Poklicni standard

Naziv:

Farmacevtski asistent/farmacevtska asistentka v lekarni

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.5.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Farmacija (0916)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Farmacevtski asistent/farmacevtska asistentka v lekarni (7270.012.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo skupine
 2. racionalno rabi energijo, material in čas v skladu s tehnološkimi standardi, postopki in normativi
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in obiskovalci lekarn
 5. pod nadzorom magistra farmacije izdaja zdravila brez zdravniškega recepta in medicinske pripomočke, daje navodila za uporabo le-teh ter izdaja ostale izdelke in daje navodila za uporabo le-teh v skladu s predpisi
 6. pripravlja za izdajo zdravila, ki se izdajajo na zdravniški recept po navodilu mag. farmacije, in medicinske pripomočke, ki se izdajajo na naročilnice
 7. sodeluje pri naročanju, prevzemu ter odpoklicu in reklamaciji zdravil, razen zdravil z narkotičnimi in psihotropnimi substancami (II in IIIa) ter medicinskih pripomočkov pod nadzorom magistra farmacije
 8. shranjuje in defektira zdravila po nadzorom magistra farmacije, razen zdravil z narkotičnimi in psihotropnimi substancami (II in IIIa)
 9. sodeluje pri pripravi magistralnih pripravkov razen zdravil z narkotičnimi in psihotropnimi substancami (II IN IIIa)
 10. izdeluje galenske izdelke ali sodeluje pri izdelavi le-teh skladno z navodili
 11. pripravi prostor in opremo za delo pod posebnimi pogoji in sodeluje pri izdelavi izdelkov, ki se pripravljajo pod posebnimi pogoji pod nadzorom magistra farmacije

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 • sprejema in razume pisna in ustna navodila za delo
 • samostojno interpretira zbrane informacije
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo ter navodila za delo
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem razporeda dela nadrejenega
 • analizira, načrtuje in organizira lastno delo
 • analizira, načrtuje in organizira delo drugih v primeru večjih enot, ko so prisotni delavci, ki jih lahko nadzoruje (laboranti…)
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna zakone in predpise o zdravilih in lekarniški dejavnosti
 • pozna prostore in organizacijo dela v lekarni
 • pozna opremo, postopke dela in delovno dokumentacijo
 • zna analizirati, načrtovati in organizirati lastno delo in delo drugih
 • zna komunicirati s sodelavci in z obiskovalci lekarne
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovni prostor in opremo
 • preobleče se v delovno obleko
 • dezinfekcira si roke ob vhodu v prostore, v katerih se dela pod posebnimi pogoji
 • preveri in pripravi zaščitna sredstva
 • očisti opremo in prostore pred in med delom ter po končani izdelavi magistralnih zdravil in galenskih izdelkov
 • evidentira klimatske zahteve (temperatura, relativna vlaga) v prostorih in hladilnih napravah ter opozarja ob morebitnih odstopanjih
 • pozna postopke dela in način izpolnjevanja delovne dokumentacije
 • pozna pomen ustrezne delovne obleke in obutve ter drugih zaščitnih sredstev
 • zna pripraviti delovni prostor in ga kontrolirati
 • zna izbrati ustrezne aparature in pripomočke ter jih pravilno uporabiti
 • zna skrbeti za osebno čistočo, čistočo prostora, aparatur in pripomočkov
 • pozna zaščitne ukrepe za varno delo in varovanje okolja
Operativna dela pod nadzorom mag. farm izdaja zdravila brez zdravniškega recepta in medicinske pripomočke, daje navodila za uporabo le-teh ter izdaja ostale izdelke in daje navodila za uporabo le-teh v skladu s predpisi
 • po navodilih mag. farm. sodeluje pri izdaji zdravil brez recepta in medicinskih pripomočkov
 • pri izdaji ostalih izdelkov sodeluje in po potrebi konzultira z visokim strokovnim kadrom
 • pripravi zdravilo ali medicinski pripomoček za izdajo
 • izdaja in prejema plačila
 • pod nadzorom mag. farm. izdaja zdravila brez zdravniškega recepta in daje navodila za uporabo le-teh
 • pod nadzorom mag. farm. izdaja medicinske pripomočke in daje navodila za uporabo le-teh
 • izdaja izdelke za nego in varovanje zdravja in daje navodila za uporabo le-teh
 • upošteva navodila, pripravljena na osnovi dobre lekarniške prakse in drugih predpisov
 • pozna osnovno zgradbo in delovanje človeškega organizma
 • pozna vzroke in simptome bolezni
