Poklicni standard

Naziv:

Pečarski mojster/pečarska mojstrica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.1.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pečarski mojster/pečarska mojstrica (72565850)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 2. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. izdelovati delavniške načrte za različne izvedbe lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov,
 4. postavljati toplozračne in vse ostale vrste lončenih peči, zidane štedilnike, odprte kamine in kamine s kaminskimi vložki,
 5. oblagati zidane štedilnike s keramičnimi ploščicami ter zidati kamine in lončene peči skladno z osnovnimi pravili oblikovanja in barvnimi sestavami,
 6. priključiti lončene peči, zidane štedilnike in kamine na dimnike,
 7. pripraviti navodila za čiščenje in vzdrževanje lončenih peči, kaminov, zidanih štedilnikov,
 8. izvajati vzdrževalna dela in popravila na lončenih pečeh, kaminih, zidanih štedilnikih,
 9. načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 10. samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 11. samostojno komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 12. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti,
 13. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje le-teh skladno s standardi kakovosti in strategijo poslovne enote,
 14. zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizacija lastnega dela in dela skupine
 • zbiranje  in  interpretiranje pomembnih informacij (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • organiziranje in vodenje manjše skupine pri posameznih delovnih nalogah
 • preverjanje priprave in porabe materiala
 • poznavanje organizacije gradbišča
 • poznavanje osnovnih računskih operacij
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava orodja, materiala in opreme za delo na delovnem mestu
 • izdelovanje delavniške skice in specifikacije materiala
 • izbiranje ustreznega orodja in pripomočkov za varno delo
 • določanje transportne poti in ugotavljanje  značilnosti delovnega prostora
 • organiziranje in izvajanje horizontalnega in vertikalnega transporta materiala
 • poznavanje vloge in položaja v objektu ter način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • poznavanje vrst, lastnosti ter kompatibilnost gradbenih materialov
 • poznavanje pomena stroškov življenjske dobe materialov (Life Cicle Costing), uporabljenih pri delu, in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • poznavanje učinka na okolje pri delu uporabljenih orodij in delovnih sredstev,
 • poznavanje principov kurjenja z različnimi kurivi
 • poznavanje elektronske regulacije pri pečeh
Operativna dela izdelava delavniških načrtov za različne izvedbe lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov
 • ocenjevanje energetske potrebe prostora in načrtovanje ogrevalne moči
 • določanje velikosti in oblike lončene peči in njen položaj v prostoru
 • načrtovanje notranje konstrukcije peči
 • izdelovanje kurilnotehničnega izračuna
 • poznavanje  arhitekturnih in konstrukcijskih elementov lončene peči
 • poznavanje tehnologije konstruiranja peči, zidanih štedilnikov in kaminov
 • poznavanje barvnega sestava ali barvnih sestavin
 • poznavanje zakonodaje in predpisov, vezanih na pečarsko stroko
 • poznavanje sistemov s toplovodnimi izmenjevalci v pečeh, kaminih in zidanih štedilnikih
 • poznavanje zgodovinskega razvoja oblikovanja lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov
priključitev lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov na dimnike
 • uporabljanje merilnih in kontrolnih pripomočkov (meter, libele, kotni merilci)
 • zidanje zidov, lokov, obokov z različnimi vrstami opeke
 • priključevanje lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov na dimnike
 • izdelovanje grobih in finih ometov
 • poznavanje tehnike in pravila merjenja
 • poznavanje osnovnih pravil zidanja in ometavanja z različnimi gradbenimi materiali
 • poznavanje pravil za pravilno delovanje dimnika
postavitev vseh vrst lončenih peči, zidanih štedilnikov, odprtih kaminov in kaminov s kaminskimi vložki
 • zidanje podstavkov za peči in štedilnike
 • zidanje in postavljanje kaminov ter lončenih peči različnih izvedb
 • poznavanje tehnologije zidanja in postavljanja lončenih peči različnih izvedb
 • poznavanje lastnosti, sestave in namena osnovnih uporabljenih materialov (lepila, ploščic, pečnic, pečarske malte, šamotnega materiala, kovinskih elementov peči itd.)
