Poklicni standard

Naziv:

policijski inšpektor / policijska inšpektorica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

/

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

policijski inšpektor / policijska inšpektorica (72417840)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z državljani v slovenskem in vsaj enem tujem jeziku
 5. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 6. organizira in nadzira delo v policijski enoti
 7. vodi delo skupine pri zahtevnejših varovanjih ljudi in premoženja
 8. odkriva in raziskuje kazniva dejanja ter prijema storilce kaznivih dejanj
 9. opravlja preventivne naloge v policijskem okolišu
 10. načrtuje  in izvaja nadzor in kontrolo prometa
 11. organizira in nadzira varovanje državne meje in izvajanje mejne kontrole, vodi postopke s tujci in sodeluje v različnih oblikah čezmejnega in mednarodnega policijskega sodelovanja
 12. načrtuje varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z zakonom ni drugače določeno

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju
 • načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • proučuje pravila in prepise s področja dela
 • kratkoročno načrtuje delo skupine / enote
 • sodeluje pri izdelavi načrtov operativnega delovanja
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • sodeluje pri pripravi analize po zaključeni nalogi
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, vezane na področje svojga dela
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v policiji
 • pozna organizacijo, naloge in cilje policije kot celote in organizacijo, naloge in cilje svoje organizacijske enote
 • pozna medsebojna razmerja notranjih organizacijskih enot v policiji, načrte dela in usmeritve za delo
Operativna dela organizira in nadzira delo v policijski enoti
 • izvaja odpravo na delo
 • seznani delavce z dnevnimi operativnimi informacijami
 • razdeli naloge in razloži način izvedbe ter metode nadzora
 • opozori delavce na spoštovanje  zakonodaje, ki ureja njihovo področje dela
 • obvlada osnovne tehnike in metode vodenja (načrtovanje, delegiranje, usklajevanje in nadzor)
 • pozna aktualno zakonodajo in ostale predpise s področja dela
 • pozna metode poveljevanja
 • pozna načine opravljanja nadzora
 • pozna etične norme in postopke za varovanje osebnih in tajnih podatkov
vodi delo skupine pri zahtevnejših varovanjih ljudi in premoženja
 • sodeluje pri izdelavi načrta varovanja
 • usklajuje delo posameznih članov skupine
 • analizira uspešnost izvedbe varovanja
 • preverja skladnost policijskih postopkov z veljavnimi predpisi
 • ugotavlja zakonitost uporabe prisilnih sredstev
 • sprejema pritožbe in pripravlja pisne obrazložitve
 • pozna način priprave načrta varovanja
 • pozna načine vodenja skupine pri zahtevnejših varovanjih
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna metode obveščanja in poročanja
 • pozna policijske postopke in zakonsko podlago
 • razume uporabo policijskih pooblastil in navezavo na osebne pravice posameznika
 • pozna metode ugotavljanja uspešnosti
odkriva in raziskuje kazniva dejanja ter prijema storilce kaznivih dejanj
 • spremlja varnostno situacijo in jo analizira
 • načrtuje, organizira, vodi in izvaja aktivnosti na področju preprečevanja in odkrivanja kriminalitete
 • nadzira izvajanje aktivnosti na tem področju
 • uporablja prikrite preiskovalne ukrepe pri preiskovanju najhujših deliktov
 • kriminalistično-tehnično obdela kraj kaznivega dejanja in dogodkov
 • uporablja Schengenski informacijski sistem SIRENE
 • pozna in razume vse pojavne oblike kriminalitete in njihove posebnosti
 • podrobno pozna predkazenski postopek, delo policije v predkazenskem postopku in izvajanje preiskovalnih dejanj
 • svetuje o samozaščitnih ukrepih glede osebne varnosti in varnosti premoženja 
 • pozna preiskovalno podporo, analitiko, značilnosti odkrivanja in preiskovanja vseh oblik kriminalitete
 • pri svojem delu obvlada vse vrste komuniciranja z ljudmi za potrebne preiskovanja (razgovori s pričami, z osumljenci, delo z operativno mrežo…)
 • pozna načine dela za nadziranje in obvladovanje kriminalnih žarišč
 • pozna vsa strokovna merila za opravljanje ogledne dejavnosti, vrednotenje in interpretacijo pridobljenih dokazov
