Poklicni standard

Naziv:

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

19.4.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka (76326630)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje, organizira, vodi in nadzoruje izvajanje del in nalog na področju varovanja oseb in premoženja
 • nadzoruje delovanje varnostnega sistema
 • usmerja delovanje tehničnih sredstev v sistemih varovanja
 • nadzoruje in usmerja delovanje varnostnega sistema za varovanje oseb in premoženja
 • pripravlja, vodi in nadzira izvedbo projekta vzpostavitve ali dograditve varnostnega sistema za varovanje oseb in premoženja
 • izdeluje poglobljene ocene ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj
 • izdeluje predloge varnostnih rešitev glede na ugotovitve o ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganjih
 • vzpostavlja in nadzoruje delovanje sistema varovanja poslovnih skrivnosti
 • vzpostavlja in nadzoruje delovanje sistema varovanja tajnih podatkov
 • svetuje in vodi pripravo ali modificiranje pogodb z izvajalci zasebnovarnostnih storitev ter zagotavlja njihovo izvajanje
 • komunicira in sodeluje z vsemi subjekti varnostne organizacijske strukture
 • deluje v skladu s predpisi za varnost in zdravje pri delu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Spremlja in analizira pripravo zakonodaje in standardov kakovosti, ki so povezani s področjem zasebnega varovanja, ter sodeluje pri tem
 • aktivno spremlja zakonodajo in predpise na področju zasebnega varovanja
 • spremlja zakonodajo in predpise o  človekovih pravicah, varstvu osebnih podatkov, varovanju poslovnih skrivnosti, varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti ter varnosti in zdravja pri delu
 • informativno spremlja zakonodajo in predpise požarni varnosti, delovanju gospodarskih družb, kazenskem pravu, kriminalistiki, orožju, javnem naročanju, varstvu osebnih podatkov, nacionalnem varnostnem sistemu, arhiviranju, detektivski dejavnosti ter prometni varnosti
 • aktivno spremlja razvoj zasebnovarnostnih standardov in priporočil
 • aktivno spremlja razvoj trga zasebnovarnostnih storitev
 • spremlja razvojno-raziskovalne dosežke na področju zasebne varnosti
 • sodeluje pri definiranju ali revidiranju poklicnih standardov za  zasebnovarnostno osebje
 • sodeluje pri določanju politike razvoja zasebnega varovanja
 • sodeluje pri oblikovanju zakonodaje o zasebnem varovanju
 • pozna zakonodajo o zasebnem varovanju
 • pozna izbrana poglavja iz zakonodaje: kazensko pravo, kriminalistika, človekove pravice, orožje, varstvo osebnih podatkov    
 • je informativno seznanjen z zakonodajo, ki ureja ostale sklope integralnega varnostnega sistema
 • je informativno seznanjen z zakonodajo, ki je posredno povezana z zasebnim varovanjem
 • pozna varnostne standarde in priporočila
 • pozna osnove psihologije s področja dela z ljudmi
načrtuje, organizira, vodi in nadzoruje izvajanje del in nalog zaposlenih na področju varovanja oseb in premoženja
 • načrtuje in organizira delo zaposlenih na področju varovanja oseb in premoženja pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • v skladu z zakonodajo in aktualno varnostno situacijo določa operativne naloge zaposlenim pri naročniku zasebnovarnostnih storitev na področju varovanja oseb in premoženja ter nadzoruje njihovo izvajanje
 • nadzoruje nošenje, uporabo in shranjevanje službenega orožja in osebne varnostne opreme zaposlenih
 • zagotavlja korektne in poštene odnose med zaposlenimi, ki skrbijo za varovanje oseb in premoženja, ter zunanjimi izvajalci storitev zasebnega varovanja
 • pozna subjekte varnostne organizacijske strukture
 • pozna pooblastila ter dela in naloge varnostnega osebja pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
Operativna dela usmerja delovanje tehničnih sredstev v sistemih varovanja
 • spremlja razvoj tehničnih sredstev, ki jih uporabljamo v naslednjih sistemih varovanja: protivlomni sistem, alarmni sistem, sistem nadzora gibanja, video nadzorni sistem, sistem za komunikacijo
 • pozna temeljne principe delovanja sistema nadzora gibanja
 • pozna temeljne principe delovanja alarmnih central
 • pozna načine uporabe protivlomnih sredstev
 • pozna temeljne principe delovanja videonadzornih sistemov
 • pozna vrste in načine uporabe in delovanja tehničnih sredstev, ki jih uporabljamo v sistemih varovanja
nadzoruje in usmerja delovanje varnostnega sistema za varovanje oseb in premoženja
