Poklicni standard

Naziv:

dekorater/ dekoraterka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.7.2015

Predhodniki:

Dekorater/dekoraterka (34100091)

Klasius-P16:

Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)


1. Ime in koda poklicnega standarda

dekorater/ dekoraterka (76784520)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo.
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in s standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji.
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas.
 4. varuje zdravje in okolje.
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje.
 6. sporazumeva se s strankami in sodelavci.
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja.
 8. sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije.
 9. sodeluje pri pripravi ureditve prostora in materiala za delo.
 10. aranžira in dekorira skladno s principi vizualnega komuniciranja.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje lastno delo
 • pripravi operativni in terminski načrt za izvedbo dela
 • organizira svoje delo
 • pozna navade kupcev
 • pozna in uporablja principe vizualnega komuniciranja
 • pozna načine načrtovanja in organiziranja dela
Priprava dela oz. delovnega mesta izbere pripomočke in pripravi delovno mesto
 • pripravi rekvizite, material in pripomočke za delo
 • pripravi varno okolje
 • pozna vrste in uporabnost materialov, dekorativnih in postavitvenih elementov za izvedbo ureditve in dekoriranja prostora
Operativna dela sodeluje pri pripravi projektne mape za naročnika
 • pripravi ali sodeluje pri izdelavi projektne mape za izvedbo ureditve, dekoriranja prostora in aranžiranja daril
 • določi ureditev in material za ureditev ter dekoriranje prostora
 • sodeluje pri pripravi specifikacije in pri postopkih za nabavo materiala za izvedbo ureditve in dekoriranja prostora
 • pripravlja kalkulacijske elemente za proces izvedbe ureditve, dekoriranja prostora in aranžiranja daril
 • ureja tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo s pomočjo informacijske tehnologije
 • zna pripraviti in urediti projektno dokumentacijo
 • pozna vrste kalkulacij in načine oblikovanja cen
 • pozna osnovne statistične operacije in zna brati statistične podatke ter računalniške izpise
 • pozna in obvlada ustrezne računalniške programe in orodja
sodeluje pri načrtovanju ureditve prostora in dekoracij
 • sodeluje z naročnikom pri prepoznavanju idejne zasnove projekta, ciljev in možnih rešitev
 • analizira naročnikove želje, členi in predstavlja možne rešitve ter z naročnikom del definira elemente vizualnega komuniciranja
 • pregleda vrsto in tehnične parametre ureditvenega prostora
 • pripravlja predloge za ureditev in dekoriranje prostora
 • pripravlja predloge elementov ureditve in dekoriranja prostora
 • sodeluje pri določanju strukture (odnose med aro. in deko. elementi) ureditvenega prostora
 • upošteva tehnične lastnosti izdelanih postavitvenih in dekorativnih elementov
 • pozna psihološke značilnosti vizualnega komuniciranja
 • zna uporabljati sredstva vizualnega komuniciranja za potrebe oglaševanja in pospeševanja prodaje
 • zna uporabljati in izdelati načrte ter osnutke v različnih projekcijah ročno in z uporabo informacijske tehnologije
 • pozna posebnosti tehniških rešitev za konkreten projekt
 • pozna zgradbo in strukturo ureditvenega prostora
 • pozna pomen urejene strukture
 • pozna osnove vizualnega komuniciranja

