Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorka prevoza blaga

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Organizator/organizatorka prevoza blaga (31345420)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka prevoza blaga (78057800)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen: 
 • pridobivati, analizirati in uporabljati delovno dokumentacijo in ostale potrebne informacije za načrtovanje lastnega dela ter za načrtovanje in organizacijo dela prometnikov in voznikov,
 • načrtovati optimalno koriščenje transportnih kapacitet in človeških virov za zagotavljanje ekonomičnih prevozov blaga,
 • nadzirati in voditi delo voznikov ter izvajati notranjo kontrolo skladno z navodili v prevoznem podjetju, 
 • izbirati in določati prevozna sredstva iz lastnega podjetja ali izbirati podprevoznike ter oblikovati liste voznikov in jih razvrščati glede na dogovorjena merila,
 • opravljati dogovore z naročniki glede načina izvršitve transporta,
 • uporabljati in načrtovati razvoj sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za podporo pri izvajanju prevozov,
 • pripravljati analize prevozov za vodstvo podjetja in sodelovati pri zagotavljanju standardov kakovosti prevozniških storitev skladno s politiko kakovosti delodajalca,
 • izvajati dejavnosti trženja in razvijati podjetne lastnosti,
 • komunicirati z vodstvom, s sodelavci in s podizvajalci, z drugimi izvajalci stranskih dejavnosti ter z nadzornimi organi prevoza blaga,
 • zagotavljati lastno varnost in varnost drugih zaposlenih v prevoznem procesu ter skrbeti za okolje z upoštevanjem zakonskih in internih varnostnih predpisov in predpisov za varstvo okolja.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter delo drugih
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in navodila za delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega delovnega načrta in analizira opravljeno delo
 • organizira delo in razdeli naloge skupini voznikov
 • organizira in vodi manjšo skupino pri posameznih delovnih nalogah
 • analizira opravljeno delo voznikov
 • optimizira človeške vire in delovna sredstva
 • pripravlja in načrtuje instradacije blaga
 • pozna vse vrste zavarovanj v transportu
 • pozna sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije in navodil za delo
 • pozna metode načrtovanja dela za prometno osebje v organizacijski enoti
 • pozna metode analize realizacije zastavljenega dela in analizo opravljenega dela
 • pozna sistem delitve dela in nalog osebju
 • pozna sistem komercialnega dela in dela delavcev, ki so v njegovi skupini
 • pozna sistem delitve dela in nalog prometnemu osebju
 • pozna načela optimizacije človeških virov in delovnih sredstev
 • ?zna ugotoviti stroške z iskanjem najprimernejše prevozne poti in sredstva
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • razume osnovne principe tehnologije dela
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo prevoznih sredstev
 • pozna koeficiente analize dela voznega parka
 • pozna delo skupin in njihovo organizacijsko strukturo
 • pozna vrste dokumentacije za posamezno delovno področje
 • pozna temeljne ekonomske pojme, odnose, usmeritve in razmišljanja o ekonomskih, socialnih, političnih ter ostalih značilnostih ravnanja gospodarskih subjektov
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo
 • prevzema naročila prevozov lastnih strank
 • prevzema naročila prevozov posrednikov
 • pripravlja in izbira ustrezna prevozna sredstva za posamične prevoze
 • upošteva voznikovo primernost glede na dodatno funkcionalno izobrazbo in izkušnje
 • upošteva primernost prevoznih sredstev glede na vrsto blaga, potek vožnje ter strankino naročilo 
 • redno kontaktira z naročniki in dobavitelji naročnika skladno z naročilom prevoza
 • redno kontaktira z vozniki
 • redno kontaktira z drugimi izvajalci vzporednih dejavnosti (skladiščniki, svetovalci za prevoz nevarnega blaga, komercialisti, špediterji, carinska služba in logisti)
 • pozna transportno zakonodajo in predpise o prevozu blaga  v notranjem in zunanjem prometu
 • pozna predpise za izvajanje prevoza
 • pozna načine zbiranja informacij o dokumentih, dokazilih in evidencah za posamezno vrsto prevoza
 • pozna različne informacije o cenah na trgu občasnih prevozov blaga
 • pozna notranjo organizacijo transportnih podjetij
 • pozna tehnične in tehnološke značilnosti prevoznih sredstev
 • pozna sisteme prevzema naročil in izvedb prevozov uporabnikov storitev
 • pozna načine sodelovanja s posredniki pri izvedbi prevozov
 • razume sistem izbiranja prevoznih sredstev za prevoze
 • pozna voznikove obveznosti in s tem njegovo funkcionalno znanje in izkušnje
 • pozna postopke poslovanja s komitenti
 • pozna načine komunikacij pri vodenju dela voznikov
 • pozna strokovno komuniciranje in vodenje s službami, ki so neposredno povezane s prevozom blaga 
Operativna dela pridobiva in uporablja informacije za načrtovanje in organizacijo voznikovega dela 
 • vodi dnevno prisotnost zaposlenih voznikov 
 • zbira informacije o pogojih za prevoz blaga v različnih državah
 • zbira informacije o pogojih za prevoz glede na vrsto blaga (volumensko, izvengabaritno, nevarno blago ipd.)
