Poklicni standard

Naziv:

Receptor/receptorka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Receptor/receptorka (81100131)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Receptor/receptorka (78176060)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:  
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo
 2. sprejemati in nameščati goste
 3. opravljati storitve za goste
 4. informirati goste in jim svetovati
 5. upravljati s sobami
 6. voditi rezervacije storitev
 7. komunicirati s sodelavci, poslovnimi partnerji in z gosti
 8. komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v  vsakdanjih delovnih situacijah
 9. razvijati podjetne lastnosti, spretnosti, védenje
 10. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programska orodja
 11. obračunavati opravljene storitve
 12. racionalno uporabljati energijo, material in čas
 13. zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • pregleda načrtovano delo za tekoči dan
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
Priprava dela oz. delovnega mesta dnevno pripravi delovno mesto
 • skrbi za red in urejenost recepcije
 • prevzame delo od prejšnje ekipe, se seznani z obvestili in s sporočili
 • uredi prostor s promocijskim in z drugim materialom
 • pozna pravila urejanja delovnega mesta in splošna estetska merila
 • pozna postopek prevzema dela
 • pozna promocijske materiale in njihov pomen za goste
 • pozna postopek pregledovanja informacijskih virov
Operativna dela sprejema in nastani goste
 • sprejme in pozdravi gosta na recepciji skladno s standardi
 • zaželi dobrodošlico in komunicira z gosti po pravilih poslovnega bontona
 • vpogleda v osebne dokumente ter prijavi in odjavi začasno bivanje gostov
 • preveri rezervacijo ali proste kapacitete
 • gostom dodeli sobe
 • organizira prevzem, prenos ali prevoz gostove prtljage
 • pozna postopek sprejemanja gostov
 • zna zaželeti dobrodošlico
 • pozna postopke preverjanja zasedenosti in rezervacij
 • obvlada delo s centralnim rezervacijskim sistemom
 • pozna hišna pravila dodeljevanja sob
 • pozna postopek upravljanja s prtljago
 • pozna pravila in postopke začasne prijave/odjave gostov
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov gostov skladno s predpisi
opravlja storitve za goste
 • posreduje in evidentira telefonske pogovore, obvešča goste, predaja sporočila
 • prevzame pošto hotelskih gostov in skrbi za njeno vročitev
 • prevzema in posreduje zunanje storitve v sobo
 • sprejme pritožbe in reklamacije, jih reši oz. posreduje nadrejenim skladno s standardi in z internimi pravili
 • hrani prtljago, hrani garderobo ter prevzema in vroča najdene predmete
 • pomaga gostom pri transportu, rezervacijah, iskanju lokacij zunanjih dogodkov in storitev
 • obvlada koordinacijske postopke v izrednih situacijah (smrt, kraja, poškodbe inventarja idr.)
 • pozna postopek sprejemanja in razporejanja pošte
 • pozna postopke opravljanja telekomunikacijskih storitev za goste
 • pozna pravila posredovanja zunanjih storitev v sobo
 • pozna pravila in hierarhijo reševanja pritožb
 • pozna hišna pravila shranjevanja prtljage gostov
 • pozna načine in metode vzpostavitve komunikacije z okoljem
 • pozna pomen varnosti za gosta
 • pozna pravila ravnanja v izrednih situacijah
informira goste in jim svetuje
 • svetuje in vodi gosta pri izbiri sobe, seznani ga s ceno in plačilnimi pogoji
 • seznani nove goste o razpoložljivih hotelskih storitvah
 • informira goste o lokalni okolici, zanimivostih in dogodkih (kulturnih, športnih ipd.)
 • pozna prodajno politiko hotela
 • pozna storitve prenočitvenega obrata in jih zna ponuditi gostu
 • pozna dogajanja in ponudbo v hotelski okolici in jih zna ponuditi gostu
upravlja s sobami
 • obravnava menjave sob
 • upošteva navodila za ravnanje v primerih odpovedi, neprihodov gostov in prezasedenosti
 • preverja sobe s posebnim statusom
 • skrbi za nemoteno komunikacijo s hotelskim gospodinjstvom in vzdrževalno službo
 • pozna pravila menjave sob
 • pozna pravila v primerih neprihoda, prezasedenosti ipd.
 • pozna status sob posebnega pomena
 • pozna delo hotelskega gospodinjstva in vzdrževalne službe ter pomen ažurne medsebojne komunikacije

