Poklicni standard

Naziv:

Bolniški strežnik/bolniška strežnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.10.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Zdravstvena nega in babištvo (0913)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Bolniški strežnik/bolniška strežnica (7600.003.3.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo v sodelovanju z nadrejenim
 2. opravlja higieno in oskrbo na oddelku ter sodeluje z zdravstveno-negovalnim osebjem pri oskrbi in negi stanovalcev
 3. transportira perilo in hrano znotraj zavoda
 4. vzdržuje bivalne in skupne prostore in okolico zgradbe
 5. čisti, razkužuje in vzdržuje transportna sredstva, razdelilno kuhinjo in stanovalčevo okolje v skladu s smernicami preprečevanja okužb
 6. racionalno rabi energijo, material in čas
 7. varuje lastno zdravje in zdravje drugih ter okolje
 8. sporazumeva se s sodelavci, stanovalci, svojci in strokovnimi službami
 9. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo in razvija podjetne lastnosti

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo v sodelovanju z nadrejenim
 • načrtuje lastno delo v sodelovanju z nadrejenim
 • organizira lastno delo
 • analizira opravljeno lastno delo
 • pozna osnove organiziranosti zdravstvenega in socialnega varstva
 • pozna socialno mrežo, stanovanjsko enoto in negovalni oddelek
 • pozna standard osebne urejenosti ter higiensko-epidemiološke standarde in smernice
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovni prostor in pripomočke
 • pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • pozna možnost infekcije in postopke za preprečevanje prenosa okužb
 • pozna varnost pri delu kot svojo pravico in dolžnost
 • obvlada osebno higieno ter urejenost in higieno prostora
 • zna pripraviti pripomočke za delo
Operativna dela opravlja higieno in oskrbo na oddelku ter sodeluje z zdravstveno-negovalnim osebjem pri oskrbi in negi stanovalcev
 • pomaga pri oskrbi in osebni negi stanovalca
 • prinaša in servira hrano in napitke v sobo ter pomaga pri hranjenju
 • higiensko vzdržuje in razkužuje posteljne enote, čisti prostore in opremo
 • poroča o spremembah pri osnovnih življenjskih aktivnostih stanovalcev
 • dokumentira opravljeno delo
 • zna nuditi pomoč in spodbujati stanovalca pri oskrbi in negi
 • zna samostojno servirati hrano, samostojno čistiti in upoštevati pravila higiene živil
 • zna nuditi pomoč stanovalcu pri hranjenju z normalnim požiralnim refleksom
 • pozna osnove anatomije in fiziologije telesa
 • pozna osnovne psihofizične lastnosti starostnika in oseb s posebnimi potrebami
 • pozna zaščitna sredstva, pomen njihove uporabe in jih zna uporabljati
 • pozna možnost infekcije in postopke za preprečevanje okužb
 • zna vzdrževati posteljno enoto in stanovalčevo okolje
 • zna čistiti in razkuževati prostore in opremo stanovalca glede na vrsto in način čiščenja
 • pozna transportne poti čistega in umazanega perila
 • zna dokumentirati svoje delo
opravlja transport perila in hrane znotraj zavoda
 • transportira umazano perilo
 • pripravi perilo za pranje in likanje
 • transportira čisto perilo
 • sortira čisto perilo
 • transportira hrano
 • pripravi posodo za razdeljevanje hrane
 • pozna vrste transporta in transportne poti v ustanovi za dostavo čistega in umazanega perila
 • zna ločevati čisto in nečisto pot
 • pozna delo v pralnici in likalnici
 • pozna osnove shranjevanja in priprave živil
 • pozna namembnost posode in pribora glede na način razdeljevanja hrane
 • pozna načrt pomivanja, tehnični postopek in uporabo sredstev za pomivanje posode in pribora
 • pozna pomen razkuževanja posode in pribora
 • zna uporabljati transportne poti za transportiranje hrane
 • zna vzdrževati čistočo in red v razdelilnih kuhinjah in v prostorih za razdeljevanje hrane na oddelku
vzdržuje bivalne in skupne prostore in okolico zgradbe
 • preveri in poroča o stanju zalog materiala, ki ga potrebuje za opravljanje dela
 • shranjuje material
 • preprečuje prenašanje infekcij
 • upošteva navodila strokovnih sodelavcev
 • oceni potrebo po materialnih sredstvih in pripomočkih za ureditev bivalnega okolja, skupnih prostorov in okolice
 • zna higiensko vzdrževati pripomočke za delo
Administrativna dela evidentira storitve
 • evidentira opravljene storitve
 • pozna interne pravilnike in navodila ustanove
 • pozna dokumentacijo in potrebne obrazce
Zagotavljanje kakovosti zagotavljanje kakovosti (opomba: ni bilo vnešenga ključnega dela)
 • zagotavlja kvaliteto lastnega dela (upošteva standardne postopke dela, etična načela, strokovne smernice)
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • kontrolira kvaliteto lastnega dela
 • varuje osebne podatke
 • pozna splošna etična načela in pravila zavoda
 • pozna, prepozna specifične potrebe, težave in stiske starostnikov ter oseb s posebnimi potrebami in poroča nadrejenemu
 • zna ravnati v skladu z navodili proizvajalca
Vzdrževanje in popravila vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovno orodje, instrumente in aparate
 • čisti, dezinficira in vzdržuje delovne pripomočke, delovna orodja in aparate
 • obvešča nadrejene o napakah in okvarah in skrbi za servisiranje
 • pozna delovanje aparatov in nevarnosti in poroča o napakah ter okvarah
 • zna uporabljati čistilna in dezinfekcijska sredstva v skladu z navodili proizvajalca
 • zna upoštevati navodila strokovnih sodelavcev
Komunikacija komunicira s sodelavci, stanovalci, svojci in strokovnimi službami
 • komunicira s stanovalci in svojci
 • komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 • pozna osnove psihologije, komunikacije in etike
 • pozna pomen pozitivne samopodobe in pomen humanih medčloveških odnosov
 • zna spoštovati življenje
Varovanje zdravja in okolja varuje lastno zdravje in zdravje drugih
 • varuje lastno zdravje, zdravje pacientov in sodelavcev
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • preprečuje prenašanje infekcij
 • pozna zaščitna sredstva in ukrepe za preprečevanje širjenja infekcij
 • pozna higienske standarde, predpise in priporočila ustanove
varuje okolje v posebnih delovnih razmerah
 • varuje lastno zdravje, zdravje stanovalcev ali uporabnikov
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna navodila o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • zna ravnati z nevarnimi snovmi in s tem preprečuje nezgode
 • pozna vzroke za nastanek požara in pozna ukrepe za varnost stanovalcev

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Marjan Meglič, Dom Danice Vogrinec, Maribor
 • Ljupka Cahunek, DPU, Tržič
 • Branka Šega, Dom Danice Vogrinec, Maribor
 • Bojana Grm, Špesov dom Vojnik
 • Zdenka Mencigar Kladnik, Srednja zdravstvena šola Celje
 • Jelka Drobne, CPI
 • Koordinator:Veronika Šlander, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.