 • izvaja celovit nadzor nad delovanjem sistema varovanja, ki zajema delovanje tehničnih sredstev, zakonitost in strokovnost delovanja varnostnega osebja, upoštevanje varnostnih režimov s strani subjektov varnostne organizacijske strukture ter pripravo predlogov izboljšav in sprememb
 • zagotavlja izvajanje nadzora nad delom internega varnostnega operativno-nadzornega centra
 • zagotavlja izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti zunanjih izvajalcev zasebnovarnostnih storitev ter usmerja in vodi postopke reševanja problemov, ki so povezani z realizacijo pogodbenih obveznosti zunanjih izvajalcev zasebnovarnostnih storitev
 • zagotavlja pripravo in ažuriranje dokumentov internega pravnega reda o varovanju oseb in premoženja pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • vodstvu naročnika zasebnovarnostnih storitev predstavlja stanje delovanja varnostnega sistema, aktualne varnostne probleme ter idejne rešitve sprememb ali ukrepov za vzpostavitev ali izboljšanje delovanja varnostnega sistema
 • pozna dejavnost  naročnika zasebnovarnostnih storitev
 • pozna koncept in delovanje varnostnega sistema pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • pozna vrste, strukturo in vsebine dokumentov internega pravnega reda za varovanje oseb in premoženja
 • pozna vlogo in pomen Varnostno-operativnega nadzornega centra
pripravlja, vodi in nadzira izvedbo projekta vzpostavitve ali dograditve varnostnega sistema za varovanje oseb in premoženja
 • vodi pripravo zagonskega elaborata projekta za vzpostavitev ali dograditev sistema za varovanje oseb in premoženja
 • z naročnikom zasebnovarnostnih storitev uskladi vsebino zagonskega elaborata projekta
 • usmerja, vodi in nadzoruje izvedbo projekta vzpostavitve ali dograditve varnostnega sistema
 • nadzoruje skladnost izvajanja zasebnovarnostnih storitev v času vzpostavitve, spreminjanja ali delovanja varnostnega sistema
 • zagotavlja seznanjanje in usposabljanje vseh subjektov varnostne organizacijske strukture naročnika zasebnovarnostnih storitev
 • pozna temeljne principe metodologije projektnega menedžmenta
 • obvlada vodenje projektnega tima
 • pozna in uporablja informacijska uporabniška programska orodja
izdeluje poglobljene ocene ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj
 • prouči obstoječe sistemske rešitve varnostnega sistema za varovanje oseb in premoženja in ukrepe samovarovanja
 • analizira delovanje obstoječih sistemov varovanja z varnostnim osebjem in z uporabo tehničnih sredstev
 • določi žariščne točke ranljivosti
 • določi žariščne točke ogroženosti, stopnje ogroženosti ter vrste in dejavnike groženj
 • določi verjetnost pojavov škodnih dogodkov
 • določi stopnje potencialnih škodnih posledic
 • izvede parcialne analize tveganja in skupno analizo tveganja
 • pripravi sklepne ugotovitve o ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganjih
 • detajlno in poglobljeno pozna načine za določanje ranljivosti in ogroženosti
 • detajlno in poglobljeno pozna načine vrednotenja varnostnih tveganj
izdeluje predloge varnostnih rešitev glede na ugotovitve o ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganjih
 • na osnovi ugotovitev ocene ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj vodi in sodeluje pri pripravi predlogov varnostnih rešitev z uporabo tehničnih sredstev, predloga strukture in nalog varnostnega osebja ter predlogov arhitekturnih rešitev, kadar le-te zagotavljajo večjo raven varnosti
 • vodi ali sodeluje pri določanju predlogov varnostnih režimov za vse subjekte varnostne organizacijske strukture
 • vodi ali sodeluje pri definiranju predloga delovanja celovitega varnostnega sistema ter pri izvajanju optimizacije uporabe virov glede na predlagano ali dogovorjeno raven varnosti
 • naročniku predstavi in utemlji predloge parcialnih varnostnih rešitev in predvidenega delovanja celovitega varnostnega sistema za delovanje oseb in premoženja
 • pozna vloge in principe delovanj podsistemov, ki sestavljajo celovit varnostni sistem (tehnična sredstva, varnostno osebje, varnostni režimi)
 • zna določiti varnostne rešitve z uporabo tehničnih sredstev, varnostnega osebja in določanjem varnostnih režimov
vzpostavlja in nadzoruje delovanje sistema varovanja poslovnih skrivnosti
 • zagotavlja pripravo internih aktov naročnika zasebnovarnostnih storitev s področja varovanja poslovnih skrivnosti
 • seznanja zaposlene pri naročniku zasebnovarnostnih storitev z internimi določili na področju poslovnih skrivnosti
