Poklicni standard

Naziv:

Modelar/modelarka za konfekcijo

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Modelar/modelarka za konfekcijo (78064220)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati delovni proces za pripravo in konstrukcijo krojev ter izdelavo oblačil
 • konstruirati, modelirati in gradirati kroje ter izdelati šablone za krojenje oziroma krojne slike
 • izdelovati oblačila
 • zagotavljati kakovost opravljenega dela
 • sporazumevati se z različnimi deležniki delovnega procesa in upoštevati poslovni bonton
 • delo organizirati tako, da niso ogroženi varnost in zdravje pri delu ter okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje delovni proces za pripravo in konstrukcijo krojev ter izdelavo oblačil
 • organizira delovni proces v postopku priprave in konstruiranja krojev skladno z naročili
 • spremlja zahteve tržišča
 • spremlja trende na področju mode  in obvlada estetiko oblačenja
 • načrtuje posamezne faze tehnološkega procesa v pripravi krojev in konstruiranja ter izdelavi oblačila
 • pozna delovanje strojev in naprav ter njihov namen
 • zna uporabljati stroje in naprave za izdelavo oblačilnih izdelkov
 • pozna osnovne in pomožne tekstilne materiale, njihove lastnosti in namen uporabe
 • pozna osnove človeške postave, proporce, vpliv gibanja na določen model
 • pozna tehnološko dokumentacijo, jo zna pripraviti in jo uporabljati
 • obvlada  organizacijo dela in delo z ljudmi ter pozna delo v proizvodnji
 • določi normative materiala in časa
 • pozna različne standarde velikostnih mer in konfekcijskih številk
 • zna prilagoditi izdelavo krojev in oblačil ter izbiro materialov glede na namen uporabe oblačila
Operativna dela konstruira, modelira in gradira kroje ter izdela šablone za krojenje oziroma krojne slike
 • jemlje in izračuna mere
 • pripravi osnovne kroje, jih modelira in konstruira
 • riše osnovne kroje
 • izdela osnovni kroj in ga modelira
 • izdela šablone za krojenje
 • prilagaja kroje za individualne posebnosti in za doseganje optične korekcije postav
 • pozna postopke gradiranja in gradira kroje
 • pozna vrste krojnih slik in narisov ter jih izdela
 • obvlada razvoj modelov in prototipov
 • oblikuje oblačilne detajle in aplikacije
 • zna oblikovati kolekcijo
 • upošteva vpliv materialov na kroje, prototipe in modele oblačil
 • izdela tehnično skico s konstrukcijskim opisom
 • preverja skladnost izdelanih krojev s tehnološkimi postopki izdelave in z zahtevami oblačila  
 • redno spremlja izdelke glede na vzorce v postopku nastajanja izdelkov
 • pozna konstrukcijska pravila za izdelavo osnovnega kroja modela po skici ali vzorcu
 • pozna postopke modeliranja po osnovnem kroju
 • obvlada delo z računalniško grafično delovno postajo
 • usposobi se za razvoj krojev od osnovnega kroja do kroja modela
 • usposobi se za računalniško konstruiranje, modeliranje in gradiranje krojev
 • zna izbrati in dodati pravilne dodatke za šive in oznake
 • zna razvijati občutek za estetsko vrednost v oblačenju
 • zna izračunati odpadek oz. izkoristek materiala na osnovi izdelanega krojnega narisa oz. krojne slike

Izdeluje oblačila
 • pozna postopke izdelave oblačil na obrtni in industrijski način
 • pripravi material za krojenje - ročno ali strojno
 • na material položi šablone oziroma krojno sliko
 • grobo in fino kroji - ročno ali strojno
 • označi in številči sestavne dele ter jih kompletira
 • fiksira medvloge
 • združuje sestavne dele, jih spenja in šiva, razlikava šive
 • lika medfazno in gotove izdelke (ročno in strojno)
 • pozna tehnološko zaporedje operacij v pripravi dela za tehnološki proces krojenja in šivanja
 • pozna delovanje in uporabo računalniško vodenih strojev in naprav
 • zna uporabljati navadne šivalne stroje, specialne šivalne stroje in šivalne avtomate
 • pozna vrste šivov, šivalnih igel in njihovo uporabo
 • izdela različne vrste gumbnic in šiva gumbe
Administrativna dela izpolnjuje tehnološko dokumentacijo in vodi evidence o delu in materialu
 • izpolni tehnološko dokumentacijo in obrazce za pomožne evidence
 • vnese podatke v računalnik
 • spremlja porabo osnovnega in pomožnega materiala
 • pozna tehnološko dokumentacijo proizvodnje konfekcijskih izdelkov
 • pozna evidence zalog osnovnega in pomožnega materiala
Komercialna dela izdela predračun in predstavitev blagovne znamke
 • izdela kalkulacijo materiala in dela
 • izdela predračun
 • promovira blagovno znamko
 • pozna elemente za izdelavo kalkulacij
 • pozna vlogo marketinga in načine prezentacije kolekcije na trgu
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • uporablja stroje skladno s proizvajalčevimi navodili
 • pozna standarde kakovosti
 • prepozna neustreznost tekstilnih materialov
 • informira nadrejene o morebitni neustreznosti tehnoloških metod ali tehnološke opreme
 • rešuje reklamacije s svojega področja
 • preverja kompatibilnost materiala s pomožnimi materiali
 • določi način vzdrževanja izdelka
 • pozna standarde označevanja konfekcijskih izdelkov in velikostnih mer
 • preventivno vzdržuje stroje in opremo
 • informira vzdrževalce o napakah v delovanju strojev
 • kvalitativno in kvantitativno pregleda kolekcijo s ciljem doseganja kakovosti in racionalizacije poslovanja

Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki delovnega procesa in upošteva poslovni bonton
 • pisno in ustno komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s strankami ob upoštevanju poslovnega bontona
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja sodobna komunikacijska sredstva pri delu
 • sprejema in posreduje navodila za delo
 • obvlada  poslovno komunikacijo  
 • sporazumeva se v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja delo organizira tako, da niso ogroženi varnost in zdravje pri delu ter okolje
 • vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu
 • ločeno zbira, razvršča in odstrani odpadni material
 • nadzira zbiranje odpadnih materialov in daje navodila za racionalno rabo odpadkov
 • skrbi, da delo poteka varno in ne ogroža zdravja zaposlenih
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom ter predpise o varovanju okolja
 • nadzira izvajanje predpisov o varstvu in zdravju pri delu, požarnem varstvu in varstvu okolja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Lidija Anzelm, Šiviljstvo Mal, Idrija
 • Tjaša Škapin, Atelje Tjaša, Kozina
 • Marija Hudovernik, Športna konfekcija Mimi, Radovljica
 • Mojca Tehovnik, Odeja Škofja Loka
 • Tatjana Patafta, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.