Poklicni standard

Naziv:

Geotehnik/geotehnica za podzemna rudarska dela

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Geotehnik/geotehnica za podzemna dela (54400100)

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Geotehnik/geotehnica za podzemna rudarska dela (73137310)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • organizirati lastno delo ter voditi in koordinirati delo delovne skupine,
 • slediti vrednotam podjetja ter uvajati dobre poslovne prakse, izvajati geotehnična dela, meritve in pripravljati analize (jamomerstvo),
 • pridobivati mineralno surovino z rudarskimi tehnološkimi postopki in s pomočjo strojev ter naprav,
 • strojno in ročno izdelovati podzemne objekte z rudarskimi in geotehničnimi metodami,
 • zračiti in odvodnjavati podzemne objekte,
 • izdelovati izolacijske obloge, zadelke ter menjati talne loke,
 • nadzorovati dela pri procesu pridobivanja mineralne surovine, njeni predelavi in pripravi za uporabo ter izdelavi in vzdrževanju podzemnih rudarskih objektov,
 • učinkovito komunicirati z deležniki v delovnem procesu in uporabljati strokovno terminologijo,
 • zagotavljati in odgovarjati za kakovost opravljenega lastnega dela in dela delovne skupine skladno s standardi stroke ter z načeli racionalne rabe človeških virov, časa, energentov in delovnih sredstev,
 • izvajati in kontrolirati varnostne ukrepe pri rudarskih delih,
 • upoštevati okoljske standarde in delovati skladno s trajnostnim razvojem družbe.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira, načrtuje in organizira delo ter koordinira delo v skupini
 • ogleda si dodeljeno delovišče in tehnično dokumentacijo
 • sprejme ustna in pisna navodila za delo ter skladno z njimi načrtuje, izvaja in nadzoruje timsko delo
 • organizira lastno delo in delo v delovni skupini in pri tem upošteva zaporedje delovnih operacij
 • oceni čas, potreben za izvedbo delovne naloge na zahtevnejši normativ
 • optimizira opravljeno lastno delo in delo delovne skupine z vidika porabe časa, kakovosti opravljenega dela
 • organizira delo pri pridobivanju mineralne surovine na podzemnih odkopih
 • organizira nemoteno delo in tehnološki proces pri transportu, predelavi (obogatitvi) in pripravi primarnih in sekundarnih mineralnih surovin za nadaljnjo uporabo
 • organizira delo pri izdelavi, vzdrževanju in izgrajevanju podzemnih in površinskih rudarskih objektov z rudarskimi metodami, vključno s transportom ljudi, materiala in opreme
 • organizira izvajanje rudarskih merjenj in geodetskih merjenj na rudarskem prostoru
 • spremlja in evidentira parametre delovnega okolja (npr.: mejne vrednosti plinov)
 • koordinira dela med projektanti in izvajalci
 • izdela tehnično dokumentacijo
 • dnevno poroča o izvedenem delu in stanju na delovišču/revirju
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in delovna sredstva
 • pregleda delovno mesto oz. delovišče v varnostnem in tehnološkem smislu
 • uporablja tehnično dokumentacijo za svoje področje
 • preveri delovanje merilnih naprav
 • sodeluje v svoji delovni skupini pri poskusnem obratovanju nove opreme in analiziranju poskusnega delovanja
 • izbira orodja, stroje in naprave za učinkovito in varno delo
 • preveri pravilnost delovanja strojev, naprav in sistemov
 • zagotavlja rezervne dele in repromaterial na delovnem mestu
 • izvaja zaščito delovne opreme in delovnega okolja
 • upošteva varnostne ukrepe pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev

