Poklicni standard

Naziv:

Kuhar/kuharica pred gosti

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kuhar/kuharica pred gosti (73312000)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. samostojno načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo ter odgovorno organizirati delo osebja pri pripravi jedi pred gosti,
 2. odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, energijo, naprave in čas pri pripravi jedi pred gosti,
 3. odgovorno zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela pri pripravi jedi pred gosti,
 4. vzdrževati osebno higieno in higieno prostora za pripravo jedi pred gosti ter odgovorno skrbeti za izvajanje predpisov sistema HACCP pri pripravi jedi pred gosti,
 5. sodelovati pri pripravi nabora jedi za pripravo pred gosti v okviru rednih in izrednih obrokov ob upoštevanju značilnosti ciljne skupine gostov in posebnosti restavracije,
 6. svetovati gostom glede izbire jedi in njihove kombinacije ob upoštevanju gostovih želja, vsebnosti alergenov ter drugih pravil stroke, specifik restavracije in sodobnih trendov v kulinariki, načel uspešne komunikacije in bontona ter načel dobrega prodajalca v slovenskem in enem tujem jeziku,
 7. samostojno pripravljati izbrane jedi pred gosti (front cooking) z obvladovanjem vseh  strokovnih kuharskih postopkov, jih smiselno in kreativno povezovati in kombinirati, se prilagajati zahtevam gostov ter pri tem zagotavljati kakovost delovnih postopkov skladno s standardi dela v gostinstvu,
 8. strokovno in kakovostno servirati in garnirati jedi pred gosti ob upoštevanju normativov, estetskih prvin, sodobnih trendov v kulinariki in posebnosti restavracije ter pri tem zagotavljati kakovost končnega izdelka skladno s standardi dela v gostinstvu,
 9. strokovno predstavljati gostom postopke, uporabljena živila ter pripravljene jedi v slovenskem in enem tujem jeziku ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in bontona ter načel dobrega prodajalca,
 10. v svoje delo na atraktiven in zanimiv način vključevati strokovne postopke priprave jedi (animacija) z namenom zbuditi pozornost gosta in spodbuditi prodajo.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo osebja za pripravo jedi pred gosti
 • načrtuje in organizira lastno delo za pripravo jedi pred gosti
 • pozna specifike določenih del priprave jedi pred gosti
 • zna predvideti potrebni čas za določeno delo priprave jedi pred gosti
 • zna izbrati način organiziranja pomožnega osebja glede na frekvenco dela
 • pri organizaciji dela upošteva strukturo gostov
 • razume osnovna pravila organizacije dela in podjetja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, živila in pripomočke za pripravo jedi pred gosti
 • se osebno pripravi na delo (zaščitna oblačila, osebna urejenost in higiena, higiena rok)
 • seznani se z načrtovano pripravo jedi pred gosti v okviru jedilnika, dnevne ponudbe ali izrednih obrokov
 • prevzame pred pripravljena živila v kuhinji za pripravo jedi pred gosti
 • pripravi mise-en-place za pripravo jedi pred gosti
 • zna oceniti spremembe na živilih in kakovost živil
 • pozna primerne pripomočke, aparate za delo priprave jedi pred gosti ter jih zna izbrati in pripraviti
 • pozna faze mise-en-place za pripravo jedi pred gosti
 • pozna varna in učinkovita sredstva, opremo, pripomočke za nazorno demonstracijo priprave jedi pred gosti
Operativna dela sodeluje pri pripravi nabora jedi za pripravo pred gosti v okviru rednih in izrednih obrokov ob upoštevanju značilnosti ciljne skupine gostov in posebnosti restavracije
 • uskladi izbor jedi za ponudbo priprave jedi pred gosti z vodjo kuhinje
 • sodeluje pri izboru živil za pripravo jedi pred gosti
 • kreativno sooblikuje in nadgrajuje recepture za pripravo jedi pred gosti
 • spremlja ponudbo živil in novitet na trgu ponudbe
 • pozna energijsko in hranilno vrednost posameznih živil, njihove lastnosti, vpliv na človeka in načine uporabe
 • pozna normative za pripravo vseh vrst  jedi
 • pozna recepture za pripravo vseh vrst jedi
 • pozna pridobivanje in načine uporabe živil ter tipične jedi iz teh živil
 • zna pravilno družiti in kombinirati živila, da ustvari polnovredno jed (kombinira posamezne priloge z jedmi, kombinira več različnih živil v usklajeno prilogo, zna enakovredno zamenjati meso z izbrano zelenjavo, kombinira zelenjavo s sadjem)
 • smiselno in kreativno povezuje različne strokovne kuharske postopke
 • zna pravilno razvrstiti in kombinirati jedi v meni,  jedilni list
 • zna iskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
svetuje gostom glede izbire jedi, izbire sestavin in njihovih kombinacij, postopkov priprave jedi
 • svetuje gostom pri izbiri jedi iz ponudbe
 • pri svetovanju upošteva sezonsko in lokalno ponudbo živil ter značilnosti regije, vključeno v ponudbo restavracije
 • zna predlagati ponudbo jedi za goste, ki se prehranjujejo alternativno (vegetarijanska, veganska, brezglutenska prehrana)
