Poklicni standard

Naziv:

Asistent/asistentka režije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.3.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Umetnost, drugo (0219)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Asistent/asistentka režije (77411850)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:

 1. načrtovati in organizirati lastno delo ter pomagati načrtovati delo izvedbenih skupin oziroma celotne ekipe,
 2. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa,
 3. sporazumevati se z različnimi deležniki v maternem in enem tujem jeziku ter pri tem uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, potrebno na področju dela režije,
 4. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s standardi,
 5. opravljati delo tako, da nikogar ne ogrožamo (sebe ali drugih),
 6. delovati odgovorno, podjetno, okolju prijazno ter skladno z moralnimi in etičnimi načeli družbe ter stroke,
 7. skrbeti za svoj strokovni razvoj,
 8. pripraviti se na izvedbo AV-projekta po navodilih režiserja,
 9. samostojno usklajevati izvedbene postopke AV-projektov,
 10. samostojno preverjati, da so pred začetkom snemanja vzpostavljeni pogoji za delo na AV-projektu,
 11. koordinirati in voditi potek vaj v dogovoru z režiserjem in/ali producentom,
 12. usklajevati in voditi potek snemanja oddaj ali neposrednih prenosov po režiserjevih navodilih.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter pomaga načrtovati delo izvedbenih skupin oziroma celotne ekipe
 • podrobno se seznani s programskimi in izvedbenimi zasnovami ter izhodišči AV-dela (v nadaljevanju projekta)
 • v sodelovanju z ožjo izvedbeno ekipo sodeluje pri pisni in AV-pripravi projekta
 • načrtuje izvedbo del asistenta režije ter izvedbo del ostalih sodelujočih sektorjev (sektor rekvizitov – priprava in pregled rekvizitov, sektor scene – pregled in sugestije pri pripravi scenografije, sektor maske – napotki oz. sugestije pri pripravi oblikovanja maske in sektor garderobe – usmeritve pri pripravi garderobe ter pregled pripravljene garderobe
 • uporablja elektronske in pisne medije
 • pozna časovna in finančna merila za izvedbo produkcijskih načrtov in posameznih nalog
 • pozna strokovne in vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v kateri dela

Operativna dela pripravi se na izvedbo AV-projekta
 • razčlenjuje programske, izvedbene in produkcijske zasnove ter izhodišča projekta
 • razčleni scenarij in snemalno knjigo projekta
 • podrobno se seznani z ustvarjalnimi hotenji režiserja in drugih soavtorjev
 • pomaga organizirati delovni proces in neposredno sodeluje s kreativno in izvedbeno ekipo
 • izdela razdelavo scenarija in snemalne knjige: kazalo sekvenc, spisek prizorišč, spisek nastopajočih po sekvencah ter spiske vseh drugih posebnih potreb (garderoba, maska, rekviziti, pirotehnika, različni posebni učinki, kaskaderji, dvojniki, glasbeni efekti ...)
 • zbere vso potrebno gradivo (grafiko, fotomaterial, arhivske posnetke, nosilce slike, zvoka, glasbeno opremo, efekte ...)
 • obvlada televizijski in filmski jezik
 • pozna zvrsti AV-del
 • pozna osnove televizijskega in filmskega pisanja (scenaristika)
 • pozna postopke televizijske in filmske izvedbe
 • pozna osnove snemanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
 • pozna vrste in lastnosti nosilcev in virov slike in zvoka ter načine njihove uporabe
 • pozna osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • pozna postopke in tehnike kreativnega mišljenja in izražanja
 • pozna postopke organiziranja delovnih postopkov
 • pozna delovne postopke v televizijski in filmski izvedbi
 • natančno beleži vse člane ekipe – tehnične in izvedbene

usklajuje izvedbene postopke AV- projekta
 • usklajuje zahteve in potrebe režije in ostalih oddelkov izvedbe
 • zagotovi, da vsi ključni sodelavci prejmejo potrebna pisna in AV-delovna gradiva (scenarij, snemalna knjiga, tehnična snemalna knjiga, spiski …)
 • sodeluje z režiserjem in producentom ter celotno izvedbeno ekipo pri načrtovanju vaj in snemanj (izvedbeni sestanki, ogledi terena …)
 • naroči dogovorjene potrebne storitve posameznim oddelkom izvedbe
 • sodeluje pri vseh vajah v pripravi (lektorskih, bralnih, morebitnih aranžirkah, hladnih, vročih …)
 • uskladi razdelavo scenarija in snemalne knjige z režiserjevimi zahtevami
 • sodeluje pri izvedbenih sestankih
 • seznani tehnično izvedbeno ekipo z režiserjevimi  zahtevami
 • usklajuje svoje naloge z nalogami tajnice režije
 • obvlada tehnike, oblike in tehnologije formalnega pisanja
 • pozna poslovne in strokovno-vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu

