Poklicni standard

Naziv:

Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.10.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija (0914)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja (7250.002.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje lastno zdravje in zdravje drugih ter okolja v posebnih delovnih pogojih
 4. komunicira s sodelavci in strankami
 5. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 6. fizično in psihično pripravi pacienta na poseg
 7. izdela, izvaja in prilagaja terapevtske imobilizacije iz mavca ali sintetičnih materialov ob upoštevanju zdravniškega izvida in rentgenske slike
 8. namesti in prilagodi ortopedske in tehnične pripomočke
 9. sodeluje v zdravstvenem timu pri repoziciji zlomov in izpahov
 10. kontrolira, popravi, odstrani ali dopolni terapevtske imobilizacije
 11. izvaja zdravstveno nego pacienta
 12. izvaja zdravstvenovzgojno delo in prenaša znanja, spretnosti, izkušnje in novosti s področja stroke na dijake, študente in novo sprejete sodelavce

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delo
 • načrtuje in pripravi delo
 • organizira delo za sodelovanje
 • kontrolira delo
 • analizira načrtovanje dela
 • zna načrtovati in pripraviti delo
 • pozna delo in vodenje v timu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovni prostor in pripomočke
 • preobleče se v zaščitno obleko
 • pripravi delovno okolje
 • pripravi imobilizacijske naprave, pripomočke in materiale
 • očisti in sterilizira inštrumente
 • preveri delovne pripomočke
 • pozna navodila in priporočila ustanove o higienskih standardih
 • pozna postopke ločevanja čistega in nečistega orodja ter pripravo na sterilizacijo
Operativna dela fizično in psihično pripravi pacienta na poseg
 • pomaga pri slačenju in oblačenju pacienta
 • higiensko pripravi pacienta
 • oskrbi pacienta po posegu
 • psihično pripravi pacienta in mu predstavi poseg
 • odstrani nakit s poškodovanih udov s posebnimi postopki
 • pozna postopke zdravstvene nege
izdela, izvaja in prilagaja terapevtske imobilizacije iz mavca ali sintetičnih materialov ob upoštevanju zdravniškega izvida in rentgenske slike
 • prevzame zdravniški izvid in rentgensko sliko
 • oceni stanje in prilagodi postopek mobilizacije ali imobilzacije pacientov
 • izvaja terapevtske imobilizacije in mobilizacije pacientov
 • izdela obližne imobilizacije za sklepe, vezi in mišice (bandaže)
 • skrajša žeblje pri zunanjem fiksaterju s kleščami za ščipanje Schanzovih žebljev
 • prepozna anatomske spremembe skeleta na rentgenski sliki
 • pozna anatomijo, fiziologijo in patologijo lokomotornega aparata
 • pozna in poimenuje poškodbe in obolenja lokomotornega aparata in zna izbrati ustrezen način oskrbe
 • pozna medicinsko terminologijo
 • pozna specifična orodja in instrumente
namesti in prilagodi ortopedske in tehnične pripomočke
 • izvaja imobilizacijo z ortopedskimi in s tehničnimi pripomočki
 • pozna vrste ortopedskih pripomočkov in načine nameščanja ter prilagajanja le-teh glede na poškodbo ali obolenje
 • pozna specifična orodja in instrumente
sodeluje v zdravstvenem timu pri repoziciji
 • organizira ekipo za repozicijo
 • sodeluje z zdravnikom pri repoziciji zlomov in izpahov v splošni ali prevodni anesteziji z uporabo rentgenskega ojačevalca
 • sodeluje z zdravnikom pri repozicijah zlomov in izpahov v splošni ali prevodni anesteziji brez uporabe rtg. ojačevalca
 • prepozna anatomske sprememb skeleta na rentgenski sliki
 • pozna anatomijo, fiziologijo in patologijo lokomotornega aparata
 • pozna in poimenuje poškodbe in obolenja lokomotornega aparata in zna izbrati ustrezen način zdravstvene oskrbe
 • pozna medicinsko terminologijo
 • pozna vrste ortopedskih pripomočkov in načine nameščanja ter prilagajanja le-teh glede na poškodbo ali obolenje
 • pozna postopke zdravstvene nege pacienta pred posegom in po posegu v splošni anesteziji
kontrolira, popravi, odstrani ali dopolni terapevtske imobilizacije
 • kontrolira imobilizacije
 • dopolni imobilizacije (korekcija osi, izrez mavca, skrajšava mavca, izrez mavca v longeto, izrez okna v mavec, kompletiranje mavca, poprava mavca, menjava mavca)
 • odstranjuje imobilizacijo
 • pozna materiale in delovne pripomočke za imobilizacijo
 • pozna postopke korigiranja in odstranjevanja imobilizacije
izvaja zdravstveno nego pacienta
 • izvaja terapevtsko imobilizacijo pacienta s poškodbami, z obolenji in okvarami skeleta, vezi, sklepov in mišic
 • izvaja terapevtsko imobilizacijo življenjsko ogroženega pacienta
 • ukrepa pri zapletih, ki se pojavljajo v času imobilizacije
 • pozna poškodbe, obolenja in okvare skeleta, vezi, sklepov in mišic
 • pozna zaplete, ki se lahko pojavijo v času imobilizacije, in zna ukrepati
 • pozna postopke reanimacije
 • pozna sodobne smernice zdravstvene nege
Administrativna dela evidentira storitve
 • računalniško vodi opravljene storitve
 • izpolni zdravstveno dokumentacijo ter zdravstvene in druge obrazce
 • arhivira zdravstveno dokumentacijo
 • pacientu da pisna navodila za potek zdravljenja
 • pozna pravilnike in interna navodila ustanove