 • pozna načela zdravega življenja z namenom varovanja zdravja in izogibanja boleznim
 • pozna delovanje in uporabo zdravil in ostalih izdelkov, ki se izdajajo brez zdravniškega recepta
 • pozna postopek vodenja razgovora z obiskovalcem lekarne
 • prepozna rizične skupine bolnikov in informacije v zvezi z bolezenskimi znaki/simptomi, ki zahtevajo strokovno presojo magistra farmacije
 • obvlada besedno in nebesedno komuniciranje
 • zna komunicirati s skupinami obiskovalcev, ki potrebujejo večjo pozornost (starostniki, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni)
 • zna komunicirati s tujci (v angleškem ali nemškem jeziku)
 • zna pravilno označiti zdravilo in ostale izdelke, ki se izdajajo brez zdravniškega recepta
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
pripravlja za izdajo zdravila, ki se izdajajo na zdravniški recept po navodilu mag. farmacije, in medicinske pripomočke, ki se izdajajo na naročilnice
 • pripravi zdravila na recept ali naročilnico, razen zdravil s substancami, ki so razvrščene med narkotike in psihotropne substance (II in III A)
 • pripravi medicinski pripomoček na naročilnico
 • upošteva navodila, pripravljena na osnovi dobre lekarniške prakse in drugih predpisov
 • pozna pravilno izpolnjen recept in naročilnico
 • pozna skupine zdravil in medicinske pripomočke, ki se izdajajo na zdravniški recept
 • pozna način shranjevanja zdravil in medicinskih pripomočkov, ki se izdajajo na zdravniški recept
 • zna s pomočjo ustrezne literature preveriti odmerke
 • zna pravilno označiti zdravila in medicinske pripomočke, ki se izdajajo na zdravniški recept
sodeluje pri naročanju, prevzemu ter odpoklicu in reklamaciji zdravil, razen zdravil z narkotičnimi in psihotropnimi substancami (II in IIIa) ter medicinskih pripomočkov pod nadzorom magistra farmacije
 • sodeluje pri naročanju zdravil, medicinskih pripomočkov in ostalih izdelkov
 • sodeluje pri sprejemu zdravil, medicinskih pripomočkov ter ostalih izdelkov (preverja skladnost z dobavnico ipd.)
 • preverja skladnost količine, jakost pakiranja in nepoškodovanost ovojnine na osnovi naročilnice in dobavnice
 • preverja roke uporabnosti ob dobavi na osnovi naročilnice in dobavnice
 • pripravi zdravila za odpoklic
 • sodeluje pri odpoklicu zdravil
 • sodeluje pri reklamaciji
 • pripravi zapisnik za magistra farmacije
 • pripravi zdravila, medicinske pripomočke in izdelke
 • pripravlja zapisnik za izvedbo uničenja
 • sodeluje pri naročanju, prevzemu, odpoklicu in reklamaciji izdelkov za nego in varovanje zdravja, veterinarskih zdravil in farmacevtskih substanc in zdravil rastlinskega izvora
 • upošteva navodila, pripravljena na osnovi dobre lekarniške prakse in drugih predpisov
 • pozna postopek naročanja, prevzema ter odpoklica in reklamacije zdravil in ostalih izdelkov
 • zna preveriti količino, jakost, pakiranje in rok uporabnosti zdravil ter to dokumentirati
 • pozna način shranjevanja zdravil in ostalih izdelkov
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
shranjuje in defektira zdravila po nadzorom magistra farmacije, razen zdravil z narkotičnimi in psihotropnimi substancami (II in IIIa)
 • shranjuje zdravila, medicinske pripomočke in izdelke za nego in varovanje zdravja pod nadzorom mag farm., razen zdravil oziroma substanc razvrščenih med narkotike in psihotropne substance (II in III a)
 • defektira zdravila, medicinske pripomočke in izdelke za nego in varovanje zdravja pod nadzorom mag farm., razen zdravil oziroma substanc razvrščenih med narkotike in psihotropne substance (II in III a)
 • shranjujejo zdravila, medicinske pripomočke in izdelke za nego in varovanje zdravja po navodilih, v skladu z dobro skladiščno prakso in pravili dobre lekarniške prakse
 • evidentira temperaturo in vlago
 • kontrolira čistočo okolja
 • kontrolira roke uporabnosti
 • upošteva navodila, pripravljena na osnovi dobre lekarniške prakse in drugih predpisov
 • pozna prostore in organizacijo dela v lekarni
 • pozna dobro skladiščno prakso
 • zna preveriti temperaturo, vlago in čistočo okolja ter to dokumentirati
 • zna preveriti rok uporabnosti zdravil in ostalih izdelkov
 • pozna način shranjevanja zdravil in ostalih izdelkov
sodeluje pri pripravi magistralnih pripravkov razen zdravil z narkotičnimi in psihotropnimi substancami (II in IIIA)
 • izdela magistralna zdravila pod nadzorom mag. farm.