Operativna dela izvaja geotehnična dela, meritve in analize (jamomerstvo)
 • odkriva rezerve mineralnih surovin
 • analizira strukturo nahajališča
 • prepozna strukturno geološke razmere na delovišču
 • določi geomehanske lastnosti hribine
 • izvaja jamomersko-geodetske storitve (meri momente, smeri, višine, kote, naklone itd.)
 • razišče nahajališča mineralnih surovin (vizualno oceni stanje delovišča, objekta)
 • izvaja »in-situ« preiskave z opremo za merjenje geotehničinih parametrov
 • odvzame in pripravi vzorce mineralne surovine za laboratorijske preizkuse
 • organizira transport vzorcev
 • sodeluje s pristojnimi službami pri geomehanskih, geoloških, hidrogeoloških in merskih opravilih ter pri rudarskem projektiranju (pripravi podlage za odvzem vzorcev, pripravlja poročila za nadaljnjo obdelavo)


pridobiva mineralne surovine s stroji in z napravami ter izvaja tehnološke procese pri njeni predelavi in pripravi za nadaljnjo uporabo
 • pridobi in bogati mineralne surovine s stroji in z napravami
 • upravlja z vrtalno-napredovalnim strojem, s hidravličnim ščitnim podporjem, z drobilnikom mineralne surovine
 • montira in demontira opremo za izvajanje procesov pridobivanja mineralne surovine
 • sodeluje s strojniki pri sestavljanju odkopne mehanizacije in transporterje
 • montira in demontira opremo za izvajanje procesov pridobivanja mineralne surovine
 • izvaja različne odkopne metode pri pridobivanju mineralne surovine
 • transportira in drobi mineralne surovine
izdeluje podzemne objekte z rudarskimi in geotehničnimi metodami in stroji
 • izdela podzemne objekte s pomočjo strojev
 • upravlja napredovalni stroj, podajalnik lokov, ranžirni vlak, visečo dizel lokomotivo, montažni vitel, nakladalec
 • zalaga bok jamske proge z lesenim opažem
 • sidra in zalaga čelno steno
 • vgrajuje ločno podporje
 • transportira material z ranžirnim vlakom in podajalnikom lokov
 • ureja delovišče (čiščenje odvečnega materiala, izkop močvirnika, povzem proge itd.)
 • sodeluje pri daljšanju dvoverižnega transporterja (strojnikom podaja orodje) in pri ostalih pomožnih opravilih na pripravskem delovišču (daljša zračilne cevi, daljša visečo tračno progo, dodatno priteguje matice na objemkah)
 • pozna osnovne postopke vrtanja in dela v timu pri izdelavi jamskih vrtin
zrači in odvodnjava podzemne objekte
 • upravlja s prenosnimi merilnimi napravami
 • izdeluje zračilna vrata
 • montira in demontira zračilne cevi
 • izdela zbiralnik vode za odvodnjavanje podzemnih objektov
izdeluje izolacijske obloge
 • uporabi mešalec malte
 • postavi delovni oder
 • nabija opaž
 • vgradi cevi za injektiranje injekcijske mase
 • izdela obodne čepe
 • pripravi tla za izdelavo temelja
 • vgradi armaturno mrežo
 • izdela brizgane betone
 • izdela omet
 • zalije z emulgatom obod proge
izdeluje zadelke
 • izkoplje zasek po obodu proge
 • izdela prečne ločne ojačitve
 • vgradi lesene stojke
 • nabije plohe, debeline cca 5 cm
 • zatesni zadelke s tesnilnimi materiali
 • vgradi kontrolne in emulgatne cevi
 • izvede injektiranje injekcijske mase
 • izdela vrata za prehod v času izdelave zadelka
 • izdela lesene pregrade za zajezitev vode za črpanje
menja talne loke
 • upravlja napredovalni stroj, ranžirni vlak, visečo dizel lokomotivo, nakladalec
 • izdela bočne in stropne ojačitve
 • izgradi ločno podporje
 • povzema tla in oblikuje talni svod
 • pripravi material za vgrajevanje (loki, sidra, les, ročno orodje, vezice, objemke …)
 • vgradi talne loke in jih zalaga z lesom
 • zasipa medprostor med talnimi loki s premogom
 • pospravi deformirane loke in objemke z delovišča
 • transportira material (loki, les …) z ranžirnim vlakom
Komercialna dela sodeluje s pristojnimi službami pri izdelavi kalkulacij in ponudb
 • sporoča potrebe pri naročanju opreme in materiala
 • izdela obračun porabljenega materiala
 • sodeluje v timu pri koordinaciji del med projektanti in izvajalci
Administrativna dela vodi in izpolnjuje zahtevane evidence
 • evidentira tehnične in kadrovske podatke in analizira delovne razmere na podlagi normativov dela
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • uporablja informacijske sisteme delovnega in tehničnega dokumentiranja
 • sodeluje s pristojnimi službami pri geoloških in geotehničnih poročilih
 • sodeluje pri izdelavi napovedi, poročil in delov projektov (delna poročila in dokumentacijo po navodilih nadrejenega)
 • vodi posamezne evidence in jih arhivira
 • vodi delovno in tehnično dokumentacijo
 • spremlja in evidentira vrste in strukturo stroškov