 • znanje uporabe pečarskega  orodja
 • poznavanje lastnosti in sestave pečnic
oblaganje lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov s keramičnimi ploščicami
 • preverjanje in pripravljanje podlage za oblaganje zidanih štedilnikov, kaminov in peči
 • oblaganje zidanih štedilnikov, kaminov in peči s keramičnimi ploščicami
 • poznavanje tehnologije polaganja keramičnih ploščic
 • poznavanje lastnosti in sestave keramičnih ploščic in ostalih gradbenih materialov (podlage za polaganje keramičnih oblog)
 • poznavanje barvnih sestav
priprava navodil za čiščenje in vzdrževanje lončenih peči, kaminov, zidanih štedilnikov
 • priprava navodila za čiščenje in vzdrževanje lončenih peči, kaminov, zidanih štedilnikov skladno s pravili stroke
 • poznavanje posledic poškodb in nepravilnega vzdrževanja peči ter ustreznih ukrepov za njihovo preprečevanje in odpravljanje
 • upoštevanje požarnovarnostnih predpisov
 • poznavanje strokovne terminologije
izvajanje vzdrževalnih del in popravil
 • čiščenje in vzdrževanje lončenih peči, kaminov in zidanih štedilnikov
 • izvajanje potrebnih popravil
 • poznavanje zgodovinskega razvoja in pomena lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov
 • opravljanje dela pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb skladno s poklicnimi pristojnostmi  
izvedba praktičnega usposabljanja dijakov
 • pripravljanje načrta praktičnega izobraževanja in njegova realizacija
 • seznanjanje dijakov z organizacijo podjetja, s hišnim redom in podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno učno mesto
 • spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri delu
 • uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • seznanjanje s šolskim sistemom
 • razumevanje pomena in poznavanje elementov priprave na pedagoško delo
 • poznavanje pedagoških načel
 • izbiranje učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjenje s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepoznavanje posebnosti in interesov dijakov ter njihovo ustrezno upoštevanje pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motiviranje dijakov za delo in učenje
 • poznavanje dijakovih obveznosti in pravic iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • poznavanje sodobnih načinov elektronskega poslovanja
uvedba novih delavcev na delovno mesto
 • seznanjanje  novih delavcev z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno delovno mesto
 • priprava in izvajanje načrta uvajanja novega zaposlenega
 • seznanjanje delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določanje dela in naloge za novega delavca
 • sprotno usposabljanje glede na potek del, oziroma usmerjanje na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motiviranje novozaposlenega za delo in učenje
 • poznavanje raznih učnih oblik in metod ter znanje o izbiri najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodenje delovne dokumentacije
 • pripravljanje zapisnika o prevzemu dela
 • vodenje dnevnika o izvajanju del
 • pripravljanje navodil za čiščenje in vzdrževanje peči, kamina, zidanega štedilnika
 • urejanje dokumentacije lastnih referenčnih izvedb
 • izpolnjevanje predpisane tehnične dokumentacije, poznavanje tehničnih poročil in navodil
Komercialna dela izdelava kalkulacije
 • pripravljanje predračuna ali sodelovanje pri njegovi pripravi
 • znanje uporabe standardiziranih popisov del in predizmer za obračun del
 • izdelovanje kalkulacij storitev in porabe materiala in časa skladno z normativi
 • razlikovanje stroškov dela in stroškov uporabljenega materiala
 • znanje določanja stroškov dela
zagotovitev rentabilnosti poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremljanje in ocenjevanje tekočega poslovanja v poslovni enoti
 • razumevanje odmika poslovanja enote od načrta
 • skrb za skladno poslovanje z zakonodajo in internimi predpisi ter standardi v svoji poslovni enoti
 • posredovanje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajevanje ugotovitev z neposrednim vodjem
 • pripravljanje predlogov za boljše poslovanje
 • obvladovanje načinov izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • poznavanje kazalcev poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • poznavanje vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • poznavanje načinov financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • poznavanje analize rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statistični metod
 • poznavanje načinov varovanja in zaščite podatkov
 • poznavanje virov uradnih informacij in njihove uporabe
 • planiranje poslovanja poslovne enote in skrb za donosnost le-te
 • seznanjanje s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvajanje plačilnega prometa
 • upoštevanje zavezujočih predpisov pri delu
 • prepoznavanje tržne priložnosti in sklepanje na osnovi rezultatov tržne raziskave
 • znati določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • poznavanje metod tržnega komuniciranja in pomena promocije
 • poznavanje vloge in pomena ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • znanje branja bilance denarnih tokov, bilance stanja in bilance uspeha, poznavanje njihove vloge in pomena
 • znanje načrtovanja in prikaza potrebnih sredstev in virov za izvedbo posla
 • znanje o kratkoročnem in dolgoročnem finančnem odločanju
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvajanje prodajne strategije podjetja
Vodenje organizacija in vodstvo sodelavcev v lastni poslovni enoti
 • vodenje zaposlenih in organiziranje dela v enoti
 • vodenje del na gradbenih objektih skladno z gradbeno zakonodajo
 • načrtovanje dela
 • delegiranje nalog
 • skrb za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrb za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela in skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motiviranje in nagrajevanje zaposlenih za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbujanje timskega dela
 • kontroliranje opravljenega dela