 • zbira informacije o prevoznih razmerah in pogojih na cestah, železnicah, letališčih in morju
 • zbira informacije o sklenjenih bilateralnih in multilateralnih sporazumih za prevoz blaga
 • zbira informacije o prevoznih cenah
 • zbira ostale potrebne informacije
 • pozna tehnične in tehnološke značilnosti prevoznih sredstev
 • pozna prevozne tarife in zna iz posameznih tarif izračunati stroške
 • pozna predpise za prevoz na posameznih področjih prometa
 • pozna načine organiziranja transporta
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravila v cestnem prometu, njegove značilnosti in prednosti
 • pozna zakonodajo EU na področju cestnih prevozov in njene predpise  ter uredbe o usklajevanju socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (pravila o času vožnje, odmorih in času voznikovega počitka ipd.)
 • pozna zakonodajo tretjih držav na področju cestnih prevozov
 • pozna posamezne carinske dokumente za prevoz glede na vrsto prevoza in vrsto blaga
 • pozna strukturo prevoznih razmer v prometnih podsistemih
 • upošteva sporazume o prevozu blaga med posameznimi državami
 • pozna strukturo prevoznih cen v transportni dejavnosti 
izbira in določa prevozna sredstva iz lastnega podjetja ter izbira podprevoznike glede na prevozna sredstva, s katerimi razpolagajo
 • izbira prevozna sredstva iz lastnega podjetja glede na vrsto in značilnosti prevoženega blaga glede na voznikove izkušnje in vrsto vozila, ki ga upravlja voznik
 • oblikuje liste prevoznikov in podprevoznikov in jih razvršča glede na kakovostno opravljanje njihovih prevozov, njihovo zanesljivost in opremljenost
 • oblikuje liste voznikov in jih razvršča glede na dogovorjena merila
 • upošteva pogoje redne usposobljenosti voznikov na podlagi EU-uredbe št. 72/2009
 • razume poslovna razmerja
 • pozna organizacijo transporta
 • razume tržišče organizacije
 • pozna sistem izbire voznikov in vozil za izvajanje prevoznih storitev
 • razume sistem sestavljanja razporeda voznikov glede na izpolnjevanje zahtevanih meril
 • pozna strukturo prevoznikov, njihovo kakovost, zanesljivost, opremljenost in jih zna razvrščati glede na postavljena merila 
 • pozna podprevoznike in njihovo strukturo
nadzira in vodi delo prometnikov in voznikov ter izvaja notranjo kontrolo
 • izroča voznikom naloge za natovarjanje blaga in ravnanje z blagom ter drugo potrebno in dogovorjeno dokumentacijo
 • kontrolira smer in čas voznikovega dela v času prevoza
 • spremlja in popravlja voznikove napake in daje dodatna navodila, če naknadno ugotovi spremembe z naročnikove strani
 • izvaja kontrolo glede na interni pravilnik o notranji kontroli
 • obvesti nadrejenega, stranko ipd. v primeru, ko mu voznik sporoči, da je njegovo psihofizično stanje slabo  
 • preverja, ali imajo vozniki ustrezno dokumentacijo usklajeno s predpisi
 • nadzoruje voznike glede izročitve dogovorjene dokumentacije
 • preverja, ali imajo vozniki opravljene zdravstvene preglede in posebne izpite (ADR, izredni prevoz blaga, koda 95)
 • nadzira, ali so vozila ustrezno pripravljena in opremljena
 • koordinira delo novih delavcev v prometnem oddelku in delo podrejenih prometnikov
 • koordinira voznike pri izvajanju vožnje glede opremljenosti vozila
 • koordinira voznike pri izvajanju vožnje glede začetka in poteka vožnje
 • pozna načine skladiščenja in vrste skladišč ter proizvodnje v posebnih razmerah 
 • pozna transportno dokumentacijo
 • pozna namen tahografa in zna prebrati podatke iz tahografa
 • pozna transport v posebnih okoliščinah (ADR, hladilniki ipd.)
