Poklicni standard

Naziv:

Častnik/častnica ladijskega stroja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Častnik/častnica krova (84000061)

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Častnik/častnica ladijskega stroja (72703640)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo ter delo drugih
 • racionalno uporabljati energijo, material in čas
 • izvajati strojno stražarjenje in zastopati upravitelja stroja v strojnici ladje
 • upravljati z glavnimi pogonskimi motorji in s pomožnimi stroji ter povezanimi nadzornimi sistemi
 • razstavljati, vzdrževati, popravljati in sestavljati ladijske stroje in opremo
 • uporabljati ročna orodja ter električno in elektronsko merilno opremo za preizkušanje, odkrivanje in lociranje napak
 • upravljati črpalne sisteme in povezane nadzorne sisteme
 • vzdrževati ladijske strojne sisteme vključno z nadzornimi sistemi
 • upravljati z električno, elektronsko in nadzorno opremo na operativni ravni
 • preprečevati, nadzorovati in gasiti požare na krovu ter upravljati z napravami za reševanje ljudi
 • uporabljati ladijsko strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku ter komunicirati s pomočjo sredstev ladijske komunikacije
 • zagotavljati kakovost svojega dela in dela drugih v skladu s pomorskimi predpisi ter prenašati znanja s področja ladijske stroke na nove sodelavce
 • zagotavljati lastno varnost ter spremljati in nadzorovati izpolnjevanje predpisov in ukrepov za zagotovitev varnosti človeških življenj na morju ter varstva morskega okolja
 • izvajati medicinsko prvo pomoč na ladji

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo v času straže in delo podrejenih
 • načrtuje, organizira in analizira opravljeno lastno delo
 • daje delovna navodila podrejenim na ladji
 • načrtuje, organizira in analizira delo skupine
 • optimizira človeške vire, delovna sredstva in sredstva za delo na ladji
 • upravlja in uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za potrebe lastnega dela in dela drugih

 • pozna metode organizacije in načrtovanja aktivnosti osebja v stroju ladje
 • pozna pravila ter standarde organizacije dela v stroju ladje
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzeme strojno stražarjenje
 • pregleda ladijsko strojno dokumentacijo
 • analizira obratovalno dokumentacijo
 • pregleda in preveri vse parametre za pravilno delovanje ladijskega strojnega kompleksa
 • prevzema in analizira ostale informacije in tehnično dokumentacijo
 • uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

 • pozna vse predpise in načela, ki jih je treba spoštovati pri strojnem stražarjenju
 • pozna pomen vrednosti  tlakov, temperatur in nivojev tekočin za pravilno delovanje ladijskega postroja
Operativna dela izvaja strojno stražarjenje in zastopa upravitelja stroja v strojnici ladje v skupini ladje z glavnim strojem 750 kW pogonske moči ali več
 • poveljuje ladijskemu strojnemu kompleksu
 • poveljuje kotlovnici in drugim oddelkom v strojnici
 • vodi podrejene v strojni straži
 • nadzira delo podrejenih oseb v času straže
 • vzdržuje varno strojno stražo
 • vzdržuje zapisnik o upravljanju
 • vodi podrejene med večjim popravilom
 • v času straže odgovarja za varno in učinkovito delovanje ter vzdrževanje strojev
 • vzdržuje ustrezne zapise o gibanjih in dejavnostih v zvezi z ladijskimi strojnimi sistemi
 • uporablja angleško strokovno literaturo za opravljanje strojniških dolžnosti
 • odgovarja, da so vsi stroji in oprema (za katere je odgovorna strojna straža) nadzorovani in da delujejo ter so preizkušani po predpisih
 • uporablja strokovno terminologijo v angleščini v pisni in ustni obliki
 • temeljito pozna temeljne načine, ki jih je potrebno upoštevati pri strojni straži vključno z:
 • - dolžnostmi, povezanimi s prevzemom in sprejetjem straže
 • - rutinskimi dolžnostmi, ki se opravljajo med stražo
 • - vzdrževanjem strojnega dnevnika in pomenom meritev
 • - dolžnostmi, povezanimi s predajo straže