 • zna izvesti postopek ugotavljanja identitete storilcev kaznivih dejanj in neznanih trupel
 • zna voditi in uporabljati kriminalistično-tehnične evidences
 • pri svojem delu uporablja osnove sodne medicine, zagotavlja sodelovanje strokovnjakov in ustrezen odziv v preiskavi
 • pozna mednarodno policijsko sodelovanje
opravlja preventivne naloge v policijskem okolišu
 • sodeluje z izobraževalnimi institucijami kot svetovalec za področje varnosti
 • izvaja preventivna predavanja za otroke in mladino 
 • zbira podatke o varnostni problematiki v svojem policijskem okolišu
 • svetuje podjetjem in samostojnim podjetnikom s katerimi ukrepi zmanjšati poškodbe pri delu in s katerimi zaščititi premoženje
 • sodeluje pri delu lokalne skupnosti, s preventivno dejavnostjo (predavanja, pogovori, sestanki)
 • pozna načine komuniciranja z otroci in odraslimi
 • pozna osnove javnega nastopanja
 • obvlada različne tehnike zbiranja podatkov in zaznavanja varnostnih tveganj
 • pozna prometno problematiko in razvojne smernice za prihodnost
 • pozna načine preprečevanja kaznivih dejanj
 • razume pomen preventivne dejavnosti za varnost policijskega okoliša
 • ima organizacijska znanja in veščine
 • pozna kodeks policijske etike in njegovo uporabo v praksi
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin
načrtuje in izvaja nadzor in kontrolo prometa
 • spremlja problematiko prometne varnosti v lokalnem okolju
 • izdeluje načrte
 • sodeluje s subjekti, ki opravljajo določene naloge v cestnem prometu
 • izvaja naloge in aktivnosti policije za zagotavljanje učinkovitejšega preventivnega dela
 • spremlja, analizira, proučuje in ocenjuje varnostne razmere ter učinkovitost ukrepov
 • vodi zahtevnejše naloge ogled prometne nesreče s smrtnim izidom ipd.
 • zagotavlja strokovno pomoč in izvaja nadzor
 • sodeluje pri projektih na področju prometne varnosti
 • usklajuje naloge z drugimi državnimi organi in institucijami
 • pripravlja informacije, poročila in analize ter predlaga sistemske ukrepe
 • pozna nacionalno strategijo na področju prometa
 • pozna varnostno problematiko na lokalnem nivoju
 • obvlada zahtevne komunikacijske veščine
 • pozna osnovne statistične metode za izvajanje analiz
 • pozna delo s podatkovnimi zbirkami s področja prometa
organizira in nadzira varovanje državne meje in izvajanje mejne kontrole, vodi postopke s tujci in sodeluje v različnih oblikah čezmejnega in mednarodnega policijskega sodelovanja
 • zbere podatke in izdela analitično oceno pridobljenih informacij ter odloči oziroma predlaga nadaljnjo taktiko zbiranja obvestil ter ukrepanja
 • zbrana dokazila razčleni, ovrednoti in kvalitetno sestavi kazensko ovadbo, poročilo državnemu tožilstvu ali obdolžilni predlog za uvedbo postopka o prekršku
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju varovanja državne meje na zunanji in notranji državni meji,
 • se vključuje v različne oblike čezmejnega in mednarodnega policijskega sodelovanja,
 • obravnava specifično kriminaliteto (tipična protipravna dejanja) in tokove migracij,
 • uporablja strokovno terminologijo na področju mejnih zadev in tujcev,
 • izvede postopek za ugotavljanje in dokumentiranje ponarejenih in prenarejenih listin
 • dokumentira ukrepe, dejanja in postopke v zvezi z odkrivanjem, s preiskovanjem, z ugotavljanjem in reševanjem kaznivih dejanj, prekrškov, dogodkov in mejnih incidentov
 • uporablja schengenske standarde in policijska pooblastila za varovanje državne meje, za mejno kontrolo, postopke s tujci in čezmejno policijsko sodelovanje,
 • pozna in razume evropsko in nacionalno zakonodajo, ki določa in uravnava policijsko delo na področju varovanja državne meje, mejne kontrole, tujcev, mednarodne zaščite in čezmejnega policijskega sodelovanja,
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin ter zagotavlja spoštovanje le-teh pri varovanju državne meje, mejni kontroli in postopkih s tujci,
 • pozna pogoje in listine za prestop državne meje, pogoje za vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji,
 • pozna razloge in zna izvesti postopek za zavrnitev vstopa tujcev Slovenijo in za njihovo odstranitev iz Republike Slovenije,
 • zna izvesti postopek s tujci v različnih situacijah, vključno s prosilci za mednarodno zaščito ter z begunci,
