Poklicni standard

Naziv:

Apiterapevt/apiterapevtka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

14.1.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Apiterapevt/apiterapevtka (75146620)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in izvajati delo v delovnem okolju skladno s pooblastili ter standardi kakovosti dela na področju apiterapevtske dejavnosti
 • voditi poslovanje in administrativne procese na področju apiterapevtske dejavnosti
 • komunicirati s strankami, strokovnjaki in predstavniki strokovnih institucij ter pri tem upoštevati poslovni bonton
 • obdelovati, analizirati in interpretirati podatke za spremljanje poslovnih odločitev na področju apiterapije z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
  gospodarno ravnati z viri: opremo, materiali, energijo in časom
 • zagotavljati lastno varnost, varnost strank oziroma uporabnikov apiterapevtskih storitev ter varovati okolje
 • uporabljati primarne čebelje pridelke
 • izdelovati pripravke za apiterapijo
 • svetovati strankam pri uporabi čebeljih pridelkov in izdelkov za ohranjanje in krepitev zdravja
 • izvajati masažo z medom
 • strankam omogočati sproščanje s čebeljim zrakom iz panja
 • strankam nuditi prvo pomoč v primeru čebeljega pika in drugih zdravstvenih zapletov v okviru dejavnosti

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela

načrtuje, organizira in vodi delovni proces na področju apiterapije

 • načrtuje in organizira gospodarno rabo virov (prostor, materiali, energija, čas)
 • izbira okolju prijazne materiale
 • razume pomen družbene odgovornosti podjetja
 • načrtuje in organizira delovni proces
 • načrtuje, izdela, vodi in usklajuje terminske plane različnih aktivnosti ter postopke apiterapevtskih storitev
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna normative dela in porabe materiala na svojem delovnem področju
Priprava dela oz. delovnega mesta

pripravi sebe, delovno mesto in pripomočke

 • pripravi prostor in pripomočke za opravljanje dela
 • vzdržuje osebno higieno in higieno delovnega okolja skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
 • obvlada in izvaja postopke čiščenja in dezinfekcije prostorov in pripomočkov
 • pripravi se za delo
 • nastavi in vodi kartoteko strank in spremlja njihovo počutje 
 • zagotavlja varnost osebnih podatkov strank
 • pozna učinke apiterapevtskih tretmajev
 • pozna predpise glede dovoljene uporabe proizvodov/izdelkov
 • se zaveda pomena varnih materialov za zdravje ljudi
 • pozna pravila priprave sredstev, prostora, sebe in stranke
 • upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
Operativna dela

uporablja primarne čebelje pridelke za namene apiterapije

 • uporablja primarne čebelje pridelke, pridelane po načelih sonaravne pridelave:
  • med (med v satju, kremni med, med z deli satja …)
  • cvetni prah (izkopanec, osmukanec)
  • propolis
  • čebelji vosek
  • matični mleček
  • čebelji strup
  • obvlada posamezne tehnike pridelave zgoraj naštetih pridelkov
 • ustrezno skladišči zgoraj naštete pridelke

izdeluje pripravke za apiterapijo

 • izdeluje in skladišči mešanice čebeljih pridelkov in pripravkov:
  • mešanice s kremnim medom in čebeljimi pridelki
  • apilarnil
  • kreme
  • mila, šampone
  • svečke
  • voščene obloge
 • pozna učinkovanje in delovanje posameznega apiterapevtskega pripravka

svetuje strankam pri uporabi čebeljih pridelkov in izdelkov za ohranjanje in krepitev zdravja

 • sprejme stranko in pridobi osnovne informacije v zvezi z njenim zdravstvenim stanjem
 • razume razlike med apiterapijo in zdravilsko ter zdravstveno dejavnostjo ter svojo vlogo v tem kontekstu
 • informira in svetuje stranki o načinu izvajanja apiterapevtskih storitev in tretmajev
 • strankam predstavi učinkovanje in delovanje posameznih čebeljih pridelkov in izdelkov
 • obvlada in razume učinke posameznih čebeljih pridelkov in njihovih medsebojnih kombinacij
 • pozna indikacije in kontraindikacije pri uporabi čebeljih pridelkov in pripravkov
 • pozna osnove anatomije in fiziologije telesa

izvaja masažo z medom

 • pripravi sebe in prostor z masažno mizo
 • pripravi pripomočke (voda, razkužilo, papir…) in masažno perilo
 • s strani stranke pridobi informacije, ki so ključne za izvajanje masaže z medom
 • pripravi stranko na masažo
 • razume pomen in zagotavlja intimnost ter varovanje osebne integritete stranke
 • informira stranko o postopku masaže z medom
 • nanaša ustrezno ogreti cvetlični med na celotno masažno površino stranke
 • izvaja masažo z medom:
  • vtira med v podkožje, z vakumskimi prijemi omogoča izločanje nečistoč iz podkožja in jih z vlažno ter toplo brisačo odstrani s telesa
  • nadzira čas trajanja masaže
  • je pozoren na motnje strankinega vedenja, jih prepozna in v primeru motenj vedenja prilagodi ali prekine masažo
  • evidentira storitev stranke
  • pozna refleksne cone masiranca
  • obvlada tehniko vakumskih masažnih prijemov
  • zna razložiti stranki, da masaža ni nadomestilo za zdravniški pregled
  • pozna, razloži in upošteva kontraindikacije
  • pozna ukrepe v primerih nepravilnosti, starostnih sprememb in drugih nezaželenih sprememb na koži
  • presodi, kdaj stranko napotiti k zdravniku