 • pozna pomen stalnega nadzorovanja strojne opreme in sistemov v skladu s priporočili proizvajalcev in sprejetimi načeli
 • pozna in razume varnostne postopke in postopke v izrednih razmerah, preklope z daljinskega (avtomatskega) na lokalni nadzor za vse sisteme
 • pozna, razume in zna izvesti varnostne ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati med stražo, ter takojšnje ukrepe, sprejetimi ob požaru ali nesreči, s posebno pozornostjo do naftnih sistemov
 • pozna pravila jasne in razumljive komunikacije
upravlja z glavnimi pogonskimi motorji in pomožnimi stroji ter povezanimi nadzornimi sistemi
 • skrbi za brezhibno delovanje glavnega pogonskega motorja in agregatov za pogon elektro- generatorjev
 • skrbi za brezhibno delovanje pomožnih strojev ladijskega postroja:
                     -kompresorjev zraka
                     -separatorjev goriva
                     -črpalk za hlajenje, mazanje in dobavo goriva
                     -krmarskih naprav
                     -sistemov za varnost ladje
                     -protipožarne zaščite ladje
                     -sistema balasta in kaluž
                     -proizvodnjo vode in sistema sladke vode
                     -fekalnih sistemov
                     -ladijskega električnega omrežja, avtomatike in elektronike
 • dosledno izpolnjuje ukaze, vključno z ukazi z mostu, ki se nanašajo na spremembo hitrosti in smeri
 • pripravi glavne motorje in pomožne stroje za delovanje
 • pravilno zažene in zaustavi parno turbino
 • nadzoruje delovanje parnoturbinskega postroja
 • določi in locira običajne napake strojev in strojne opreme v strojnici in kotlovnici ter izvede potrebne ukrepe za preprečitev poškodb

 • pozna delovanje pogonskih motorjev in pomožnih strojev
 • pozna načine in postopke pravilnega upravljanja in vzdrževanja ladijskih motorjev ter pomožnih strojev
 • pozna mednarodne zahteve za preprečevanje onesnaževanja morja
 • upravlja parne kotle vključno s sistemi z izgorevanjem
 • pozna metode za preverjanje nivoja vode v parnih kotlih ter potrebne ukrepe, če je nivo vode nenormalen
 • pozna previdnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za preprečitev onesnaževanja morskega okolja
 • pozna postopke za preprečevanje onesnaževanja ter pripadajočo opremo
 • pozna teorijo stabilnosti ladje, zna uporabljati diagrame in tabele za stabilnost, uravnoteženost in obremenitev ter opreme za izvajanje obremenitve
 • razume osnove vodotesnosti
 • razume temeljne ukrepe, ki jih je treba sprejeti ob delni izgubi prvotne plovnosti
 • pozna osnove temeljnih strukturnih delov ladje ter ustrezna imena za različne dele ladje
razstavlja, vzdržuje, popravlja in sestavlja ladijske stroje in opremo
 • izvaja dela na:
                    -motorjih z notranjim izgorevanjem
                    -parnih in plinskih turbinah
                    -parnih kotlih
                    -kompresorjih zraka
                    -separatorjih goriva
                    -črpalkah
                    -hladilnih sistemih
                    -strojih in napravah za nemoteno delovanje ladijskega strojnega
                      kompleksa in ladje kot celote
                    -elektro napravah in avtomatiki
 • uporablja varnostne ukrepe pri delu in v delavnicah
 • interpretira (bere) risbe, sheme in priročnike strojne opreme
 • razstavlja, pregleda, popravi in ponovno sestavi opremo v skladu z navodili, s priročniki in z ustrezno prakso

 • pozna in razume značilnosti in omejitve materialov, ki se uporabljajo pri izgradnji in popravilu ladij ter opreme
 • pozna in razume značilnosti in omejitve tehnoloških postopkov, ki se uporabljajo za izdelavo in popravilo
 • pozna značilnosti in parametre, ki se upoštevajo pri izdelavi in popravilu sistemov in sestavnih delov
 • pozna in razume značilnosti oblikovanja in izbire gradiv pri izdelavi opreme
 • pozna značilnosti opreme in strojev
 • pozna postopek ponovne predaje v uporabo in preizkušanje delovanja, ki mora biti v skladu s priročniki in z ustrezno prakso
uporablja ročna orodja ter električno in elektronsko merilno opremo za preizkušanje, odkrivanje in lociranje napak
 • uporablja ročno orodje za strojna dela
 • uporablja stružnico, vrtalni stroj, rezkalni in brusilni stroj
 • vari po sistemu avtogeno, elektroobločno, MIG in TIG
 • uporablja pnevmatska orodja
 • uporablja merila in električne merilne instrumente
 • izbira ustrezne postopke za vodenje popravila in vzdrževanja v skladu s priročniki in z ustrezno prakso
 • predaja v uporabo in preizkušanje delovanje opreme ter sistemov v skladu s priročniki in z ustrezno prakso.