 • informira gosta o alergenih v hrani iz ponudbe
 • pozna energijsko in hranilno vrednost posameznih živil, njihove lastnosti in načine uporabe
 • pozna vpliv živil na človeški organizem, pomen hranilnih snovi za človeka, prebavljivost posameznih živil in presnovo hranilnih snovi, posledice nepravilne prehrane ter upošteva priporočila zdrave prehrane
 • pozna način pridelave in predelave posameznih skupin živil
 • pozna snovi oz. proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti
 • komunicira z gosti z uporabo strokovne terminologije v slovenskem in enem tujem jeziku
 • obvlada osnove bontona in jih upošteva pri komunikaciji z gosti
 • razume psihologijo gostov
 • zaveda se pomena gostoljubnega in prijaznega odnosa do gostov za promocijo lastnega dela in celotne restavracije
samostojno pripravlja izbrane jedi pred gosti (front cooking) z obvladovanjem vseh strokovnih kuharskih postopkov
 • pripravlja oz. dokončuje jedi pred gosti z atraktivnim izvajanjem različnih strokovnih kuharskih postopkov za pripravo jedi pred gosti (v voku, na  žaru, v ponvi; jajčnih jedi, omlet, testenin in omak, sladic, mini pic z različnimi dodatki
 • prilagaja sestavo jedi in postopke obdelave željam gostov
 • obvlada mehanske, toplotne in dopolnitvene kuharske postopke za pripravo vseh vrst jedi
 • zna pravilno družiti in kombinirati živila, da ustvari polnovredno jed (kombinira posamezne priloge z jedmi, kombinira več različnih živil v usklajeno prilogo, zna enakovredno zamenjati meso z izbrano zelenjavo, kombinira zelenjavo s sadjem …)
 • zna pravilno uporabljati in kombinirati dišave, začimbe in druge dodatke za pripravo harmonične jedi
 • smiselno in kreativno povezuje različne strokovne kuharske postopke
 • uporablja sodobne kuharske postopke pri pripravi jedi
 • pozna specifike določenih del pri pripravi jedi pred gosti
 • pozna senzorične lastnosti in uporabnost dišav in začimb
 • obvlada strokovno terminologijo
 • uporablja različne naprave, pribor, pripomočke za pripravo jedi pred gosti
sodeluje s strežnim osebjem pri izvajanju francoskega in angleškega načina strežbe
 • pred gosti izvaja strokovne kuharske postopke mešanja, praženja, sotiranja, flambiranja različnih vrst jedi
 • pozna posamezne vrste živil za pripravo jedi pred gosti v francoskem načinu strežbe
 • pred gosti razkosava, reže, filira, porcionira in oblikuje različne vrste jedi
 • pozna posamezne dele živil za pravilno razkosavanje rezanje, filiranje
 • pozna in razlikuje orodja za različne tehnike dela pri angleškem in francoskem načinu strežbe
 • obvlada mehanske, toplotne in dopolnitvene kuharske postopke, ki so vključeni v angleški oz. francoski način strežbe
 • prilagaja postopke obdelave željam gostov
 • strokovne kuharske postopke izvaja na atraktiven in zanimiv način za goste
strokovno in kakovostno servira in garnira jedi pred gosti
 • pripravi porcijo po normativih pred gosti
 • servira in garnira jedi na krožniku pred gosti
 • serviranje in garniranje jedi pred gosti izvede na atraktiven in zanimiv način
 • izdaja hrano na osnovi naročila
 • evidentira izdajo hrane
 • zna estetsko kombinirati (barvno in oblikovno) jedi na krožniku
 • obvlada pravila nalaganja in kombinacije posameznih jedi na krožniku
 • pozna in razume estetske prvine in njihov vpliv v kulinariki na človekovo doživljanje
 • pozna in upošteva pravila priprave mise en place za izdajanje jedi
 • zna ustrezno ohladiti ali ogreti servirno posodo
 • razume pomen servirnega roba na servirni posodi
 • upošteva splošne higienske standarde in HACCP pri razdeljevanju hrane
 • pozna kemijske procese  in možne vplive na kakovost v fazah ohlajanja oziroma segrevanja jedi ter skrbi za ustrezno tople in ohlajene jedi
 • obvlada garniranje jedi na različne načine in oblike servirne in jedilne posode
strokovno predstavlja gostom postopke, živila ter pripravljene jedi v slovenskem in vsaj enem tujem jeziku
 • predstavlja pripravljene jedi in postopke priprave gostom, pri čemer prilagodi vsebino, način in stil predstavitve jedi različnim namenom in značilnostim gostov
 • predstavitev jedi izvede v smislu doživetja za gosta, pri čemer poudari posebnosti jedi, vezane na specifiko restavracije ter regionalne, zgodovinske, etnološke in druge značilnosti jedi, ter poveže jed z kontekstom oz. namenom, v okviru katerega je bila pripravljena
 • informira gosta o alergenih v jedeh iz ponudbe
 • pozna snovi oz. proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti
 • komunicira z gosti z uporabo strokovne terminologije in osnovnih komunikacijskih funkcij v tujem jeziku
 • obvlada osnove bontona in jih upošteva pri predstavitvi jedi pred gosti
 • razume psihologijo gostov
 • zaveda se pomena gostoljubnega in prijaznega odnosa do gostov za promocijo lastnega dela in celotne restavracije