 • pripravi ovojnino
 • označi magistralna zdravila v skladu s predpisi pod nadzorstvom mag. farm.
 • upošteva navodila, pripravljena na osnovi pravil dobre lekarniške prakse
 • pozna osnovne tehnološke postopke (tehtanje, drobljenje, mešanje…)
 • pozna postopke izdelave različnih farmacevtskih oblik
 • zna izdelavo pravilno dokumentirati
 • pozna lastnosti zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi
 • zna s pomočjo ustrezne literature preveriti odmerke
 • zna pripraviti delovni prostor
 • zna izbrati ustrezne aparature in pripomočke ter jih pravilno uporabiti
 • zna skrbeti za osebno čistočo, čistočo prostora, aparatur in pripomočkov
 • zna uporabiti ustrezno ovojnino
 • zna magistralni pripravek pravilno označiti
izdeluje galenske izdelke ali sodeluje pri izdelavi le-teh skladno z navodili
 • sodeluje pri izdelavi galenskih izdelkov
 • izdeluje galenske izdelke skladno z navodili
 • sodeluje pri vodenju dokumentacije, ki spremlja galenske izdelke – izpolnjuje vpise za spremljanje proizvodnje
 • pripravi prostor in skrbi zanj
 • sodeluje pri vodenju evidence za zagotavljanje pogojev (vlaga, temperatura...) pri izdelavi galenskih izdelkov
 • upošteva navodila, pripravljena na osnovi dobre laboratorijske prakse
 • upošteva navodila, pripravljena na osnovi pravil dobre proizvodne prakse in drugih predpisov
 • pozna dobro laboratorijsko prakso
 • pozna dobro proizvodno prakso
 • pozna postopke izdelave različnih farmacevtskih oblik
 • pozna lastnosti zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi
 • zna pripraviti delovni prostor
 • zna izbrati ustrezne aparature in pripomočke ter jih pravilno uporabiti
 • zna skrbeti za osebno čistočo, čistočo prostora, aparatur in pripomočkov
 • pozna način izpolnjevanja delovne dokumentacije
pripravi prostor in opremo za delo pod posebnimi pogoji in sodeluje pri izdelavi izdelkov, ki se pripravljajo pod posebnimi pogoji pod nadzorom magistra farmacije
 • pripravi prostor in opremo za zdravila, ki se izdelujejo po postopkih sterilizacije
 • pripravi prostor in opremo za zdravila iz nevarnih snovi (protitumorna sredstva…)
 • izdeluje pripravke iz nevarnih snovi pod nadzorom mag. farm.
 • izdeluje zdravila po postopkih sterelizacije pod nadzorom mag. farm.
 • upošteva navodila, pripravljena na osnovi dobre lekarniške prakse in drugih predpisov
 • pozna pomen in načine ohranjanja identitete farmacevtskih substanc
 • pozna pomen osebne čistoče za delo v aseptičnem okolju
 • pozna posebnosti aseptičnega okolja
 • pozna različne postopke sterilizacije
 • zna poiskati informacije o nevarnih snoveh
 • pozna znake za nevarnost kemikalij
 • pozna zaščitne ukrepe za varno delo in varovanje okolja
Administrativna dela sodeluje pri vodenju lekarniške in druge dokumentacije
 • evidentira temperaturo in vlago prostorov
 • evidentira temperaturo hladilnih naprav
 • evidentira čiščenje prostorov in vodi dnevnik o tem
 • evidentira čiščenja naprav in vodi dnevnik o tem
 • evidentira reklamacije in sodeluje pri reševanju le-teh
 • opravlja strokovno-administrativna dela v bolnišnicah (prevzemnice, izdajnice ipd.)
 • sodeluje pri vodenju dokumentacije pri izdelavi galenskih izdelkov in pri nadzoru kakovosti zdravil in drugih izdelkov
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu ter dokumente o stanju naprav
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav
 • pozna lekarniško in drugo dokumentacijo
 • zna preveriti temperaturo, vlago in čistočo prostorov in naprav ter to dokumentirati
vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu ter dokumente o stanju naprav
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav
 • pozna zapise o delu in jih zna izpolniti
 • zna preveriti stanje naprav in to dokumentirati
Komercialna dela opravlja komercialno-tehnična dela
 • spremlja porabo surovin in ovojnin
 • naroča surovine, sredstva in embalažne materiale za delo pod nadzorom mag. farm.