 • pozna varnostne zahteve za delo na električnih sistemih ladje
 • pozna in razume konstrukcijske in operativne značilnosti izmeničnih in enosmernih električnih sistemov
 • razume konstrukcijo in zna upravljati z električno opremo, jo zna preiskovati in meriti
 • pozna vire električne energije in vrste toka
 • pozna elektroniko in avtomatizacijo v funkciji varnosti ladijskih postrojev
upravlja črpalne sisteme in povezane nadzorne sisteme
 • ravna z zalogami goriva, maziva in vode
 • upravlja protipožarne sisteme
 • upravlja s sistemi balasta, kaluž in odpadnih voda
 • upravlja sisteme za natovarjanje ladje

 • pozna običajne postopke pri črpanju
 • pozna proceduro pri natovarjanju goriva, maziva in vode

vzdržuje ladijske strojne sisteme vključno z nadzornimi sistemi
 • izvaja potrebne ukrepe v nevarnosti in ob požaru
 • izvaja preklop iz avtomatskega v ročno upravljanje v nujnem primeru
 • upravlja in vzdržuje sisteme za pravilno delovanje ladijskih pogonskih in pomožnih motorjev
 • vzdržuje in popravlja strojno opremo ter opremo za varnost ladje

 • pozna in razume varnostne postopke za izredne razmere
upravlja z električno, elektronsko in nadzorno opremo na operativni ravni
 • opravlja zamenjave pregorelih elektromotorjev
 • izvaja popravila električnega omrežja
 • upravlja z električnimi in elektronskimi sistemi za komunikacije in varnost ladje
 • izvede varno izolacijo električne in vse strojne ter ostale opreme, preden lahko osebje na njej dela
 • izvede zagon generatorja, sinhronizacijo in vklop v omrežje
 • upravlja z alternatorji, generatorji in nadzornimi sistemi
 • ugotavlja splošne napake in pozna ukrepe za preprečevanje poškodb

 • pozna temeljne zakonitosti o elektriki
preprečuje, nadzoruje in gasi požare na krovu ter upravlja z napravami za reševanje ljudi
 • organizira gašenje požara na vodstveni ravni
 • gasi požare s priročnimi sredstvi, curkom vode in CO2-sistemom
 • preprečuje požare in obvladuje protipožarne naprave
 • organizira požarne vaje
 • organizira vaje za zapustitev ladje
 • uporablja reševalne čolne in naprave za njihovo splavitev ter njihove opreme vključno z radijskimi napravami za reševanje človeških življenj, satelitskimi EPIRB, SORT

 • pozna načine preprečevanja požarov
 • pozna razrede in kemijske lastnosti požarov
 • pozna protipožarne sisteme
 • pozna ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti ob požaru, vključno ob požarih, ki prizadenejo naftne sisteme
 • pozna uporabo reševalnih čolnov, naprav za njihovo splavitev ter njihove opreme, vključno z radijskimi napravami za reševanje človeških življenj, satelitski EPIRB, SORT, obleke za vodo in termalne zaščitne pripomočke
 • pozna metode preživetja na morju
Administrativna dela izpolnjuje poverjeno mu ladijsko strojno dokumentacijo
 • redno izpolnjuje strojni dnevnik
 • uporablja informacijsko tehnologijo
 • vodi knjigo vzdrževanja

 • pozna ladijske knjige, ladijske listine, spričevala in zahteve Konvencij IMO, SOLAS, MARPOC, STCW 78/95
Komercialna dela sodeluje pri načrtovanju porabe goriva, vode, maziv, kemikalij, rezervnih delov in orodja
 • izračuna porabo goriva, maziv in vode
 • naroča rezervne dele, material, orodja in dodatno opremo na osnovi katalogov in pripomočkov
 • uporablja tablice za izračun porabe goriva, maziva in vode

