Poklicni standard

Naziv:

Graver/graverka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Graver/graverka (75172250)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno rabi čas, material in energijo
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s strankami in sodelavci
 7. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 8. izdeluje, vzdržuje in popravlja graverske izdelke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • prouči projektno delavniško dokumentacijo, tehniško-tehnološko dokumentacijo
 • pripravi načrt dela oziroma načrtuje tehnološke postopke in delovne procese glede na obliko in zahtevane značilnosti izdelka ter značilnosti materialov (jekla, medenine, bakra, aluminija, plastike, žlahtnih kovin, stekla …)
 • določa časovne in druge parametre, potrebne za izvedbo delovne naloge
 • spremlja oblikovalske in tehnološke smernice razvoja v graverstvu ter uvaja novosti
 • spremlja delo konkurence

 • pozna osnove prostoročnega risanja
 • obvlada tehnično risanje
 • pozna osnove grafičnega in industrijskega oblikovanja
 • pozna temeljne likovnoteoretske pojme
 • pozna umetnostnozgodovinska obdobja
 • pozna zgodovino svoje stroke
 • pozna računalniško podprto modeliranje
 • obvlada delovno zaporedje ter pozna normative porabe materiala
 • pozna, razlikuje in razvršča materiale in pomožne materiale glede na njihove lastnosti in uporabnost (npr.: jeklo, medenina, baker, aluminij, plastika, žlahtne kovine, steklo)
 • pozna ustrezna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog ročnega in strojnega graviranja
 • pozna postopke obdelave različnih materialov  (jekla, medenine, bakra, aluminija, plastike, žlahtnih kovin, stekla …)
 • zna brati tehnično dokumentacijo
 • pozna metode organizacije dela
 • obvlada delovno zaporedje nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, opremo, orodje in material
 • pripravi seznam potrebnega materiala
 • pripravi opremo, stroje in orodje
 • pripravi material in preveri njegovo kakovost
 • pregleda stanje orodij in naprav
 • prouči tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • izračuna količine potrebnega materiala
 • pregleda delovna in zaščitna sredstva
 • pripravi pisna navodila za izvedbo dela

 • pozna osnovne lastnosti, zgradbo ter uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov za graviranje  (jekla, medenine, bakra, aluminija, plastike, žlahtnih kovin, stekla …)
 • pozna delovno orodje, naprave in stroje ter njihovo uporabnost
 • pozna postopke in metode izdelave graverskih izdelkov
 • pozna postopke za delo z delovno opremo in postopke dela s pripomočki za varno delo
Operativna dela izdeluje, vzdržuje in popravlja graverske izdelke
 • izdeluje skice, risbe, šablone in modele
 • uporablja različne tehnike izdelave dekoracij in pisav
 • prenaša predlogo na material
 • ročno obdeluje in izdeluje gravure (ploski vtisk, jekloreze in bakroreze) s tehnikami damasciranja, punciranja, tauširanja
 • strojno obdeluje in izdeluje (izdeluje gravure: ploski vtisk, jekloreze in bakroreze)
 • menja orodja
 • izvaja vmesno kontrolo v predpisanih obdobjih in korigira tehnološko nastavitev (po potrebi)
 • uporablja računalniške programe za delo na CNC-stroju
 • izvaja dela na CNC-stroju
 • izvaja dela z ročnimi in računalniškimi graverskimi stroji ter lasersko vodenimi stroji za obdelavo kovin in plastike
 • zaporedno izvaja posamezne faze izdelave
 • spremlja potek posameznih faz in po potrebi spreminja tehnološke parametre na stroju
 • izdeluje žige in graversko orodje ter pripomočke za vtiskovanje
 • izvaja različne tehnike površinskega oblikovanja
 • preverja izdelane ali popravljene izdelke in po potrebi izvršuje dodatne popravke
 • uvaja nove tehnologije v delo

 • zna izdelati skico, risbo, šablono in model z upoštevanjem lastnosti materiala ter zahtevami naročnika
 • pozna osnove konstruiranja z računalnikom
 • pozna različne tehnike izdelave dekoracij in pisav
 • zna prenesti predlogo na material
 • pozna postopke in značilnosti ročnega in strojnega graviranja
 • pozna vrste in uporabo strojev, orodij in naprav, ki se uporabljajo v graverstvu
 • pozna tehnološke postopke izdelave in tehnike obdelave različnih materialov
 • pozna postopke izdelave, obdelave orodja ter pripomočkov za vtiskovanje
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • vodi tehnično in tehnološko dokumentacijo ter evidence materiala, orodij in strojev
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • arhivira skice, risbe, šablone, modele in fotografije svojih izdelkov

 

 • pozna potrebne evidence dela
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • pozna dokumente za prodajo in avtorsko zaščito izdelka
 • obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo
Komercialna dela izdeluje kalkulacije storitev in izdelkov ter naroča in shranjuje material, polizdelke in opremo
 • izračuna stroške materiala in dela
 • izdeluje kalkulacije izdelkov in storitev
 • svetuje stranki v skladu z graversko stroko in tradicijo
 • ocenjuje in ovrednoti ponudbe in povpraševanje
 • sodeluje pri izbiri materialov in orodij
 • naroča osnovne in pomožne materiale, polizdelke in opremo
 • skladišči material, polizdelke in izdelke

 • pozna normative dela in materiala ter osnove kalkulacij
 • pozna vrste stroškov dela in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • izvaja dela v skladu s tehnološkimi navodili in postopki
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • upošteva standarde za zagotavljanje celovite kakovosti
 • zagotavlja kvaliteto izdelkov in opravljenih storitev
 • uporablja merilne pripomočke (merila, merilna orodja, kontrolne pripomočke)
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • spremlja novosti v tehnologijah izdelave graverskih izdelkov ter novosti v materialih

 • pozna postopke za ugotavljanje in spremljanje kakovosti storitve
 • pozna standarde in metode za kontrolo kakovosti materiala in izdelkov
 • pozna veljavne standarde in predpise
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije
 • obvlada tehnološke postopke in navodila za delo
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje opremo in orodje za delo ter čisti delovno mesto
 • redno pregleduje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • čisti delovno mesto
 • redno vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja

 • pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
 • pozna osnovna vzdrževalna dela na pripomočkih, napravah in orodju
Komunikacija sporazumeva se s strankami, sodelavci in z zunanjimi sodelavci
 • strokovno ustno in pisno komunicira s strankami in jim svetuje tako pri izbiri materiala oz. tehnike kot tudi pri končnem izgledu izdelka
 • seznanja stranke s potrebnimi deli, predkalkulacijo in s časom, potrebnim za izvedbo del
 • sodeluje v skupini
 • sodeluje z oblikovalci
 • sodeluje z drugimi zunanjimi strokovnjaki, izvajalci in naročniki
 • seznanja širšo javnost s področjem stroke, smernicami razvoja in s svojimi izdelki

 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna strokovno terminologijo in jo uporablja
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, drugih ljudi in okolja
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju ter varovanju okolja
 • ukrepa ob razlitju ali uhajanju kemično agresivnih in vnetljivih snovi
 • uporablja okolju prijazne materiale, orodja in tehnike
 • zbira, razvrsti in odstrani odpadni material

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna predpise za varovanje okolja
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • obvlada osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Barbara Blejec, Sitar d. o. o.
 • Vinko Tomšič, Graverstvo Tomšič d. o. o.
 • Fani Al Mansour, Srednja Poklicna in Strokovna Šola Bežigrad - Ljubljana
 • Gregor Markelj, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana

Koordinatorici:

 • Majda Stopar, CPI
 • Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.