Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja (77382100)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela na področju komunalnih odpadnih voda,
 • odgovorno in gospodarno ravnati z vozili, napravami in opremo,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja oziroma strank,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe vzdrževanja in upravljanja kanalizacijskega omrežja,
 • vzdrževati in preverjati pravilno in kakovostno delovanje kanalizacijskega omrežja,
 • izvajati meritve na napravah in kanalizacijskem omrežju,
 • sodelovati pri izvedbi investicijskih in vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju,
 • pripravljati, oblikovati in izpisovati strokovna poročila.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila, geo-informacijski zapisi, kataster, ogledi)
 • načrtuje in organizira uporabo vozil, naprav in pripomočkov za izvajanje predvidenih nalog
 • analizira opravljeno lastno delo
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razume principe organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda katastrski izpis ter druge značilnosti kanalizacijskega omrežja
 • opravi razgovor z uporabniki kanalizacijskega omrežja
 • pridobi podatke o mesečni porabi vode, o številu porabnikov in dinamiki porabe vode
 • prevzame in pregleda delovno dokumentacijo (izpise katastra, delovne naloge …)
 • pripravi vozilo in ostala delovna sredstva
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • pripravi opremo za izvedbo vzorčenja ter izvedbo meritev
Operativna dela vzdržuje in preverja pravilno in kakovostno delovanje kanalizacijskega omrežja
 • izvaja preglede tras kanalizacijskega omrežja
 • izvaja preglede in kontrole hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje
 • obvlada tehnologijo in postopke odvajanja odpadne vode
 • razume sistem delovanja črpališča
 • razume pomen deratizacije in dezinsekcije
izvaja meritve na napravah in kanalizacijskem omrežju
 • uporablja merilne pripomočke in naprave za potrebe upravljanja in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja
 • ustrezno evidentira podatke meritev
 • izvaja detekcijo plinov
 • razume osnove merilne tehnike (tesnost, pretoki, plini, video …)
 • pozna izvor nastajanja nevarnih plinov v kanalizacijskem omrežju
 • razume delovanje različnih plinov v različnih situacijah
 • obvlada postopke ukrepanja v primeru delovne nesreče s plini
pripravlja strokovna poročila
 • pridobiva podatke iz različnih virov
 • pripravlja statistično obdelavo podatkov o obstoječem kanalizacijskem omrežju
 • pripravlja, oblikuje in izpisuje poročila o stanju pregledanega kanalizacijskega omrežja in interne kanalizacije, pri čemer:
  • opiše izpeljavo postopka za izbrano nalogo, ki med drugim vsebuje tudi terminski in tehnični načrt
  • pripravi utemeljitev izbora opreme
  • opiše upoštevanje in zagotavljanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varnosti pri odvajanju odpadne vode
 • upošteva zakonodajne postopke, vezane na posamezen pregled objekta
 • razume konstrukcijske, katastrske, tehnične in geografske značilnosti obstoječega oziroma načrtovanega kanalizacijskega omrežja
 • razume trajnostni pomen varovanja vodnih virov kot posledico ustreznega delovanja kanalizacijskega omrežja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenih del
 • analizira podatke in pripravlja poročila o kakovosti s svojega delovnega področja
 • izvaja dela skladno z navodili in s postopki
 • upošteva veljavno zakonodajo, vezano na upravljanje kanalizacijskih omrežij
 • razume standarde kakovosti na deloviščih in gradbiščih
 • razume pomen kakovostno opravljenega dela
Komunikacija komunicira s sodelavci, z inštitucijami, s strankami in z ostalimi deležniki
 • pisno in ustno komunicira s sodelavci, z inštitucijami, s strankami in z ostalimi deležniki
 • uporablja strokovno terminologijo
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov
 • strokovno ustno in pisno komunicira
 • upošteva načela poslovnega bontona pri komunikaciji

Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • pri delu uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • zagotavlja lastno varnost in varnost drugih udeleženih v okoljih kanalizacijskega omrežja
 • obvlada nevarnosti za zdravje in okolje
 • upošteva previdnostno načelo
 • upošteva predpise na področju odvajanja odpadnih voda
 • upošteva predpise na področju varnosti in zdravja pri delu, predpise o varstvu pred požarom in posebne varnostne ukrepe za zdravje in varstvo okolja
 • pozna delovanje in ukrepe v izrednih razmerah


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • mag. Iztok Rozman, GZS Združenje komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • mag. Mojca Vrbančič, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., Ljubljana
 • dr. Marjetka Levstek, JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale
 • Majda Marolt, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Alan Peroša, Marjetica Koper, d. o. o., Koper
 • Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Velenje
 • Sabina Senica, Kostak, d. d., Krško
 • mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.