 • pozna parametre optimalne plovbe
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovostno opravljanje strojnega stražarjenja in vseh drugih opravil
 • deluje v skladu s predpisi o standardih, ki so v rabi za vodenje strojnega kompleksa
 • kontrolira in ocenjuje lastno delo ter kvaliteto dela drugih
 • izvaja nadzor nad opravljenimi deli
 • izboljšuje postopke lastnega dela in dela drugih
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem času
 • časovno optimira delovne procese
 • usklajuje in predlaga spremembe knjige kakovosti varnega vodenja na ladji

 • pozna mednarodne in domače predpise ter standarde za vodenje strojnega kompleksa
 • pozna spričevala in dokumentacijo, ki jo mora imeti ladja, ve, kako jih pridobi, ter pozna njihovo veljavnost
 • pozna odgovornosti in zahteve mednarodnih konvencij, dogovorov in tehniških standardov
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti

prenaša znanja s področja ladijske stroke na nove sodelavce
 • izvaja mentorstvo pri praktičnem in dopolnilnem izobraževanju na ladji
 • uvaja, uči in nadzoruje novosprejete sodelavce
 • pri uvajanju dijakom in študentom praktično prikazuje postopke in posege dela
 • po potrebi izdela oceno pripravnika
 • motivira posameznika za sodelovanje
 • ocenjuje kandidatovo znanje

 • zna načrtovati in izvajati praktično usposabljanje dijakov, študentov in novosprejetih sodelavcev
 • pozna načela komuniciranja med posamezniki in v skupini
 • pozna potek učnega procesa
 • pozna cilje  in  metode usposabljanja v stroju ladje
Komunikacija komunicira z ljudmi na ladji
 • vzpostavlja kooperativni odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 • profesionalno komunicira s posadko in z ljudmi na ladji
 • obvešča predpostavljene in upravitelja stroja o nesrečah in delovnih poškodbah ter na splošno o neupoštevanju varnostnih predpisov
 • uporablja angleško strokovno terminologijo
 • komunicira v težavah in stiskah na ladji
 • motivira posameznika za sodelovanje

 • pozna učinkovito in skupinsko delo v stroju ladje
 • pozna načela komuniciranja med posamezniki in v skupini
 • pozna pravila timskega dela
 • uporablja strokovno terminologijo v slovenščini in angleščini
 • obvlada delo z  informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja lastno varnost ter skrbi za varnost in zaščito človeških življenj ter zaščito morskega okolja
 • izpolnjuje zahteve in  odgovornosti po ustreznih zahtevah Mednarodne konvencije za varnost človeških življenj na morju in za preprečevanje onesnaževanja z ladij
 • uporablja ustrezne metode in pripomočke za preprečevanje onesnaževanja morskega okolja v skladu s Konvencijo MARPOL

 • pozna zakone in predpise o varovanju okolja in je odgovoren za njihovo izvajanje
 • pozna določila Pomorske deklaracije o zdravju in zahteve Mednarodnega zdravstvenega pravilnika

skrbi za higieno na ladji
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnih in bivalnih prostorov
 • skrbi za zdravstveno preventivo ljudi na ladji
 • nadzoruje hrano in vodo

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu na ladji
 • pozna higienske standarde, predpise in priporočila
nudi prvo pomoč
 • ukrepa ob nesreči pri delu
 • nudi prvo pomoč poškodovanim in obolelim osebam

 • pozna postopke izvajanja prve pomoči
 • pozna navodila za prvo pomoč pri poškodbah z nevarnimi snovmi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Darko Perc, Splošna plovba, d. o. o., Portorož
 • Boris Vidmar, Splošna plovba, d. o. o., Portorož
 • Marijan Tončič, Srednja pomorska šola
 • Albin Železnik, Srednja pomorska šola

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Peter Ivanež, Splošna plovba, d. o. o.
 • Igor Ravnikar, Splošna plovba,  d. o. o.
 • Boris Vidmar, Splošna plovba, d. o. o.
 • Vladimir Repič, Splošna plovba, d. o. o.
 • Arturo Steffe, Uprava RS za pomorstvo
 • Jadran  Klinec, Uprava RS za pomorstvo
 • Andrej Utenkar, Sindikat Pomorščakov Slovenije
 • Marijan Tončić, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Edvard Roškar, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Albin Železnik, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Robert Stegel, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Boštjan Šuhelj, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Darjan Jagnjič, poveljnik v pokoju


Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.