 • razume vlogo policistov pri preprečevanju kriminalitete na mejnih prehodih in pri varovanju državne meje zunaj mejnih prehodov,
 • uporablja znanje o pojavnih oblikah kriminalitete, vezanih na mejno problematiko in tujce,
 • je usposobljen za zahtevnejša opravila in naloge, potrebne za uspešno odkrivanje, preiskovanje ter preprečevanje zahtevnejših oblik kriminalitete in prekrškov, vezanih na mejno problematiko ter tujce,
 • pozna delovna sredstva za varovanje državne meje in izvajanje mejne kontrole ter razvije spretnosti za varno ter učinkovito ravnanje z njimi.
načrtuje varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z zakonom ni drugače določeno
 • sodeluje pri izdelavi načrtov varovanja prostorov za obravnavo tajnih podatkov
 • seznanja podrejene
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • uporablja predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v policiji
Vodenje vodi policijsko enoto oz. skupino policistov
 • vodi delo na policijski enoti oz. v skupini policistov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
 • pozna policijska pooblastila in druge predpise, ki urejajo delo policije
Nadzor dela nadzira delo policistov v enoti
 • nadzira delo podrejenih policistov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo naloge
 • pozna delo podrejenih
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu, na področju požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja zanjo
 • izvaja določila kodeksa policijske etike
 • izvaja aktivnosti v skladu s pravili policije
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo policije, svoje pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo delo v policiji
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti ter potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
Komunikacija komunicira s sodelavci, z drugimi državnimi organizacijami in institucijami ter okolico in sodeluje v skupinskem delu
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • komunicira z mednarodnimi policijskimi institucijami
 • komunicira s strankami v postopku
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • sodeluje s tožilstvom in z drugimi državnimi organizacijami in institucijami
 • sodeluje v delovnih skupinah
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • se zaveda vpliva izbranega vedenja in naravnanosti na komunikacijo
 • ozavesti pomembnost realnega, širokega in diferenciranega referenčnega okvira ter pomen odpisovanja njegovih posameznih polj
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna sestavine in potek uspešnega komuniciranja
 • pozna elemente komunikacijskega procesa in pomembnost upoštevanja zakonitosti komunikacije za uspešno sporazumevanje
 • pozna zakonitosti poslovnega sestanka
 • pozna asertivni komunikacijski stil in načine razvijanja asertivnosti
 • pozna značilnosti treh osnovnih zaznavnih položajev in načine komuniciranja skozi te položaje
 • pozna elemente govorice telesa, delež neverbalnih znakov v komunikacijskem procesu in pomembnost kontrole neverbalne komunikacije
 • pozna pojem ego stanje in izražanje tega stanja/teh stanja skozi besedno in nebesedno govorico,
 • zna prepoznati ego stanja sogovornika in pozna načine komunikacije v različnih ego stanjih
 • pozna pomembnost izbire ego stanj in vlogo ego stanja odraslega v profesionalni komunikaciji,
 • pozna načine za krepitev ego stanja odraslega ter način obvladovanja konfliktov z uporabo transakcij
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna okoliščine in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost za lastno zdravje in okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujno prvo pomoč
 • pravilno ter skladno z veljavnimi predpisi namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave
 • uporablja varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, o varstvu pred požarom in o varovanju okolja
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada nudenje prve pomoči
 • zaveda se pomena varovanja naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ivo Holc, Policijska akademija, VPŠ
 • Mladen Tomaško, Policijska akademija, VPŠ
 • Tomaž Pečjak, MNZ, Policija, SGDP
 • Muris Begovič, MNZ, Policija, GPU

Koordinacija priprave poklicnega standarda:

Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.