preveri, da so pred začetkom vaj oziroma snemanja vzpostavljeni pogoji za delo na projektu (kostumografija, maska, scenografija, snemalna tehnika)
 • zagotovi, da imajo vsi nastopajoči ter vsa tehnična in izvedbena ekipa vsa potrebna pisna gradiva (scenarij, snemalna knjiga, scenosled, snemalni plan, dispozicija)
 • nadzoruje, da dela v studiu, garderobi in maski potekajo po snemalnem načrtu in so pravočasno opravljena
 • pozna časovna merila za uresničitev izvedbenih načrtov in posameznih nalog
 • obvlada načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja) dela ekipe
koordinira potek vaj
 • usmerja in vodi mizansceno nastopajočih in jo usklajuje z  izvedbeno ekipo na snemalnem mestu
 • opozarja režiserja in ostale sodelavce na morebitna odstopanja
 • koordinira in nadzira potek vaj
 • vodi vaje po režiserjevih navodilih
 • obvlada prvine AV-pripovedi
 • razume tehnike in oblike formalnega pisanja scenarijev, scenosledov, snemalnih knjig idr.
 • pozna zakonitosti AV-snemanja, osvetljevanja, scenografije, kostumografije, maskerstva …
usklajuje potek snemanja, nadzoruje usklajenost AV-snemanja s pisno zasnovo
 • vzpostavi disciplino in ustrezne delovne pogoje na snemalnem mestu med tehnično, izvedbeno in kreativno ekipo ter nastopajočimi
 • uporablja motivacijske tehnike vzpostavljanja delovnega vzdušja
 • da znak za začetek in konec snemanja oddaje za vse nastopajoče in celotno ekipo v studiu
 • vnaprej preverja sceno, kostume, masko, rekvizite ter slikovno in zvočno atmosfero
 • sproti preverja, ali nastopajoči v celoti in pravilno izgovarjajo celotna besedila po scenariju ali snemalni knjigi, in opozarja režiserja na morebitna odstopanja
 • napoveduje vstope posameznih sekvenc po scenosledu projekta
 • pozna produkcijske postopke, vloge in zadolžitve sodelavcev v ekipi
 • pozna tehnike organiziranja timskega dela
 • obvlada zakonitosti AV-jezika
 • obvlada zakonitosti spremljanja in nadzorovanja kontinuitete snemanja
 • obvlada različne načine posredovanja ukazov in napotkov članom ekipe med vajami in snemanji
 • pozna pomen, načine delovanja ter učinke snemalne opreme
 • pozna načela lektorskega dela na vajah in snemanjih
 • usklajuje/vodi/koordinira goste/publiko/sodelujoče/nastopajoče v oddaji
 • pri manjšem številu gostov animira/usmerja/nadzira/ koordinira publiko oziroma goste

usklajuje potek oddaj in neposrednih prenosov (političnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dogodkov)
 • usklajuje delo med dogajanjem na snemalnem mestu in režijo
 • usklajuje delovanje ekip organizatorja dogodka, realizacije prenosa in režije med pripravami in prenosom
 • pozna vrste dogodkov, zvrsti oddaj in njihove značilnosti
 • upošteva načela neposrednega predvajanja oddaj
 • upošteva časovna merila za izvedbo posameznih nalog
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • pridobi vsebinske podatke (sodelujoči, zunanje ekipe, zahvale …) in jih vsebinsko uskladi z urednikom projekta
 • pridobi ter preveri podatke tehnične in izvedbene ekipe in jih vnese v vsebinsko zasnovano končno špico
pripravi material za postprodukcijo
 • grafični režiji predloži pripravljene in preverjene napise in končno špico
 • v primeru odsotnosti režiserja, grafičnega opremljevalca seznani s podrobnostmi glede napisov (velikost črk, postavitev...)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno s tehničnimi standardi in postopkovnimi pravili
 • deluje skladno s predpisanimi internimi pravilniki
 • upošteva dobre poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj na delovne področju
 • vključuje nove tehnološke postopke v svoje delo
 • pozna pravila ovrednotenja projektov
 • pozna tehnološke postopke in tehnične standarde v video in filmski izvedbi
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta

Komunikacija komunicira s kreativno, izvedbeno in tehnično- produkcijsko ekipo
 • komunicira verbalno, pisno, telefonsko in elektronsko
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem ali tujem jeziku s člani ekipe, nastopajočimi in drugimi zunanjimi ali notranjimi sodelavci
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • upošteva poslovni bonton, poslovno etiko in moralo
 • skrbi za kakovostno prepoznavnost poklica
 • ima sposobnost koncentracije, je natančen in zanesljiv
 • dela in komunicira v timu s sodelavci
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja (pričakovana zgledna in vzorna komunikativnost)
 • zna ustno in pisno komunicirati v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komuniciranja pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna moralne in etične osnove dobrega poslovnega komuniciranja
 • zna ustno in pisno sporočati navodila za izvedbo del
 • pozna pravila timskega in projektnega dela
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • navodila, pridobljena s strani režiserja, na razumljiv in jasen način posreduje vsem nastopajočim oz. udeleženim v studiu/na sceni/odru

Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladnos predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ravna tudi po zdravi pameti
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • izr. prof. mag. Marko Naberšnik, režiser, visokošolski učitelj za področje televizijska režije, AGRFT
 • Klemen Dvornik, režiser, visokošolski sodelavec - asistent za področje televizijske režije, AGRFT
 • Igor Godina, pomočnik in asistent režije ter režiser masovnih prizorov
 • Monika Rijavec, strokovna vodja skupine asistentov režije, TV Slovenija
 • mag. Mojca Jan Zoran, Ministrstva za kulturo SLOGI, Slovenski gledališki inštitut
 • Denis Miklavčič, sindikat GLOSA

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.