 • pozna predpise za prevoz posameznih vej prometa
 • pozna dokumentacijo za voznika, za tovor in za vozila
 • pozna delovni čas glede na tehnološke procese dela
 • pozna načine odpravljanja napak in dajanja novih navodil v delovnem procesu 
 • razume pravilnike in notranjo kontrolo dela
 • pozna predpise o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki pri prevozu nevarnih snovi in izrednih prevozih
 • pozna sistem priprave in opreme vozil za opravljanje prevoznih storitev
 • pozna načine določanja mesta natovarjanja tovora in priprave pripadajoče dokumentacije
 • zna ocenjevati spodobnost delavcev, ki se jim zaupa prevoz dragocenega blaga
 • pozna vse transportne podsisteme
načrtuje koriščenje in optimiziranje transportnih kapacitet
 • načrtuje, določa in kontrolira transportne kapacitete z ustreznim in praviloma računalniškim programom
 • s pomočjo shem ali programsko računalniško podprtega okolja sledi vozilom in voznikom
 • redno optimizira transportne kapacitete 
 • optimizira in maksimalno izkoristi natovorni prostor
 • načrtuje optimalno razporejanje vozil glede na naročila
 • načrtuje optimalno razporejanje blaga na vozilu
 • uporablja osnovne in namenske  računalniške programe, načrtuje koriščenje in optimiziranje transportnih kapacitet
 • pozna mednarodne konvencije, običaje in uzance
 • razume notranjo organizacijo špediterskih podjetij
 • pozna načrtovanje transportnih kapacitet
 • pozna načine optimiziranja vozil v času tehnološkega procesa
 • pozna sistem optimalnega razporejanja vozil za opravljanje prevozov
opravlja dogovore z naročniki glede načina izvršitve transporta
 • dogovarja se z naročniki za čas, vrsto in ceno prevoza
 • dogovarja se z naročniki in predlaga optimalne transportne rešitve
 • upošteva želje in zahteve naročnika glede na dane možnosti
 • upošteva standarde za zagotavljanje varnostnih zahtev (predori, nevarni odseki cest, viadukti ipd.)
 • pozna multimodalne transporte in zna narediti obračun stroškov transportnih storitev
 • pozna zakonitosti komunikacije za naročila pri uporabnikih prevoznih storitev
 • razume poslovna razmerja
 • pozna zakonodajo s področja cestnih prevozov in varnosti v cestnem prometu
 • pozna organizacijo transporta
 • pozna sisteme rešitev v transportnih sistemih
 • seznanjen je z različnimi vrstami zahtev naročnikov glede prevozov tovora
uporablja sodobne informacijske tehnologije na področju izvajanja prevozov in uvaja tehnološke novosti v delovne procese
 • uporablja in nadzoruje programe za sledenje tovora in tovornih vozil 
 • uporablja ustrezne računalniške programe za določanje optimalnih poti
 • uporablja in nadzoruje programe za organizacijo prevoza tovora
 • uporablja in nadzoruje programe za komunikacijo v prevoznem procesu
 • sodeluje pri načrtovanju in  razvoju naprav za sledenje blaga 
 • sodeluje pri razvoju računalniških aplikacij na področju izvajanja prevozov
 • uporablja računalnik z ustrezno podprtim programskim okoljem za instradacije blaga ipd.
 • pozna aplikacije za sledenje, navigacijo in sodobno komuniciranje
pripravlja in izdeluje analize za vodstvo podjetja
 • pripravlja  analize opravljenega dela glede na ceno prevozne storitve
 • pripravlja analize opravljenega dela glede na stroške prevoznih storitev (cestnine, stroški pogonskega goriva v različnih državah, tunelnine, pristojbine za skladišča itd.)