Vodenje vodi in usklajuje svojo delovno skupino ter ravna skladno s pravilniki o sredstvih za razstreljevanje
 • vodi skupine pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter upošteva predpise o sredstvih za razstreljevanje
 • vodi skupine pri izvajanju geomehanskih, geotehničnih opravil
 • vodi dela pri izdelavi in vzdrževanju rudarsko-gradbenih objektov
 • pozna energetske naprave in sisteme
Nadzor dela nadzoruje dela pri procesu pridobivanja mineralne surovine, njeni predelavi in pripravi za uporabo ter izdelavi in vzdrževanju podzemnih rudarskih objektov
 • nadzoruje delo skupine pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin, geomehanskih, geotehničnih, hidrogeoloških in geoloških opravilih ter pri izdelavi in vzdrževanju podzemnih rudarskih objektov
 • izvaja in kontrolira varnostne ukrepe pri rudarskih delih
 • nadzira izgradnjo manjših podzemnih rudarskih objektov in ureja spremljajočo dokumentacijo
 • nadzira jamske prostore in njihove parametre
 • kontrolira stanje odvodnjevalnih objektov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenega lastnega dela in dela delovne skupine
 • deluje skladno s predpisi s svojega strokovnega področja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela ali storitve na podlagi standardov in primerjalnih meritev ter certifikatov
 • kontrolira rezultate dela in spremlja tehnološki proces
 • kontrolira opravljeno delo skladno z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • izvaja protokole za zagotavljanje kakovosti lastnega dela ali dela delovne skupine
 • upošteva osnovne elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Vzdrževanje in popravila izvaja in nadzira redna vzdrževalna dela na strojih in napravah
 • organizira čiščenje strojev, opreme in prostora med delom in po končanem delu
 • obvešča nadrejene o nepravilnem delovanju naprav in o zastojih pri svojem delu
 • sodeluje v delovni skupini pri vzdrževalno-remontnih opravilih (svetuje, nadzira, tolmači načrte)
 • razume pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
Komunikacija komunicira s sodelavci in z drugimi deležniki v delovnem procesu
 • komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in s strokovnimi službami
 • ustno in pisno komunicira ter ravna skladno s poslovnim bontonom in z načeli uspešne komunikacije
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažjo komunikacijo s sodelavci in z nadrejenimi
 • posreduje relevantne informacije sodelavcem in nadrejenim in uporablja strokovno terminologijo
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog v timu s sodelavci
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • seznani se s predpisi s področja varovanja zdravja in okolja ter z njimi povezanimi dolžnostmi in pravicami
 • dela skladno z delovnimi navodili
 • izvaja varnostne ukrepe pri rudarskih delih
 • predvidi možnosti za nastanek nesreč ter v primeru nesreče obvesti pristojne sodelavce/službe ter izvede postopke alarmiranja
 • v nevarnosti ravna skladno z naprej predpisanimi postopki
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • seznani se s splošnimi pravili za požarno varnost in obvlada uporabo sredstev za gašenje
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadne materiale skladno s predpisi o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

Vera Suhadolnik, Simona Kuder in Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodje priprave poklicnega standarda

Aleš Dremel, Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
Andrej Kos, Marmor, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d. d., Sežana
Boris Salobir, Protos, d. o. o., in ŠC Velenje, Velenje
Boris Verdnik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
Damir Klemenčič, CGP, Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Novo mesto
Ivan Pohorec, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
Meta Dobnikar, Geološki zavod Slovenije, Ljubljana
Mitja Kamenik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
Natalija Lah, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
Primož Vedenik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
Simon Lednik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
Simon Zavšek, Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
Stanislav Amon, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
Suzana Macolič, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana
Tadej Vodušek, ATOL 9, d. o. o., Ljubljana
Tomaž Hribar, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.