Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica peka in slaščičarja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Pomočnik/pomočnica peka in slaščičarja (54100061)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica peka in slaščičarja (80171080)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. kontrolirati  lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati  zdravje in okolje
 4. komunicirati  s sodelavci
 5. zagotavljati  kvaliteto opravljene storitve
 6. pripravljati  surovine za izdelavo pekovskih in slaščičarskih izdelkov in polizdelkov
 7. pomagati pri izdelavi pekovskih in slaščičarskih izdelkov in polizdelkov
 8. ohlajati,  rezati in pakirati  pekovske in slaščičarske izdelke
 9. čistiti  delovno okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo po navodilih nadrejenega
 • organizira svoje delo po navodilih nadrejenega
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
 • pozna  ukrepe varstva pri delu
 • pozna osnove HACCP
 • pozna surovine in dodatke
 • razume pomen sledljivosti
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko,
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo
 • pozna osnovne lastnosti surovin
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna vrste strojev in merilnih naprav
 • spozna slaščičarske in pekovske pripomočke
 • pozna delovne prostore
Operativna dela pripravlja surovine za izdelavo pekovskih in slaščičarskih izdelkov in polizdelkov
 • pomaga pri pripravi surovin in pri zamesu testa glede na navodila peka ali slaščičarja
 • ročno oblikuje testo
 • pomaga pri upravljanju strojev za deljenje in oblikovanje testa
 • pripravi vozičke, pekače, košarice
 • odlaga oblikovane izdelke v pekovske košarice, modele in  pekače
 • izdelke pravilno premešča in prevaža v vzhajalno komoro, peč ali hladilnico
 • pripravlja izdelke za peko (zarezovanje in premazovanje testa)
 • pomaga pri ročnem  ali avtomatskem  vsajanju/pobiranju izdelkov v peč/iz peči
 • pomaga pri kuhanju
 • pripravlja in meša surovine za izdelavo mas, testa in krem po predpisanih postopkih
 • pomaga pri dokončni izdelavi (dekoriranju) peciva in slaščic
 • pozna osnovne sestavine različnih vrst testa za kruh in sladice
 • pozna tehnološki postopek izdelave osnovnih vrst kruha in peciva
 • zna mesiti in upravljati z mesilnimi stroji in prekucniki
 • zna tehtati in meriti tekočino
 • zna ročno oblikovati testo (kroglati, valjati, zavijati, izrezovati)
 • pozna stroje za deljenje in oblikovanje testa in jih zna upravljati
 • zna pravilno zlagati izdelke na pekače ali v modele
 • zna obdelovati izdelek pred peko (premazovati, zarezoviti, prebadati)
 • zna odstranjevati izdelke in polizdelke iz pekačev in modelov
 • pozna načine nalaganja oz. zlaganja izdelkov po vrstah, načinu nadaljnje predelave, trajnosti …
 • zna pripraviti sadje in druge materiale za dekoracijo
 • pozna tehniko posipavanja peciva
ohlaja, reže in pakira
 • zlaga kruh in pecivo s transportnega traku ali z vozička v košarice ali na pladnje
 • reže kruh in slaščice
 • pripravlja embalažni material
 • pakira ali zlaga v embalažo kruh, pekovsko pecivo in slaščice
 • opravlja manj zahtevna dela na pakirnih linijah
 • zna opremiti pakirane izdelke s predpripravljeno etiketo z ustrezno deklaracijo
 • zna pakirane izdelke opremiti s pravilnim rokom uporabnosti
 • pozna način rezanja kruha in enostavnega rezanja slaščic
 • pozna različne vrste embalaže
 • pozna in loči posamezne izdelke proizvodnega programa obrata
 • pozna  embalažo in embalažni material za posamezne izdelke  proizvodnega obrata
 • zna tehtati izdelke
 • zna ročno in strojno pakirati izdelke
 • prepozna najpogostejše napake končnih izdelkov
 • zna pravilno nalagati v transportno embalažo
 • pozna transportni in skladiščni proces kruha in peciva
Administrativna dela izpolnjuje enostavne evidence
 • izpolnjuje enostavne evidence
 • zna izpolnjevati enostavne obrazce
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • izvaja osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • pozna in upošteva navodila za ustrezno ravnanje z alergenimi sestavinami
 • zna pravilno ravnati s surovinami, aditivi,  polizdelki in končnimi izdelki tako, da zagotavlja njihovo sledljivost
Vzdrževanje in popravila čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • pozna čistilne pripomočke in zna ravnati z njimi
 • zna ravnati s čistilnimi sredstvi v skladu z navodili
Komunikacija komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 • komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • ločeno zbira in odstranjuje odpadke

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mojca Primic, Žito Ljubljana, GZS
 • Mojca Mlakar, Pekarna Grosuplje, GZS
 • Barbara Zajc Tekavec, Pekarna Grosuplje, GZS
 • Franci Šmon, Slaščičarstvo Šmon, Bled, OZS
 • Miha Lenček, Slaščičarstvo Lenček, Domžale, OZS
 • Milan Grebenc, Mlin in pekarna, Bistrica 19, Šentrupert, OZS
 • Robert Piskač, Pekarna Piskač, Podgorica 68, Ljubljana, OZS
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Mateja Modic, Žito Ljubljana
 • Boris Kovač, Mlinostest Ajdovščina
 • Robert Piskač, Pekarna Piskač, OZS
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.