Poklicni standard

Naziv:

Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo (78648220)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s kakovostjo dela na področju oskrbe s pitno vodo,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 • zagotavljati varnost svojega življenja in zdravja ter življenja in zdravja drugih oseb z izvajanjem ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
 • upoštevati principe sanitarne tehnike,
 • delovati odgovorno in gospodarno pri vzpostavljanju in vzdrževanju javnih sistemov s pitno vodo, pri rokovanju s sredstvi za delo, z varnostnimi napravami in osebno varovalno opremo ter zagotavljati varovanje okolja,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe vzpostavljanja in vzdrževanja javnih sistemov oskrbe s pitno vodo,
 • izvajati interventna vzdrževalna dela,
 • izvajati redna vzdrževalna dela,
 • izvajati investicijsko-vzdrževalna dela.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo

 • odgovorno načrtuje in organizira lastno delo
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • analizira opravljeno lastno delo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe vzpostavljanja in vzdrževanja javnih sistemov oskrbe s pitno vodo
 • uporablja kataster
 • upošteva veljavno zakonodajo, vezano na oskrbo s pitno vodo
 • zagotavlja varnost podatkov
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna postopke vzpostavljanja in vzdrževanja javnih sistemov oskrbe s pitno vodo
 • razume delovanje javnih sistemov oskrbe s pitno vodo
 • pozna zahteve v zvezi z vzorčenjem in meritvami osnovnih parametrov pitne vode
 • razume tipične vrednosti osnovnih parametrov (pretočno-tlačnih, preostanek prostega klora) pitne vode
 • upošteva principe sanitarne tehnike pri oskrbi s pitno vodo
 • razume trajnostni pomen ustreznega delovanja javnih sistemov oskrbe s pitno vodo z vidika varstva vodnih virov
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda razmere za delo in pripravi delovno opremo
 • pripravi osnovno orodje in pripomočke za opravljanje terenskih opravil skladno s prejetimi nalogami
 • izbere potrebne materiale
 • pripravi osebno varovalno opremo
 • pridobi informacije o lokaciji dela in obstoječem stanju infrastrukture na terenu
Operativna dela izvaja interventna vzdrževalna dela
 • določi lokacijo okvare
 • območje okvare izloči iz sistema javne oskrbe
 • določi obseg okvare in obvesti nadrejene
 • zaščiti gradbišče
 • izvede popravilo okvare
 • ponovno vzpostavi sistem javne oskrbe s pitno vodo
 • obvešča nadrejene o obsegu okvare
 • pozna postopek izpiranja odseka vodovodnega sistema in ponovnega vklopa odseka v sistem
izvaja redna vzdrževalna dela
 • nadzira vodovodne objekte in opremo
 • vzdržuje urejenost in čistočo vodovodnih objektov
 • pregleduje traso vodovodnega omrežja
 • pregleduje elemente vodovodnega omrežja (zasune, hidrante, zračnike, jaške, blatnike …)
 • izvaja menjave vodomerov
 • spremlja osnovne parametre vode in vrednoti rezultate ter v primeru odstopanj obvesti nadrejene
 • poroča nadrejenim o ugotovitvah stanja elementov vodovodnega omrežja
 • izvaja montažo na manjših delih vodovodnega omrežja
izvaja investicijsko-vzdrževalna dela
 • oceni kakovost vodovodnega materiala in poroča nadrejenim
 • izvaja montažo vodovodnih elementov po načrtih
 • izvaja zapiranje določenih delov javnega vodovodnega sistema ob prevezavah
 • obvešča nadrejene o delu zapore javnega vodovodnega sistema in predvidenem času trajanja
 • pripravi montažno shemo (npr. v jašku)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenih del
 • zagotavlja natančnost opravljenih del
 • upošteva navodila proizvajalcev materiala, naprav in orodij
Komunikacija komunicira z različnimi deležniki
 • komunicira s sodelavci in z uporabniki
 • uporablja strokovno terminologijo
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • pri delu uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • upošteva navodila proizvajalca osebne varovalne opreme
 • upošteva predpise o varstvu okolja, predpise o vodah, o varnosti in zdravju pri delu in o nevarnih snoveh

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • mag. Iztok Rozman, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Jože Tomec, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., Ljubljana
 • Aleš Stražar, Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale
 • Marko Planinšek, VO-KA Celje, d. o. o., Celje
 • Špela Arh Marinčič, Kostak, d. d., Krško
 • Martin Kavka, Ministrstvo RS za zdravje, Ljubljana
 • mag. Alenka Mojca Gornik, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.