Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem (78281880)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. načrtovati in organizirati lastno delo in delo znotraj skupine
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju- skladno s standardi
 3. pri svojem delu upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa
 4. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih, lastnine in okolja
 5. odgovorno in etično se obnašati
 6. sporazumevati se z različnimi deležniki
 7. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju gozdarstva
 8. izvesti pripravljalna dela za strojno sečnjo, pregledati delovišče ter oceniti in predvideti nevarnosti oz. prehodnost na delovišču
 9. izvesti strojno podiranje drevesa
 10. izvesti strojno kleščenje, krojenje in prežagovanje podrtega drevesa in sortiranje gozdnih lesnih sortimentov
 11. izvesti izvoz lesa z zgibno polprikolico
 12. izvesti nakladanje in razkladanje sortimentov s hidravličnim nakladalnikom na zgibno polprikolico

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo drugih v delovni skupini
 • organizira lastno delo in delo drugih v delovni skupini
 • organizira lastni prevoz ter prevoz sredstev na delo
 • prevaža nevarne snovi v vozilih skladno s predpisi
 • seznani se z dosedanjim potekom dela na delovišču
 • seznani se z nalogami v sečno-spravilnih enotah (SSE) in na delovišču s pomočjo delovnega naloga, sečno-spravilnega načrta  ali pogodbe
 • opravi ogled delovišča ali SSE ter ugotovi lokacijo podzemne in nadzemne infrastrukture, ki so na delovišču ali v njegovi bližini
 • ugotovi lokacije stavb in inženirskih objektov ter drugih komunikacij, ki so na delovišču ali v njegovi bližini
 • preveri terenske in vremenske pogoje dela
 • bere gozdarske karte
 • pozna osnove orientacije na terenu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje, orodja in materiale za delo ter osebno varovalno opremo
 • preveri stanje in tehnično brezhibnost strojev ter delovnih sredstev (periodični pregledi/dnevni pregledi)
 • preveri ustreznost in količino goriva ter maziva v stroju
 • uporabi osebno varovalno opremo, po potrebi
Operativna dela izvede pripravljalna dela za strojno sečnjo, pregleda delovišče ter oceni in predvidi nevarnosti oz. prehodnost na delovišču
 • pregleda delovišče, ugotovi njegove značilnosti ob upoštevanju ureditvenih ali parcelnih mej ter sečnih oziroma spravilnih poti
 • postavi opozorilne table na gozdno cesto
 • predvidi način in potek dela na podlagi sestojnih in terenskih  razmer ter koncentracije dreves za posek
 • načrtuje smer izvoza lesa
 • vzpostavi delovno temperaturo stroja in preizkusi delovanje funkcij na stroju
 • pripravi prostor oziroma lesno deponijo
izvede strojno podiranje drevesa
 • pred podiranjem se prepriča, da ni nikogar v nevarnem območju
 • stabilno pozicionira stroj
 • določi stopnjo poškodovanosti v notranjosti drevesa  – prisotnost trohnob
 • oceni težišče in izbere pravilen način podiranja
 • izbere smer podiranja
 • spodreže drevo na ustrezni višini in usmerja padec drevesa
 • pozna nevarnosti, ki lahko nastanejo pri podiranju drevesa
 • pozna postopek podiranja drevesa s strojem za sečnjo
 • pozna predpise in usmeritve glede višine panjev
 • pozna postopek podiranja drevesa, ki je debelejše od dolžine letve procesorske glave
izvede strojno kleščenje, krojenje in prežagovanje podrtega drevesa in sortiranje gozdnih lesnih sortimentov (GLS)
 • določi ustrezno mesto izvajanja procesa kleščenja, prežagovanja in sortiranja
 • kroji drevo na GLS tako, da upošteva osnovne standarde za klasiranje GLS oziroma po delovnem nalogu
 • razume navodila, ki so napisana v delovnem nalogu glede razvrstitve gozdnih lesnih sortimentov
 • sortira GLS
 • pozna razliko med lesom za hlodovino in lesom za celulozo in drva,
 • ravna s sečnimi ostanki glede na navodila iz delovnega naloga
izvede premike med drevesi za posek
 • pozna pravila, ki veljajo za gibanje s stroji v gozdu
 • izvede premik po predvideni sečni poti, če je ta določena
 • pozna zakonitosti glede stabilnosti med premiki različnih tipov strojev
 • izvede premik ob upoštevanju stabilnosti stroja
 • izvede premik ob upoštevanju stanja tal
 • pozna načine spreminjanja težišča stroja med premiki
 • pozna posledice poškodb na stoječih drevesih z gozdarsko mehanizacijo
izvede prazno vožnjo z zgibnim polprikoličarjem
 • prepriča se o prevoznosti terena ter pravočasno opazi in prepozna oviro ali nevarnost, ki lahko vpliva na varen izvoz lesa
 • prepriča se o morebitnem obstoju/legi objektov, elektrovodov ipd. na in ob delovišču
 • izvede prazno vožnjo z dvigalom v pravem položaju
 • pozna pravila varnega izvajanja prazne vožnje
 • pozna načine povečanja nosilnosti tal
 • pozna načine prečkanja prečnih jarkov in strug