 • pozna dokumentacijo in potrebne obrazce
Komercialna dela preveri in naroča material ter obračunava storitve
 • evidentira in skrbi za zaloge materiala
 • shranjuje in sortira material
 • preverja rok uporabe materialov
 • vodi blagajniške prejemke
 • pozna informacijsko tehnologijo in jo zna uporabljati
 • pozna vrste materialov in načine skladiščenja
 • pozna in upošteva dogovorjena pravila za obračun storitev po navodilih ZZZS in finančne službe ustanove
Vodenje vodi in koordinira delo v timu
 • prevzema in predaja delo
 • vodi delo v timu
 • koordinira delo v timu
 • pozna osnovne modele dela v zdravstveni negi
 • pozna osnove managmenta zdravstvene nege
Nadzor dela nadzira delo v timu
 • nadzira delo v timu
 • nadzira delo študentov, dijakov, pripravnikov in ostalih kandidatov
Zagotavljanje kakovosti vrednoti delo
 • kontrolira kvaliteto lastnega dela
 • oceni lastno delo
 • se stalno strokovno izobražuje in usposablja
 • uvaja nove postopke dela
 • preizkuša in uvaja nove materiale
 • pozna osnove raziskovalnega dela
 • pozna standardne postopke dela
 • pozna etična načela in Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 • pozna strokovne smernice
Vzdrževanje in popravila vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovno orodje, instrumente in aparate
 • očisti in dezinficira delovno orodje, instrumente in aparate
 • shranjuje delovno orodje, instrumente in aparate
 • skrbi za redno servisiranje delovnega orodja, instrumentov in aparatov
 • pozna delovanje aparatov in upošteva navodila za njihovo uporabo
 • pozna interna navodila za shranjevanje in vzdrževanje aparatov
Komunikacija komunicira s pacienti in svojci
 • komunicira s pacienti, starši, skrbniki in spremljevalci
 • pripravi pacienta na terapevtski poseg in ga seznani z njim
 • seznani pacienta s posledicami in trajanjem imobilizacije, omejitvijo gibanja med zdravljenjem in načinom, kako te omejitve obvladati
 • opozori pacienta na njegovo soodgovornost za njegovo zdravje
 • pozna osnove terapevtske komunikacije
 • pozna sodobne smernice komunikacije
izvaja zdravstvenovzgojno delo
 • izvaja zdravstvenovzgojno delo s pacienti in svojci
 • daje ustna in pisna navodila o možnih komplikacijah vseh vrst imobilizacije
 • daje navodila za vzdrževanje mavca in ostalih imobilizacijskih pripomočkov
 • nauči imobiliziranega pacienta osnovnih vaj za vzdrževanje mišic in gibljivosti neimobiliziranih sklepov
 • seznani pacienta z uporabo in s funkcijo ortopedskih in tehničnih pripomočkov
 • pripravlja zdravstvenovzgojna navodila za pacienta in svojce
 • pozna osnovna načela zdravstvene vzgoje in metode ter oblike dela
 • pozna sodobne koncepte zdravja, zdravstvene vzgoje, promocije zdravstvene vzgoje in področja preventivne dejavnosti
prenaša znanja, spretnosti, izkušnje in novosti s področja stroke na dijake, študente, novo sprejete sodelavce in ostale kandidate
 • uvaja, uči in nadzoruje novo sprejete sodelavce
 • v izobraževalnem procesu dijakom in študentom praktično prikazuje postopke in posege dela
 • zna prenašati znanja, spretnosti, izkušnje in novosti s področja stroke na dijake, študente in novo sprejete sodelavce
 • zna načrtovati in izvajati praktično usposabljanje dijakov, študentov in novo sprejetih sodelavcev
 • zna motivirati posameznika za sodelovanje
 • zna definirati pojme, cilje zdravstvene vzgoje, izdelati načrt zdravstvenovzgojnega dela ter izvesti evalvacijo
 • pozna načela komuniciranja med posamezniki in v skupini
 • pozna potek učnega procesa
 • pozna cilje in metode usposabljanja
 • zna oceniti kandidatovo znanje
komunicira s sodelavci in z drugimi zdravstenimi delavci ter s strokovnjaki drugih področij
 • komunicira s sodelavci in z drugimi zdravstvenimi delavci ter s strokovnjaki z drugih področij
 • komunicira s člani zdravstvenega tima
 • komunicira z dobavitelji ortopedskega in tehničnega materiala ter pripomočkov
 • pozna komunikacijo v timu in upošteva partnerski odnos med sodelavci
Varovanje zdravja in okolja varuje lastno zdravje in zdravje drugih ter okolja v posebnih delovnih razmerah
 • skrbi za svojo varnost, varnost pacientov in sodelavcev
 • uporablja varovalna in zaščitna sredstva pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja higienske razmere za preprečevanje infekcije pred in med izvajanjem oskrbe ter po njej
 • izvaja izolacijske ukrepe
 • pozna nevarnosti izpostavljanja rentgenskemu sevanju
 • pozna nevarnosti izpostavljanja prahu mavca in drugih materialov
 • pozna zaščitna sredstva in ukrepe
 • pozna higienske standarde, predpise in priporočila ustanove
 • pozna osnovne principe preprečevanja širjenja infekcij (higiena ran, rok)
varuje okolje
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna navodila za varovanje okolja in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Slavica Klančar, Klinični center
 • Miha Okrožnik , Klinični center
 • Sandra Naka, Klinični center
 • Boštjan Gluhar , Splošna bolnišnica Jesenice
 • Julijan Špes , Bolnica Celje
 • Jelka Drobne , CPI
 • Koordinator:Klement Drofenik , CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.