Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorka socialne mreže

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.5.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Socialno delo in svetovanje (0923)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka socialne mreže (7600.004.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi in standardi
 3. sporazumeva se s sodelavci, strokovnjaki, strankami v slovenskem in enem tujem jeziku
 4. sodeluje v strokovnih in projektnih timih
 5. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 6. pri delu je motiviran in podjeten
 7. zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 8. informira uporabnike o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju
 9. sodeluje pri organiziranju aktivnosti programov pomoči v lokalnem okolju
 10. pomaga pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže
 11. motivira in animira uporabnike za socialno vključevanje in sodelovanje v aktivnostih socialne dejavnosti
 12. organizira aktivnosti kakovostnega preživljanja časa uporabnikov
 13. organizira učno svetovalno pomoč za otroke in mladostnike
 14. usmerja mladostnike v aktivnosti poklicnega usmerjanja in zaposlovanja
 15. zaznava potrebe uporabnikov zaradi različnih oblik nasilja in zasvojenosti
 16. svetuje uporabnikom pri vsakodnevnih težavah z vidika zagotavljanja socialnih aktivnosti
 17. sodeluje pri zagotavljanju/izvajanju določenih oblik pomoči socialnega varstva uporabnikov
 18. usmerja uporabnike v svetovalno pomoč
 19. sodeluje z ustanovami in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva ter z drugimi organizacijami na lokalni/regionalni ravni

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela samostojno načrtuje, organizira in vodi delovni proces
 • samostojno načrtuje terminski plan in organizira aktivnosti potrebne za učinkovito delo
 • zbira in samostojno pripravi podatke, potrebne za delo ter analizo dela
 • povezuje svoje individualne lastnosti in potrebe z lastnostmi dela
 • pozna temelje teorije organizacij
 • pozna postopke in metode organiziranja del
 • pozna delovanje organizacij in njihovo medsebojno povezanost
 • ima organizacijska znanja za organiziranje aktivnosti
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in delovno mesto
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira lastno delo in delo skupine
 • pozna različne strokovne podlage, potrebne za pripravo strokovnih gradiv
 • pozna organiziranost ustanove in kompetence zaposlenih
 • zna poiskati osnovna strokovna gradiva za izvedbo nalog in jih uporabljati
Operativna dela informira uporabnike o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju
 • informira uporabnike o možnostih izbire in oblikah pomoči, možnostih uporabe pomoči glede na osebne, socialne in materialne stiske ter o možnostih in oblikah podpornih mrež v lokalnem okolju
 • informira in usmerja uporabnike pri uveljavljanju njihovih pravic in jih seznanja z možnostmi ter postopki v zvezi z ugovori in pritožbami
 • pripravlja poljudne pisne informacije o ponudbi oblik pomoči in možnostih izbire ter vključevanja
 • pomaga posameznikom in družinam pri uveljavljanju pravic v različnih ustanovah
 • pozna osnovno socialnovarstveno zakonodajo in nacionalne programe
 • pozna sistem in delovanje socialnega varstva ter podpornih mrež v lokalnem okolju
 • pozna osnovna javna pooblastila in uporablja princip varovanja osebnih podatkov v socialnem varstvu
 • prepoznava socialno ogrožene in druge skupine v širšem družbenem okolju
prepoznava potrebe uporabnikov in jih motivira in animira za socialno vključevanje in za sodelovanje v socialnih dejavnostih
 • prepoznava interese uporabnikov, njihove želje in možnosti v socialnem okolju
 • motivira in animira uporabnike za delo in izvajanje različnih aktivnosti, za vključevanje v različne oblike dejavnosti, za medsebojno in medgeneracijsko povezovanje in pomoč
 • motivira uporabnike za vzpostavljanje in vzdrževanje lastne socialne mreže
 • izvaja osebno asistenco, zagovorništvo in organizira medvrstniško svetovanje, družabništvo, spremstvo ter prostovoljno delo v lokalnem okolju
 • pozna delovanje skupnostne in socialne mreže
 • zna organizirati stike uporabnikov ter ustanov za prostovoljno delo
 • pozna oblike osebne asistence
 • razume osnovne principe zagovorništva, družabništva, medvrstniškega svetovanja
spodbuja in povezuje uporabnike v lokalnem okolju ter organizira aktivnosti za kakovostno preživljanje časa
 • išče možnosti ter organizira aktivnosti vključevanja uporabnikov v oblike aktivnega bivanja in življenja v lokalnem okolju
 • organizira lokalne akcijske skupine za kakovostnejše življenje, različne oblike prostočasnih dejavnosti in spodbuja vključevanje uporabnikov vanje
 • sodeluje z organizacijami, ki skrbijo za otroke, posameznike in družine, starejše
 • pozna različne oblike prostočasnih dejavnosti
 • pozna principe zdravega in aktivnega načina življenja
 • zna organizirati prostočasne, interesne in družabne aktivnosti
sodeluje pri vzpostavljanju in delovanju samopomočnih skupin
 • informira in motivira uporabnike za vključevanje v skupine za samopomoč
