za shranjevanje energije in razumevanje njihovega delovanja
 • pozna upravljanje s sistemi za shranjevanje energije v EV
 • zna uporabiti splošna in posebna orodja, instrumente, merilno in kontrolno opremo za diagnostiko in kontrolo EV
 • razume dokumentacijo, tehnologijo in postopke vzdrževanja EV in delovanje različnih tipov polnilnih postaj
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva pri delu na visokonapetostnih delih sistema električnega vozila
 • obvladuje varnostne protokole pri delu z enosmerno visoko napetostjo
izvedba praktičnega usposabljanja dijakov
 • pripravi načrt praktičnega izobraževanja in ga izvede
 • seznani dijake z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi dijakom dela in naloge v okviru programa praktičnega izobraževanja in usposabljanja
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese dijakov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira dijake za delo in učenje
 • pozna dijakove pravice in obveznosti iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja
uvedba novih delavcev na delovno mesto
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novega zaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodenje dokumentacije
 • vodi dnevnik o izvajanju del
 • izdeluje poročila o opravljenem delu
 • vodi in izpolnjuje tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo
 • pripravlja navodila za vzdrževanje
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programska orodja
Komercialna dela priprava elementov kalkulacije
 • izdeluje kalkulacije storitev in porabe materiala
 • naroča in skladišči rezervne dele in dodatno opremo
 • upošteva normative za porabo časa in materiala
 • razlikuje stroške dela in materiala, ki ga uporablja
zagotovitev rentabilnosti poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od plana
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna analizo rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statističnih metod
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • načrtuje poslovanje poslovne enote in skrbi za donosnost le-te
 • seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obratovalnice in upravičenost investicij
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja
Vodenje organizacija in vodenje sodelavcev v lastni poslovni enoti
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije podjetja in dela
 • zna iskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih resursov
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna različne načine in stile vodenja in zna izbrati najustreznejšega v dani situaciji
 • zna poslovno idejo oziroma priložnost realizirati v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna  procese dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve pravice in obveznosti
Nadzor dela nadzor procesa dela v lastni poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvedba ukrepov za izboljševanje kakovosti
 • kontrolira kakovost storitev
 • spremlja razvoj stroke
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • zagotavlja  opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • skrbi za lasten razvoj in izobraževanje
 • upošteva etični kodeks, če ta obstaja
 • varuje poslovne skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti skrb za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • upošteva standarde kakovosti
 • spremlja razvoj novih tehnologij, materialov in znanj
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje delovnih sredstev
 • pregleduje, čisti in maže osebno orodje, stroje in naprave ter na njih opravlja manjša popravila, oziroma jih redno daje v popravilo
 • vodi evidenco vzdrževanja in popravil delovnih sredstev
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
 • upošteva tehnična navodila za delo strojev in naprav
Komunikacija svetovanje strankam
 • sprejema stranke in jih  seznani s stanjem vozila, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili in potrebnim časom za izvedbo del
 • svetuje strankam pri odločitvah o predelavah, popravilih in vzdrževalnih delih na vozilu
 • svetuje in odgovarja strankam ob reklamacijah
 • uporablja osnove poslovnega komuniciranja in strokovne terminologije
komunikacija s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • dnevno komunicira s sodelavci in jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami
 • komunicira z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton

Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja pri delu na delovnem mestu
 • ravna skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • uporablja osebno in drugo varovalno opremo
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna možne poškodbe pri delu, postopke za preprečevanje nesreč in osnove nudenja prve pomoči
izvedba potrebnih ukrepov za varovanje okolja
 • vodi evidence o oddaji okolju nevarnih snovi in izdeluje poročila
 • ločeno zbira, sortira in skrbi za pravilno ravnanje z odpadki skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna skladno z njimi
 • pozna postopke za ravnanje, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in nevarnosti vpliva le-teh na zdravje ljudi in okolje
 • pozna ukrepe ob razlitju ali uhajanju kemično agresivnih in vnetljivih snovi
 • pozna predpise in postopke pri razstavljanju vozil
vodenje in spremljava izvajanja predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v lastni poslovni enoti
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavlja upoštevanje sanitarno higienskih in drugih predpisov
 • zagotavlja varovanje okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi za varovanje okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Miran Andrejek, Obrtna zbornica Slovenije

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.