Administrativna dela vodi zahtevane evidence z uporabo informacijsko – komunikacijske tehnologije
 • sestavi naročilo živil po predvidenem obsegu dela za pripravo jedi pred gosti
 • vzdržuje evidence, zapise o uporabi živil in drugih materialov v kuhinji
 • vodi evidenco pripravljenih obrokov
 • planira živila za pripravo jedi pred gosti
 • pozna zahtevano dokumentacijo
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
 • pozna pomen in pravila vodenja ter arhiviranja predpisane dokumentacije

Komercialna dela pripravlja kalkulacije
 • sodeluje pri izdelavi končnega obračuna opravljenega dela in porabljenega materiala
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
 • seznanjen je z dokumenti, ki spremljajo poslovni proces
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • kontrolira in zagotavlja kakovost storitev in končnega izdelka pri pripravi jedi pred gosti
 • upošteva standarde kakovosti in HACCP pri pripravi jedi pred gosti
 • pozna standarde kakovosti, metode kontrole kakovosti ter sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • zna kritično oceniti svoje delo, se na napakah učiti in jih popravljati
 • razume pravila stroke, etike in estetike
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve

Vzdrževanje in popravila ugotavlja pomanjkljivosti, okvare na strojih, orodjih in napravah ter obvešča ustrezno službo
 • ugotavlja pomanjkljivosti, okvare na strojih, orodjih in napravah terobvešča ustrezno službo
 • javlja vzdrževalni službi tekoča vzdrževalna dela in popravila naprav v kuhinji
 • v delovnem procesu se strogo drži načel varstva pri delu in varovanja okolja
Komunikacija komunicira s sodelavci, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji
 • komunicira z ekipo v kuhinji in ekipo v strežbi
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v vsaj enem tujem jeziku
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • uporablja dokumente, ki spremljajo delovni proces
 • zna se poslovno, prijazno, vljudno, pisno in ustno ter neverbalno sporazumevati s sodelavci ter z drugimi poslovnimi partnerji
 • pozna vrste, pomen in značilnosti poslovnega komuniciranja
 • razvija in spodbuja sodelovalno kulturo
 • razume lik pozitivne osebnosti
 • pozna značilnosti timskega dela in skupinske dinamike
 • ima smisel za delo z ljudmi
 • zna dajati konstruktivno povratno sporočilo in ga tudi sprejeti
 • zna ustrezno reagirati v problemskih in drugih frustracijskih situacijah
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in s čistilnimi sredstvi
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • upošteva predpisane pravilnike na področju gostinstva in zagotavlja njihovo izvajanje
 • opozarja na uporabo primernih pripomočkov za varno delo, pravilno uporabo aparatov v kuhinji, na pravilno ravnanje z njimi, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise in HACCP
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Janez Dolšak, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Franci Jezeršek, OZS – Sekcija za gostinstvo, Hiša kulinarike Jezeršek
 • Marko Budja, OZS – Sekcija za gostinstvo, Restavracija Mlada Lipa
 • Vlasta Markoja, OZS – Sekcija za gostinstvo
 • Anica Justinek, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.