Katalog

Naziv:

Kamnolomec/kamnolomka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Kamnolomec/kamnolomka (64070571)

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kamnolomec/kamnolomka (7852785011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Kamnolomec/kamnolomka 78527850 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj dve leti delovnih izkušenj  pri delih podzemnega ali površinskega pridobivanja mineralnih surovin, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje


Izdelan načrt dela – priprava na delovni proces

10

Ureditev delovnega mesta, priprava materiala, orodij in pripomočkov za delo

Izvedba

Uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

70

Pravilno tehnološko zaporedje del

Racionalna raba materialov

Kakovost in natančnost izdelave

Zagovor

Predstavitev opravljenega dela

20


Izločilna merila:

 • opravljanje dela na način, da ogroža življenje in zdravje kandidata in sodelavcev
 • opravljanje dela, ki povzroči materialno škodo na kamnini ali strojih6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • delovišče v kamnolomu
 • orodje in stroji za delo v kamnolomu skladno z navedenimi v poklicnem standardu
 • delovišče z materiali za izvedbo naloge za opravljanje izbrane storitve v kamnolomu

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja rudarstva ali geotehnologije in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja rudarstva ali geotehnologije, od tega najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja kamnolomstva, kar dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.) in
 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 tehnične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj pri organiziranju in vodenju kamnoseških del, kar dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.) in
 • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja stroje in orodja za rezanje, vrtanje in transport kamna pri površinskem in podzemnem pridobivanju naravnega kamna
 • izmeri in zariše smeri vrtanja vrtin in rezov,
 • strojno obreže in oblikuje bloke in tombolone ter označi smer rezanja plošč na blokih in tombolonih
 • uporablja blazine in odmične naprave za prevračanje stene
 • uporablja agregat in kompresor
 • pospravi orodje in delovišče po opravljenem delu
 • obvlada nastavitve, pomik in hitrost rezanja z diamantno žico in žaganje z verižno žago
 • upošteva zahteve in tehnologijo površinskega in podzemnega pridobivanja kamna
 • pozna nastavitve pnevmatskih in mehanskih vrtalnih orodij
Reže kamen z diamantno žico ali verižno žago:
 • upošteva navodila za delo
 • pripravi in zavaruje delovno mesto
 • pripravi stroje in orodja za delo
 • izmeri in označi linije rezanja
 • izvrta vrtine za uvajanje diamantne žice
 • uvede diamantno žico
 • upravlja stroj za rezanje kamna
 • spremlja potek rezanja do zaključka
 • upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja
 • pospravi odpadke in uredi delovno mesto

Prevrne odrezano steno:
 • upošteva navodila za delo
 • pregleda, pripravi in zavaruje delovno mesto
 • prilagodi način odrivanja stene situaciji v kamnolomu
 • upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja
 • pospravi odpadke in uredi delovno mesto

Žaga ali obžaga blok z verižno žago ali diamantno žico:
 • upošteva navodila za delo
 • pripravi delovno mesto
 • namesti orodja za obrezovanje
 • spremlja delovanje stroja in opazuje obdelovance med rezanjem ter prilagaja delovanje stroja lastnostim obdelovanca
 • pripravi izdelke za skladiščenje
 • upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja
 • pospravi odpadke in uredi delovno mesto
naklada in transportira naravni kamen in stroje v območju kamnoloma
 • pripravi bloke in stroje za transport
 • namešča jeklene vrvi za premikanje blokov na deponiji
 • pozna tehnologijo transporta blokov med etažami in na deponiji
Transportira blok iz kamnoloma na deponijo:
 • pripravi in zavaruje delovno mesto
 • pripravi blok za premikanje
 • pripravi in namesti stroje in pripomočke za premikanje in dviganje bloka
 • upravlja z dvigalom
 • namesti blok na transportno sredstvo
 • pripravi prostor za deponiranje bloka
 • namesti blok na deponijo
 • upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja
 • pospravi in uredi delovno mesto
 • delovni postopek izvaja s sodelavci

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI:

DRUGO:

 • Mirtič, Breda  (et al.). 1999. Slovenski naravni kamen, Geološki zavod Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Oddelek za geologijo NTF, Univerza v Ljubljani, Ljubljana: Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, restavratorski center RS.  ISBN 961-6101-05-6

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vera Suhadolnik, Simona Kuder in Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodje priprave poklicnega standarda
 • Aleš Dremel, Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
 • Andrej Kos, Marmor, podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d. d., Sežana
 • Boris Salobir, Protos, d. o. o., in ŠC Velenje, Velenje
 • Boris Verdnik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Damir Klemenčič, CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Novo mesto
 • Ivan Pohorec, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Meta Dobnikar, Geološki Zavod Slovenije, Ljubljana
 • Mitja Kamenik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Natalija Lah, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Primož Vedenik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Simon Lednik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Simon Zavšek, Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
 • Stanislav Amon, Premogovnik Velenje, d. o. o. Velenje
 • Suzana Macolič, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana
 • Tadej Vodušek, ATOL 9, d. o. o., Ljubljana
 • Tomaž Hribar, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.