Poklicni standard

Naziv:

Monter / monterka hladilnih sistemov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Monter / monterka hladilnih sistemov (74360700)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje in organizira svoje delo
 • pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material v delavnici in na objektu
 • racionalno rabi čas, material in energijo
 • opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s strankami in sodelavci
 • montira in priklopi hladilne in tehnološke naprave ter opremo
 • montira in priklopi energetske generatorje in porabnike ter preizkusi delovanje kompletnega sistema cevnih instalacij
 • zna izbrati in vgraditi energetske naprave ali elementer za učinkovito rabo energije pri cevnih sistemih
 • namesti in zažene hladilni sistem ter preizkusi njegovo delovanje
 • vzdržuje in servisira hladilne sisteme in sisteme s toplotno črpalko

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo in sodeluje pri načrtovanju dela v skupini
 • pregleda naročilo, prevzame dokumentacijo in ovrednoti zbrane informacije
 • prouči tehnično dokumentacijo, tehnična navodila in navodila za delo
 • uporablja kataloge različnih proizvajalcev
 • načrtuje delo terminsko in po fazah dela ter izbere vrste in količine materialov, ki jih bo potreboval
 • pozna postopke dimenzioniranja in načrtovanja hladilnih naprav ter elementov cevnih sistemov in energetskih naprav
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material v delavnici in na objektu
 • predvidi in označi potrebne posege na gradbeni konstrukciji in potrebna gradbena dela na gradbenih elementih za potrebe razvoda cevnih instalacij v skladu z načrtom
 • izbere potrebne elemente in sestavne dele ter drug potreben material za izvedbo del
 • pripravi in preveri merilne naprave (njihov rok umerjenosti), orodja in naprave za montažo
 • pregleda stanje nastavitev delovnih tlakov (manometri) ter nastavitve električnih agregatov in drugih sistemov
 • zna uporabljati specifična orodja in merilnike: vakuumsko črpalko, manometer, termometer ter naprave za merjenje ptetokov in zaznavanje uhajanja gradiv
 • razume in razlikuje uporabnost kompresorjev (batni, vijačni, spiralni, eno-/dvostopenjski, kondenzatorjev (vodni, zračni), uparjalnikov ter važnih sestavnih delov hladilnega sistema (ekspanzijski elektromagne3tni ventili, mehanski zaproni ventili, nepovratni ventili, mehanski in elektronski omejevalniki tlaka, ...)
 • pozna razliko med digitalnimi in analognimi signali in merilnimi prikazi
 • zna brati merilne veličine senzorjev, razume njihov pomen in njihov vpliv na proces