aranžira in dekorira v skladu s principi vizualnega komuniciranja
 • izdeluje postavitvene in dekorativne elemente
 • ureja prodajne otoke
 • pozicionira izdelke po standardih trgovanja
 • aranžira in dekorira izdelke in prostore za različne priložnosti
 • spremlja razvoj materialov, dekorativnih in postavitvenih elementov ter uvaja tehnične novosti v delovni proces
 • samostojno prilagaja elemente vizualnega komuniciranja, materialov in oblike v likovno usklajeno celoto
 • obvlada različne stile urejanja in sprotno uvaja trende urejanja prodajnega prostora
 • izdeluje dekorativna gradiva in elemente s pomočjo računalniške tehnologije samostojno in v skupini
 • pozna učinke različnih načinov ureditve prodajnega prostora in drugih prostorov
 • razume zgodovinski razvoj ter umeščenost slogov in trendov v razvoj stroke
 • obvlada načine in sloge urejanja prostora
 • zna izdelati postavitvene in dekorativne elemente
 • pozna različne materiale za aranžerska in dekoraterska dela in jih uporablja v skladu s projekti
 • zna izdelati različna sredstva vizualnega komuniciranja
 • pozna učinke različnih načinov ureditve prostorov
 • pozna delovno tehnologijo
 • pozna likovne zakonitosti dekoriranja in aranžiranja
 • zna uporabljati zgodovinske sloge pri svojem delu
 • zna uporabljati trende pri svojem delu
 • pozna principe aranžiranja daril
 • pozna navade kupcev
 • pozna in uporablja principe vizualnega komuniciranja
Administrativna dela izvaja administrativne procese v zvezi s projektno dokumentacijo
 • arhivira načrte in skice, poslovno in tehnično ter tehnološko, finančno in drugo dokumentacijo
 • pozna vsebino poslovne dokumentacije
 • razume delovanje in sestavo podatkovnih baz in aplikacij, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna osnove vodenja evidenc in urejanja dokumentacije
 • pozna predpise o arhiviranju poslovnega gradiva
 • obvlada delo s pisarniško opremo
 • pozna pisarniško tehnologijo in programsko opremo
Vodenje sodeluje in usklajuje pripravo prostora v skladu z načrtom
 • sodeluje in usklajuje organizacijo skupine za ureditev prostora
 • sodeluje in usklajuje timsko zastavljene projekte pri pospeševanju prodaje ali urejanju (prodajnega) prostora
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna načela skupinskega dela

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji
 • skrbi za urejenost prodajnega prostora
 • ravna skladno z zahtevami standardov merchandisinga in drugih metod pospeševanja prodaje in standardov kakovosti
 • pravilno, strokovno in pravočasno izvaja navodila in delovne postopke
 • skrbi za diskretnost in etičnost pri stikih s strankami
 • vljudno komunicira s strankami
 • gradi in vzdržuje dobre odnose s strankami
 • skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • pozna zakonodajo, postopke in pravila dela, ki ga opravlja
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
 • obvlada poslovni bonton in vplive poslovne morale
 • pozna pomen standardov kakovosti
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in sprejemanju informacij
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih odnosov s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju natančnosti informacij, ki jih posreduje strankam
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva s strankami in sodelavci
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in ostalim strokovnim oz. operativnim osebjem ter sodeluje v strokovnih timih
 • pisno in ustno, po telefonu ali elektronski pošti komunicira s strankami
 • sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami
 • obvlada tehnike pogajanja, prodajne dialoge
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • obvlada veščine komuniciranja po telefonu (bonton telefonskega pogovora) in ostalih elektronskih komunikacijskih kanalih
 • pozna osnove retorike
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna metode in oblike tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • obvlada osnove psihologije prodaje
 • obvlada podajanje povratne informacije
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
 • razlikuje in se zaveda pomena uspešne komunikacije
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno z delovnopravno zakonodajo in s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja ter z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • skrbi za ločevanje odpadnega materiala in odpadne embalaže
 • pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Inge Kalan Lipar, Mercator, d. d.
 • Alena Črne, Petrol, d. d.
 • Marjan Ravnikar, Adria Airways, d. d.
 • Milan Rade, OZS
 • Janja Meglič, OZS
 • Suzana Josipović, Srednja trgovska šola Maribor
 • Alojz Velički, Srednja trgovska šola Maribor
 • Olga Šumak, Srednja trgovska šola Maribor
 • Bronislav Horvat Toš, Srednja trgovska šola Maribor
 • Jiři Kočica, Srednja trgovska šola Ljubljana
 • Suzana Obradović, Srednja trgovska šola Ljubljana Marjan Jerič, Srednja trgovska šola Ljubljana
 • Ksenija Sajovic, Srednja trgovska šola Ljubljana
 • Mojca Sodin, Vrtnarska šola Celje
 • Nada Natek, Vrtnarska šola Celje
 • Jadranka Seles, Vrtnarska šola Celje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Bojan Ravnikar, Srednja trgovska šola Ljubljana

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Tanja Pirih, Mercator IP, d. o. o.
 • Helena Šubelj, Spar Slovenija, d. o. o.
 • Urška Brglez, TZS
 • Marjanca Simčič, TZS
 • Lucija Arnold, OZS
 • Suzana Majnarič, Srednja trgovska šola Maribor
 • Petra Pižmoht, Šola za hortikulturo in vizualne komunikacije Celje
 • Karmen Volavšek, Šola za hortikulturo in vizualne komunikacije Celje
 • mag. Jana Ravbar, Center za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.