 • pripravlja analize pogodbenih naročnikov
 • pripravlja analize pogodbenih podprevoznikov
 • pripravlja analize ostalih podizvajalcev v prevoznem procesu (skladišča, luke, železnice, letališča)
 • pripravlja analize dela državnih organov: carine, mejnih inšpekcij itd. s stališča stroškov in hitrosti ter dostopnosti
 • pozna metode spremljanja podatkov
 • zna oblikovati tabele in grafe
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna organizacijo transporta
 • pozna mednarodne konvencije, običaje in uzance na področju cestnih prevozov
 • pozna metodo priprave analize pogodbenih naročnikov in  podprevoznikov
izvaja dejavnosti trženja in razvija podjetne lastnosti 
 • ustrezno predstavi dejavnost svojega podjetja in njegove prednosti na tržišču
 • pozna reference svojega podjetja in pozna stranke, s katerimi sodeluje njegovo podjetje in zna to smiselno uporabiti pri pridobivanju novih strank
 • pregleduje in primerja stroške podprevoznikov in drugih stranskih izvajalcev v prevoznem procesu (skladišča ipd.)
 • pripravlja strokovna izhodišča in posamične postavke za prevoz, skladiščenje in distribucijo blaga
 • kontaktira z zaposlenimi in s poslovnimi partnerji
 • zna primerno komunicirati po telefonu in preko ostalih komunikacijskih orodij
 • pozna način poslovnega komuniciranja
 • pripravlja osnove za cenike prevoznih storitev
 • predlaga in pripravlja prevozne outsourcing storitve
 • spremljanja tenderje (evropske in domače razpise)
 • sprejema naročila in se pogaja o ceni
 • pojasnjuje značilnosti prevoza glede na vrsto, količino, težo, vrednost in naravo blaga
 • zna izračunati primerjavo stroškov za podprevoznike
 • pozna navodila naročnikov, zakonodajo in realno stanje sistema
 • pozna organizacijo transporta
 • pozna špediterske dokumente
 • pozna konvencije in listine konvencij TIR-karneta (zvezek za gibanje blaga v odobrenih vozilih ali zabojnikih s carinskimi oznakami)
 • pozna konvencije in listine konvencij ATA-karneta (potni list blaga)
 • pozna INCOTERMS  (zbirka mednarodnih terminov za določanje cene blaga)
 • zna sklepati pogodbe
 • pozna različna transportna zavarovanja
 • pozna principe pogajanj z naročniki prevoza
 • pozna metode sprejemanja naročil prevoznih storitev
 • pozna pomen standardov za upravljanje lokalnih in globalnih preskrbovalnih verig
Administrativna dela upravlja in ureja dokumentacijo ter pripravlja različna poročila
 • pripravlja dokumentacijo za pripravo računov (potni nalogi, CMR-mednarodni tovorni listi, nakladnice in ostale blagovne dokumentacije)
 • zbira vse potrebne podatke za pripravo poročil
 • pripravlja tehnična in druga poročila
 • sodeluje z vodstvom podjetja pri pripravi strokovnih poročil
 • pripravi jasna in pregledna poročila o poteku dela in izvedenih delih
 • ureja in vodi arhiv
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • pripravlja in ureja ostalo prometno dokumentacijo (dovolilnice itd.)
 • stroškovno likvidira račune podizvajalcev
 • pozna špediterske in skladiščne dokumente ter transportno dokumentacijo
 • pozna načine mednarodnega poslovanja
 • pozna postopke priprave tehničnih in drugih poročil glede na tehnološke delovne procese 
 • pozna metode zbiranja podatkov v podatkovno bazo
 • pozna načine priprave preglednih poročil o poteku del
 • pozna načine urejanja in vodenja arhiva
 • pozna sistem posredovanja informacij
 • pozna prometno dokumentacijo
 • razume finančno poslovanje v transportnem podjetju
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s poslovno prakso podjetja in zakonodajo, ki ureja področje cestnih prevozov
 • izpolnjuje predpisane obrazce za beleženje reklamacij (blago ni bilo naročeno, blago ni bilo dostavljeno, manko v dostavi, višek pri dostavi, ob dostavi poškodovano, nepravilen naslov, nepravilno pakiranje EAN-koda-deklaracija, zamenjava ITE-ja ipd.)