Operativna dela namesti in zažene hladilni sistem ter preizkusi njegovo delovanje
 • lota bakrene cevi z bakrom in srebrom
 • krivi cevi
 • sestavi hladilni agregat hladilne naprave hladilnega sistema na podlagi načrtov, projektne dokumentacije in navodil proizvajalca
 • preizkusi tesnost sistema - izvede polnjenje sistema z dušikom
 • izvede vakuumiranje hladilnega sistema z vakuumsko črpalko
 • v skladu z navodili iz projektne dokumentacije hladilni sistem napolni z ustreznim hladivom
 • izvaja postopke preverjanja delovanja celotnega sistema in uporablja merilne instrumente 
 • zagotovi pravilno količino polnjenja glede na stanje (podhlajeno, nasičeno ali pregreto) hladiva pred polnjenjem
 • med seboj poveže vse električne sklope (termostat, zaščitna stikala, magnetni ventili)
 • vgrajuje varnostne, regulacijske in zaporne elemente sistema
 • izvede električni priklop hladilnega sistema in zažene hladilni agregat
 • nastavi parametre na nizkotlačnih in visokotlačnih zaščitnih stikalih
 • nastavi elektronski termostat (parametri, vklop-izklop, odtaljevanje)
 • ustrezno ravna s hladilnim sistemom in hladilnim sredstvom med namestitvijo, vzdrževanjem in servisiranjem
 • po zagonu sistema preveri delovanje 
 • pozna osnove termodinamike, fluidne tehnike in prenosa toplote
 • obvlada merske enote veličin in pretvorbe enot
 • razume delovanje energetskih sistemov kot celote (ogrevanje/hlajenje, solarni sistemi, sistemi s TČ, sanitarni sistemi, ogrevalni/hladilni sistemi, prezračevalni in klimatski sistemi, sistemi na stisnjen zrak, sistemi za filtracijo in mehčanje vode, sistemi za gašenje, ...)
 • pozna osnove elektrotehnike, meritev in nevarnosti električnega toka ter zaščitne ukrepe (ozemljitev, izenačitev potencialov)
 • razume električni tokokrog
zna izbrati in vgraditi energetske naprave ali elemente za učinkovito rabo energije pri cevnih sistemih
 • montira toplotne menjalnike/hranilnike toplote, toplotne črpalke in pripadajoče inštalacijske in varnostne elemente sistema po priporočilih proizvajalca oz. izvedbeni tehnični dokumentaciji
 • izvede inštalacijo sistema in integrira sisteme za izrabo OVE v obstoječe sisteme ogrevanja/hlajenja,
 • razlikuje med primarnimi viri energije in pozna njihovo uporabnost
 • razume funkcijo, delovanje, način priključitve in obratovalni režim vseh gradnikov toplotnih/hladilnih sistemov in sistemov s toplotnimi črpalkami 
 • pozna različne vrste plinov, ki se uporabljajo pri energetskih naprava in prav tako tudi njihove lastnosti in uporabnost
vzdržuje in servisira hladilne sisteme in sisteme s TČ
 • uporablja pripomočke za ugotavljanje napak in zna preko sinoptičnih prikazov (ekranov) krmilnikov (PLC) ugotoviti vrsto okvare
 • zna uporabljati računalnik in uporabne programe za vodenje in poseganje v proces
 • zamenja pokvarjeno ali izrabljeno mehansko, pnevmatično, hidravlično, električno komponento z originalnim nadomestnim delom (npr: termostat,tlačno stikalo, sušilnik, kompresor, uparjalnik ali kondenzator, varnostni element, regulacijske elemente,...)
 • popravlja enostavne poškodbe na napravah/sistemu in zna izdelati enostavne nadomestne dele
 • izvaja periodične preglede hladilnih sistemov/TČ - kontrolira stanje hladiv 
 • pri vzdrževanju, servisiranju in nameščanju posebno pozornost namenja čistoči in brezhibnosti najbolj občutljivih sestavin elementov hladilnega sistema/TČ
 • razume pomen urejenega in čistega delovnega okolja
 • pozna pomen sistemov vzdrževanja in osnovne principe vzdrževanja
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje in vodi delovno dokumentacijo (izvede popis del storitev, vgrajenega materiala in opreme)
 • dokumentira odkrite in odpravljene napake v delovanju sistema
 • izdela zapisnik o vzdrževanju hladilnega sistema
 • vodi evidence popravil, servisnih in vzdrževalnih del
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programska orodja
Komercialna dela sodeluje pri pripravi predračuna in računa
 • pripravi predračun ali sodeluje pri njegovi pripravi
 • izdeluje kalkulacije storitev in porabe materiala
 • razlikuje stroške dela in stroške materialov, ki jih uporablja
 • obvlada sistem označevanja in iskanja rezervnih delov
 • naroča material, opremo, elemente in rezervne dele ter jih skladišči
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • upošteva standarde za zagotavljanje celovite kakovosti delovanja hladilnih sistemov
 • upošteva standarde in norme pri montaži in vzdrževanju hladilnih sistemov
 • zagotavlja kakovost opravljenih storitev
 • spremlja in kontrolira rezultate lastnega dela
 • spremlja razvoj novih tehnologij, materialov in sestavnih delov inštalacij
 • spremlja vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije 
 • ekološko skladišči ter vozi na uničenje odpadne snovi in materiale
 • razume pomen parametrov ugodja in jih zna zagotavljati v bivalnem okolju
Komunikacija sporazumeva se s strankami in sodelavci
 • svetuje strankam pri izbiri materialov, elementov oziroma sistemov hlajenja
 • sodeluje s tehnologom, s službo vzdrževanja, z nadrejenimi in ostalimi sodelavci
 • zna delati v skupini pri izvajanju del na objektih
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci inštalaterskih in gradbenih del
 • pozna osnovne poslovnega komuniciranja in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravna v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in o požarni varnosti
 • zagotavlja upoštevanje predpisov in uredb, ki urejajo področje ravnanja z izdelki, napravami in opremo, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi, in s fluoriranimi toplogrednimi plini
 • pri delu uporablja osebno varovalno opremo
 • skrbi z varovanje zdravja vseh in okolja
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadni material
 • seznanjen je z nevarnostmi in možnimi poškodbami pri delu ter pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Bojan Belehar, Klima Belehar d. o. o.
 • Berto Menard, MENARD RA, trgovina, servis, proizvodnja in montaža hladilne in bele tehnike d. o. o.
 • Andrej Papež u. d. is., Ensi d. o. o.
 • Anton Zaplotnik, Vodovodne in ostale cevne instalacije Zaplotnik Anton s. p.
 • Janko Rozman, OZS
 • Marija Šibanc, CPI
Koordinator:
 • Nika Mustar, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.