 • skrb za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrb za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarjanje pozitivnega vzdušja, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upoštevanje poslovne vizije podjetja
 • organiziranje dela sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • znati poiskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodelovanje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih virov
 • usmerjanje sodelavcev k strokovnemu delu
 • skrb za pomanjkljivosti pri delu in dajanje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno reševanje konfliktov
 • poznavanje principov vodenja in timskega dela
 • poznavanje različnih načinov in stilov vodenja ter znanje izbire najustreznejšega v dani situaciji
 • znanje realizacije poslovne ideje oziroma priložnosti v praksi
 • razvijanje inovativnosti, ustvarjalnega mišljenja in spretnosti logičnega reševanja problemov
 • nadziranje dela v delovnem okolju
 • z lastnim delom in vedenjem biti vzor sodelavcem
 • poznavanje procesa dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • poznavanje osnovnih motivov za delo
 • poznavanje meril in načinov vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvladovanje osnov organizacije dela, dela skupine
 • obvladovanje zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvladovanje metod vodenja in motiviranja
 • obvladovanje metod reševanja konfliktov
 • obvladovanje dejavnikov stresa in metod preprečevanja stresa
 • poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • poznavanje strukture osebnosti in osebnostnih lastnosti
 • poznavanje vsebine pogodbe o zaposlitvi
 • poznavanje delodajalčevih in delavčevih obveznosti in pravic
Nadzor dela nadzor procesa dela v lastni poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvedba ukrepov za izboljševanje kakovosti
 • kontroliranje kakovosti storitev
 • spremljanje razvoja stroke
 • kritično ocenjevanje lastnega dela, učenje na napakah in njihovo popravljanje
 • zagotavljanje opravljanja dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • poznavanje standardov in metod kontrole kakovosti
 • poznavanje gradbenih predpisov in standardov
 • poznavanje osnov zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne porabe energije, materiala in časa
 • skrb za lastni razvoj in izobraževanje
 • upoštevanje etičnega kodeksa, če ta obstaja
 • varovanje poslovnih skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti kontrola kakovosti in kvantitete dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • uporabljanje delovnih sredstev in materialov skladno s proizvajalčevimi navodili in projektom
 • prilagajanje vgradnje materialov in konstrukcij razmeram na delovišču
 • vizualno preverjanje kakovosti materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverjanje ustreznosti predhodno opravljenih del
 • racionalno porabljanje virov (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), uporabljenih pri delu
 • razumevanje odnosa med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, uporabljenih pri  delu
 • poznavanje metode in pogojev skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • poznavanje pomena estetskega videza izdelka
 • poznavanje normativov in drugih predpisov povezanih z gradbeništvom
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje delovnih sredstev
 • pregledovanje, čiščenje, mazanje in opravljanje manjših popravil osebnega orodja, strojev in naprav oziroma skrb za njihovo  popravilo
 • poznavanje osnovnih pravil vzdrževanja strojev in naprav, uporabljenih pri delu
 • upoštevanje tehničnih navodil za delo strojev in naprav
Komunikacija komunikacija z naročniki in s strankami
 • posredovanje želenih informacij naročnikom in strankam
 • uporabljanje strokovnega izrazoslovja
 • upoštevanje načel osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do strank
 • poznavanje osnov poslovnega komuniciranja
sporazumevanje s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komuniciranje z neposredno nadrejenimi, vodstvom in ostalimi sodelavci ter podajanje konstruktivne povratne informacije
 • komuniciranje s strokovnimi službami
 • komuniciranje z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno reševanje konfliktov v komunikaciji
 • obvladovanje etike poslovnega komuniciranja in načel uspešne komunikacije
 • obvladovanje ustne in pisne komunikacije v slovenskem jeziku
 • uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • znanje delovanja v skupini pri izvajanju del na objektih
 • poznavanje osnov strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvajanje poslovne korespondence
Varovanje zdravja in okolja opravljanje dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravnanje skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • uporabljanje osebne varovalne opreme pri delu
 • skrb za varovanje svojega zdravja in vseh sodelavcev ter varovanje okolja
 • ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadnega materiala
 • poznavanje možne poškodbe pri delu
 • obvladovanje osnov nudenja prve pomoči
vodenje in spremljava izvajanja predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v lastnem delovnem okolju
 • nadzorovanje in spremljanje upoštevanja pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v lastni poslovni enoti
 • nadzorovanje in svetovanje osebju v lastni poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter znanje njihove priprave, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavljanje upoštevanja sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • zagotavljanje varovanja okolja
 • permanentno pridobivanje in obnavljanje znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi o varovanju okolja
 • obvladovanje postopkov in načinov ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jurij Hrovat, Obrtna zbornica Slovenije
 • Hugo Colnar, Obrtna zbornica Slovenije
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.