vodi rezervacije storitev
 • sprejema, evidentira in potrjuje rezervacije
 • vnaša podatke v evidenco zgodovine gostov
 • sodeluje s prodajnim oddelkom prenočitvenega obrata
 • osvežuje stanje kapacitet, zasedenost
 • shranjuje rezervacije in vodi statistike (sprejeme in zavrnitve)
 • spremlja evidenco sob in pripadajoče interne aranžmaje
 • vsakodnevno obvešča glavno kuhinjo, hotelsko gospodinjstvo in po potrebi druge oddelke o zasedenosti hotela, prihodih že najavljenih skupin ipd.
 • pozna rezervacijske postopke
 • pozna postopke vnašanja evidenc
 • pozna pravila izmenjavanja informacij med recepcijo in prodajnim oddelkom
 • s pomočjo sodobne IKT-opreme zna osvežiti aktualno ponudbo
 • pozna postopke dokumentiranja
 • pozna strukturo sob in posebne ponudbe hotela
 • pozna postopke učinkovitega obveščanja o stanju gostov ostalih hotelskih oddelkov
opravlja obračunavanje storitev
 • zaključi in izstavi hotelski račun, izdela obračun
 • je odgovoren za blagajniško poslovanje v svoji izmeni
 • preverja in obračunava kreditna in gotovinska plačila gostov
 • prodaja turistične spominke in ostale promocijske materiale
 • zna izdelati obračun in izstaviti hotelski račun
 • pozna postopke preverjanja pravilnosti plačil
 • pozna ponudbo spominkov ipd. in jih zna ponuditi
Administrativna dela vodi evidence in različne statistike
 • vodi evidenco o gostih
 • vodi statistične podatke skladno s predpisi
 • pripravi različne podatke za potrebe prodajnomarketinške službe oz. nadrejenega
 • pozna orodja zbiranja in obdelave podatkov o gostih
Komercialna dela pripravlja ponudbe
 • pridobiva informacije o poslovnih partnerjih
 • pripravi ponudbe
 • pozna pomen upoštevanja konkurence
 • pozna postopke priprave ponudbe

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela in odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno z načeli etičnega kodeksa v turizmu
 • pozna in uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti
 • spremlja informacije o kulturnem, športnem in drugem aktualnem dogajanju v lokalnem okolju
 • predlaga izboljšave na matičnem delovnem področju
 • pozna vsebino etičnega kodeksa hotela in zna pravila uresničevati
 • pozna pomen integriranja lokalnega dogajanja v hotelsko ponudbo
 • zna poiskati in dajati pobude za izboljšave dela v hotelski recepciji
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov gostov skladno s predpisi

Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovno okolje
 • opozarja odgovorne službe na čistočo in urejenost objektov in okolice
 • zaveda se pomena čistega in urejenega okolja za prijetno bivanje gostov
Komunikacija komunicira z gosti in s poslovnimi partnerji
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • nosi predpisano delovno obleko (uniformo) in upošteva hišna pravila obnašanja
 • pozna osnove poslovnega bontona in jih upošteva pri komuniciranju z gosti ter zaposlenimi
 • komunicira (izvaja komunikacijske funkcije in uporablja strokovno besedišče) v angleškem jeziku in še v vsaj enem tujem jeziku
 • zna ob reklamacijah in v konfliktnih situacijah reagirati mirno in ravnati skladno s standardi in z  internimi pravili
 • pozna hišna pravila obnašanja in ravna skladno z njimi
komunicira s sodelavci
 • komunicira z ostalimi oddelki hotela
 • koordinira aktivnosti z oddelki hotela v kriznih situacijah
 • posreduje informacijo o pritožbi skladno s standardi in z internimi pravili
 • seznani prodajno službo o premestitvi gostov in terminih njihovega bivanja
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • zna izbrati način komunikacije pri reševanju zapletov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada timsko delo
 • pozna pomen pravočasne informacije

Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje na delovnem mestu
 • pozna in upošteva delodajalčeva pravila in navodila glede varovanja zdravja na delovnem mestu
 • skrbi za zdravo in sveže delovno okolje
 • pozna pomen zdravega in svežega okolja in promocije zdravja na delovnem mestu
zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu ter morebitnimi drugimi standardi hotela
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva smernice dobre higienske prakse
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna smernice dobre higienske prakse
 • pozna in spremlja novosti na področju varovanja okolja in predlaga oz. oblikuje ukrepe v zvezi s tem

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Slavica Zabukovnik, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Erika Skubic, Grand hotel Union,Ljubljana
 • Mira Ćosić, Hotel Slon, Ljubljana
 • Polona Frajzman, SŠGT Celje

Koordinator: Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinator: Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda:

 • Matjaž Triplat, Hotel Špik
 • Željko Vrhovac, Hotel Slon
 • Fedja Pobegajlo, HIT Alpine, d. d.
 • Vasja Ilešič, 5 Start, d. o. o.
 • Jože Petrič, Hotel Špik

 

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.