 • izvaja nadzor nad delovanjem sistema varovanja poslovnih skrivnosti pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • pozna zakonodajo o poslovnih skrivnostih
vzpostavlja in nadzoruje delovanje sistema varovanja tajnih podatkov
 • pripravlja interne akte za varovanje tajnih podatkov ali sodeluje z zunanjim varnostnim svetovalcem za področje varovanja tajnih podatkov
 • seznanja zaposlene pri naročniku zasebnovarnostnih storitev z internimi določili za tajne podatkov
 • izvaja nadzor nad delovanjem sistema varovanja tajnih podatkov
vodi pripravo ali modificiranje pogodb z izvajalci zasebnovarnostnih storitev, svetuje pri teh postopkih ter zagotavlja njihovo izvajanje
 • analizira korespondenco med naročnikom in izvajalci zasebnovarnostnih storitev
 • pripravlja in predstavlja predloge sprememb v dokumentih, ki urejajo poslovni odnos med naročnikom in izvajalcem zasebnovarnostnih storitev
 • podaja strokovna mnenja nastanku škodnih dogodkov ali neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izvajalcev zasebnovarnostnih storitev
 • pozna strukturo in vsebine pogodb med izvajalci in naročniki zasebnovarnostnih storitev
 • pozna strukturo razpisne dokumentacije
Administrativna dela usmerja vzpostavitev in vodenje zakonsko določenih evidenc za varovanje oseb in premoženja
 • operativno vodi ali nadzoruje vodenje internih evidenc za varovanje oseb in premoženja pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • vodi arhiv interne varnostne in operativne dokumentacije pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • uporablja informacijska orodja, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • pozna Zakon o varstvu dokumentiranega in arhivskega gradiva ter Zakon o arhivih
 • pozna informacijska orodja (e-mal, internet, Excel, Word ipd.)
Komercialna dela sodeluje z izvajalci storitev zasebnega varovanja
 • določa potrebe po sodelovanju z izvajalci zasebnovarnostnih storitev
 • sodeluje pri pripravi razpisne dokumentacije
 • sodeluje pri preverjanju pristnosti vseh ponudbenih dokumentov in ugotavljanju dejanskega izpolnjevanja zakonskih in razpisnih pogojev ponudnikov oziroma izvajalcev zasebnovarnostnih storitev
 • spremlja preverjanje ustreznosti bančnih garancij in drugih oblik zavarovanj
 • vodi postopke izbora zunanjih izvajalcev zasebnovarnostnih storitev
 • definira vsebinski del predloga pogodbe za poslovno sodelovanje z zunanjim izvajalcem zasebnovarnostnih storitev ter zagotovi izvedbo procesa interne verifikacije predloga pogodbe do podpisa
 • nadzoruje proces uvajanja izbranega izvajalca zasebnovarnostnih storitev v sistem varovanja
 • pozna vloge subjektov trga zasebnovarnostnih storitev
 • pozna postopke in zakonodajo javnega naročanja
 • pozna strukturo in potrebne vsebine pogodb med naročnikom in izvajalcem zasebnovarnostnih storitev
Zagotavljanje kakovosti Se stalno usposablja na vseh področjih varovanja oseb in premoženja
 • aktivno sodeluje na okroglih mizah, seminarjih, posvetih in konferencah o zasebnem varovanju
 • proučuje dobre prakse o zasebnem varovanju
 • izmenjuje strokovna znanja in izkušnje
 • proučuje strokovno literaturo in članke v strokovnih revijah
 • pozna načine pridobivanja ustreznih podatkov, informacij in strokovnih gradiv
Komunikacija sodeluje in komunicira z vsemi subjekti varnostne organizacijske strukture oziroma z naročniki ter izvajalci zasebnovarnostnih storitev
 • sodeluje z izvajalci zasebnovarnostnih storitev
 • sodeluje z osebami, ki so zadolžene za civilno zaščito, obrambno in mobilizacijsko načrtovanje, varnost okolja, informacijsko varnost, krizno poslovanje in požarno varnost, ter s skrbniki sistema vodenja kakovosti
 • sodeluje z vsemi zaposlenimi pri naročniku zasebnovarnostnih storitev
 • komunicira in sodeluje s pogodbenimi izvajalci zasebnovarnostnih storitev
 • sodeluje z zunanjimi eksperti za posamezna varnostna področja
 • kot predstavnik naročnika zasebnovarnostnih storitev komunicira in sodeluje z gasilci, s policijo, z zdravstvenimi organizacijami in s centri za obveščanje in informiranje
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje z osebo, odgovorno za varnost in zdravje pri delu, pri naročniku zasebnovarnostnih storitev

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Stojan Karer, HIT d. d. (ZVMS)
 • Ivan Lubšina, Nuklearna elektrarna Krško d. d. (ZVMS)
 • Janez Plestenjak, NLB d. d. (ZVMS)
 • Igor Zupančič (ZVMS)
 • Renato Golob (ZVMS)
 • Andrej Sefer SOVA
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.