 • organizira in vodi iniciativno skupino za pripravo in delovanje samopomočnih skupin
 • pozna principe in pozitivne učinke delovanja samopomočnih skupin
 • zna pripraviti in posredovati informacije o samopomočnih skupinah
usmerja otroke in mladostnike s težavami in stiskami v odraščanju v svetovalno pomoč
 • zaznava potrebe po svetovalni pomoči informiranja, osveščanja ter spodbujanja otrok in starših pri odpravljanju različnih oblik nasilja in zasvojenosti in možnosti vzgojnih ukrepov
 • organizira medvrstniško pomoč in svetovanje ter učno pomoč otrokom in mladostnikom
 • se povezuje in sodeluje z drugimi ustanovami na tem področju
 • pozna celostne oblike pomoči za otroke in mladostnike
 • pozna strokovne institucije, ki obravnavajo različne problematike posameznikov, in z njimi sodeluje
 • zna izdelati načrt osebne pomoči v sodelovanju s strokovnimi službami
usmerja mladostnike v aktivnosti poklicnega usmerjanja in zaposlovanja
 • informira mladostnike o obstoječih virih informacij in o institucijah na trgu dela, pomembnih za poklicno odločanje, izobraževanje in vključevanje v različne oblike dela
 • usmerja mladostnike v pridobivanje strokovne pomoči pri poklicnem odločanju
 • organizira aktivnosti za seznanjanje mladostnikov s poklici in možnostmi formalnega in neformalnega izobraževanja
 • motivira in usmerja mladostnike, ki so prekinili izobraževanje, v organizirane aktivnosti za nadaljevanje izobraževanja
 • pozna osnovne zakonitosti delovanja trga dela
 • pozna ključne institucije za pomoč pri poklicnem odločanju in vstopu posameznika na trg delovne sile
 • pozna metode in načine pridobivanja informacij o trgu delovne sile
pri odpravljanju različnih oblik nasilja in zasvojenosti usmerja posameznike in družine v svetovalno pomoč
 • zaznava potrebe, ki nastajajo zaradi različnih oblik nasilja in zasvojenosti
 • usmerja posameznike in družine k uporabi svetovalne pomoči pri odpravljanju različnih oblik nasilja in zasvojenosti
 • organizira celodnevno pomoč za posameznike in družine
 • koordinira delo izvajalcev osebne asistence ter sodeluje pri izvajanju zagovorništva
 • pozna različne vrste odvisnosti in oblike nasilja ter prepoznava posameznike in družine v krizi
 • pozna strokovne institucije, ki obravnavajo različne problematike posameznikov in družin, in z njimi sodeluje
 • zna izvajati postopke in oblike pomoči v okviru svojih kompetenc
z vidika zagotavljanja socialnih aktivnosti sodeluje pri izvajanju pomoči uporabnikom
 • z vidika zagotavljanja socialnih aktivnosti svetuje uporabnikom pri vsakodnevnih težavah
 • uporabnikom pomaga pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže ter pri njihovem vključevanju v okolje
 • uporabnikom pomaga pri uveljavljanju pravic v različnih ustanovah
 • sodeluje pri izvajanju načrtov in pri nudenju pomoči družini na domu in za dom pri vsakodnevnih težavah
 • išče možnosti kratkotrajnega razbremenjevanja družine
 • pomaga pri organizaciji socialnega servisa posameznikom in družinam
 • pomaga uporabnikom pri iskanju primernih skrbnikov, zaupnih oseb, zagovornikov, asistentov in prostovoljcev
 • pozna oblike in načine pomoči na domu in za dom ter ustanove, ki lahko nudijo pomoč družinam
 • pozna pravice uporabnikov
 • pozna načine ohranjanja socialnih stikov in delovanje institucij v mreži pomoči uporabnikom
sodeluje pri zagotavljanju pomoči starejšim
 • organizira aktivnosti za kakovostno življenje starejših v institucionalnem varstvu
 • organizira in sodeluje pri izvedbi aktivnosti socialne oskrbe za starejše v varovanih stanovanjih in dnevnih centrih
 • organizira neformalne oblike pomoči starejših v domačem bivalnem okolju
 • organizira in usklajuje izvedbo socialne oskrbe na domu
 • organizira spremstvo, družabništvo in osebno asistenco
 • sodeluje pri organizaciji laične in strokovne socialne ter zdravstvene oskrbe
 • pozna oblike socialnega varstva za starejše
 • pozna oblike in načine zagotavljanja pomoči starejšim
 • pozna etična načela za delo s starejšimi
 • pozna značilnosti starejših in se zna ustrezno odzivati
sodeluje pri pripravi in izvedbi projektov na področju socialnih storitev
 • sodeluje pri zasnovi in pripravi projektov
 • sodeluje pri izvajanju projektov
 • pozna zakonitosti in elemente projektnega dela
sodeluje v procesu neformalnega izobraževanja in usposabljanja in organizira
 • organizira in vodi kreativne delavnice za dejavnosti socialnega skrbstva in varstva za uporabnike v lokalnem okolju
 • v sodelovanju z različnimi strokovnjaki pripravi program delavnice in zagotovi pogoje za izvajanje
 • pozna sodobne metode spodbujanja za vključevanje v neformalne oblike izobraževanja in usposabljanja
 • pozna različne oblike neformalnega izobraževanja in ustanove, ki le-to izvajajo
 • pozna osnovne postopke in standarde organizacije in vodenja neformalnih oblik izobraževanja
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja
 • vodi administrativno dokumentacijo, evidence in pripravlja poročila
 • dokumentira delo in izvedene aktivnosti
 • uporablja osnovna programska orodja
 • pozna osnove pisarniškega poslovanja
 • zna uporabljati programska orodja, kot so urejevalniki besedil, programska orodja za urejanje preglednic, spletne brskalnike...