 • zna komunicirati z dobavitelji
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Nadzor dela organizira delo drugih
 • organizira in nadzira delo drugih (laborantov, strežnic …) v primeru večjih enot, ko so prisotni delavci, ki jih lahko nadzoruje
 • pozna organizacijo dela v lekarni, opremo in postopke dela
 • pozna strokovno terminologijo
 • zna komunicirati s sodelavci
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljenega lastnega dela
 • sodeluje pri izvajanju ukrepov kontrole kakovosti
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • skrbi za svoje stalno strokovno izpopolnjevanje
 • upošteva etična načela
 • varuje osebne podatke
 • zna kritično ovrednotiti svoje delo in rezultate dela
 • zna komunicirati s sodelavci
 • pozna osnove sodobnih standardov kakovosti
 • pozna dobro laboratorijsko prakso
 • pozna strokovno terminologijo
 • zna uporabljati ustrezno literaturo za preverjanje kakovosti
 • pozna postopek vzorčenja
 • pozna metode za ugotavljanje istovetnosti, čistote in vsebnosti zdravilnih učinkovin, pomožnih snovi in rastlinskih drog
 • pozna metode za ugotavljanje kakovosti farmacevtskih oblik in ovojnine
 • obvlada preprosto statistično obdelavo podatkov
 • zna pripraviti delovni prostor
 • zna izbrati ustrezne aparature in pripomočke ter jih pravilno uporabiti
 • zna skrbeti za osebno čistočo, čistočo prostora, aparatur in pripomočkov
 • zna poiskati informacije o nevarnih snoveh
 • pozna znake za nevarnost kemikalij
 • pozna zaščitne ukrepe za varno delo in varovanje okolja
 • zna izračunati rezultat
 • zna pravilno izpolniti delovno dokumentacijo
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje delovno okolje in opremo
 • izvaja kontrolo tehtnic
 • opozarja mag. farm. v primeru neustreznega delovanja aparatur in opreme
 • obvešča nadrejene o okvarah
 • opravlja preventivna vzdrževalna dela
 • izvaja kontrolo čiščenja delovnega okolja s pripadajočo dokumentacijo
 • kontrolira čiščenje sanitarij
 • pozna način delovanja aparatur in opreme
 • zna zagotavljati tehnično brezhibnost aparatur in opreme
 • pozna postopke čiščenja delovnega okolja
 • zna pravilno izpolniti delovno dokumentacijo
 • zna komunicirati s sodelavci
Komunikacija komunicira s strankami, sodelavci in nadrejenimi
 • sprejema in predaja informacije o delu v skupini in izven nje
 • zbira in posreduje informacije o stanju naprav, opreme in zalog
 • komunicira z nadrejenimi in s sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • komunicira s stranko v skladu s kodeksom stroke
 • pozna strokovno terminologijo
 • obvlada besedno in nebesedno komuniciranje
 • pozna asertivni stil komuniciranja
 • zna poslušati, spraševati in posredovati informacije
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • pravilno in varno upravlja z opremo in s pripomočki
 • pravilno in varno uporablja snovi
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ogrožajo varnost in zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • upošteva navodila proizvajalca in interna navodila za delo z delovno opremo
 • čisti in ureja delovno okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pripravlja zdravila in druge izdelke za predajo na uničenje pooblaščenim podjetjem
 • pozna predpise, ki zagotavljajo varno delo in varovanje okolja
 • pozna pomen ustrezne delovne obleke in obutve
 • zna uporabljati aparature in pripomočke
 • pozna lastnosti snovi, s katerimi dela
 • zna skrbeti za osebno čistočo, čistočo prostora, aparatur in pripomočkov
 • zna uporabiti ustrezne zaščitne ukrepe za varno delo in varovanje okolja
 • zna komunicirati s sodelavci

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Darja Frankič, Lekarniška zbornica Slovenije
 • Alenka Kralj Pučko, Krka, d.d., Novo mesto
 • Jože Hribernik, Lek d.d., Ljubljana
 • Nada Ajdišek, Krka, d.d., Novo mesto
 • Aleš Gasparič, Krka, d.d., Novo mesto
 • Nadja Prijatelj, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI
 • Koordinator:Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.