 • na podlagi analiz števila in vrst reklamacij ocenjuje in razvršča poslovne stranke in v sodelovanju z vodstvom podjetja določa, katere stranke so oz. niso primerne za sodelovanje
 • izvaja dela organizatorja transporta skladno z navodili, ki mu jih je dal naročnik, in skladno z delodajalčevimi navodili
 • skrbi za dobre odnose in zadovoljstvo naročnikov
 • spremlja in ureja poslovno in komercialno dokumentacijo
 • pravočasno priskrbi in likvidira izročene listine
 • seznanja se s tehničnimi, tehnološkimi in drugimi spremembami na področju cestnih prevozov ter nova znanja prenaša na sodelavce
 • upošteva kodekse poklicne etike in poslovnih običajev
 • pozna standarde dela na področju transporta in skladiščenja
 • pozna dela organizatorja transporta
 • pozna pravila za skrb za delavce in naročnike
 • razume poslovno in komercialno dokumentacijo
 • pozna temeljni pregled izročenih listin
 • razume tehnične, tehnološke in druge sestavine strukture sistema
 • razume pomen poslovne skrivnosti
 • pozna temeljni kodeks poklicne etike in poslovnih običajev
 • spremlja in razume ekonomska dogajanja v transportnih in ostalih poslovnih sistemih v Sloveniji in po svetu
 • pozna notranje oz. interne pravilnike podjetja
 • pozna in upošteva evropsko uredbo  o varovanju osebnih podatkov 
Vzdrževanje in popravila skrbi za ustrezno funkcionalnost opreme in vozil
 • sporoča nepravilnosti v tehničnem delovanju informacijske opreme (računalniki, telefoni in ostala komunikacijska oprema)
 • v sodelovanju z vodjo tehnike skrbi za tehnično brezhibno opremo voznikov in vozil
 • kontaktira pristojno organizacijo, ki skrbi za popravila oz. zamenjavo pokvarjenih in izrabljenih delovnih sredstev, poskrbi za redno vzdrževanje vozil
 • zna preceniti kritičnost okvare transportnih sredstev
 • pozna službo vzdrževanja in jo zna obveščati
 • pozna principe delovanja in vzdrževanja prevoznih sredstev
 • pozna cikel rednih vzdrževalnih del, ki jih spremlja na podlagi tehnične dokumentacije
Komunikacija komunicira z vodstvom, s sodelavci in s podizvajalci
 • sodeluje s sodelavci v podjetju
 • komunicira z vozniki
 • komunicira z naročniki in naročnikovimi dobavitelji skladno z naročilom prevoza
 • komunicira z drugimi izvajalci stranskih dejavnosti (skladiščniki, svetovalci za prevoz nevarnega blaga, komercialisti, špediterji, carinska služba in logisti)
 • uporablja informacijsko tehnologijo pri komunikaciji
 • uporablja strokovno terminologijo 
 • pisno in ustno se sporazumeva v najmanj enem tujem jeziku
 • upošteva poslovne etiko v komuniciranju
 • obvlada poslovno komunikacijo
 • zna ocenjevati sposobnosti delavcev za učinkovito opravljanje delovnega procesa
 • pozna osnove organizacije dela
Varovanje zdravja in okolja upošteva ukrepe za varstvo pri delu in požarno varnost
 • opozarja glede ustrezne in potrebne delovne opreme, ki jo mora zagotavljati prevozno podjetje 
 • upošteva predpise o prevozu nevarnih snovi (ADR)
 • upošteva predpise o varovanju okolja in varnosti v cestnem prometu
 • ukrepa v kritičnih situacijah (prometna nesreča voznika, za katerega je organizator zadolžen)
 • pozna zakon o varstvu pri delu in varovanju okolja
 • pozna predpise o varstvu pri delu in varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti pri delu in predpise o varstvu okolja
 • pozna načela trajnostnega razvoja prometa
 • pozna metode za analizo okoljevarstvenih dogodkov in ukrepe za preprečitev škodljivih vplivov na okolje
 • preverja ustreznost okolijskih dokumentov za prevoz odpadkov in nevarnih snovi in sledi njihovim navodilom

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Milan Slokar, Slo-Car, d.o.o., Ajdovščina
 • Miha Bezjak, Fa-Maik, d.o.o., Maribor F. A. Maik, d.o.o. 
 • Andrej Režonja, Fa-Maik, d.o.o., Maribor
 • Sebastijan Kegl, Impol, d.o.o., Slovenske Konjice
 • Marko Rečnik, Fijavž, d.o.o., Slovenske Gorice
 • Gašper Rudl, NGA-transport, d.o.o., Slovenj Gradec
 • Bogdan Semenič, Semenič Transport, d.o.o., Podnanos
 • Branko Cipot Murska, Transport, d.o.o., Murska Sobota
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.