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • upošteva osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • upošteva pravila za sestavo poslovnega načrta
 • izvaja promocijo socialnih storitev: pripravlja letake, zloženke in drugo informativno gradivo za različne uporabnike, informira različne medije
 • naroča in nabavlja potrošni material ter izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti in delovanja trga ter finančnega poslovanja
 • pozna pravila za sestavo poslovnega načrta
 • pozna osnovna pravila stikov z javnostmi
 • pozna pravila pisnega sporočanja v slovenskem jeziku
Vodenje sodeluje v strokovnem timu
 • skrbi za realizacijo sprejetih odločitev in aktivnosti ter razvija spretnosti za reševanje problemov v delovnih procesih
 • sodeluje in koordinira delovanje strokovnih timov
 • se povezuje s strokovnjaki na področju socialnega varstva
 • pozna strokovne elemente kakovosti dela, organizacije delovnega procesa, organizacije sistemov in vodenja
 • pozna funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
 • zna uporabljati sodobne metode timskega dela
Nadzor dela izvaja organizacijo in spremljanje dela v strokovnem timu
 • svetuje, sodelavcem in strokovnm skupinam, jih vodi in spremlja njihovo delo
 • spremlja lastno delo in delo strokovnega tima
 • pozna osnove organizacije dela in vodenja
 • pozna zakonodajo s področja delovnega prava
 • pozna osnove upravljanja s človeškimi viri
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost delovnih procesov
 • izvaja samoevalvacijo in evalvacijo strokovnega dela
 • spremlja novosti v stroki in se stalno strokovno izpopolnjuje
 • upošteva veljavne zakonske predpise in varuje poslovne skrivnosti
 • pozna standarde kakovosti za svoje področje dela
 • pozna kodeks etičnih načel in človekovih pravic in ravna v skladu z njimi
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
Komunikacija komunicira s sodelavci, s strokovnjaki in z uporabniki
 • komunicira s sodelavci, s strokovnjaki in uporabniki v slovenskem in enem tujem jeziku
 • komunicira z javnostmi
 • se povezuje in sodeluje z lokalnimi skupnostmi ter z različnimi ustanovami s področja socialnih storitev
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo ter strokovno terminologijo v slovenskem in enem tujem jeziku
 • obvlada veščine komuniciranja in vodenja posameznikov pri reševanju socialnih stisk in vprašanj
 • zna komunicirati z uporabniki in javno nastopati
 • pozna poslovni bonton in uporablja načela poslovne etike
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in za varnost drugih
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja ter skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev
 • pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja
 • pozna splošne in posebne zakonske pravne dokumente, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu
 • pozna zakonitosti zdravega življenjskega sloga

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Zora Tomič, univ. dipl. soc., Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana
 • Marija Dobnikar, univ. dipl. soc., Center za socialno delo Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 16, 2310 Slovenska Bistrica
 • Mirjana Majhenič, univ. dipl. soc., Center za pomoč na domu Maribor, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor
 • mag. Janez Vidmar, Inštitutu RS za rehabilitacijo Slovenije, Inštitut Center za poklicno rehabilitacijo, linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
 • mag. Josip Lukač, Zavod Hrastovec Trate, Cesta zmage 109, 2000 Maribor
 • mag. France Prosnik, Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
 • Jasna Božič, univ. dipl. polit., Inštutit RS za rehabilitacijo Maribor, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor
 • Žarka Brišar Slana, univ. dipl. soc., Center za socialno delo Ljubljana – Šiška, Celovška cesta 195, 1000 Ljubljana
 • Stanja Ivanjšič, univ. dipl. soc. del, Dom dr. Jožeta Potrča, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
 • mag. Matej Kos Durjava, Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
 • Jasna Dominko Baloh, prof. pedag. in psih., Doba evropsko poslovno izobraževalno središče, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
 • Irena Amič Ravnik, prof., Doba evropsko poslovno izobraževalno središče, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.