strankam omogoča sproščanje s čebeljim zrakom iz panja

 • določa primerno obdobje za izvajanje sprostitvenih storitev
 • pripravi prostor in pripomočke (stol, ležišče, dihalna maska …)
 • opravi posvet s stranko glede storitve in pridobi informacije, ki bi lahko vplivale na potek postopka
 • stranki svetuje namestitev in čas trajanja sproščanja
 • spremlja potek strankinega sproščanja ter v primeru potrebe nudi prvo pomoč
 • storitev evidentira
 • ukrepa po predvidenem postopku v primeru strankine negativne reakcije

strankam nudi prvo pomoč v primeru čebeljega pika in drugih zdravstvenih zapletov v okviru dejavnosti

 • strankam nudi prvo pomoč v primeru čebeljega pika in drugih
 • pozna najpogostejše oblike zdravstvenih zapletov v okviru dejavnosti ter obvlada postopke nudenja prve pomoči
 • v primeru čebeljega pika stranki:
  • odstrani želo,
  • uporabi hladen obkladek in kortikosteroidno mazilo (v primeru otekline)
  • uporabi antihistaminik (če se oteklina še dodatno povečuje)
  • upošteva zdravstveno-higienske predpise
 • pokliče nujno medicinsko pomoč v primeru zdravstvenih zapletov (npr. anafilaktične reakcije) zdravstvenih zapletov v okviru dejavnosti
Administrativna dela

naroča stranke na apiterapevtske storitve in vodi administracijo v zvezi z organizacijo aktivnosti na apiterapevtskem področju

 • zbira statistične podatke za potrebe analiz, oblikovanja poročil, ugotovitev in priporočil
 • izvaja analize in pripravlja poročila
 • vodi poslovne evidence
 • pozna načine in možnosti elektronskega poslovanja
 • vodi evidenco o izvoru čebeljih pridelkov
 • zagotavlja sledljivost izdelave apiterapevtskih pripravkov
 • pozna načine poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • naroča stranke in vodi evidence terapij za posameznega uporabnika apiterapevtskih sredstev
 • vodi evidenco učinkov pri strankah - uporabnikih apiterapevtskih sredstev
 • sestavlja dopise strankam in drugim naslovnikom z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • zagotavlja varnost in zaupnost osebnih podatkov
Komercialna dela

razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje

 • analizira tržišče glede potreb in konkurence
 • nabavlja opremo, pribor, potrošni material in embalažo za namene apiterapije
 • izdela in spremlja poslovni in finančni načrt
 • analizira in vrednoti poslovne rezultate
 • izdela kalkulacije in pripravi cenik čebeljih pridelkov, izdelkov in storitev
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
 • trži in promovira čebelje pridelke, izdelke in storitve
 • upošteva načela trajnosti
Komunikacija

komunicira s  strankami, strokovnjaki  in s predstavniki strokovnih institucij

 • zbira informacije o strankinem počutju
 • ustvarja zaupen odnos s stranko
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za potrebe apiterapije
 • seznani se s strankinim zdravstvenim stanjem oz. z njenimi morebitnimi medicinskimi in zdravstveno-negovalnimi diagnozami
 • komunicira s predstavniki strokovnih institucij
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja načela poslovne etike
Zagotavljanje kakovosti

zagotavlja kakovost apiterapevtskih pripravkov ter opravljenih storitev

 • spremlja in preverja kakovost apiterapevtskih pripravkov
 • zagotavlja kakovost opravljenih apiterapevtskih storitev
 • zagotavlja lastno higieno, higieno prostorov in opreme skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • preverja in spremlja zadovoljstvo strank po opravljeni storitvi
 • upošteva etični kodeks pri izvajanju dejavnosti
 • stranki zagotavlja varnost osebnih podatkov
 • racionalno gospodari z viri: prostorom, materiali, energijo in časom
 • spremlja novosti v stroki in se stalno strokovno izpopolnjuje
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti in metode kontrole kakovosti, ki se uporabljajo pri apiterapiji
Varovanje zdravja in okolja

zagotavlja lastno delovno varnost in varnost drugih

 • varuje lastno zdravje in zdravje strank skladno s predpisi o varnosti in varovanju zdravja pri delu ter skladno s pravili o požarni varnosti
 • upošteva ergonomska načela pri ureditvi svojega okolja/delovnega mesta
 • pozna možnosti za nastanek nesreč pri svojem delu in ukrepe za preprečevanje le-teh
 • upošteva zakonodajo s področja nalezljivih bolezni in uredbo o ravnanju z odpadki

varuje okolje

 • delo opravlja skladno s predpisi o varovanju okolja
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev in materialov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Franc Šivic, Čebelarstvo Šivic Šempas
 • Karl Vogrinčič, Čebelarstvo Vogrinčič Pernica
 • Vlado Pušnik, Zveza čebelarskih društev Maribor
 • dr. Andreja Kandolf Borovšak, Čebelarska zveza Slovenije

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.