Poklicni standard

Naziv:

Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.3.2021

Predhodniki:

Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka (72500070)

Klasius-P16:

Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija (0914)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka (75887580)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:  

 • načrtovati, pripraviti, organizirati in izvesti lastno delo
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi ter z dobrimi poslovnimi običaji in s standardi
 • čistiti in sterilizirati materiale
 • zbirati in sortirati laboratorijske materiale
 • komunicirati s strankami in sodelavci ter varovati lastno zdravje, zdravje drugih in okolje
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja
 • vzdrževati delovna sredstva ter racionalno rabiti energijo, material in čas

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta

pripravlja delovne površine, materiale, aparature in pripomočke za delo

 • vzdržuje pogoje čistega oz. aseptičnega dela, kjer je to potrebno
 • pozna osnovne pojme s področja laboratorijske medicine
 • pozna osnovne tehnike laboratorijskega dela
Operativna dela

čisti in sterilizira materiale

 • ročno in strojno čisti steklovino in laboratorijski pribor
 • pripravlja materiale za sterilizacijo
 • izvaja sterilizacijo steklovine in laboratorijskega pribora ter odpadkov (suha sterilizacija ali avtoklaviranje)
 • pripravlja demineralizirano vodo po predpisanem postopku
 • obvlada aseptično delo

zbira in sortira materiale

 • zbira, razvršča in prenaša laboratorijski pribor
 • zbira, razvršča in prenaša odpadni biološki material
 • sprejema, razvršča in razdeljuje čisto laboratorijsko perilo oz. zaščitno obleko
Administrativna dela

vodi predpisano dokumentacijo

 • evidentira porabo potrošnega materiala
 • obvlada delo z računalnikom in osnovno programsko opremo za urejanje besedil
Zagotavljanje kakovosti

deluje skladno z navodili za delo in s kodeksom

 • upošteva standardne operativne postopke in navodila za delo v vseh fazah izvajanja dela
 • izvaja samokontrolo pri delu in skrbi za pravilno in pravočasno izvedbo delovnih postopkov
 • opozarja na motnje v operativnih  postopkih
 • pozna načela in načine nadzora kakovosti dela
 • pozna osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
 • pozna in razume kodeks del, vključno z varovanjem podatkov
Vzdrževanje in popravila

vzdržuje delovna sredstva

 • preverja tehnično opremo in pripomočke za delo naprav/opreme, ki ni namenjena neposrednemu izvajanju preiskav
 • menja potrošni material na opremi/napravah, ki jih uporablja za delo
 • vzdržuje higieno delovnih sredstev
 • pozna čistilna sredstva
Komunikacija

sprejema in predaja informacije o delu

 • komunicira s sodelavci v laboratoriju in z nadrejenim z namenom kakovostnega, varnega in okolju prijaznega dela
 • zbira in posreduje informacije o delovnem procesu in o stanju naprav in orodja
 • obvešča nadrejene o pomanjkljivostih v delovnih procesih
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada osnovno strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja

obvladuje varnostne ukrepe pri ravnanju z biološkim materialom

 • pri delu uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • uporablja sistemska zaščitna sredstva (npr. digestorij)
 • izvaja lokalne in sistemske varnostne ukrepe pri ravnanju z biološkim materialom (čiščenje delovnih površin, splošni ukrepi obnašanja v laboratoriju in pomožnih prostorih)
 • pravilno in varno uporablja kemikalije, reagente
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ogrožajo varnost in zdravje pri delu
 • čisti in ureja delovno okolje skladno s predpisi o varstvu okolja
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja
 • obvlada pogoje za varno delo ter ukrepe za zaščito okolja in lastno zaščito
 • pozna in obvlada ukrepe za varno delo pri ravnanju z biološkimi vzorci

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Pika Meško Brguljan, Zbornica laboratorijske medicine, Klinika Golnik
 • Eva Fliser, Zbornica laboratorijske medicine, Univerzitetni klinični center Maribor
 • Barbara Možina, Zbornica laboratorijske medicine, Onkološki inštitut, Ljubljana
 • Breda Pivk, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.