izvede nakladanje sortimentov s hidravličnim nakladalnikom na zgibni polprikoličar
 • izvede nakladanje smiselno in racionalno na tovorni prostor
 • naklada tako, da minimalno poškoduje ostala stoječa drevesa, mladje in pri tem ne ogroža sebe
 • izkoristi zmogljivost ter velikost grabeža in dvigala  med nakladanjem
 • naloži optimalno količino sortimentov na nakladalni prostor glede na terenske razmere
izvede izvoz lesa z zgibno polprikolico
 • zloži oziroma odloži dvigalo na primerno mesto oziroma položaj
 • redno spremlja tovor na prikolici ter hitrost in način vožnje prilagodi količini tovora
 • pozna nevarnosti polne vožnje
 • izogiba se poškodovanju dreves in objektov med izvozom GLS iz gozda do rampnega prostora
izvede razkladanje sortimentov s hidravličnim nakladalnikom z zgibne polprikolice
 • preveri okolico stroja pred pričetkom razkladanja
 • sortira sortimente
 • zlaga sortimente tako, da so v skladovnici čela poravnana in ustrezno odmaknjena od roba ceste
 • odstrani večje veje, lubje in sečne ostanke, ki ob razkladanju padejo s polprikolice na cesto, da ne ovirajo prometa
 • pozna pravila prijemanja sortimentov z grabežem
 • pozna pravila varnega dela z dvigalom
Administrativna dela vodi evidence
 • izpolni evidenčni list o količini in vrsti opravljenega dela
 • vodi evidenco o porabi goriva in maziva ter osebnih varovalnih sredstev
 • vodi evidenco o strojnih urah in rednem vzdrževanju stroja
 • redno si zapisuje okvare ter večje nepravilnosti delovanja stroja
Komercialna dela izvede nakup sredstev za delo in spremlja ekonomičnost dela
 • nabavlja gorivo in mazivo
 • nabavlja material za vzdrževanje stroja
 • spremlja ekonomičnost opravljenega dela
 • pozna osnove kalkulacij za opravljanje storitev
 • pozna dokumentacijo, povezano s storitvami strojne sečnje in izvozom lesa
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna in se seznani z izjavo o varnosti z oceno tveganja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • dnevno spremlja in preverja opravljeno delo
 • preveri pravilnost odločitev pri krojenju debla
 • preveri točnost zahtevanih dolžin sortimentov ter pravilnost premerov sortimentov
 • racionalno uporablja materiale in čas
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna standarde kakovosti, ki se uporabljajo v gozdarstvu
Vzdrževanje in popravila opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovnih sredstev
 • opravi dnevni pregled in tekoče vzdrževanje delovnih sredstev po proizvajalčevih navodilih
 • opravi manjša popravila na terenu v okviru pooblastil in zmožnosti
 • poskrbi za popravilo pri pooblaščenem serviserju ob večjih okvarah ali poškodbah sredstev za delo
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje delovnih sredstev
 • redno preverja in vzdržuje nože na procesorski glavi
Komunikacija komunicira z deležniki v gozdnem prostoru
 • sporazumeva se s sodelavci s kretnjami ali z govorno komunikacijo zaradi zagotavljanja varnosti pri delu
 • komunicira s predstavniki strokovnih institucij
 • obvešča nadrejene oz. naročnike del o vseh, za njegovo delo ali stanje gozda, pomembnih spremembah na delovišču in na poti nanj
 • uporablja ustrezne načine komunikacije z različnimi deležniki
 • ustrezno in pravočasno opozori sodelavce na nevarnosti
 • opozarja obiskovalce gozda na nevarnost gibanja po delovišču
 • po potrebi razlaga namen svojega dela s strokovnimi argumenti
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela skladno s predpisi o varnosti in varovanju zdravja pri delu
 • dela opravlja skladno s predpisi o gozdovih in varovanju okolja
 • izvede delo po določilih dobre prakse opravljanja del v gozdni proizvodnji
 • izvede delo skladno z omejitvami pri gospodarjenju z ekološkimi funkcijami in s socialnimi funkcijami
 • uporablja ustrezno osebno varovalno opremo in opozarja nadrejene o pomanjkljivostih/neprimernosti le te
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna predpise o prvi pomoči
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe z gozdarskimi stroji
 • prepozna in opozori sodelavce in nadrejene o skorajšnjih nezgodnih dogodkih z namenom preventivnega ukrepanja
 • izbira okolju prijazna goriva in maziva
 • pozna postopke upravljanja, skladiščenja in odstranjevanja odpadkov ter okolju škodljivih snovi po sečnji in spravilu
 • pozna naravno in kulturno dediščino

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Dušan Gradišar, Gozd Ljubljana, d. d.
 • Janko Kerneža, Sindikat gozdarstva Slovenije
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Tomaž Remic, MKGP
 • Jaka Klun, GIS
 • Josip Maljavec, SGLŠ Postojna
 • Andrej Čeč, SGLŠ Postojna
 • Igor Leban, CPI

Koordinatorica pri pripravi poklicnega standarda  

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.