Poklicni standard

Naziv:

vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)


1. Ime in koda poklicnega standarda

vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (8024.430.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci in strankami
 7. sodeluje v skupini
 8. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 10. varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke
 11. namešča in vzdržuje programsko opremo
 12. nudi podporo uporabnikom osebnih računalnikov
 13. namešča in vzdržuje programsko opremo v omrežju5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje lastne aktivnosti glede na potrebe uporabnikov
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pregleda načrt dela
 • pregleda in pripravi dokumentacijo o računalniškem omrežju
 • preko svojega uporabniškega računa pridobi programe in aktivacijske ključe preko interneta
 • pregleda možnosti pridobivanja programov preko interneta
 • pripravi medije za obdelavo in arhiviranje
 • pripravi si namestitvene medije
 • pozna računalniška omrežja in njihovo delovanje
 • pozna princip delovanja internetnih storitev
 • pozna vrste in uporabnost tehnične opreme
Operativna dela namešča in vzdržuje programsko opremo
 • namesti operacijski sistem in periferne naprave ter preveri njihovo delovanje
 • nadzira delovanje strežnikov
 • proži aplikacije v časovnih obdobjih glede na načrt dela
 • izvaja izredne, manj zahtevne obdelave podatkov
 • sodeluje pri izvajanju kompleksnih računalniških obdelav
 • sprejema sistemska sporočila (računalniškega sistema)
 • odpravlja predvidljive napake sistema (skrb za preventivno zaščito sistema)
 • organizira servisiranje sistemske programske opreme
 • izdeluje in shranjuje varnostne kopije
 • namešča in po navodilih testira standardno programsko opremo
 • namešča operacijski sistem na računalnike odjemalcev
 • posodablja programsko opremo in gonilnike
 • menjava medije (CD, DVD, tračna enota) za avtomatizirano arhiviranje datotek
 • prepisuje ali kopira programske datoteke na medije za zunanje uporabnike
 • pozna operacijski sistem, delovanje sistema, požarnega zidu in periferne enote
 • pozna različno aplikativno programsko opremo, kot so urejevalniki besedil, tabele, baze podatkov, protivirusni programi, programi za elektronsko pošto
 • zna namestiti operacijski sistem odjemalcem računalnikov
 • pozna pogoste programske napake in načine njihovega odpravljanja
 • pozna medije in programsko opremo za shranjevanje in arhiviranje podatkov
 • pozna elektronsko poslovanje
 • pozna orodja za nadzor delovanja strojne in programske opreme v računalniškem omrežju
nudi podporo uporabnikom osebnih računalnikov
 • zaganja in zaključuje delo na računalniškem sistemu
 • skrbi za brezhibno delovanje tiskalnikov (sistemski, omrežni, lokalni)
 • tiska izpisne liste na sistemskem tiskalniku
 • namešča standardno programsko opremo po navodilih
 • izvaja opravila znotraj operacijskih sistemov (vključevanje in nastavitve tiskalnikov, pravice uporabnikov, nameščanje programov uporabnikov, nastavitev arhiviranja datotek uporabnika)
 • odpravlja enostavnejše računalniške napake, ki jih je povzročil uporabnik
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • pozna računalniški sistem in njegovo delovanje
 • pozna parametre računalniškega sistema
 • pozna pomen in prednosti uporabe licenčne programske opreme
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
namešča in vzdržuje programsko opremo v omrežju
 • namešča in posodablja aplikacije
 • testira nove programe v omrežju
 • preverja delovanje in odpravlja enostavne napake na računalniških omrežjih
 • spremlja sporočila o napakah na računalniškem omrežju in odpravlja enostavne napake
 • organizira odpravljanje večjih napak z zunanjim izvajalcem ali drugim strokovnjakom
 • spremlja pojavljanje posameznih napak
 • pozna delovanje internetnih servisov
 • pozna računalniška omrežja
Administrativna dela izpolnjuje in arhivira dokumentacijo
 • pregleda sistemska sporočila in zabeleži sporočila uporabnikov
 • vodi evidenco vstopnih profilov (gesla, nivoji dostopa) po navodilih nadrejenih
 • zabeleži izvedena dela
 • označuje arhivske datoteke
 • vodi arhiv medijev
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacije in sodeluje pri naročanju materiala
 • pripravi vhodne elemente za kalkulacijo vzdrževalnih posegov (ko nastopa na strani ponudnika vzdrževanja)
 • pripravi operativni plan vzdrževanja (če dela pri končnih uporabnikih) po navodilih
 • izdela predlog za naročilo potrošnega materiala
 • pozna osnovne elemente za izdelavo kalkulacij
 • pozna operativni plan vzdrževanja
Nadzor dela nadzira izvajanje in zaključek obdelav
 • nadzira izvajanje in zaključek obdelav
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • upošteva in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem možnem času
 • uporablja programska orodja
 • uporablja pregledovalnike stanja na omrežju
 • upošteva vrstni red izvajanja obdelav
 • upošteva načrt dela
 • načrtuje aktivnosti tudi izven delovnega časa, ko je manj uporabnikov na omrežju
 • uporablja internetne in omrežne storitve
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna pomen in prednosti uporabe licenčne programske opreme
Vzdrževanje in popravila vzdržuje lastno opremo
 • vzdržuje lastno opremo, ki jo uporablja pri delu (posodablja programsko opremo za merjenje in testiranje in podobno)
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, uporabniki in z zunanjimi izvajalci
 • izvaja naloge v skladu z navodili nadrejenega
 • sprejema klice uporabnikov za izpise, izredne obdelave in težave v zvezi s programsko opremo
 • svetuje uporabnikom, kako odpraviti manjše težave, in izvaja oskrbovanje računalnikov na daljavo
 • obvešča zunanje izvajalce o sistemskih okvarah
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje
 • Andrej Trampuž, Iskra Avtoelektrika
 • Matej Markočič, Salonit Anhovo
 • Franjo Herlak, Pegaz d. o. o.
 • Drago Vagner, Paloma d. d.
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
 • Robert Guštin, Ministrstvo za informacijsko družbo
 • Koordinatorji: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI; Bojana Sever, CPI; Igor Rečnik, CPI


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda

 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Inko Perovic, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
 • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Srečko Vrečko, ZSSS
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.